Α.1151/2023
Αυτόματη ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με τις μεταβολές των στοιχείων των ανωνύμων εταιρειών, που καταχωρίζονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, μέσω διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων αυτών.

 

(ΦΕΚ Β 5913/10.10.2023)

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 10, 11, 15 και 17 του ν. 4987/2022 «Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας» (Α’ 206),

β) του ν. 4919/2022 «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Oδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 71) και ειδικότερα των άρθρων 9, 10, 12, 21, 24, 28 και 29,

γ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), δ) του ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» (Α’ 104),

ε) της υπ’ αρ. 63577/13.06.2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός διαδικασιών, Προϋποθέσεων, Τεχνικών Λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης» (Β’ 2380), στ) του ν. 4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις» (Α’ 227),

ζ) του Κεφ. Α «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα των άρθρων 1,2, 13, 14, 17 και 41,

η) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Α.1213/10-09-2021 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβολή στοιχείων και διακοπή εργασιών επιχείρησης φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών» (Β’ 4272).

3. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/31.12.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/ Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» (Β’ 19/2014).

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/ 3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

5. Την ανάγκη απλούστευσης και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων(ΑΑΔΕ) στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων και της μείωσης των διοικητικών βαρών, θέτει σε παραγωγική λειτουργία την αυτόματη ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου μέσω διαλειτουργικότητας με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4919/2022 «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 71).

Άρθρο 2
Αντικείμενο

Η διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων ΓΕΜΗ και ΑΑΔΕ υλοποιείται στη βάση της αυτόματης λήψης των μεταβολών των ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) του ν. 4548/2018, που καταχωρίζονται στο ΓΕΜΗ και αφορούν στα στοιχεία του νομικού προσώπου: α) Κεφάλαιο, β) Κατάσταση, γ) Λήξη Διάρκειας, δ) Επωνυμία και ε) Σχέσεις. Η διαλειτουργικότητα του προηγουμένου εδαφίου δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία των Διακριτικών Τίτλων και το Είδος Μετοχών, για τις μεταβολές των οποίων η ΑΑΔΕ προβαίνει σε αναζήτηση των στοιχείων δημοσιότητας στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ, ενώ εφεξής τα νομικά πρόσωπα δεν υπέχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης μεταβολής εργασιών στο Φορολογικό Μητρώο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 3
Γνωστοποίηση

1. Μέσω της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων ΓΕΜΗ και ΑΑΔΕ αντλούνται αυτόματα τα δεδομένα του πρώτου εδαφίου του άρθρου 2. Με βάση τα δεδομένα αυτά, η ΑΑΔΕ αποστέλλει την επόμενη ημέρα έκαστης καταχώρισης στο ΓΕΜΗ των στοιχείων μεταβολών, μήνυμα στον λογαριασμό του νομικού προσώπου,όπως αυτός έχει δηλωθεί στην ενότητα Στοιχεία Επικοινωνίας του myAADE, για να γνωστοποιηθεί στον τελευταίο,αν όλα ή μέρος από τα παραπάνω δεδομένα αυτόματα καταχωρήθηκαν ή δεν καταχωρήθηκαν στο Φορολογικό Μητρώο. Ειδικότερα γνωστοποιείται ότι:

α. Το Φορολογικό Μητρώο ενημερώθηκε αυτόματα για το σύνολο των μεταβολών, που αφορούν στην ημέρα καταχώρησης αυτών στο ΓΕΜΗ, ή,

β. το Φορολογικό Μητρώο ενημερώθηκε αυτόματα για μέρος των μεταβολών, που αφορούν στην ημέρα καταχώρησης αυτών στο ΓΕΜΗ, ή

γ. το Φορολογικό Μητρώο δεν ενημερώθηκε αυτόματα για τις μεταβολές, που αφορούν στην ημέρα καταχώρησης αυτών στο ΓΕΜΗ.

2. Για την ως άνω α. περίπτωση,όταν το στοιχείο της μεταβολής αφορά σε διαγραφή της εταιρείας από το ΓΕΜΗ, μέχρι την αυτοματοποίηση της διαδικασίας διακοπής από την ΑΑΔΕ, η αυτόματη ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου ολοκληρώνεται με την ένδειξη «διαγραφή» στην κατάσταση και στην επωνυμία. Η ΑΑΔΕ γνωστοποιεί ταυτόχρονα με το ίδιο μήνυμα, ότι το νομικό πρόσωπο απαιτείται να προβεί στην υποβολή της δήλωσης μεταβολής εργασιών για την ολοκλήρωση της διακοπής του στο Φορολογικό Μητρώο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Για τις ως άνω β. και γ. περιπτώσεις, κατά τις οποίες το Φορολογικό Μητρώο δεν ενημερώθηκε αυτόματα για μέρος ή ουδεμία εκ των μεταβολών, η ΑΑΔΕ γνωστοποιεί ταυτόχρονα με το ίδιο μήνυμα και τα στοιχεία που δεν ενημερώθηκαν, προκειμένου το νομικό πρόσωπο να προβεί στην υποβολή της δήλωσης μεταβολής εργασι-ών,σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 4

Έναρξη Ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 11/10/2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2023

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ