Α.1134/2023
Είσπραξη εσόδων υπέρ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.)

Αριθμ. 1134(ΦΕΚ Β’ 5306/05.09.2023)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1) Το άρθρο 98 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας ΕΕ 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110).

2) Τον ν. 4978/2022 «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 190).

3) Το π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των τοπικών γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α’ 6).

4) Το άρθρο 12 του ν. 4987/2022 «Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας» (Α’ 206).

5) Το άρθρο 14 του ν. 2892/2001 «Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 46).

6) Το Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

7) Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου-Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

8) Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 130).

9) Η υπό στοιχεία 102916 ΕΞ 2023/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεοχάρη Θεοχάρη» (Β’4441).

10) Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 (Β’4738) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

11) Την υπό στοιχεία Α.1209/02-09-2021 (Β’4053) απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

12) Την υπ’ αρ. 2019/05.05.2021 αίτηση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.).

13) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1) Αναθέτουμε στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ) και τα ΚΕ.Β.ΕΙΣ. την είσπραξη των τελών Γ.Ε.ΜΗ. υπέρ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) με Α.Φ.Μ. 090165823.

2) Η διαδικασία τόσο της βεβαίωσης όσο και της μείωσης των τελών Γ.Ε.ΜΗ. θα διενεργείται αποκλειστικά και μόνο μέσω των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας, κατ’ εφαρμογή της Α.1209/02-09-2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

3) Από το ποσό που εισπράττεται υπέρ των ανωτέρω παρακρατείται ως δαπάνη βεβαίωσης και είσπραξης ποσοστό 20%, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

4) Το ποσό που παρακρατείται θα αποδίδεται στον Α.Λ.Ε. 1440103001 του κρατικού προϋπολογισμού.

5) Η βεβαίωση εσόδων δεν πραγματοποιείται όταν το προς βεβαίωση ποσό είναι μικρότερο των (30 €) τριάντα ευρώ.

6) Η διαδικασία τόσο της βεβαίωσης όσο και της μείωσης του ανωτέρω εσόδου θα διενεργείται αποκλειστικά και μόνον μέσω των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας, κατ εφαρμογή της υπό στοιχεία Α.1209/02-09-2021 (Β’ 4053) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

7) Σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, για οποιαδήποτε αιτία, ολόκληρο το εισπραχθέν ποσό, συμπεριλαμβανομένου και του ποσοστού παρακράτησης ως δαπάνη του Δημοσίου για την βεβαίωση και είσπραξη υπέρ του τρίτου, βαρύνει τον τρίτο και επιστρέφεται από αυτόν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2023

Ο Υφυπουργός
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ