Α.1103/2023
Τροποποίηση των υπό στοιχεία Α.1010/2020 (Β’ 187) και Α.1179/2021 (Β’ 3750) αποφάσεων του Υφυπουργού Οικονομικών

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2023
Α 1103/19.07.2023

(ΦΕΚ Β’ 4685/22-07-2023)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

2. ΑΑΔΕ

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ’

Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Β’, Γ’

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ ΚΑΙ Γ’

Α 1103/2023

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των υπό στοιχεία Α.1010/2020 (Β’ 187) και Α.1179/2021 (Β’ 3750) αποφάσεων του Υφυπουργού Οικονομικών

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. α) i. Τις διατάξεις της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) και ιδίως της περ. 15 της ως άνω υποπαρ. με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση να ορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
ii. Την υπό στοιχεία Α.1010/2020 (Β’ 187) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.
iii. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1112/2013 (Β’1237) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
β)i. Τις διατάξεις άρθρου 289 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) και ιδίως την παρ. 13, με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση να ορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
ii. Την υπό στοιχεία Α.1179/2021 (Β’ 3750) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.

2. Τις διατάξεις του ν. 4978/2022 «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (A’ 190).

3. Τις διατάξεις του ν. 4987/2022 «Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας» (Α’ 206).

4. Το Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (A’ 181).

5. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (B’ 4738).

6. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (A’ 94) και ιδίως το άρθρο 41.

7. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) καθώς και την υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

8. Το Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

9. Την υπό στοιχεία 102916 ΕΞ 2023/10.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεοχάρη Θεοχάρη» (Β’ 4441).

10. Την ανάγκη καθορισμού της δυνατότητας απώλειας των ρυθμίσεων κατά τις διατάξεις της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 και του άρθρου 289 του ν. 4738/2020 και κεντρικά μέσω των Πληροφοριακών Συστημάτων της Α.Α.Δ.Ε..

11. Την εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο ΜΟΝΟ

1. Στο τέλος του άρθρου 7 της υπό στοιχεία Α.1010/2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών προστίθεται παρ. γ’ ως εξής:
«γ. Η απώλεια της ρύθμισης δύναται να συντελείται και κεντρικά μέσω των Πληροφοριακών Συστημάτων της Α.Α.Δ.Ε».

2. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Α.1179/2021 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών αντικαθίσταται ως εξής:
«Η απώλεια της ρύθμισης δύναται να συντελείται και κεντρικά μέσω των Πληροφοριακών Συστημάτων της Α.Α.Δ.Ε.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ