Α.1132/2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1106/21.3.2019 (ΑΔΑ:ΨΩΧΕ46ΜΠ3Ζ-Η9Θ) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Μοσχάτο, 30/09/2022
Αριθ. Πρωτ. Α 1132/30.9.2022

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ζ’

Ταχ. Δ/νση: Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας: 183 46 Μοσχάτο
Τηλέφωνο: 210-4802530
e-mail: d.eleg@aade.gr

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ – ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα

Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ.)
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’ – Απαιτήσεων και Ελέγχου Εφαρμογών Φορολογίας
ΤΜΗΜΑ Γ’ – Απαιτήσεων και Ελέγχου Εφαρμογών Ελέγχου

Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 72
Ταχ. Κώδικας: 18346 Μοσχάτο
Τηλέφωνο: 2131356673
E-Mail: diepidi@aade.gr
Url: www.aade.gr

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
(Δ.Α.Τ.Ε.)
ΤΜΗΜΑ E’ – Ελεγκτικών Εφαρμογών και Εφαρμογών Γ.Χ.Κ.

Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 72
Ταχ. Κώδικας: 18346 Μοσχάτο
Τηλέφωνο: 2131356330
E-Mail: date@aade.gr
Url: www.aade.gr

Α 1132/2022

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1106/21.3.2019(ΑΔΑ:ΨΩΧΕ46ΜΠ3Ζ-Η9Θ) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου ε’ της παραγράφου 4 του άρθρου 14, των υποπαραγράφων γ’ και θ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, καθώς και των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 41 αυτού.
β) Του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α’ 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
γ) Της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
δ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
ε) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.
στ) Του άρθρου 14 του ν.4778/2021 «Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις»(Α’26).

2. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

3. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β’ 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του 4389/2016.

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

5. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1029327 ΕΞ 2022/05.04.2022 (Β’ 1702) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με την οποία τροποποιήθηκε η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), ως προς τον ανακαθορισμό της δομής των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) της ΓΔΦΔ και την εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων αυτών.

6. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1058903 ΕΞ 2022/04-07-2022 (Β’ 3534) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1029327 ΕΞ 2022/05-04-2022 (Β’ 1702) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ως προς την αναστολή της ισχύος των οριζομένων στις διατάξεις αυτής, κατά το μέρος που αυτές αφορούν στη Δ.Ο.Υ. Πλοίων της Γενικής Διεύθυνσης της Φορολογικής Διοίκησης (ΓΔΦΔ) της ΑΑΔΕ, καθώς και τω ν λοιπών διατάξεων αυτής.».

7. Την υπ’ αριθμ.ΔΔΑΔ Γ 1116833 ΕΞ 2021/23-12-2021 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «ορισμός Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ως Αναπληρωτή Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε περιπτώσεις βραχυχρόνιας απουσίας ή κωλύματος αυτού, κατά το διάστημα από 01.01.2022 έως και 31.12.2022»

8. Την ανάγκη καθορισμού ομοιόμορφης διαδικασίας για την αξιολόγηση και την καταγραφή των πληροφοριακών δελτίων, τόσο των υφιστάμενων, όσο και αυτών που εισέρχονται στις Φορολογικές Ελεγκτικές Υπηρεσίες, με σκοπό την περαιτέρω ελεγκτική αξιοποίηση αυτών.

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συνιστούμε σε κάθε ΕΛ.ΚΕ. Αττικής και Θεσσαλονίκης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) τρείς (3) τριμελείς Επιτροπές, για την αξιολόγηση και την καταγραφή των πληροφοριακών δελτίων, τόσο των υφιστάμενων, όσο και αυτών που εισάγονται, στις ανωτέρω Υπηρεσίες, με σκοπό την περαιτέρω ελεγκτική αξιοποίηση αυτών.

Β. Συγκροτούμε τις παραπάνω Επιτροπές και ορίζουμε τον Πρόεδρο, τα μέλη, τον εισηγητή και τον γραμματέα εκάστης Επιτροπής, με τους αναπληρωτές αυτών, ως εξής:

Ι. Τον Προϊστάμενο έκαστης Υποδιεύθυνσης Ελέγχων, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του στην ίδια Υποδιεύθυνση

2. Ως μέλη ορίζονται δύο (2) Προϊστάμενοι των Τμημάτων Ελέγχων εκάστης Υποδιεύθυνσης κατά περίπτωση, με αναπληρωτές τους νόμιμους αναπληρωτές τους στην Υποδιεύθυνση, τα οποία ορίζονται από τον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης.

ΙΙ. Ως εισηγητές των Επιτροπών, δύνανται να μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον δεν είναι μέλη αυτής και οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Ελέγχων, στο Τμήμα των οποίων έχουν ανατεθεί τα πληροφοριακά δελτία, που εξετάζει η Επιτροπή κατά τη συγκεκριμένη συνεδρίαση.

ΙΙΙ. Χρέη Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της κάθε Επιτροπής εκτελούν υπάλληλοι που ορίζονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Γ. Καταργούμε τις τριμελείς Επιτροπές αξιολόγησης και καταγραφής πληροφοριακών δελτίων που είχαν συσταθεί σε Δ.Ο.Υ. Α’ Τάξεως της Περιφέρειας Αττικής και της Θεσσαλονίκης, η λειτουργία των Τμημάτων Ελέγχων των οποίων έπαυσε δυνάμει της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1029327 ΕΞ 2022/05.04.2022 (Β’ 1702) απόφασης.

Ειδικότερα καταργούνται οι τριμελείς Επιτροπές στις Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών, Δ’ Αθηνών, ΙΓ’ Αθηνών, ΙΖ’ Αθηνών, Κατ. Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης κατοίκων Ημεδαπής, Καλλιθέας, Ν. Ιωνίας, Αγ. Αναργύρων, Γλυφάδας, Χολαργού, Κηφισίας, Περιστερίου, ΦΑΕ Αθηνών, Ηλιούπολης, Α’ Πειραιά, Ε’ Πειραιά, ΦΑΕ Πειραιά, Ελευσίνας, Παλλήνης, Δ’ Θεσσαλονίκης, Ε’ Θεσσαλονίκης, Ζ’ Θεσσαλονίκης, ΦΑΕ Θεσσαλονίκης και Αμπελοκήπων.

Η εν λόγω τριμελής Επιτροπή στη Δ.Ο.Υ. Πλοίων εξακολουθεί να υφίσταται, μέχρι την ημερομηνία κατάργησης του Τμήματος Ελέγχων και της Υποδιεύθυνσης αυτής.

Δ. Στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) και σε κάθε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), Α’ Τάξεως, εξακολουθούν να υφίστανται οι συσταθείσες Επιτροπές, όπως ορίζεται στην υπό στοιχεία Α.1106/21-03-2019 Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1106/21-03-2019 Απόφαση.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
α.α
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ