Α.1145/2022
Εξειδίκευση των παραβάσεων σχετικά με την υποχρέωση ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών αποθηκών και αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός του ύψους των διοικητικών προστίμων, της διαδικασίας και των αρμόδιων αρχών επιβολής τους.

Παραβάσεις απογραφής δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων

(ΦΕΚ Β 5535/26.10.2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 6, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4758/2020 «Περιστολή του λαθρεμπορίου Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις» (Α’ 242),

β) των άρθρων 33, 63 και 119Γ του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265),

γ) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ε) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), στ) του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),

ζ) των άρθρων 16 και 20 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 133),

η) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

θ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και διόρθωση σφάλματος Α’126),

ι) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

ια) του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15),

ιβ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

2. Την υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

3. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

4. Την υπό στοιχεία Υ6/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-κρατείας» (Β’ 2902).

5. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25.02.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυ-θεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

6. Την υπό στοιχεία 38428 ΕΞ 2021/29-10-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Κανόνες για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών» (Β’ 5231).

7. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859ΕΞ2020/ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

8. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ2020/17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

9. Την υπό στοιχεία A.1080/15-06-2022 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργού Επικρατείας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 3146).

10. Την υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/ 31-07-2017 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκειμένων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης» (Β’ 2744).

11. Την υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/ 02-08-2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής» (Β’ 2745).

12. Την υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ2017/ 27-1-2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης» (Β’ 810).

13. Την υπ’ αρ. 30/005/648/19-9-2013 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασίες για την ογκομέτρηση και έγκριση χρήσης δεξαμενών αποθήκευσης ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων» (Β’ 2406).

14. Την υπό στοιχεία Α.1230/14-10-2021 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργού Επικρατείας και του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Διαδικασίες και προδιαγραφές ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών- εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας και καταγραφής των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Είδος και περιεχόμενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό» (Β’ 4904, διόρθωση σφάλματος Β’ 5000).

15. Την ανάγκη εξειδίκευσης των παραβάσεων του άρθρου 6 του ν. 4758/2020 και της υπό στοιχεία A.1080/ 15-06-2022 κοινής υπουργικής απόφασης και καθορισμού των κριτηρίων για τον ακριβή προσδιορισμό του ύψους των διοικητικών προστίμων για κάθε παράβαση, εντός των ορίων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4758/2020, καθώς και των αρμόδιων αρχών επιβολής των διοικητικών προστίμων.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός – Πεδίο Εφαρμογής

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι:

α) Η κατηγοριοποίηση και εξειδίκευση των παραβάσεων, σχετικά με την υποχρέωση απογραφής στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1080/15-06-2022 κοινή υπουργική απόφαση και ο καθορισμός του ύψους των διοικητικών προστίμων για κάθε παράβαση, βάσει κριτηρίων, εντός των ορίων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4758/2020,

β) ο καθορισμός των αρμόδιων αρχών και της διαδικασίας επιβολής των διοικητικών προστίμων και της είσπραξης αυτών.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας νοούνται ως:

α) Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνεια-κής Αποταμίευσης (εφεξής Μητρώο Δεξαμενών): Η ηλεκτρονική εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στην οποία καταχωρίζονται στοιχεία σχετικά με τις δεξαμενές ενεργειακών προϊόντων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης, καθώς και λοιπά στοιχεία σχετικά με τις φορολογικές αποθήκες και αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4758/2020 και στην υπό στοιχεία Α.1080/15-06-2022 κοινή υπουργική απόφαση. Η ηλεκτρονική εφαρμογή είναι προσβά-σιμη, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ -gov.gr) και υλοποιείται, με βάση τους κανόνες για την παροχή ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών.

β) Υπόχρεοι καταχώρισης στοιχείων και καταβολής των προστίμων: Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προβλέπονται στο άρθρο 3 της υπό στοιχεία A.1080/ 15-06-2022 κοινής υπουργικής απόφασης, τα οποία είναι υπεύθυνα για την πλήρη και ορθή καταχώριση των στοιχείων των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων των φορολογικών αποθηκών και αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης, καθώς και κάθε άλλου προβλεπόμενου από την ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση στοιχείου των φορολογικών αποθηκών και αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στο Μητρώο Δεξαμενών.

Άρθρο 3

Κατηγοριοποίηση και εξειδίκευση παραβάσεων-κυρώσεων

Για κάθε παράβαση της υποχρέωσης καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4758/2020 και την υπό στοιχεία Α.1080/15-06-2022 κοινή υπουργική απόφαση, επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου προσδιορίζεται, λαμβάνοντας υπόψη το είδος των παραβάσεων και τη βαρύτητά τους, ως ακολούθως:

1. Σε περίπτωση εξ ολοκλήρου παράλειψης απογραφής στο Μητρώο Δεξαμενών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ σε βάρος του, κατά περίπτωση, υπόχρεου καταχώρισης, ο οποίος ευθύνεται για την παράλειψη απογραφής.

2. Σε περίπτωση μη καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, κατά περίπτωση, ως κατωτέρω, και με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, ανά υπόχρεο, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ:

α) πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, ανά παραλειπόμενο στοιχείο, σε βάρος του διαχειριστή της εγκατάστασης, εφόσον η μη καταχώριση αφορά στα στοιχεία των δεξαμενών ή/και τα στοιχεία ογκομέτρησής τους ή/και τα στοιχεία των μετρητών εκροής καυσίμων ή/και τα στοιχεία, τυχόν, γεφυροπλαστιγγών ή/και τα στοιχεία των συστημάτων μέτρησης στάθμης

β) τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ, ανά παραλειπόμενο στοιχείο, σε βάρος του διαχειριστή της εγκατάστασης, εφόσον η μη καταχώριση αφορά στα λοιπά στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του

γ) τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ, ανά παραλειπόμενο στοιχείο, σε βάρος του αποθηκευτή, όσον αφορά στα στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του

δ) τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ, ανά παραλειπόμενο στοιχείο, σε βάρος των λοιπών υπόχρεων καταχώρισης, όσον αφορά στα στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής τους.

3. Σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, επιβάλλεται, κατά περίπτωση, διοικητικό πρόστιμο, ως κατωτέρω, και με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, ανά υπόχρεο, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ:

α) τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ, ανά στοιχείο ανακριβούς καταχώρισης, σε βάρος του διαχειριστή της εγκατάστασης, εφόσον η ανακριβής καταχώριση αφορά στα στοιχεία των δεξαμενών ή/και τα στοιχεία ογκομέτρησής τους ή/και τα στοιχεία των μετρητών εκροής καυσίμων ή/και τα στοιχεία τυχόν γεφυροπλαστιγγών ή/και τα στοιχεία των συστημάτων μέτρησης στάθμης

β) τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) ευρώ, ανά στοιχείο ανακριβούς καταχώρισης, σε βάρος του διαχειριστή της εγκατάστασης, εφόσον η ανακριβής καταχώριση αφορά στα λοιπά στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του

γ) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, ανά στοιχείο ανακριβούς καταχώρισης, σε βάρος του αποθηκευτή, όσον αφορά τα στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του,

δ) δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, ανά στοιχείο ανακριβούς καταχώρισης, σε βάρος των λοιπών υπόχρεων, όσον αφορά τα στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής τους.

4. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης απογραφής στο Μητρώο Δεξαμενών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, σε βάρος του, κατά περίπτωση, υπόχρεου καταχώρισης, ο οποίος ευθύνεται για την εκπρόθεσμη ολοκλήρωση της καταχώρισης.

5. Σε περίπτωση μη επικαιροποίησης καταχωρισθέ-ντων στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, κατόπιν μεταβολής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Α.1080/15-06-2022 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, κατά περίπτωση, ως κατωτέρω, με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, ανά υπόχρεο, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ:

α) τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) ευρώ, ανά μη επι-καιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του διαχειριστή της εγκατάστασης, εφόσον η μη επικαιροποίηση αφορά στα στοιχεία των δεξαμενών ή/και τα στοιχεία ογκομέτρησής τους ή/και τα στοιχεία των μετρητών εκροής καυσίμων ή/και τα στοιχεία τυχόν γεφυροπλαστιγγών ή/και τα στοιχεία των συστημάτων μέτρησης στάθμης

β) τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, ανά μη επικαιροποι-ούμενο στοιχείο, σε βάρος του διαχειριστή της εγκατάστασης, εφόσον η μη επικαιροποίηση αφορά στα λοιπά στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του

γ) τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, ανά μη επικαιροποιού-μενο στοιχείο, σε βάρος του αποθηκευτή, όσον αφορά τα στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του

δ) δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, ανά μη επικαιροποιού-μενο στοιχείο, σε βάρος των λοιπών υπόχρεων καταχώρισης, όσον αφορά στα στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής τους.

6. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης επικαιροποίησης κα-ταχωρισθέντων στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, κατόπιν μεταβολής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Α.1080/ 15-06-2022 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, κατά περίπτωση ως κατωτέρω, και με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, ανά υπόχρεο, το ποσό των επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ:

α) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, ανά εκπρόθεσμα επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του διαχειριστή της εγκατάστασης, εφόσον η εκπρόθεσμη επικαιροποίηση αφορά στα στοιχεία των δεξαμενών ή/και τα στοιχεία ογκομέτρησής τους ή/και τα στοιχεία των μετρητών εκροής καυσίμων ή/και τα στοιχεία τυχόν γεφυροπλαστιγγών ή/και τα στοιχεία των συστημάτων μέτρησης στάθμης

β) δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, ανά εκπρόθεσμα επικαι-ροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του διαχειριστή της εγκατάστασης, εφόσον η εκπρόθεσμη επικαιροποίηση αφορά στα λοιπά στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσης του

γ) δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, ανά εκπρόθεσμα επικαι-ροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του αποθηκευτή, όσον αφορά στα στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του

δ) χίλια (1.000) ευρώ, ανά εκπρόθεσμα επικαιροποιούμε-νο στοιχείο, σε βάρος των λοιπών υπόχρεων καταχώρισης, όσον αφορά στα στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής τους.

7. Σε περίπτωση μη ενημέρωσης περί μεταβίβασης της εγκατάστασης σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ:

α) Σε βάρος του προηγούμενου διαχειριστή της εγκατάστασης, εφόσον αυτός δεν υποβάλει αίτημα στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών, για εκκίνηση της διαδικασίας μεταβίβασης με συμπλήρωση των απαιτού-μενων στοιχείων για τη μεταβίβαση,

β) σε βάρος του νέου διαχειριστή της εγκατάστασης, εφόσον αυτός δεν αποδεχθεί το ανωτέρω αίτημα μεταβίβασης μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Δεξαμενών και δεν επικαιροποιήσει τα σχετικά στοιχεία όπου απαιτείται.

8. Σε περίπτωση μη επικαιροποίησης καταχωρισθέ-ντων στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Α.1080/15-06-2022 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, κατά περίπτωση, ως κατωτέρω με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, ανά υπόχρεο, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ:

α) τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ, ανά μη επικαι-ροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του διαχειριστή της εγκατάστασης, εφόσον η μη επικαιροποίηση αφορά στα στοιχεία των δεξαμενών ή/και τα στοιχεία ογκομέτρησής τους ή/και τα στοιχεία των μετρητών εκροής καυσίμων ή/και τα στοιχεία τυχόν γεφυροπλαστιγγών ή/και τα στοιχεία των συστημάτων μέτρησης στάθμης

β) τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) ευρώ, ανά μη επι-καιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του διαχειριστή της εγκατάστασης, εφόσον η μη επικαιροποίηση αφορά στα λοιπά στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του

γ) τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) ευρώ, ανά μη επι-καιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του αποθηκευτή, όσον αφορά τα στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του

δ) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, ανά μη επι-καιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος των λοιπών υπόχρεων καταχώρισης, όσον αφορά στα στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής τους.

9. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης επικαιροποίησης κατα-χωρισθέντων στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Α.1080/15-06-2022 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, κατά περίπτωση ως κατωτέρω, και με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, ανά υπόχρεο, το ποσό των επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ:

α) τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, ανά εκπρόθεσμα επι-καιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του διαχειριστή της εγκατάστασης, εφόσον η εκπρόθεσμη επικαιροποίηση αφορά στα στοιχεία των δεξαμενών ή/και τα στοιχεία ογκομέτρησής τους ή/και τα στοιχεία των μετρητών εκροής καυσίμων ή/και τα στοιχεία τυχόν γεφυροπλαστιγγών ή/και τα στοιχεία των συστημάτων μέτρησης στάθμης

β) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, ανά εκπρόθεσμα επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του διαχειριστή της εγκατάστασης, εφόσον η εκπρόθεσμη επικαιροποίηση αφορά στα λοιπά στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσης του

γ) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, ανά εκπρόθεσμα επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του αποθηκευτή, όσον αφορά στα στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του

δ) χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, ανά εκπρόθεσμα επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος των λοιπών υπόχρεων καταχώρισης, όσον αφορά στα στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής τους.

10. Σε περίπτωση μη καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη συστήματος εισροών – εκροών και της ημερομηνίας υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη συστήματος εισροών – εκροών, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Α.1080/15-06-2022 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται στον διαχειριστή της εγκατάστασης διοικητικό πρόστιμο, τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ, ανά παραλειπόμενο στοιχείο.

11. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη συστήματος εισροών – εκροών και της ημερομηνίας υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη συστήματος εισροών – εκροών, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Α.1080/ 15-06-2022 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται στον διαχειριστή της εγκατάστασης διοικητικό πρόστιμο, δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, ανά παραλειπόμενο στοιχείο.

Άρθρο 4

Αρμόδιες Αρχές ελέγχου – Διαδικασία επιβολής και είσπραξης διοικητικών προστίμων

1. Αρμόδιες Αρχές για τον έλεγχο των καταχωρισθέ-ντων στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία A.1080/ 15-06-2022 κοινής υπουργικής απόφασης και την επιβολή των προστίμων της παρούσας είναι οι τελωνει-ακές αρχές που εκδίδουν τις άδειες λειτουργίας των φορολογικών αποθηκών και αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης.

2. Για την επιβολή των διοικητικών προστίμων της παρούσας, οι τελωνειακές αρχές της παρ. 1 εκδίδουν καταλογιστική πράξη, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 152 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265). Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων του άρθρου 3 από τις Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι οποίες εκδίδουν τις άδειες λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, αποστέλλεται στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, διαπιστω-τική πράξη, στην οποία αναφέρονται οι παραβάσεις και οι σχετικές διατάξεις που τις προβλέπουν, για την έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής των προ-βλεπόμενων προστίμων από αυτό.

3. Τα πρόστιμα της παρούσας αποτελούν δημόσια έσοδα και εισπράττονται από τις τελωνειακές αρχές, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ.356/1974, Α’ 90).

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία A.1080/15-06-2022 κοινής υπουργικής απόφασης.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός
Ανάπτυξης

Οικονομικών
και Επενδύσεων

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ -ΑΔΩΝΙΣ

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης

Αρχής Δημοσίων Έσοδων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ