Α.1104/2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1080/2015 (Β’ 628) απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών και της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1236/2014 (Β’ 3033) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2023
Α 1104/17.07.2023

(ΦΕΚ Β’ 4685/22-07-2023)

 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ’

Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Β’, Γ’
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ ΚΑΙ Γ’

Α 1104/2023

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1080/2015 (Β’ 628) απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών και της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1236/2014 (Β’ 3033) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. α) i. Τις διατάξεις των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 (Α’ 32) και ιδίως του άρθρου 17 καθώς και του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων να ρυθμίζει ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων του ν. 4321/2015.
ii) Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1080/2015 (Β’ 628) απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών.
β) i. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 (Α’ 237) και ιδίως την παρ. 19, με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. να καθορίζει λεπτομέρειες για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.
ii. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1236/2014 (Β’ 3033) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
γ) i. Τις διατάξεις της υποπερ. ββ της περ. θ της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4646/2019 (Α’ 201).
ii. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1277/2013 (Β’ 3398) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

2. Τις διατάξεις του ν. 4978/2022 «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 190).

3. Τις διατάξεις του ν. 4987/2022 «Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας» (Α’ 206).

4. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

5. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) καθώς και την υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

6. Την ανάγκη καθορισμού της δυνατότητας απώλειας των ρυθμίσεων κατά τις διατάξεις των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015, του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 και του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 και κεντρικά μέσω των Πληροφοριακών Συστημάτων της Α.Α.Δ.Ε..

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

αποφασίζουμε:

Άρθρο ΜΟΝΟ

1. Στο τέλος του άρθρου 9 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1080/2015 απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η απώλεια της ρύθμισης δύναται να συντελείται και κεντρικά μέσω των Πληροφοριακών Συστημάτων της Α.Α.Δ.Ε.».

2. Στο τέλος της περ. α’ της παρ. 10 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1236/2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η απώλεια της ρύθμισης δύναται να συντελείται και κεντρικά μέσω των Πληροφοριακών Συστημάτων της Α.Α.Δ.Ε.».

3. «Η απώλεια της ρύθμισης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1277/2013 δύναται να συντελείται και κεντρικά μέσω των Πληροφοριακών Συστημάτων της Α.Α.Δ.Ε.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ