Α.1113/2023
Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης ενωσιακών οχημάτων, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής

Αριθμ. Α 1113/2023

(ΦΕΚ Β’ 4860/02-08-2023)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 120 και επ., της παρ. 2 του άρθρου 147 του «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» (ν. 2960/2001, Α’265) και ειδικότερα της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 134 αυτού,
β) του ν. 4308/2014 περί «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 251),
γ) του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
δ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΑΑΔΕ) (Β’ 4738).
ε) του άρθρου 6 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’372), σε συνδυασμό με την περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπό στοιχεία Φ.31/13/3.6.2003 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων» (Β’ 816).

4. Την υπό στοιχεία Α.1051/2019 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διατυπώσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 129 του ν. 2960/2001, ως προς τη δήλωση άφιξης κοινοτικών οχημάτων, για σκοπούς επιβολής τέλους ταξινόμησης» (Β’ 434).

5. Την υπό στοιχεία Α.1203/2019 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες» (Β’ 1933).

6. Την υπό στοιχεία Α.1159/2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διατυπώσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 129 του ν.2960/01 σχετικά με την Άδεια Διακίνησης Οχημάτων» (Β’ 5770).

7. Την υπό στοιχεία Φ.32/14/3.6.2003 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή κοινοτικών οχημάτων» (Β’ 816).

8. Την υπό στοιχεία Ο ΔΕΦΚΦ Δ 1112222 ΕΞ 2019/0208-2019 οδηγία του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Παροχή διευκρινιστικών οδηγιών για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Α.1203/16.5.2019 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (Β’ 1933) «Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσυκλέτες» (ΑΔΑ: Ψ4ΒΤ46ΜΠ3Ζ-6ΒΙ).

9. Την υπό στοιχεία ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/28.11.2013 εγκύκλιο διαταγή του Γενικού Διευθυντή Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. «Οδηγίες για τη λειτουργία του υποσυστήματος Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στο ICISNET».

10. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΥΟΔΔ 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (ΥΟΔΔ 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 (ΥΟΔΔ 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

11. Την ανάγκη επικαιροποίησης της υπό στοιχεία Φ.31/13/3.6.2003 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων», με σκοπό τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση των διαδικασιών και την προσαρμογή αυτών με το ψηφιακό περιβάλλον της τελωνειακής υπηρεσίας.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι επιμέρους διαδικασίες και οι αρμόδιες αρχές για τη σύσταση, τη λειτουργία, την εποπτεία και τον έλεγχο των φορολογικών αποθηκών ενωσιακών οχημάτων, κατ’ εφαρμογή των οριζόμενων στο άρθρο 134 του ν. 2960/2001.
Ειδικότερα καθορίζονται:
1. Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές για την έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης, την τροποποίηση, την ανάκληση ή ακύρωση αυτής, καθώς και για την εποπτεία και τον έλεγχο λειτουργίας της.
2. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης της άδειας φορολογικής αποθήκης.
3. Τα είδη φορολογικών αποθηκών, οι όροι και ο χρόνος αποθήκευσης των ενωσιακών οχημάτων σε φορολογική αποθήκη.
4. Οι όροι λειτουργίας και ελέγχου της φορολογικής αποθήκης, καθώς και η διαδικασία παρακολούθησης των αποθηκευμένων σε αυτήν οχημάτων.

Άρθρο 2
Αρμόδιες Αρχές για τη χορήγηση της άδειας, την εποπτεία και τον έλεγχο της φορολογικής αποθήκης ενωσιακών οχημάτων

1. Ως αρμόδια αρχή για τη χορήγηση της άδειας της φορολογικής αποθήκης ενωσιακών οχημάτων ορίζεται η τελωνειακή αρχή στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η αποθήκη οχημάτων, εφόσον αυτή είναι και καθ’ ύλην αρμόδια.

2. Η άδεια αυτή δύναται, κατ’εξαίρεση, να χορηγείται και από άλλη τελωνειακή αρχή, μετά από σχετική έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., κατόπιν αξιολόγησης των ειδικών δικαιολογητικών προς τούτο λόγων και αφού ληφθούν υπόψη οι σχετικές εισηγήσεις των σχετικών τελωνείων.

3. Η εποπτεία και ο έλεγχος της φορολογικής αποθήκης ασκείται από την τελωνειακή αρχή, η οποία είναι αρμόδια για την έκδοση της άδειας λειτουργίας της.

4. Ειδικά για την Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής και για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αρμόδια αρχή για την έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης ενωσιακών οχημάτων, είναι το Β’ Τελωνείο Εξαγωγών Εισαγωγών Πειραιά και το Α’ Τελωνείο Εισαγωγών Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

Άρθρο 3
Δικαιολογητικά, διαδικασία και προϋποθέσεις έκδοσης άδειας φορολογικής αποθήκης ενωσιακών οχημάτων

Α. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης
1. Για τη χορήγηση της άδειας φορολογικής αποθήκης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει, ηλεκτρονικά, αίτηση στο αρμόδιο, σύμφωνα με το άρθρο 2, τελωνείο, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων, η οποία συμπληρώνεται, σύμφωνα με τις οδηγίες του υποδείγματος του Παραρτήματος Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
2. Με την ανωτέρω αίτηση και για τη διενέργεια αυτοψίας του υπό έγκριση χώρου, συνυποβάλλονται, ηλεκτρονικά, στο αρμόδιο τελωνείο τα ακόλουθα:
α) Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την κυριότητα ή χρήση του ακινήτου/χώρου (είτε στεγασμένου, είτε υπαίθριου), όπως τίτλο ιδιοκτησίας, συμφωνητικό μίσθωσης, παραχώρησης χρήσης ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απόδειξης της κυριότητας ή χρήσης.
β) Τοπογραφικό διάγραμμα/κάτοψη, θεωρημένα από μηχανικό, όπου αποτυπώνονται τα όρια και το εμβαδόν του προς έγκριση χώρου και προσδιορίζονται, με ακρίβεια, οι είσοδοι και οι έξοδοι αυτού (οδοί προσπέλασης).
γ) Σχεδιάγραμμα περίφραξης για τους υπαίθριους χώρους.
δ) Βεβαίωση έγκριση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι ο χώρος πληροί τους όρους, σχετικά με την πυρασφάλεια ή έγκριση της μελέτης πυροπροστασίας από την εν λόγω αρχή. Σε περίπτωση που από την κείμενη νομοθεσία δεν προβλέπεται η χορήγηση σχετικής βεβαίωσης έγκρισης από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι η εν λόγω δραστηριότητα απαλλάσσεται από την υποχρέωση χορήγησης της ανωτέρω βεβαίωσης έγκρισης και έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα από τις κείμενες διατάξεις προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, στην οποία θα
αναγράφονται τα στοιχεία (ΑΦΜ, επωνυμία, ταχ. δ/νση) του/των φυσικού/ών ή νομικού/ών προσώπου/ων που κατέχουν ή πρόκειται να λάβουν άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή για χρήση γενικής αποθήκης, η οποία αποστέλλεται, με ηλεκτρονικό τρόπο και στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια.
Το δικαιολογητικό της περ. ε) συνυποβάλλεται μόνο σε περίπτωση αίτησης έκδοσης άδειας γενικής φορολογικής αποθήκης ενωσιακών οχημάτων, σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας.

Β. Διαδικασία και προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας φορολογικής αποθήκης
1. Το αρμόδιο τελωνείο για την έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης, αφού ενημερωθεί, με κάθε πρόσφορο μέσο από την αρμόδια, για την έκδοση της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή, τελωνειακή αρχή, ότι ο αιτών την έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης ενδιαφερόμενος πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις για την έκδοση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. Φ.32/14/3.6.2003 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, προβαίνει στον έλεγχο των συνυποβαλλόμενων με την αίτηση για την έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης δικαιολογητικών.
2. Για τη χορήγηση της άδειας φορολογικής αποθήκης διενεργείται αυτοψία του προς έγκριση χώρου από δύο
(2) τελωνειακούς υπαλλήλους της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας τελωνειακής αρχής. Κατά την αυτοψία διενεργείται έλεγχος, προκειμένου να διαπιστωθούν τα κάτωθι:
α) Η ταύτιση του προς έγκριση φυσικού χώρου με τον χώρο που αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα κάτοψη.
β) Η ταύτιση των οδών προσπέλασης (είσοδος έξοδος) του προς έγκριση χώρου, με αυτές που αποτυπώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα.
γ) Η ταύτιση των υπαίθριων χώρων, με αυτούς που αποτυπώνονται στο σχεδιάγραμμα περίφραξης.
δ) Ο διαχωρισμός των οριοθετημένων χώρων της φορολογικής αποθήκης από τους λοιπούς ελεύθερους χώρους, με τοίχο ή άλλο κατάλληλο περίφραγμα, κατόπιν μέριμνας και δαπάνης του αποθηκευτή, προκειμένου να διευκολύνεται ο έλεγχος οποτεδήποτε, είτε αυτός είναι λογιστικός, είτε φυσικός.
Σε περίπτωση λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης σε ενιαίο χώρο με το χώρο έκθεσης, δύναται να μην τοποθετείται διαχωριστικό περίφραγμα, με την προϋπόθεση ότι τα υποκείμενα σε τέλος ταξινόμησης οχήματα θα παραμένουν πάντοτε στον οριοθετημένο χώρο της φορολογικής αποθήκης.
ε) Η διάθεση κατάλληλου και ασφαλούς τυχόν στεγασμένου χώρου, εντός των αποθηκών για τη διενέργεια των, κατά περίπτωση, απαιτούμενων ελέγχων των αρμόδιων τελωνειακών αρχών.
στ) Η ύπαρξη κατάλληλου και επαρκούς φωτισμού σε όλα τα σημεία τυχόν στεγασμένων χώρων της φορολογικής αποθήκης, προκειμένου να είναι ευχερής ο έλεγχος.
ζ) Η εξασφάλιση της επάρκειας των μέτρων που έχουν ληφθεί για την ασφάλεια του χώρου.
3. Ο αποθηκευτής υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των υπαλλήλων της τελωνειακής υπηρεσίας και να λαμβάνει οποιοδήποτε πρόσθετο μέτρο κρίνεται αναγκαίο, καθώς και να διευκολύνει, με κάθε τρόπο, τον κατά περίπτωση διενεργούμενο έλεγχο.
4. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, συντάσσεται σχετική έκθεση ελέγχου καταλληλόλητας, στην οποία αναφέρονται, αναλυτικά, οι όροι και οι προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, που πληρούνται ή μη για την έκδοση ή μη, αντιστοίχως, της άδειας φορολογικής αποθήκης. Ειδικότερα αναφέρεται η τοποθεσία που βρίσκεται η αποθήκη, εάν πρόκειται για στεγασμένο ή υπαίθριο χώρο, το εμβαδόν και τα λοιπά χαρακτηριστικά αυτής, η οριοθέτηση των χώρων της φορολογικής αποθήκης από τους λοιπούς ελεύθερους χώρους, η επάρκεια του φωτισμού, το ενδεχόμενο συναποθήκευσης οχημάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας, η βεβαίωση έγκριση πυρασφάλειας, ή τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας που ελήφθησαν στις περιπτώσεις απαλλαγής από τη σχετική βεβαίωση, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ασφάλεια του χώρου.
5. Μετά τον έλεγχο των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών και με βάση την ως άνω έκθεση ελέγχου καταλληλόλητας, το αρμόδιο τελωνείο προβαίνει στην έκδοση, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων, της άδειας φορολογικής αποθήκης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Το αντίτυπο Νο 1 παραδίδεται στον αιτούντα συναλλασσόμενο και το Νο 2 παραμένει στην εκδούσα αρχή. Το τελωνείο έκδοσης της άδειας φορολογικής αποθήκης ενημερώνει άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο, την αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή, για την έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης.
6. Η άδεια φορολογικής αποθήκης παραμένει σε κατάσταση αναμονής στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων και η αποθήκη δεν δύναται να λειτουργήσει μέχρι και την έκδοση της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή.

Άρθρο 4
Είδη φορολογικών αποθηκών ενωσιακών οχημάτων και χρόνος αποθήκευσης

1. Οι φορολογικές αποθήκες διακρίνονται σε:
α) Γενικές αποθήκες: Οι εγκαταστάσεις ενός εγκεκριμένου αποθηκευτή, οι οποίες προορίζονται για εναποθήκευση ενωσιακών οχημάτων περισσότερων του ενός εγκεκριμένου αποθηκευτή.
Δικαιούχος γενικής αποθήκης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή ενωσιακών οχημάτων, στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια της φορολογικής αποθήκης.
Η ευθύνη για την εναποθήκευση στην περίπτωση των γενικών φορολογικών αποθηκών βαρύνει τον δικαιούχο της Γενικής αποθήκης.
β) Ατομικές αποθήκες: Οι εγκαταστάσεις, στις οποίες αποθηκεύονται ενωσιακά οχήματα ενός μόνο αποθηκευτή.
Η ευθύνη για την εναποθήκευση στην περίπτωση των ατομικών αποθηκών βαρύνει τον αποθηκευτή.

2. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή δύναται να αναγνωρίσει, ως φορολογική αποθήκη ενωσιακών οχημάτων, χώρους, οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί και ως αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης οχημάτων, με την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται κίνδυνος
καταστρατήγησης των συμφερόντων του Δημοσίου και δεν προκαλείται δυσχέρεια των σχετικών ελέγχων.
Στην περίπτωση αυτή, όσα από τα προβλεπόμενα στην περ. 2 της παρ. Α του άρθρου 3, δικαιολογητικά, έχουν υποβληθεί για την έκδοση της άδειας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης οχημάτων, δεν υποβάλλονται εκ νέου.

3. Η είσοδος των ενωσιακών οχημάτων στις φορολογικές αποθήκες αναστέλλει την είσπραξη του τέλους ταξινόμησης και του οφειλόμενου φόρου προστιθέμενης αξίας.

4. Η διάρκεια παραμονής των ενωσιακών οχημάτων στις φορολογικές αποθήκες είναι απεριόριστη, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ασφάλειας.

Άρθρο 5
Τροποποίηση, ανάκληση και ακύρωση άδειας φορολογικής αποθήκης

1. Η άδεια φορολογικής αποθήκης τροποποιείται, εφόσον έχουν επέλθει τροποποιήσεις στοιχείων, βάσει των οποίων αυτή εκδόθηκε.
Ειδικότερα, η άδεια τροποποιείται στις κάτωθι περιπτώσεις:
α) αλλαγής των στοιχείων του προσώπου στο όνομα του οποίου εκδόθηκε η άδεια,
β) συναποθήκευσης ενωσιακών οχημάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας,
γ) μεταβολής των κατηγοριών οχημάτων, στα οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση στο όνομα της οποίας έχει εκδοθεί άδεια φορολογικής αποθήκης,
δ) μεταβολής του είδους δραστηριότητας της φορολογικής αποθήκης, η οποία συνδέεται με την αλλαγή ή επέκταση της δραστηριότητας της επιχείρησης στο όνομα της οποίας έχει εκδοθεί η άδεια φορολογικής αποθήκης,
ε) αλλαγής του διαχειριστή της φορολογικής αποθήκης,
στ) μεταβολής (επέκτασης ή συρρίκνωσης) του αποθηκευτικού χώρου της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης.
Στις περιπτώσεις τροποποίησης της άδειας φορολογικής αποθήκης, η τελωνειακή αρχή που έχει εκδώσει την άδεια φορολογικής αποθήκης αποστέλλει αντίγραφο του αντιτύπου Νο 2 της τροποποίησης στην Τελωνειακή Περιφέρεια που έχει εκδώσει την άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή.

2. Η άδεια φορολογικής αποθήκης ανακαλείται από την τελωνειακή αρχή που την εξέδωσε, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) μετά από αίτημα του εγκεκριμένου αποθηκευτή,
β) σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή,
γ) σε περίπτωση μη τήρησης των ειδικότερα οριζόμενων περί συναποθήκευσης στο άρθρο 8 της παρούσας,
δ) σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι εκλείπουν (ολικά ή εν μέρει) οι όροι και οι προϋποθέσεις, επί των οποίων βασίσθηκε η έκδοσή της.
Η αρμόδια τελωνειακή αρχή, πριν από την ανάκληση της άδειας, με εξαίρεση την ως άνω περ. α), εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του ν. 2690/1999 περί κλήσης του διοικούμενου σε προηγούμενη ακρόαση. Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας φορολογικής αποθήκης, η τελωνειακή αρχή που την εξέδωσε, σε συνεργασία με την Τελωνειακή Περιφέρεια που εξέδωσε την άδεια του εγκεκριμένου αποθηκευτή, προβαίνει, άμεσα, στη βεβαίωση και είσπραξη των οφειλόμενων, κατά περίπτωση, φορολογικών επιβαρύνσεων που τελούσαν σε αναστολή, με την κατάπτωση των σχετικών εγγυήσεων, με την επιφύλαξη εφαρμογής των οριζόμενων στο άρθρο 137 του ν. 2960/2001.

3. Η άδεια φορολογικής αποθήκης ακυρώνεται από την τελωνειακή αρχή που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστωθεί ότι η έκδοσή της βασίσθηκε σε αναληθή ή ανακριβή στοιχεία.

4. Η ακύρωση της άδειας φορολογικής αποθήκης επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της από την ημερομηνία έκδοσής της, η δε ανάκλησή της από την επομένη της κοινοποίησης της απόφασης ανάκλησής της στον εγκεκριμένο αποθηκευτή.

5. Η ακύρωση ή ανάκληση της άδειας ενός εγκεκριμένου αποθηκευτή που χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις γενικής αποθήκης δεν συνεπάγεται ακύρωση ή ανάκληση της άδειας γενικής αποθήκης.

Άρθρο 6
Είσοδος έξοδος ενωσιακών οχημάτων σε φορολογική αποθήκη

Α. Είσοδος ενωσιακών οχημάτων

1. Η είσοδος των οχημάτων στη φορολογική αποθήκη πραγματοποιείται, πέραν των προβλεπόμενων στον ν. 4308/2014, κατά περίπτωση, παραστατικών στοιχείων διακίνησης ή τιμολόγιων πώλησης, είτε με την υποβολή της προβλεπόμενης από το άρθρο 129 του ν. 2960/2001, Δήλωσης Άφιξης Οχημάτων (Δ.Α.Ο.), είτε με την προβλεπόμενη Άδεια Διακίνησης Οχημάτων (Α.Δ.Ο.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1159/2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
Η Δήλωση Άφιξης Οχήματος και η Άδεια Διακίνησης Οχήματος καταχωρούνται στα τηρούμενα ανά αποθήκη, ειδικά βιβλία της περ. β) του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Φ.32/14/3.6.2003 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
Πέραν των ανωτέρω:
α) Κατά την είσοδο στη φορολογική αποθήκη, των καινούργιων και μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, των καινούργιων και μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων και των βάσεων αυτών μέχρι 3,5 τόνους, καθώς και των καινούργιων και μεταχειρισμένων οχημάτων των περ. ε) και η) της παρ. 1 του άρθρου 123 του ν. 2960/2001, για τα οποία έχουν κατατεθεί και έχουν δημοσιευθεί τιμοκατάλογοι, υποβάλλεται με ηλεκτρονικό τρόπο, στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης και η Δήλωση Εξοπλισμού και Αξίας (Δ.Ε.Α.), συμπληρωμένη με τα στοιχεία των οχημάτων, τη βασική τιμή λιανικής πώλησης και του έξτρα εξοπλισμού που τυχόν διαθέτουν, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της υπό στοιχεία Α.1203/2019 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., μαζί με τα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά του άρθρου 5 της ίδιας απόφασης, προκειμένου το τελωνείο ελέγχου, στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, να προβεί σε έλεγχο επί των εισερχομένων στη φορολογική αποθήκη οχημάτων ή στον προσδιορισμό του ποσού της εγγύησης αυτών.
Σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο από την αρμόδια τελωνειακή αρχή και ανεξάρτητα από την υποβολή της ειδικής δήλωσης για τη βεβαίωση και είσπραξη του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης, η Δ.Ε.Α. (μαζί με τα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Α.1203/2019 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.) ή οποιοδήποτε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο απαιτείται, δύναται να αποσταλεί με ηλεκτρονικό τρόπο, στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια, για τον περαιτέρω προσδιορισμό/επαλήθευση της φορολογητέας αξίας και μόνο για λόγους διευκόλυνσης του ελέγχου της φορολογικής αποθήκης, καθώς και για τον ορθό υπολογισμό των φορολογικών επιβαρύνσεων και τον προσδιορισμό της εγγύησης, κατά τη διακίνηση των οχημάτων μεταξύ φορολογικών αποθηκών ή την προσωρινή έξοδο των οχημάτων ή για την παρακολούθηση των αποθεμάτων. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει στην επαλήθευση της Δήλωσης Εξοπλισμού και Αξίας, με βάση τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά έγγραφα και αυτά που προκύπτουν από τον φυσικό έλεγχο (εφόσον κριθεί αναγκαίος), η οποία υπογράφεται από τον αρμόδιο τελωνειακό ελεγκτή.
β) Κατά την είσοδο στη φορολογική αποθήκη καινούργιων και μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, καινούργιων και μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων και των βάσεων αυτών μέχρι 3,5 τόνους, καθώς και των καινούργιων και μεταχειρισμένων οχημάτων των περ. ε) και η) της παρ. 1 του άρθρου 123 του ν. 2960/2001, που εισάγονται από τρίτη χώρα, μεταφέρονται ή παραλαμβάνονται μεμονωμένα, για τα οποία δεν έχει κατατεθεί και δεν έχει δημοσιευθεί τιμοκατάλογος ή δεν συμπεριλαμβάνονται κατά μάρκα, παραλλαγή και έκδοση στους υποβληθέντες και δημοσιευθέντες τιμοκαταλόγους, υποβάλλεται, με ηλεκτρονικό τρόπο, στην τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης και η Δήλωση Εξοπλισμού (Δ.Ε.) του Παραρτήματος ΙΙ της υπό στοιχεία Α.1203/2019 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με τα στοιχεία του αυτοκινήτου και τον εξοπλισμό που αυτό διαθέτει, χωρίς δηλωθείσα αξία, μαζί με τα, κατά περίπτωση, συνημμένα δικαιολογητικά του άρθρου 5 της ίδιας απόφασης. Η εν λόγω Δήλωση Εξοπλισμού (Δ.Ε.) και ανεξάρτητα από την υποβολή της ειδικής δήλωσης για τη βεβαίωση και είσπραξη του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης, αποστέλλεται, με ηλεκτρονικό τρόπο, από το τελωνείο ελέγχου της φορολογικής αποθήκης, προς την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια, μαζί με τα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Α.1203/2019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., ή οποιοδήποτε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο απαιτείται, για τον περαιτέρω καθορισμό της φορολογητέας αξίας του οχήματος, κατ’ εφαρμογή των οριζόμενων στο άρθρο 9 της ανωτέρω απόφασης, με σκοπό τη διευκόλυνση του ελέγχου, από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, αλλά και για τον ορθό υπολογισμό των φορολογικών επιβαρύνσεων και τον προσδιορισμό της εγγύησης, κατά τη διακίνηση των οχημάτων μεταξύ φορολογικών αποθηκών ή την προσωρινή έξοδο των οχημάτων, καθώς και για την παρακολούθηση των αποθεμάτων.
Η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει στην επαλήθευση της Δήλωσης Εξοπλισμού, με βάση τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά έγγραφα και αυτά που προκύπτουν από τον φυσικό έλεγχο (εφόσον κριθεί αναγκαίος), η οποία υπογράφεται από τον αρμόδιο τελωνειακό ελεγκτή.
γ) Όταν κρίνεται αναγκαίο να προσδιοριστεί/καθοριστεί η φορολογητέα αξία οχημάτων, για τα οποία δεν υποβάλλεται Δ.Ε.Α. ή Δ.Ε. και μόνο για σκοπούς διευκόλυνσης του ελέγχου της φορολογικής αποθήκης, καθώς και για το ενδεχόμενο υπολογισμού του ποσού της εγγύησης των οχημάτων που εναποθηκεύονται σε αυτή, δύναται να ζητηθεί η συνδρομή της Τελωνειακής Περιφέρειας.
Σε κάθε περίπτωση και εφόσον ο αρμόδιος ελεγκτής της Τελωνειακής Περιφέρειας προσδιορίσει/επαληθεύσει/καθορίσει τη φορολογητέα αξία των οχημάτων, αναγράφει στη Δ.Ε.Α, και ειδικότερα στη θέση «Επαλήθευση δηλωθείσας αξίας/Προσδιορισμός αξίας» τη βασική τιμή λιανικής πώλησης, την αξία του ΕXTRA εξοπλισμού και την συνολική αξία, ή συμπληρώνει στη Δ.Ε., στη θέση
«Επαλήθευση δηλωθείσας αξίας/Προσδιορισμός αξίας» την καθορισθείσα αξία και στις «Παρατηρήσεις» αναγράφει την ειδικότερη περίπτωση (α’ έως ζ’) του άρθρου 9 της απόφασης, βάσει της οποίας καθορίστηκε η αξία, θέτοντας υπογραφή και σφραγίδα. Τα εν λόγω έντυπα (Δ.Ε.Α. ή Δ.Ε.) αποστέλλονται, με ηλεκτρονικό τρόπο, στο αρμόδιο τελωνείο για τον, περαιτέρω, υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης. Επιπλέον, η πράξη επαλήθευσης/ προσδιορισμού και καθορισμού της αξίας θεωρείται με υπογραφή και σφραγίδα και από τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος.
Η Δήλωση Εξοπλισμού και Αξίας (Δ.Ε.Α.)/Δήλωση Εξοπλισμού (Δ.Ε.) συνιστούν δήλωση του υπόχρεου και περιλαμβάνουν όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία του οχήματος, συμπεριλαμβανομένου του βασικού και προαιρετικού (EXTRA) εξοπλισμού, κατά περίπτωση, καθώς και κάθε αναγκαίο στοιχείο, για τη διαμόρφωση/καθορισμό της φορολογητέας αξίας και κατά την υποβολή της, με ηλεκτρονικό τρόπο, υπογράφεται από το υπόχρεο, για την καταβολή του τέλους ταξινόμησης, πρόσωπο.
Σε περίπτωση υποβολής της ειδικής δήλωσης για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης των ανωτέρω οχημάτων, κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 128 και της παρ. 2 του άρθρου 130 του ν.2960/2001, ακολουθείται εκ νέου, η προβλεπόμενη από την υπό στοιχεία Α.1203/2019 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σε συνδυασμό με την υπό στοιχεία Ο ΔΕΦΚΦ Δ 1112222 ΕΞ 2019/02.8.2019 Οδηγία του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπου απαιτείται, διαδικασία για τον προσδιορισμό/διαμόρφωση/καθορισμό της φορολογητέας αξίας. Ειδικά για τα μεταχειρισμένα οχήματα που εισέρχονται σε φορολογική αποθήκη θα πρέπει να διενεργείται έλεγχος αναζήτησης στο σύστημα SCHENGEN.
2. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή ενημερώνεται, άμεσα, με κάθε πρόσφορο μέσο από τον παραλήπτη των οχημάτων στις περιπτώσεις:
α) εισόδου μεταχειρισμένων ή μεμονωμένων καινούργιων οχημάτων στην φορολογική αποθήκη, για την πραγματική άφιξη και παραλαβή των οχημάτων και β) εισόδου παρτίδας πολλών καινούργιων αυτοκινήτων οχημάτων του ιδίου τύπου, της ιδίας μάρκας που φέρουν τον ίδιο προαιρετικό εξοπλισμό.
Τα ως άνω οχήματα εισέρχονται, ελεύθερα, στην φορολογική αποθήκη, χωρίς τη διενέργεια φυσικού ελέγχου (επαλήθευση) και χωρίς την παρουσία ελεγκτή.
Στις ανωτέρω (α) και (β) περιπτώσεις δύναται να πραγματοποιείται φυσικός έλεγχος ή και έλεγχος εγγράφων, κατά την κρίση και κατ’ επιλογή της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, οποτεδήποτε και σε συνδυασμό με τον υποδεικνυόμενο έλεγχο, όπως προκύπτει από το υποσύστημα Ανάλυσης Κινδύνου του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων, είτε κατά την είσοδο, είτε κατά τη διάρκεια παραμονής των οχημάτων στη φορολογική αποθήκη, είτε κατά την έξοδό τους από αυτή. Στην περίπτωση που δεν δύναται να εφαρμοστεί έλεγχος από το υποσύστημα Ανάλυσης Κινδύνου, λόγω τεχνικών προβλημάτων, τότε για την είσοδο των οχημάτων στη φορολογική αποθήκη, απαιτείται η διενέργεια φυσικού ελέγχου και ελέγχου εγγράφων για την επαλήθευση των στοιχείων των οχημάτων.
3. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα εισερχόμενα καινούργια και μεταχειρισμένα οχήματα στην φορολογική αποθήκη καταχωρούνται, άμεσα, στο τηρούμενο, σύμφωνα με την κείμενη περί του εγκεκριμένου αποθηκευτή νομοθεσία, ειδικού βιβλίου αποθήκης εισερχομένων και εξερχομένων οχημάτων, με όλα τα στοιχεία εξατομίκευσης (αριθμός Δήλωσης Άφιξης, κατηγορία οχήματος, μάρκα, τύπος, αρ. πλαισίου κ.λπ.), σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ της υπό στοιχεία Φ.32/14/2003 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών.
Το βιβλίο αυτό δύναται να υποκατασταθεί από τα τηρούμενα λογιστικά αρχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», υπό την προϋπόθεση ότι εμφανίζονται σε αυτά όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ της ως άνω απόφασης.

Β. Έξοδος ενωσιακών οχημάτων

Η έξοδος των οχημάτων από την φορολογική αποθήκη μπορεί να πραγματοποιείται:
1. Με θέση σε ανάλωση, η οποία διενεργείται με τη διαδικασία και τα παραστατικά που προβλέπονται στο άρθρο 130 του ν. 2960/2001 και με την καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων ή τη χορήγηση απαλλαγής απ’ αυτές, οπότε και πραγματοποιείται η έξοδος από το καθεστώς αναστολής της φορολογικής αποθήκης. Παράλληλα, ενημερώνεται και το ειδικό βιβλίο αποθήκης εισερχομένων και εξερχομένων οχημάτων.
2. Με εξαγωγή, η οποία πραγματοποιείται με τη διαδικασία και τα προβλεπόμενα περί εξαγωγής παραστατικά, με άμεση ενημέρωση του ειδικού βιβλίου αποθήκης εισερχομένων και εξερχομένων οχημάτων.
3. Με αποστολή ή επαναποστολή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή με μεταφορά σε άλλη φορολογική αποθήκη του ίδιου ή άλλου εγκεκριμένου αποθηκευτή. Στις περιπτώσεις αυτές η άδεια διακίνησης οχημάτων (Α.Δ.Ο.) υποβάλλεται, ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία Α.1159/2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
4. Σε περίπτωση Τελωνειακών αρχών, στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων λειτουργούν φορολογικές αποθήκες ενωσιακών οχημάτων που όμως δεν έχουν αρμοδιότητα τελωνισμού μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, για τη θέση αυτών σε ανάλωση, η έξοδος των οχημάτων από τη φορολογική αποθήκη επιτρέπεται, κατόπιν αίτησης του εγκεκριμένου αποθηκευτή, με την υποβολή της Άδειας Διακίνησης Οχημάτων (Α.Δ.Ο.), με σκοπό τη μετακίνηση τους στην πλησιέστερη, με αρμοδιότητα τελωνισμού μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, τελωνειακή αρχή, τηρουμένων των αναφερομένων στην υπό στοιχεία Α.1159/2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
5. Σε περίπτωση εξόδου οχημάτων από φορολογική αποθήκη, σύμφωνα με τις ανωτέρω παρ. Β 3 και Β 4 του παρόντος άρθρου, απαιτείται, για την κάλυψη των κινδύνων της εσωτερικής και ενδοκοινοτικής διακίνησης, η κατάθεση χρηματικής (παρακαταθήκη) ή τραπεζικής εγγύησης ή ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ποσού ίσου των φορολογικών επιβαρύνσεων των οχημάτων.

Άρθρο 7
Προσωρινή έξοδος ενωσιακών οχημάτων από φορολογική αποθήκη

1. Καθορισμός περιπτώσεων προσωρινής εξόδου οχημάτων:
α. Επιτρέπεται η προσωρινή έξοδος οχημάτων από τη φορολογική αποθήκη, με σκοπό την:
αα) επίδειξή τους σε εκθέσεις που διοργανώνονται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, στο πλαίσιο διαφόρων εμπορικών, βιομηχανικών κ.λπ. εκδηλώσεων, εξαιρουμένων των εκθέσεων που διοργανώνουν επιτηδευματίες του είδους στα εμπορικά τους καταστήματα ή χώρους, για την πώληση των οχημάτων,
αβ) δοκιμή τους (test drive),
αγ) εκτέλεση συνήθων εργασιών συντήρησης και επισκευής,
αδ) πραγματοποίηση διαφόρων εργασιών σε φορτηγά ή βάσεις φορτηγών, όπως τοποθέτηση καρότσας ή ψυκτικού θαλάμου κ.λπ. ή τεχνικών ελέγχων σε επιχείρηση συνεργείο της επιλογής του εγκεκριμένου αποθηκευτή, με τελικό σκοπό τα οχήματα αυτά να εξαχθούν σε τρίτη χώρα, με την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας και των σχετικών περί εξαγωγής διατάξεων ή να αποσταλούν σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., με την τήρηση των οριζόμενων στην υπ’ αρ. Α.1159/2022 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..
β. Επιτρέπεται η προσωρινή έξοδος από τη φορολογική αποθήκη των επιβατικών οχημάτων που είναι κατασκευασμένα για τη μεταφορά άνω των πέντε προσώπων (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού) της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, με σκοπό την επίδειξή τους σε εκθέσεις που διοργανώνονται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, στο πλαίσιο διαφόρων εμπορικών, βιομηχανικών κ.λπ. εκδηλώσεων και σε εκθέσεις εμπορικών καταστημάτων των εισαγωγέων/ επίσημων αντιπροσώπων/διανομέων, με κύρια δραστηριότητα την πώληση των οχημάτων αυτών.

2. Για την προσωρινή έξοδο οχήματος, η αρμόδια, για τον έλεγχο της φορολογικής αποθήκης, τελωνειακή αρχή χορηγεί άδεια προσωρινής εξόδου, κατόπιν αίτησης του εγκεκριμένου αποθηκευτή και κατάθεσης ισόποσης, των αναλογουσών στο όχημα φορολογικών επιβαρύνσεων που τελούν σε αναστολή, τραπεζικής εγγυητικής επιστολής ή αξιόχρεης εγγύησης τρίτου προσώπου.
Η διάρκεια προσωρινής εξόδου οχήματος από τη φορολογική αποθήκη δεν πρέπει να υπερβαίνει το χρονικό όριο που είναι απαραίτητο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου προς αυτήν σκοπού και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει για τα οχήματα:
α) της υποπερ. αα) της περ. α της παρ. 1, τις δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της έκθεσης.
β) των υποπερ. αβ) και αγ) της περ. α της παρ. 1, τις δεκαπέντε (15) ημέρες.
γ) της υποπερ. αδ) της περ. α της παρ. 1, τις σαράντα πέντε (45) ημέρες, με δυνατότητα παρέκτασης αυτών δεκαπέντε (15) επιπλέον ημερών, εφόσον αυτό δικαιολογείται από ειδικές περιστάσεις και
δ) της περ. β της παρ. 1, τις εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.

3. α) Οι υποπερ. αα) και αβ) της περ. α της παρ. 1 έχουν εφαρμογή σε νέου τύπου οχήματα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στη χώρα, στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής του εγκεκριμένου αποθηκευτή και δεν μπορεί ο αριθμός τους να υπερβαίνει τα τρία (3) τεμάχια ανά τύπο οχήματος, για κάθε αποθηκευτή αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση που ο αριθμός τους υπερβαίνει τα τρία
(3) τεμάχια, ανά τύπο οχήματος, για συγκεκριμένο αποθηκευτή αντιπρόσωπο, πριν τη χορήγηση της άδειας προσωρινής εξόδου απαιτείται, κατόπιν εισήγησης του Τελωνείου ελέγχου της φορολογικής αποθήκης, έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.. Κατόπιν έγκρισης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., η ως άνω τελωνειακή αρχή δύναται να χορηγήσει άδεια προσωρινής εξόδου από τη φορολογική αποθήκη για την υποπερ. αβ) της περ. α της παρ. 1 και μόνο για σκοπούς δοκιμής (test drive), επιπλέον σαράντα πέντε (45) ημερών από τη διάρκεια που καθορίζεται στην ως άνω υποπερ. αβ).
β) Η περ. β της παρ. 1 έχει εφαρμογή σε επιβατικά αυτοκίνητα, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) τεμάχια, ανά τύπο οχήματος, για κάθε αποθηκευτή αντιπρόσωπο. Για την προσωρινή έξοδο των ως άνω επιβατικών αυτοκινήτων, απαιτείται έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., κατόπιν εισήγησης του Τελωνείου ελέγχου της Φορολογικής Αποθήκης.
γ) Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία η αλλαγή του εκθεσιακού χώρου για οχήματα της ανωτέρω περ. β), κατά τη διάρκεια της προσωρινής εξόδου και πριν την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που έχει παραχωρηθεί με την ανωτέρω εγκριτική άδεια της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ, δύναται να χορηγηθεί με νέα εγκριτική άδεια της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. για την αλλαγή του εκθεσιακού χώρου, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του ενδιαφερομένου και της σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται και μέχρι την εξάντληση των προβλεπόμενων συνολικά 180 ημερών της περ. δ) της παρ. 2 του παρόντος.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της νέας εγκριτικής άδειας της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ, αποτελεί η επιστροφή των επιβατικών αυτοκινήτων στη φορολογική αποθήκη από την οποία εξήλθαν, για την παρακολούθηση του χρονικού διαστήματος που έχει ήδη εγκριθεί, αλλά και την πλήρωση των λοιπών προϋποθέσεων της προγενέστερης εγκριτικής άδειας. Η διαδικασία για την χορήγηση νέας εγκριτικής άδειας προσωρινής εξόδου των ανωτέρω οχημάτων, διενεργείται, σύμφωνα με τα, κατά περίπτωση, οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

4. Στην αίτηση για τη χορήγηση της Άδειας Προσωρινής Εξόδου, πρέπει να αναφέρονται:
α) Τα στοιχεία του εγκεκριμένου αποθηκευτή.
β) Το είδος (κατηγορία, μάρκα, τύπος, αριθμός πλαισίου, κινητήρα, κ.λπ.) και ο αριθμός των οχημάτων, με ειδική μνεία στις περιπτώσεις που τα οχήματα είναι κατασκευασμένα για τη μεταφορά άνω των πέντε προσώπων (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού) της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας.
γ) Η φορολογική αποθήκη από την οποία θα εξαχθούν, προσωρινά.
δ) Ο χώρος, στον οποίο θα ευρίσκονται τα οχήματα, κατά τη διάρκεια της προσωρινής εξόδου.
ε) Ο σκοπός της προσωρινής εξόδου.
στ) Η ΔΑΟ ή ΑΔΟ, με την κατάθεση της οποίας τα εν λόγω οχήματα εισήλθαν στη φορολογική αποθήκη.
ζ) Η διάρκεια παραμονής, εκτός της φορολογικής αποθήκης.

5. Τα προσωρινά εξερχόμενα οχήματα από τη φορολογική αποθήκη εξακολουθούν να ευρίσκονται σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης, ήτοι σε καθεστώς αναστολής καταβολής του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α. και συνεπώς δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε διαφορετική χρήση και μετακίνησή τους, πέρα από τα οριζόμενα στη σχετική άδεια προσωρινής εξόδου της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, καθ’ όλη τη διάρκεια της προσωρινής εξόδου.

Άρθρο 8
Συναποθήκευση ενωσιακών οχημάτων

1. Σε φορολογική αποθήκη οχημάτων δύναται να παραμένουν αποθηκευμένα, τόσο καινούργια, όσο και μεταχειρισμένα οχήματα, καθώς και οχήματα (καινούργια και μεταχειρισμένα), μετά την καταβολή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή.
Σχετική μνεία για την ανωτέρω συναποθήκευση θα αναγράφεται στο πεδίο παρατηρήσεις του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2. Για τη συναποθήκευση απαιτείται έγκριση από την τελωνειακή αρχή που εξέδωσε την άδεια φορολογικής αποθήκης. Η συναποθήκευση είναι επιτρεπτή, με διακριτό τρόπο αποθήκευσης στο χώρο της φορολογικής αποθήκης των καινούργιων και μεταχειρισμένων οχημάτων, καθώς και αυτών που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων και όσων έχουν καταβληθεί οι φορολογικές επιβαρύνσεις, προκειμένου να καθίσταται ευχερής ο έλεγχος.

3. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, η ως άνω τελωνειακή αρχή προβαίνει σε ανάκληση της σχετικής έγκρισης συναποθήκευσης.

Άρθρο 9
Απογραφή

Στο τέλος κάθε έτους, ο εγκεκριμένος αποθηκευτής οφείλει να πραγματοποιεί απογραφή και να συντάσσει σχετική κατάσταση, η οποία αποστέλλεται/υποβάλλεται, ηλεκτρονικά, στην αρμόδια τελωνειακή αρχή και στη Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και ΦΠΑ της Α.Α.Δ.Ε.
Η κατάσταση αυτή περιλαμβάνει τον αριθμό των οχημάτων, ανά κατηγορία, που εισήλθαν και εξήλθαν από τη φορολογική αποθήκη, κατά τη διάρκεια του έτους και τον αριθμό αυτών που παραμένουν αποθηκευμένα και το επόμενο έτος.

Άρθρο 10
Εποπτεία και έλεγχος Φορολογικής αποθήκης

1. Η εποπτεία και ο έλεγχος της φορολογικής αποθήκης ασκείται από την τελωνειακή αρχή, η οποία είναι αρμόδια για την έκδοση της άδειας λειτουργίας της και η οποία πραγματοποιεί, έκτακτο, φυσικό και λογιστικό έλεγχο, τουλάχιστον μια φορά ετησίως. Ο έλεγχος αυτός δύναται να είναι καθολικός ή δειγματοληπτικός και αποσκοπεί στη διαπίστωση της ορθής τήρησης της λογιστικής αποθήκης και στην επαλήθευση των αποθηκευμένων οχημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα τηρούμενα από τον αποθηκευτή βιβλία, καθώς και τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων.
Επίσης και ομοίως, μία φορά ετησίως και συνδυαστικά
με τη διενέργεια του ως άνω εκτάκτου ελέγχου, ελέγχονται και οι εγκαταστάσεις της φορολογικής αποθήκης, για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων, επί των οποίων βασίστηκε η έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης.
Σε κάθε περίπτωση, ανά τριετία διενεργείται καθολικός φυσικός και λογιστικός έλεγχος. Η διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων πραγματοποιείται από δύο (2) τουλάχιστον τελωνειακούς υπαλλήλους.
Έκτακτος έλεγχος δύναται να πραγματοποιείται, οποτεδήποτε, από τις κατά τόπο αρμόδιες ΕΛ.Υ.Τ.

2. Μετά την πραγματοποίηση του ελέγχου, συντάσσεται σχετική έκθεση ελέγχου, με τα αποτελέσματα αυτού, η οποία υπογράφεται από τους υπαλλήλους που διενήργησαν τον έλεγχο και τον διαχειριστή της αποθήκης ή άλλο πρόσωπο ορισμένο από τον κάτοχο αδείας φορολογικής αποθήκης, το οποίο παρίσταται στο σχετικό έλεγχο. Αντίγραφο της έκθεσης κοινοποιείται στις κατά λόγο αρμοδιότητας Τελωνειακές Περιφέρειες και στη Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και ΦΠΑ της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ..

Άρθρο 11
Κυρώσεις

Η μη τήρηση των όρων και διατυπώσεων της παρούσας που δεν προβλέπεται από ειδικότερες διατάξεις, επισύρει τις κυρώσεις της παρ. 2 του άρθρου 147 του ν.2960/2001, επιφυλασσόμενων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του ιδίου νόμου.

Άρθρο 12
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπό στοιχεία Φ.31/13/3.6.2003 απόφαση.

Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2023

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ