Α.1107/2023
Επικαιροποίηση της διαδικασίας για την προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης και λοιπών σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 4987/2022 (Α’ 260)

Αριθμ. Α 1107/2023

(ΦΕΚ Β’ 4806/28-07-2023)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22 του ν. 4987/2022 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας» (Α’ 206), εφεξής ΚΦΔ, και ιδίως της παρ. 8 αυτού,
β) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
γ) τις διατάξεις των περ. γ’, δ’ και ζ’ του άρθρου 2 και των άρθρων 50 και 51 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), εφεξής ΚΦΕ,
δ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1284/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία για την προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, την αναθεώρηση, ανάκληση και ακύρωσή της. Ειδικότερο περιεχόμενο της αίτησης προέγκρισης, σχετικά παράβολα, διαδικασία συνεννόησης με τις αρμόδιες αρχές άλλων εμπλεκομένων κρατών, τύπος και περιεχόμενο των αποφάσεων της Φορολογικής Διοίκησης, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 4174/2013» (Β’ 3366).

3. Την υπ’ αρ. 1/20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την ανάγκη επικαιροποίησης της διαδικασίας προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης

Τα συνδεδεμένα πρόσωπα κατά την έννοια της περ. ζ’ του άρθρου 2 του ΚΦΕ, οι μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπού νομικού προσώπου στην Ελλάδα για τις συναλλαγές τους με το κεντρικό, καθώς και με τα συνδεδεμένα πρόσωπα του κεντρικού τους στην αλλοδαπή, και τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα με μόνιμες εγκαταστάσεις στην αλλοδαπή, δύνανται να υποβάλουν στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (στο εξής «ΑΑΔΕ») αίτηση προέγκρισης της μεθοδολογίας για την τιμολόγηση συγκεκριμένων διασυνοριακών συναλλαγών τους με συνδεδεμένα πρόσωπα.

Άρθρο 2
Αντικείμενο Προέγκρισης Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης

Αντικείμενο της προέγκρισης αποτελεί το ενδεδειγμένο σύνολο κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν κυρίως τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο τεκμηρίωσης, τα στοιχεία σύγκρισης ή αναφοράς και τις σχετικές προσαρμογές, καθώς και τις κρίσιμες παραδοχές για τις μελλοντικές συνθήκες.
Αντικείμενο της προέγκρισης μπορεί επίσης να αποτελέσει και κάθε άλλο εξειδικευμένο ζήτημα που αφορά στην τιμολόγηση των συναλλαγών με συνδεδεμένα πρόσωπα.

Άρθρο 3
Αρμόδια Αρχή

Αρμόδια για την παραλαβή και την εξέταση των αιτήσεων προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης είναι η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων (ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) της ΑΑΔΕ (στο εξής «η αρμόδια αρχή»).

Άρθρο 4
Προκαταρκτική Διαβούλευση

1. Πριν από την υποβολή της αίτησης προέγκρισης, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δύναται να ζητήσει προκαταρκτική διαβούλευση, προκειμένου να εκτιμηθούν οι πιθανότητες αποδοχής της αίτησης προέγκρισης. Για τον σκοπό αυτό κατατίθεται ιδιαίτερη αίτηση προς την αρμόδια αρχή, η οποία ορίζει ημερομηνία προκαταρκτικής συνάντησης.

2. Κατά την προκαταρκτική διαβούλευση, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο προσκομίζει όλα τα στοιχεία, τα οποία κατά την κρίση του παρέχουν τη δυνατότητα στην αρμόδια αρχή να προβεί σε τεκμηριωμένη εκτίμηση ως προς το παραδεκτό της αίτησης. Στα στοιχεία αυτά πρέπει να περιγράφονται τουλάχιστον οι σχετικές δραστηριότητες, οι υπό εξέταση ενδοομιλικές συναλλαγές και να αναφέρονται τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, η προτεινόμενη μεθοδολογία, η επιθυμητή διάρκεια της προέγκρισης, καθώς και τα εμπλεκόμενα κράτη.

3. Στη διάρκεια του προκαταρκτικού σταδίου, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο και η αρμόδια αρχή διεξάγουν συζητήσεις σχετικά με τα στοιχεία τεκμηρίωσης, τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει η αίτηση προέγκρισης. Η αρμόδια αρχή αξιολογεί τις πιθανότητες να γίνει αποδεκτή η επακόλουθη αίτηση προέγκρισης του ενδιαφερόμενου προσώπου, επισημαίνει τα σημεία όπου ενδέχεται να προκύψουν αμφισβητήσεις και διατυπώνει προτάσεις για το περιεχόμενο της αίτησης αυτής. Ακολούθως, ενημερώνει εγγράφως το ενδιαφερόμενο πρόσωπο για τη δυνατότητα να προχωρήσει στην υποβολή της αίτησης προέγκρισης.

4. Οι συζητήσεις που διεξάγονται κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής διαβούλευσης, καθώς και η ακόλουθη έγγραφη ενημέρωση σχετικά με την εκτίμηση της αίτησης από την αρμόδια αρχή δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για κανένα από τα μέρη και δεν επηρεάζουν τη διαδικασία που ακολουθεί κατόπιν υποβολής αίτησης προέγκρισης. Τα στοιχεία που προσκομίζονται κατά την προκαταρκτική διαβούλευση καλύπτονται από το φορολογικό απόρρητο.

Άρθρο 5
Υποβολή της Αίτησης Προέγκρισης

Η αίτηση προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης κατατίθεται στην αρμόδια αρχή. Στις περιπτώσεις όπου υφίσταται Σύμβαση περί Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίου μεταξύ των εμπλεκόμενων κρατών και εφόσον η αίτηση προέγκρισης είναι διμερής ή πολυμερής, η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται παράλληλα στις αρμόδιες φορολογικές αρχές των κρατών αυτών. Σε κάθε περίπτωση τα συνυποβαλλόμενα με την αίτηση ή τυχόν υποβαλλόμενα συμπληρωματικά στοιχεία πρέπει να καθίστανται διαθέσιμα στις αρμόδιες αρχές των εμπλεκόμενων κρατών ταυτόχρονα. Τόσο η αίτηση όσο και τα σχετικά στοιχεία δύναται να υποβάλλονται είτε στην αγγλική είτε σε άλλη κοινά αποδεκτή γλώσσα, εκτός εάν για συγκεκριμένα εξ αυτών των στοιχείων κριθεί από την αρμόδια αρχή απαραίτητη η υποβολή τους στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 6
Περιεχόμενο της Αίτησης Προέγκρισης

1. Στην αίτηση προέγκρισης το ενδιαφερόμενο πρόσωπο συμπεριλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία, προκειμένου η αρμόδια αρχή να αξιολογήσει την αίτηση και να διαμορφώσει άποψη σχετικά με τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των τιμών των υπό εξέταση ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση την Αρχή των Ίσων Αποστάσεων (Αrm’s Length Principle).

2. Για την υποβολή και εξέταση της αίτησης προέγκρισης αναγκαία είναι η υποβολή των κάτωθι στοιχείων:
α. Τα στοιχεία του αιτούντος προσώπου (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας).
β. Τα στοιχεία όλων των συνδεδεμένων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων όλων των μόνιμων εγκαταστάσεων, που εμπλέκονται στην αιτούμενη προέγκριση.
γ. Τη διάρθρωση του ομίλου, στην οποία εμφαίνονται όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν στις δραστηριότητες τις οποίες αφορά η αιτούμενη προέγκριση.
δ. Περιγραφή των ενδοομιλικών συναλλαγών για την τιμολόγηση των οποίων ζητείται η προέγκριση και σύντομη αιτιολόγηση της επιλογής να μη συμπεριληφθεί το σύνολο των ενδοομιλικών συναλλαγών στην υπό εξέταση αίτηση, όπου αυτό ισχύει.
ε. Την προτεινόμενη μεθοδολογία για την τιμολόγηση των ως άνω συναλλαγών.
στ. Τις κρίσιμες παραδοχές στις οποίες βασίζεται η αίτηση προέγκρισης σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας.
ζ. Το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η προέγκριση.
η. Στις περιπτώσεις αίτησης για μονομερή προέγκριση, αιτιολόγηση της εν λόγω επιλογής.

3. Προς υποστήριξη της αίτησης το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δύναται επιπλέον να προσκομίσει και τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Ανάλυση των τάσεων στη βιομηχανία και την αγορά, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τυχόν μελέτες εμπορικής εκμετάλλευσης ή οικονομικές μελέτες για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι οποίες οδηγούν στα εν λόγω αναμενόμενα αποτελέσματα.
β. Συνοπτική περιγραφή της επιχειρηματικής στρατηγικής που προβλέπεται να εφαρμοστεί κατά την περίοδο που θα αφορά η προέγκριση, καθώς και της στρατηγικής σε προηγούμενες περιόδους, εφόσον είναι διαφορετική. Η περιγραφή αυτή δύναται να περιλαμβάνει προβλέψεις που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση μελλοντικών επιχειρηματικών σχεδίων, τους προϋπολογισμούς διαχείρισης, πληροφορίες σχετικά με τις αναμενόμενες επιχειρηματικές προοπτικές και τον ανταγωνισμό, καθώς και τη μελλοντική στρατηγική όσον αφορά την εμπορική προώθηση, την παραγωγή ή την έρευνα και ανάπτυξη.
γ. Ανάλυση των λειτουργιών των προσώπων που αφορά η αίτηση προέγκρισης όπου περιγράφονται όλες οι δραστηριότητες οι σχετικές με τις συναλλαγές που καλύπτονται από την προέγκριση (έρευνα και ανάπτυξη, παραγωγή, διανομή, εμπορία, είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας, κ.λπ.) και αξιολογούνται οι κίνδυνοι τους οποίους θα αντιμετωπίζει κάθε οντότητα στο πλαίσιο των συναλλαγών που καλύπτονται από την προέγκριση. Συνήθεις κίνδυνοι θα μπορούσαν να είναι οι σχετικοί με τα προϊόντα, οι κίνδυνοι τεχνολογικής απαξίωσης, οι κίνδυνοι που αφορούν την αγορά, την πίστωση ή τη συναλλαγματική ισοτιμία και οι κίνδυνοι νομικής φύσεως. Αναφορά πρέπει να γίνεται και στο ύψος και το είδος του κεφαλαίου κίνησης, καθώς και στα ενσώματα ή άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν στις συναλλαγές που αφορά η προέγκριση.
δ. Λεπτομερή στοιχεία της προτεινόμενης μεθοδολογίας και στοιχεία που αποδεικνύουν ότι με τη μεθοδολογία αυτή θα τηρείται η αρχή των ίσων αποστάσεων (Αrm’s Length Principle).
ε. Κατάλογο των προεγκρίσεων (Αdvance Pricing Agreements) που έχουν ήδη συναφθεί από οποιαδήποτε συνδεδεμένα πρόσωπα τα οποία αφορά η αίτηση προέγκρισης, είτε στην Ελλάδα, είτε στην αλλοδαπή, και οι οποίες αφορούν τις ίδιες ή συναφείς συναλλαγές.
στ. Λεπτομερή χρηματοοικονομικά στοιχεία των τριών (3) τελευταίων ετών για όλα τα πρόσωπα τα οποία αφορά η αίτηση προέγκρισης.
ζ. Κατάλογο συμβάσεων με συνοπτική περιγραφή αυτών οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων και που έχουν επιπτώσεις στις συναλλαγές τις οποίες αφορά η αίτηση προέγκρισης.
η. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνεται σκόπιμη από το αιτούν πρόσωπο, προκειμένου να ενισχύσει τις θέσεις του καθώς και να υποστηρίξει την ορθότητα της ενδοομιλικής τιμολόγησης.

4. Τα υποβαλλόμενα στοιχεία, τα οποία είναι αναμενόμενο να ποικίλλουν ανάλογα με τα δεδομένα της υπόθεσης, μπορεί να είναι είτε στοιχεία που αφορούν το παρελθόν (ιστορικά στοιχεία), τα οποία ενδεχομένως είναι ήδη διαθέσιμα υπό διάφορες μορφές, είτε στοιχεία των οποίων η δημιουργία μπορεί να καταστεί αναγκαία, ειδικά για τη διαδικασία της προέγκρισης.

Άρθρο 7
Κρίσιμες παραδοχές

1. Η αίτηση προέγκρισης πρέπει να αναφέρει τις παραδοχές, στις οποίες βασίζεται η εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας για την τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων. Ως κρίσιμες παραδοχές νοούνται τα λειτουργικά, νομικά ή οικονομικά γνωρίσματα του αιτούντος, ενός συγκεκριμένου κλάδου ή δραστηριότητας ή γενικά οι οικονομικές συνθήκες, η ύπαρξη και διατήρηση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή της προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης.

2. Οι κρίσιμες παραδοχές πρέπει να στηρίζονται, κατά το δυνατόν, σε επαληθεύσιμα, αξιόπιστα και ανεξάρτητα δεδομένα.

3. Οι κρίσιμες παραδοχές καθορίζονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες του αιτούντος προσώπου, το εμπορικό περιβάλλον, το είδος και τις μεθόδους προσδιορισμού τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών του.

4. Οι κρίσιμες παραδοχές δεν πρέπει να είναι υπερβολικά στενά καθορισμένες, αλλά να βασίζονται σε ένα επαρκές εύρος δεδομένων, ώστε να μην καθιστούν δυσχερή τη συμμόρφωση του αιτούντος προσώπου στην προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης.

Άρθρο 8
Αξιολόγηση της αίτησης προέγκρισης

1. Η αρμόδια αρχή με τη συνδρομή, όπου απαιτείται, της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας αξιολογεί την αίτηση προέγκρισης, εξετάζοντας τα προσκομισθέντα στοιχεία και την αξιοπιστία των πηγών τους, τις κρίσιμες παραδοχές και την πρόταση του αιτούντος και διατυπώνει τις απόψεις της, όσον αφορά τους όρους προέγκρισης.

2. Η αρμόδια αρχή δύναται να ζητά από το αιτούν πρόσωπο συμπληρωματικά στοιχεία, καθώς και κάθε αναγκαία διευκρίνιση ή πληροφορία. Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του αιτήματος προσκόμισής τους. Το αιτούν πρόσωπο έχει καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας τη δυνατότητα να υποβάλλει αυτοβούλως συμπληρωματικά στοιχεία.

3. Η αρμόδια αρχή δύναται επίσης να ζητήσει κάθε αναγκαία πληροφορία από αλλοδαπές αρχές με βάση τη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών που προβλέπεται από διεθνείς συμβάσεις.

4. Σε περίπτωση που η αίτηση προέγκρισης είναι διμερής ή πολυμερής η αρμόδια αρχή διενεργεί διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές των άλλων εμπλεκομένων κρατών, σύμφωνα με την εκάστοτε εφαρμοστέα Σύμβαση για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ). Η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των αρμοδίων αρχών πραγματοποιείται με την ανταλλαγή εγγράφων διατύπωσης θέσεων καθώς και την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων ή/και δια ζώσης συναντήσεων,

5. Στο στάδιο της αξιολόγησης μπορούν να πραγματοποιούνται επαφές της αρμόδιας αρχής με το αιτούν πρόσωπο, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο από αυτή. Επιπρόσθετα, η αρμόδια αρχή δύναται να πραγματοποιεί επιτόπιες επισκέψεις στις εγκαταστάσεις του αιτούντος προσώπου, καθώς και να διενεργεί συνεντεύξεις με το προσωπικό του.

Άρθρο 9
Έγγραφο Διατύπωσης Θέσεων

1. Όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της αίτησης, η αρμόδια αρχή συντάσσει Έγγραφο Διατύπωσης Θέσεων, με το πόρισμα και τις προτάσεις της, το οποίο κοινοποιείται στο αιτούν πρόσωπο. Σε περίπτωση διμερούς ή πολυμερούς αίτησης προέγκρισης στο αιτούν πρόσωπο κοινοποιείται το τελικό συμφωνηθέν Έγγραφο Διατύπωσης Θέσεων μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων με τις αλλοδαπές φορολογικές αρχές, σύμφωνα με την παρ. 4 του προηγουμένου άρθρου.

2. Το Έγγραφο Διατύπωσης Θέσεων περιλαμβάνει σε συνοπτική μορφή:
α. Το πόρισμα της αρμόδιας αρχής ή των αρμόδιων αρχών σε περίπτωση διμερούς ή πολυμερούς αίτησης προέγκρισης συνοδευόμενο από συνοπτική αιτιολογία, στην οποία περιγράφεται η προτεινόμενη μεθοδολογία και ο λόγος επιλογής της.
β. Τους λόγους για τυχόν απόρριψη ή τροποποίηση της μεθόδου που πρότεινε αρχικά ο αιτών.
γ. Τα πραγματικά περιστατικά στα οποία βασίζεται το πόρισμα της αρμόδιας αρχής. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει σε τυχόν πραγματικά περιστατικά που δεν αναφέρονταν στην αρχική αίτηση, αλλά περιήλθαν σε γνώση της αρμόδιας αρχής κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.
δ. Στοιχεία σχετικά με τις κρίσιμες παραδοχές στις οποίες θα βασίζεται η επικείμενη προέγκριση.
ε. Πρόβλεψη σχετικά με τον τρόπο παρακολούθησης της εφαρμογής της επικείμενης προέγκρισης καθώς και τους λόγους αναθεώρησης, ανάκλησης ή ακύρωσης αυτής.
στ. Το χρονικό διάστημα που θα αφορά η προέγκριση.

Άρθρο 10
Τελική συνάντηση-Πρακτικό αποδοχής ή απόρριψης αίτησης

1. Το αιτούν πρόσωπο καλείται εγγράφως να παραστεί σε συνάντηση. Η πρόσκληση μαζί με το έγγραφο διατύπωσης θέσεων κοινοποιούνται στο αιτούν πρόσωπο τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της συνάντησης.
Κατά την παραπάνω συνάντηση παρουσιάζονται οι προτάσεις της αρμόδιας αρχής, με σκοπό την επίτευξη συναίνεσης με τον αιτούντα σχετικά με το περιεχόμενο του εγγράφου διατύπωσης θέσεων.

2. Το αιτούν πρόσωπο παρίσταται στη συνάντηση εκπροσωπούμενο από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από πρόσωπο που του έχει παρασχεθεί ειδική πληρεξουσιότητα προς τούτο, είτε με συμβολαιογραφική πράξη, είτε με ιδιωτικό έγγραφο που φέρει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από την κατά νόμο αρμόδια αρχή ή έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr, τα οποία κατατίθενται στην αρμόδια αρχή έως και την ημέρα της συνάντησης.

3. Εάν οι απόψεις της αρμόδιας αρχής και του αιτούντος προσώπου συμπίπτουν, υπογράφεται κατά την τελική συνάντηση από τα μέρη που μετέχουν στη διαδικασία το έγγραφο διατύπωσης θέσεων, το οποίο επέχει θέση πρακτικού αποδοχής της αίτησης προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης.

4. Εάν οι απόψεις της αρμόδιας αρχής και του αιτούντος δεν συμπίπτουν ή εάν δεν παραστεί το αιτούν ή το νομιμοποιούμενο σύμφωνα με την παρ. 2 πρόσωπο κατά την ορισθείσα για την εξέταση της αίτησης συνάντηση, συντάσσεται πρακτικό απόρριψης της αίτησης για προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης.

Άρθρο 11
Απόφαση Προέγκρισης

1. Εντός τριάντα (30) ημερών από την τελική συνάντηση του προηγουμένου άρθρου, η αρμόδια αρχή εκδίδει την απόφαση επί της αίτησης προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης (εφεξής: απόφαση προέγκρισης), η οποία κοινοποιείται στο αιτούν πρόσωπο.

2. Η διάρκεια της διαδικασίας μονομερούς προέγκρισης (από την υποβολή της αίτησης έως την έκδοσης της απόφασης) δεν δύναται να υπερβαίνει τους 18 μήνες, εκτός αν ορίζεται μεγαλύτερος χρόνος για την έκδοσή της με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ και πάντως όχι πέραν των τριάντα έξι (36) μηνών.

3. Η απόφαση προέγκρισης περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
α. Τα στοιχεία του αιτούντος προσώπου.
β. Τα στοιχεία των συνδεδεμένων προσώπων με τα οποία διενεργούνται/πρόκειται να διενεργηθούν οι συναλλαγές τις οποίες αφορά η απόφαση.
γ. Περιγραφή των ενδοομιλικών συναλλαγών τις οποίες αφορά η απόφαση.
δ. Τη διάρκεια και την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της.
ε. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τη συμφωνηθείσα μεθοδολογία για την τιμολόγηση των ενδοομιλικών συναλλαγών που αφορά.
στ. Τις κρίσιμες παραδοχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη, προκειμένου να εφαρμοστεί καθώς και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, ένα αποδεκτό περιθώριο απόκλισης σε σχέση με τις κρίσιμες παραδοχές.
ζ. Ενδεχόμενα γεγονότα ή περιστάσεις που θα καταστήσουν αναγκαία την αναθεώρησή της, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.
η. Ενδεχόμενα γεγονότα ή περιστάσεις που θα οδηγήσουν σε πρόωρη λήξη της ισχύος της, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

4. Η διάρκεια ισχύος της απόφασης προέγκρισης δεν δύναται να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη.

Άρθρο 12
Ρήτρα αναδρομικής ισχύος

1. Σε περίπτωση αίτησης για διμερή ή πολυμερή προέγκριση, μπορεί να περιέχεται και αίτημα εφαρμογής της απόφασης προέγκρισης σε προγενέστερα φορολογικά έτη από το έτος υποβολής της αίτησης, ως ρήτρα αναδρομικής ισχύος, εφόσον υπάρχει ταύτιση των πραγματικών περιστατικών των ετών για τα οποία ζητείται η αναδρομική ισχύς με τα πραγματικά περιστατικά της υπό εξέταση αίτησης. Προκειμένου να γίνει δεκτό το ως άνω αίτημα θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά κατά την υποβολή του αιτήματος οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Να μην έχει παραγραφεί το δικαίωμα της φορολογικής διοίκησης για διενέργεια φορολογικού ελέγχου για τα εν λόγω φορολογικά έτη και
β) να μην έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο εντολή φορολογικού ελέγχου για τα εν λόγω φορολογικά έτη.

2. Το αιτούν πρόσωπο οφείλει να προσκομίσει όσα στοιχεία του άρθρου 6 της παρούσας δύνανται να επιβεβαιώσουν ότι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, οι συναλλαγές, τα γεγονότα και οι συνθήκες των προγενέστερων φορολογικών ετών για τα οποία αιτείται τη ρήτρα αναδρομικής ισχύος ταυτίζονται με αυτά των φορολογικών ετών που καλύπτονται από την αίτηση προέγκρισης.

3. Εφόσον επαληθευτεί η ταύτιση των πραγματικών περιστατικών των ετών για τα οποία ζητείται η αναδρομική ισχύς με τα πραγματικά περιστατικά της υπό εξέταση αίτησης, τότε η απόφαση προέγκρισης δύναται να περιέχει ρήτρα αναδρομικής ισχύος για τα έτη για τα οποία δεν έχει παραγραφεί το δικαίωμα του φορολογικού ελέγχου κατά τον χρόνο έκδοσης αυτής, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μέχρι την έκδοσή της.

4. Σε περίπτωση που η απόφαση για διμερή ή πολυμερή προέγκριση περιέχει ρήτρα αναδρομικής ισχύος, το αιτούν πρόσωπο υποχρεούται να καταρτίσει και να υποβάλει έκθεση συμμόρφωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης προέγκρισης για κάθε προγενέστερο φορολογικό έτος που καταλαμβάνεται από τη ρήτρα, στην οποία θα περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες πληροφορίες που αποδεικνύουν ότι οι κρίσιμες παραδοχές έχουν ικανοποιηθεί, συνοδευόμενο από αντίγραφο σχετικής τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης, αν και εφόσον προκύπτει υποχρέωση υποβολής αυτής. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια αρχή εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης προέγκρισης στον φορολογούμενο.

5. Σε περίπτωση μη υποβολής της έκθεσης συμμόρφωσης για τα προγενέστερα φορολογικά έτη, η ρήτρα αναδρομικής ισχύος της απόφασης προέγκρισης ακυρώνεται για τα έτη αυτά.

Άρθρο 13
Υποχρεώσεις του αιτούντος προσώπου ακολούθως της απόφασης προέγκρισης

1. Το αιτούν πρόσωπο υποχρεούται να καταρτίζει και να υποβάλλει ετήσια έκθεση συμμόρφωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης προέγκρισης για το οικείο φορολογικό έτος. Στην έκθεση αυτή, πρέπει να περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες πληροφορίες ώστε να αποδεικνύεται ότι οι κρίσιμες παραδοχές έχουν ικανοποιηθεί και να αναφέρεται ρητά πιθανή απόκλιση. Αν, σύμφωνα με την έκθεση, οι κρίσιμες παραδοχές δεν έχουν ικανοποιηθεί, τότε ο φορολογούμενος θα πρέπει να υποβάλει προτάσεις για την πραγματοποίηση σχετικών προσαρμογών. Τυχόν συμπληρωματικές ερωτήσεις που υποβάλλονται από την αρμόδια αρχή, στο πλαίσιο αυτό πρέπει να απαντηθούν από το φορολογούμενο άμεσα. Η έκθεση πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών, από το τέλος της νόμιμης προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος που αφορά. Οι εκθέσεις που αφορούν φορολογικά έτη για τα οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων υποβάλλονται εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημέρων από την κοινοποίηση της απόφασης προέγκρισης.
Σε περίπτωση μη υποβολής της έκθεσης συμμόρφωσης, η απόφαση προέγκρισης ακυρώνεται από το φορολογικό έτος για το οποίο παραλείπεται η υποβολή της απαιτούμενης έκθεσης συμμόρφωσης.

2. Αν από απόφαση προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης προκύπτει υποχρέωση υποβολής τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων για παρελθόντα φορολογικά έτη που καλύπτει η απόφαση προέγκρισης, θεωρείται ότι αυτές υποβάλλονται εμπρόθεσμα εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης προέγκρισης στον φορολογούμενο.

Άρθρο 14
Αναθεώρηση της απόφασης Προέγκρισης κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου προσώπου ή αυτεπάγγελτα από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ

Για την υποβολή αίτησης αναθεώρησης είτε από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή αυτεπάγγελτα από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, την αξιολόγησή της καθώς και την έκδοση απόφασης επί αυτής σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 22 ΚΦΔ εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 13.

Άρθρο 15
Ανάκληση ή ακύρωση της απόφασης Προέγκρισης

1. Για την ανάκληση ή ακύρωση της απόφασης προέγκρισης σύμφωνα με τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 22 ΚΦΔ συντάσσεται Ειδική Έκθεση Απόψεων από την αρμόδια αρχή, η οποία κοινοποιείται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, το οποίο δύναται να καταθέσει εγγράφως τις απόψεις του.

2. Για τη συζήτηση της ανάκλησης ή ακύρωσης της απόφασης προέγκρισης ορίζεται συνάντηση της αρμόδιας αρχής με το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, το οποίο καλείται να παραστεί σε αυτήν με έγγραφη πρόσκληση, που του κοινοποιείται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνάντησης.

3. Εντός τριάντα (30) ημερών από τη συνάντηση, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ εκδίδει την απόφαση επί της ανάκλησης ή ακύρωσης, η οποία κοινοποιείται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

4. Σε περίπτωση απόφασης ακύρωσης ορίζεται το χρονικό σημείο από το οποίο επέρχονται τα αποτελέσματά της.

5. Σε περίπτωση ανάκλησης, η απόφαση προέγκρισης θεωρείται ως μηδέποτε εκδοθείσα.

Άρθρο 16
Παράβολα

Κατά την υποβολή των σχετικών αιτήσεων, καταβάλλονται από το αιτούν πρόσωπο τα ακόλουθα παράβολα (κατάθεση στον υπό στοιχεία Α.Λ.Ε. 1450109001):
α. Κατά την υποβολή της Αίτησης Προκαταρτικής Διαβούλευσης, παράβολο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.
β. Κατά την υποβολή της Αίτησης Προέγκρισης ή Αναθεώρησης, παράβολο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
γ. Σε περίπτωση που υποβάλλεται Αίτηση διμερούς ή πολυμερούς Προέγκρισης, παράβολο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για τη διαδικασία επαφών με κάθε ένα από τα εμπλεκόμενα κράτη.

Άρθρο 17
Έναρξη Ισχύος-Μεταβατικές διατάξεις

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Για αιτήσεις προέγκρισης που κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας δεν έχουν εκδοθεί Αποφάσεις Προέγκρισης ή δεν έχουν συνταχθεί πρακτικά απόρριψης, ανεξαρτήτως του σταδίου της διαδικασίας στο οποίο εκκρεμούν, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρούσα.

3. Από τη δημοσίευση της παρούσας παύει να ισχύει η υπό στοιχεία ΠΟΛ.1284/2013 απόφαση του ΓΓΔΕ (Β’ 3366).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2023

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ