Α.1131/2022
Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, ποσότητες και διαδικασία παραλαβής αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) στο πλαίσιο Συμφωνίας Έδρας με την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη λειτουργία του επιχειρησιακού της γραφείου στην Ελλάδα.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4697/2020 για την «Κύρωση της Συμφωνίας για την έδρα μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για την λειτουργία επιχειρησιακού γραφείου της EASO στην Ελλάδα» (Α’ 120),

β) της περ. β’) της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»(Α’ 265),

γ) της υποπερ. (δδ) της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (Α’ 248) με την οποία ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η περ. ζ) της παρ. 1 του άρθρου 143 και η περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 151 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, καθώς και της παρ. 2.

2. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 για διόρθωση σφάλματος).

4. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

5. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

6. Την υπό στοιχεία Δ.0ΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738).

7. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), ιδίως του άρθρου 41.

8. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΥΟΔΔ 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, και την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (ΥΟΔΔ 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ.2020/17.01.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΥΟΔΔ 27).

9. Την υπό στοιχεία Ε2131/24-6-2021 (ΑΔΑ: ΩΖΙ746ΜΠ3Ζ-ΙΛ7) εγκύκλιο Διοικητή ΑΑΔΕ.

10. Την ανάγκη καθορισμού των όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, ποσοτήτων, καθώς και της διαδικασίας παραλαβής αλκοολούχων και καπνικών προϊόντων με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για τη λειτουργία του επιχειρησιακού της γραφείου στην Ελλάδα.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για χορήγηση απαλλαγής από το δασμό, τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), για αλκοολούχα ποτά και καπνικά προϊόντα, τα οποία παραλαμβάνονται σε εύλογες ποσότητες στο πλαίσιο της«Συμφωνίας για την έδρα μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για τη λειτουργία του επιχειρησιακού της γραφείου στην Ελλάδα», η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4697/2020 (Α’ 120).

Άρθρο 2

Δικαιούχα πρόσωπα

Δικαιούχο πρόσωπο για την απαλλαγή από το δασμό, τον Ε.Φ.Κ. και το Φ.Π.Α. των αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων είναι το Επιχειρησιακό Γραφείο της EASO, όπως ορίζεται στην παρ. α) του άρθρου 1 του ν. 4697/2020.

Άρθρο 3

Ανώτατες Δικαιούμενες Ποσότητες

1. Οι ποσότητες των αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων που δύναται να παραλαμβάνει το Επιχειρησιακό Γραφείο της EASO με απαλλαγή από δασμό, Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. για την επίσημη χρήση του χορηγούνται ανά ημερολογιακό έτος και δεν δύναται να υπερβαίνουν τις ακόλουθες ποσότητες:

α) Ογδόντα (80) φιάλες αποσταγμάτων, λικέρ και άλλων οινοπνευματωδών ποτών.

β) Πενήντα (50) φιάλες οίνου.

γ) Εκατό (100) φιάλες μπύρας.

Η φιάλη στις περ. α) και β) να μην υπερβαίνει το ένα (1) λίτρο.

δ) X^to (1.000) τεμάχια τσιγάρων ή άλλα προϊόντα καπνού που υποκαθίστανται για το σύνολο ή μέρος αυτής της κατανομής, με τις εξής κλίμακες:

– Ένα πούρο (ή παρόμοιο είδος) που ζυγίζει λιγότερο από 3 γραμμάρια=3 τσιγάρα.

– Ένα πούρο (ή παρόμοιο είδος) που ζυγίζει περισσότερο από 3 γραμμάρια=6 τσιγάρα.

– Πενήντα γραμμάρια καπνού = 80 τσιγάρα.

2. Ως ημερολογιακό έτος νοείται, το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου έκαστου έτους. Ποσότητες που δεν παρελήφθησαν εντός του ημερολογιακού έτους δε δύναται να προσαυξήσουν τις ποσότητες του επόμενου έτους.

Άρθρο 4

Διαδικασία παραλαβής

Για την παραλαβή αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων από το δικαιούχο απαλλαγής του άρθρου 2 πρόσωπο, με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, υποβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή το προβλεπόμενο κατά περίπτωση τελωνειακό παραστατικό (Δ.Ε.Φ.Κ. ή Ε.Δ.Ε.) στο όνομα του δικαιούχου ατελείας προσώπου. Με το τελωνειακό παραστατικό συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Έντυπο “ατέλεια εισαγωγής” θεωρημένο από τη Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών,

β) Τιμολόγιο πώλησης,

γ) Κατάσταση στην οποία αναγράφονται τα είδη, οι ποσότητες αυτών ανά είδος και το δικαιούχο ατελείας πρόσωπο.

Άρθρο 5

Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή Ελέγχου

Αρμόδια τελωνειακή αρχή για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της απαλλαγής από δασμό, Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. των αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων που παραλαμβάνονται από το δικαιούχο πρόσωπο του άρθρου 2, ορίζεται το Α’ Τελωνείο Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ. και Εφοδίων Πειραιά.

Άρθρο 6

Διαδικασία Παρακολούθησης της απαλλαγής

Σε περίπτωση όπου η τελωνειακή αρχή στην οποία υποβάλλεται το παραστατικό θέσης σε ανάλωση είναι διαφορετική από την τελωνειακή αρχή ελέγχου, αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την προβλεπόμενη από το άρθρο 4, κατάσταση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου, τα στοιχεία της οποίας συμπληρώνει στον Πίνακα του συνημμένου Παραρτήματος, προκειμένου να παρακολουθούνται τα ετήσια όρια παράδοσης των προϊόντων στο δικαιούχο ατελείας πρόσωπο.

Με βάση τον Πίνακα, η αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθής τήρησης των προβλεπόμενων ορίων ποσοτήτων αφορολόγητων προϊόντων που παραλαμβάνονται από το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας παρακολούθησης των ανώτατων ετήσιων ποσοτήτων αφορολόγητων αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων που παραλαμβάνονται από το Επιχειρησιακό Γραφείο EASO για την επίσημη χρήση (άρθρο 2 παρούσας Απόφασης )

Α/Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ EASO ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΡ.ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ,ΛΙΚΕΡ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ
ΟΙΝΟΣ ΜΠΥΡΑ ΤΣΙΓΑΡΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Άρθρο 7

Τελικές Διατάξεις

Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ