Α.1150/2023
Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων περί εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και αποστολή των στοιχείων αυτών στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) καταπολέμησης του λαθρεμπορίου των προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., κατ’ εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της περ. στ. της παρ. 10 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α’ 137)

Αριθμ. Α 1150/2023

(ΦΕΚ Β’ 5981/13-10-2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α’ 137) και ιδίως της εξουσιοδοτικής διάταξης του δεύτερου εδαφίου της περ. στ. της παρ. 10 αυτού,
β) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),
γ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, L 119),
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ε) του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
στ) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
ζ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),
η) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
θ) του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15),
ι) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),
ια) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180).

2. Την υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

3. Την υπό στοιχεία Υ11/8-7-2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 4403).

4. Την υπ’ αρ. 1220/10-07-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Ανάπτυξης, Άννα Μάνη» (Β’ 4442).

5. Την υπό στοιχεία 102916 ΕΞ 2023/10.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεοχάρη Θεοχάρη» (Β’ 4441).

6. Την υπ’ αρ. 156/08.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χριστίνα Αλεξοπούλου» (Β’ 4410).

7. Tην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (Β’ 4738).

8. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

9. Την υπό στοιχεία Φ2-1617/07-12-2010 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων» (Β’ 1980).

10. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1206/30-08-2013 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και διασφάλισης συναλλαγών μέσω αυτών» (Β’ 2237).

11. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1009/2012 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών-Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού» (Β’ 72).

12. Την υπό στοιχεία Α.1060/2021 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Διαβίβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), όπως ισχύει, είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένοι σε εγκαταστάσεις οντοτήτων κατόχων αδειών των άρθρων 5, 6, 7 και 9 του ν. 3054/2002 (Α’ 230), είτε με τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση» (Β’ 1217).

13. Tην υπό στοιχεία Α.1119/2022 κοινή υπουργική απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών, του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης» (Β’ 4647).

14. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων περί εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών-εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και της αποστολής των στοιχείων αυτών στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) καταπολέμησης του λαθρεμπορίου των προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., κατ’ εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της περ. στ. της παρ. 10 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α’ 137).

15. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός-Πεδίο εφαρμογής

1. Με την παρούσα απόφαση:
α) Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και κυρώσεων, ο τρόπος, ο χρόνος και το μέσο δημοσιοποίησης, σχετικά με παραβάσεις των διατάξεων περί εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, όπως αυτές εξειδικεύονται στην υπό στοιχεία Α.1119/2022 κοινή υπουργική απόφαση, τηρουμένου του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και του ν. 4624/2019 και
β) προβλέπεται η αποστολή των στοιχείων αυτών στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) καταπολέμησης του λαθρεμπορίου των προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., κατ’ εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της περ. στ. της παρ. 10 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009.

2. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης εμπίπτουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε βάρος των οποίων έχει διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων περί εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών εκροών σε πρατήρια παροχής υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, όπως οι παραβάσεις αυτές προβλέπονται στην παρ. 10 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 και εξειδικεύονται στην υπό στοιχεία Α.1119/2022 κοινή υπουργική απόφαση, εφόσον συντρέχουν τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας.

3. Σκοπός της δημοσιοποίησης των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και κυρώσεων είναι η λήψη μέτρων έναντι των παραβατών στο πλαίσιο καταπολέμησης της παράνομης κατοχής και διακίνησης υγρών καυσίμων και αντιμετώπισης του φαινομένου της λαθρεμπορίας, η προστασία των καταναλωτών και του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη διάθεση υγρών καυσίμων στην εγχώρια αγορά.

Άρθρο 2
Προϋπόθεση δημοσιοποίησης στοιχείων

1. Προϋπόθεση για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων αποτελεί η διαπίστωση παράβασης των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης που επισύρει πρόστιμο ίσο ή άνω του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, όπως οι παραβάσεις αυτές προβλέπονται στην παρ. 10 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 και εξειδικεύονται στην υπό στοιχεία Α.1119/2022 κοινή υπουργική απόφαση.

2. Η διαπίστωση της παράβασης συντελείται με την σύνταξη σχετικής έκθεσης ελέγχου, όπως αυτή ειδικότερα προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 2 της ανωτέρω υπό στοιχεία Α.1119/2022 κοινής υπουργικής απόφασης, αφού τηρηθούν τα οριζόμενα στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 2 της ίδιας απόφασης.

Άρθρο 3
Όροι, τρόπος, χρόνος και μέσο δημοσιοποίησης

1. Αφού διαπιστωθεί ότι συντρέχουν τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας, εκδίδεται απόφαση δημοσιοποίησης των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, από τον προϊστάμενο της τελωνειακής αρχής που είναι αρμόδια για την επιβολή των ανωτέρω προστίμων. Η απόφαση δημοσιοποίησης κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης, άμεσα, στον παραβάτη. Με την επιφύλαξη τήρησης των αναφερομένων στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου, ο προϊστάμενος της ανωτέρω τελωνειακής αρχής καταρτίζει πίνακα με τα προς δημοσιοποίηση στοιχεία του άρθρου 4, ο οποίος αποστέλλεται, με εμπιστευτική διαδικασία, στην Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), προκειμένου να τον διαβιβάσει, κατόπιν επαλήθευσης, ομοίως με εμπιστευτική διαδικασία, στην αρμόδια προς δημοσιοποίηση Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε., Διεύθυνση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙΣΤΕΠΛ).

2. Κατά της απόφασης δημοσιοποίησης των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων, δύναται να ασκηθεί προσφυγή και αίτηση αναστολής, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α’ 97).

3. Σε περίπτωση που ο παραβάτης είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο, η επωνυμία του οποίου αποτελείται από το ονοματεπώνυμο ενός ή περισσότερων φυσικών προσώπων:
α) Ο εν λόγω παραβάτης ενημερώνεται, με την ανωτέρω απόφαση δημοσιοποίησης, κατ’ άρθρα 13 και 14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. Κανονισμός ΕΕ 2016/679), για την επικείμενη δημοσιοποίηση των κατ’ άρθρο 4 της παρούσας στοιχείων του στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και για τα απορρέοντα από τον Γ.Κ.Π.Δ. δικαιώματά του, ως υποκείμενο των δεδομένων, σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019, τα οποία δύναται να ασκήσει εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της ανωτέρω απόφασης δημοσιοποίησης, ενώπιον του προϊσταμένου της τελωνειακής αρχής που έχει εκδώσει την απόφαση δημοσιοποίησης στοιχείων.
β) Ο Προϊστάμενος της τελωνειακής αρχής έκδοσης της απόφασης δημοσιοποίησης, απαντά στο αίτημα του παραβάτη που αφορά στην άσκηση δικαιωμάτων του που απορρέουν από τον Γ.Κ.Π.Δ. σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019, εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.
γ) Μετά την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων και την εξέτασή τους από τον προϊστάμενο της τελωνειακής αρχής έκδοσης της απόφασης δημοσιοποίησης ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, ο προϊστάμενος της τελωνειακής αρχής έκδοσης της απόφασης δημοσιοποίησης μεριμνά για την άμεση αποστολή των προς δημοσιοποίηση στοιχείων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

4. Τα στοιχεία του άρθρου 4 δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ www.aade.gr.

5. Τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, παραμένουν σε δημοσιότητα για ένα (1) έτος από την ημερομηνία δημοσιοποίησης, με την ανάρτηση τους στην ανωτέρω ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

6. Σε περίπτωση που εκδοθεί από τα Διοικητικά Δικαστήρια προσωρινή διαταγή αναστολής ή δικαστική απόφαση αναστολής ή ακύρωσης της απόφασης δημοσιοποίησης ή της καταλογιστικής πράξης επιβολής του προστίμου ή μείωσης του ποσού του προστίμου κάτω από το προβλεπόμενο όριο που αποτελεί προϋπόθεση για τη δημοσιοποίηση, το πρόσωπο, τα στοιχεία του οποίου έχουν δημοσιοποιηθεί ενημερώνει τον προϊστάμενο της τελωνειακής αρχής έκδοσης της απόφασης δημοσιοποίησης, αποστέλλοντας σχετικό αντίγραφο των ανωτέρω. Κατόπιν της ενημέρωσης αυτής, ο προϊστάμενος της τελωνειακής αρχής που εξέδωσε την απόφαση δημοσιοποίησης αποστέλλει αμελλητί, με εμπιστευτική διαδικασία, επικαιροποιημένο πίνακα, με αναφορά της προσωρινής διαταγής ή της δικαστικής απόφασης στη Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (ΔΣΤΕΠ), η οποία, κατόπιν επαλήθευσης, τα διαβιβάζει στη Διεύθυνση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙΣΤΕΠΛ), προκειμένου η τελευταία να προβεί σε άρση της δημοσιοποίησης των σχετικών στοιχείων. Σε περίπτωση που εκδοθεί από τα Διοικητικά Δικαστήρια απόφαση τροποποίησης του ποσού του προστίμου, το οποίο ωστόσο παραμένει ίσο ή άνω του προβλεπόμενου ορίου που αποτελεί προϋπόθεση για τη δημοσιοποίηση, επικαιροποιείται με την ανωτέρω διαδικασία η σχετική δημοσιοποίηση ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε., ως προς το νέο ποσό προστίμου.

7. Αρμόδιος για την ορθότητα, την πληρότητα, την ακρίβεια και την επικαιροποίηση των στοιχείων που αποστέλλονται στη ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ., μέσω της Δ.Σ.Τ.Ε.Π., είναι ο προϊστάμενος της τελωνειακής αρχής που εξέδωσε την απόφαση δημοσιοποίησης.

Άρθρο 4
Δημοσιοποιούμενα στοιχεία

Τα στοιχεία που δημοσιεύονται και αναρτώνται στην ως άνω ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, είναι τα ακόλουθα:
α) Το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του φυσικού προσώπου ή η επωνυμία του νομικού προσώπου και ο διακριτικός τίτλος αυτού, σε βάρος των οποίων διαπιστώθηκε η παράβαση των διατάξεων περί εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών εκροών σε πρατήρια παροχής υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας,
β) η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση του τόπου άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου της περ. α), με δυνατότητα υπομνήματος χάρτη εντοπισμού στο διαδίκτυο,
γ) ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της έκθεσης ελέγχου της αρχής που διενήργησε τον έλεγχο,
δ) η περιγραφή της παράβασης και το ποσό του προστίμου που αυτή επισύρει,
ε) ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης δημοσιοποίησης στοιχείων.

Άρθρο 5
Αποστολή στοιχείων στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.)

Ο Προϊστάμενος της τελωνειακής αρχής που εξέδωσε την απόφαση δημοσιοποίησης στοιχείων διαβιβάζει στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) του άρθρου 6 του ν. 4410/2016 (Α’ 141):
α) Την απόφαση δημοσιοποίησης των στοιχείων της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας και
β) τυχόν εκδοθείσα δικαστική απόφαση που σχετίζεται με την απόφαση δημοσιοποίησης στοιχείων ή την καταλογιστική πράξη επιβολής προστίμου για παράβαση των διατάξεων περί εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών εκροών σε πρατήρια παροχής υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2023

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

Υφυπουργός Ανάπτυξης
ΑΝΝΑ ΜΑΝΗ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ