Α.1102/2023
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α’ 77) φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2023
Αρ. Πρωτ.: Α 1102/13.07.2023

(ΦΕΚ Β’ 4650/20-07-2023)

I. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΦΟΡΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-3375079, 149
E-Mail: deaf.c@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’
ΤΜΗΜΑ Α’

Α 1102/2023

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α’ 77) φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 27/1975 (Α’ 77) και ιδίως του άρθρου 17 αυτού,
β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41,
γ) των άρθρων 4, 5, 6, 18, 19, 30, 31, 42, 45 και 63Β του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206) εφεξής Κ.Φ.Δ.,
δ) του ν. 3182/2003 (Α’ 220),
ε) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπ’ αρ. 1/20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689).

4. Την ανάγκη καθορισμού του τύπου και περιεχομένου των δηλώσεων φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας με βάση το άρθρο 17 του ν. 27/1975 (Α’ 77) και των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με αυτές.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τύπος και περιεχόμενο

1. Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας με ελληνική σημαία του ν. 27/1975 και με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής, έχουν όπως τα υποδείγματα Ι και ΙΙ, αντίστοιχα, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2. Η υποβολή των δηλώσεων της παρ. 1 γίνεται ψηφιακά.

Άρθρο 2
Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης

1. Υπόχρεοι για την υποβολή δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας με ελληνική σημαία για τα φορολογικά έτη 2023 και επόμενα είναι κατά περίπτωση:
α) ο πλοιοκτήτης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα),
β) ο ναυλωτής (φυσικό ή νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα) πλοίου υπό γυμνή ναύλωση,
γ) ο μισθωτής (φυσικό ή νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα) πλοίου υπό χρηματοδοτική μίσθωση,
δ) οι πλοιοκτήτες κατά το ποσοστό ιδιοκτησίας του καθενός, στην περίπτωση που το πλοίο ανήκει σε περισσότερους του ενός πλοιοκτήτες,
ε) η συμπλοιοκτησία ή κοινωνία με αλληλέγγυα ευθύνη όλων των συμπλοιοκτητών ή κοινωνών αντίστοιχα, σε περίπτωση έναρξης εργασιών συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας.

2. Υπόχρεοι για την υποβολή δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής για τα φορολογικά έτη 2023 και επόμενα είναι κατά περίπτωση:
α) Ο πλοιοκτήτης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα),
β) ο ναυλωτής (φυσικό ή νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα) πλοίου υπό γυμνή ναύλωση,
γ) ο μισθωτής (φυσικό ή νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα) πλοίου υπό χρηματοδοτική μίσθωση,
δ) ο διαχειριστής του πλοίου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος και εγγυητής του πλοιοκτήτη.

Άρθρο 3
Υπολογισμός φόρου και μειώσεων

1. Ο φόρος πλοίων δεύτερης κατηγορίας με ελληνική σημαία, καθώς και με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής, υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 27/1975 και πολλαπλασιάζεται με τους συντελεστές της παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου.

2. Οι μειώσεις του φόρου υπολογίζονται, κατά περίπτωση για τα πλοία με ελληνική σημαία, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5, της παρ. 3 του άρθρου 12, και του άρθρου 13 του ν. 27/1975, ενώ για τα πλοία με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5, της παρ. 3 του άρθρου 12 και της παρ. 2 του άρθρου 13 του ίδιου νόμου.
Οι απαλλαγές και οι μειώσεις από τον φόρο, που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 12 και του άρθρου 13, δεν ισχύουν για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τα τουριστικά ημερόπλοια, με εξαίρεση την απαλλαγή που ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 13 (άρθρο 41 ν. 3182/2003).

3. Στις περιπτώσεις πλοίων για τα οποία στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 27/1975 προβλέπεται μηδενικός συντελεστής, δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής δήλωσης.

4. Στις περιπτώσεις πλοίων για τα οποία στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 27/1975 δεν ορίζεται συντελεστής προσαύξησης φόρου, δεν προσαυξάνεται ο φόρος της παρ. 1 του ίδιου άρθρου.

Άρθρο 4
Χρόνος υποβολής της δήλωσης και καταβολής του φόρου

1. Η δήλωση φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαρτίου του εκάστοτε έτους για το προηγούμενο έτος. Η καταβολή του φόρου γίνεται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Απριλίου και η δεύτερη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουνίου αντίστοιχα.

2. Εξαιρετικά για το έτος 2023 η δήλωση υποβάλλεται μέχρι τις 30.06.2024 και η καταβολή του φόρου γίνεται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου 2024 και η δεύτερη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2024 αντίστοιχα.

3. Σε περίπτωση μεταβίβασης του πλοίου, εφόσον αυτό παραμένει στην ελληνική σημαία, για την υποβολή των δηλώσεων από τον παλιό και τον νέο πλοιοκτήτη, καθώς και για την καταβολή του φόρου εφαρμόζονται τα άρθρα 1 και 19 του ν. 27/1975. Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται και σε περίπτωση εκούσιας διάλυσης του πλοίου.

4. Σε περίπτωση πλειστηριασμού του πλοίου, η υποβολή δήλωσης, καθώς και η εφάπαξ καταβολή του φόρου γίνονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από εκείνον της έκδοσης της κατακυρωτικής πράξης.

5. Σε περίπτωση ολικής καταστροφής ή βύθισης του πλοίου, η υποβολή της δήλωσης και η εφάπαξ καταβολή του φόρου γίνονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από εκείνον κατά τον οποίο έλαβε χώρα το γεγονός που επιβάλλει τη διαγραφή του πλοίου από το βιβλίο της λιμενικής αρχής, στο οποίο το πλοίο εγγράφηκε κατά την ένταξή του στην ελληνική σημαία.

Άρθρο 5
Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με τη δήλωση

1. Για την πιστοποίηση των στοιχείων των πλοίων συνυποβάλλονται με τη δήλωση, κατά την πρώτη υποβολή αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, για κάθε πλοίο και κατά περίπτωση, τα εξής δικαιολογητικά:
α) Έγγραφο εθνικότητας από το οποίο προκύπτουν το όνομα, η σημαία, ο λιμένας, ο αριθμός νηολογίου, το Δ.Δ.Σ., ο αριθμός ΙΜΟ, οι Κ.Ο.Χ., οι Κ.Κ.Χ., ο τύπος, το ολικό μήκος και η ηλικία του πλοίου.
β) Στην περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτουν οι Κ.Ο.Χ., οι Κ.Κ.Χ. και το ολικό μήκος του πλοίου από το έγγραφο εθνικότητας, πιστοποιητικό οικείου νηολογίου για τους κόρους της καθαρής και ολικής χωρητικότητας και όπου απαιτείται (ιδιωτικά σκάφη αναψυχής) για το ολικό μήκος αυτού.
γ) Βεβαίωση της μελέτης υπολογισμού του πλοίου σε Κ.Ο.Χ. και Κ.Κ.Χ, η οποία εκδίδεται από τον Κλάδο Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υ.ΝΑ.Ν.Π. ή βεβαίωση από αρμόδια υπηρεσία λιμεναρχείου νηολόγησης του εκάστοτε πλοίου, στην περίπτωση που δεν έχει καταμετρηθεί το πλοίο.
δ) Έγγραφο του πλοιοκτήτη για την ανάθεση της διαχείρισης ή της εκπροσώπησης κατά περίπτωση, μεταφρασμένο και θεωρημένο νομίμως από τις αρμόδιες Αρχές, για τα πλοία με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην της Ελληνικής.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της διαχειρίστριας ή του νόμιμου εκπροσώπου και εγγυητή, ότι αποδέχεται την ανάθεση της διαχείρισης ή της εκπροσώπησης αντίστοιχα, για τα πλοία με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην της Ελληνικής.
στ) Έγγραφο σύμβασης γυμνής ναύλωσης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 από τον ναυλωτή γυμνού πλοίου ή τον μισθωτή πλοίου υπό χρηματοδοτική μίσθωση αντίστοιχα.
ζ) Βεβαίωση διαγραφής του πλοίου από το νηολόγιο η λεμβολόγιο/ΒΕΜΣ σε περίπτωση ολικής καταστροφής ή βύθισης του πλοίου.
η) Κατακυρωτική πράξη υπέρ του υπερθεματιστή σε περίπτωση πλειστηριασμού πλοίου.

2. Για τον υπολογισμό των μειώσεων του φόρου συνυποβάλλονται, κατά περίπτωση με τη δήλωση:
α) Σε περίπτωση αργίας του πλοίου, πιστοποιητικό της αρμόδιας ελληνικής ή προξενικής Αρχής ή σε περίπτωση έλλειψης αυτών, πιστοποιητικό από αλλοδαπή αρμόδια Αρχή (μεταφρασμένο) του τόπου όπου ναυλοχεί το πλοίο. Σε περίπτωση έλλειψης όλων των παραπάνω Αρχών, αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του ημερολογίου του πλοίου, επικυρωμένου από τις αρμόδιες αρχές.
β) Στην περίπτωση των τακτικών πλόων, πιστοποιητικό της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υ.ΝΑ.Ν.Π. για τη χρονική διάρκεια που το πλοίο εκτέλεσε τακτικούς πλόες περιηγήσεως κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.
γ) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προβλέπεται από τη νομοθεσία και αποδεικνύει τη δικαιολόγηση μειώσεων του φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975.

Άρθρο 6
Μεταβατικές διατάξεις-Λοιπά ζητήματα

1. Οι υπόχρεοι πλοιοκτήτες σε υποβολή αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας στις περιπτώσεις:
α) μεταβίβασης της κυριότητας του πλοίου ή υποθήκευσης αυτού, μεταβίβασης με σκοπό την εκούσια διάλυση του πλοίου, μεταβίβασης μέρους του πλοίου όταν αυτό ανήκει σε περισσότερους του ενός πλοιοκτήτες, από 1/7/2023,
β) διαγραφής πλοίου από το νηολόγιο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ΚΔΝΔ (ν.δ.187/1973, Α’261), πλειστηριασμού του πλοίου, καταστροφής ή βύθισης του πλοίου από 28.3.2023 και μέχρι την υλοποίηση της σχετικής ψηφιακής εφαρμογής, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 27/1975, υποβάλλουν αυτές στην αρμόδια φορολογική αρχή ως εξής:
αα) Με αποστολή αιτήματος μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη «myAADE» στο οποίο επισυνάπτονται αρχεία σάρωσης (scan) των δηλώσεων και των δικαιολογητικών των άρθρων 1 και 5 της παρούσας αντίστοιχα ή με αποστολή των ανωτέρω με φυσικό φάκελο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς. Ως ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων που υποβάλλονται στη ΔΟΥ θεωρείται κατά περίπτωση:
i) Η ημερομηνία αποστολής του αιτήματος στην εφαρμογή
«Τα αιτήματά μου» και εφόσον το αίτημα καταχωρηθεί στην εφαρμογή μέχρι το πέρας της τελευταίας ημέρας της καταληκτικής προθεσμίας, η υποβολή λαμβάνεται ως εμπρόθεσμη ή ii) η ημερομηνία αποστολής του φυσικού φακέλου που προκύπτει από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς. Το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς αποτελεί αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης και υπέχει θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους του αποδέκτη,
ββ) με κατάθεση στο γραφείο πρωτοκόλλου της ΔΟΥ. Μέσω της εφαρμογής «Τα Ραντεβού μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE παρέχεται η δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού για την υποβολή των δηλώσεων για τις περιπτώσεις των Δ.Ο.Υ. που έχουν ενταχθεί στην εφαρμογή «Τα Ραντεβού μου».
Με την υποβολή των δηλώσεων γίνεται άμεσος προσδιορισμός του φόρου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 31 Κ.Φ.Δ. και εκδίδεται ταυτότητα οφειλής.

2. Οι δηλώσεις φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας των αποβιωσάντων πλοιοκτητών φυσικών προσώπων που αφορούν στην εκμετάλλευση του πλοίου μέχρι την ημερομηνία του θανάτου τους, υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου αυτού από τους νόμιμους κληρονόμους τους στην αρμόδια ΔΟΥ για τη φορολογία του πλοίου.

3. Η καταχώριση του φόρου γίνεται από το υποσύστημα των εσόδων του TAXIS στο είδος φόρου 1219 «Φόρος πλοίων με ελληνική σημαία (Δεύτερης κατηγορίας ν. 27/1975)» με αναλυτικό λογαριασμό εσόδου (Α.Λ.Ε.) 1150601001 και στο είδος φόρου 1216 «Φόρος πλοίων με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής (Πρώτης και Δεύτερης κατηγορίας ν. 27/1975)» με αναλυτικό λογαριασμό εσόδου (Α.Λ.Ε.) 1150601001, κατά περίπτωση.

4. Μέσω της εφαρμογής «e-κοινοποιήσεις» που είναι προσβάσιμη μέσω της εφαρμογής Μητρώο και Επικοινωνία της ψηφιακής πύλης myAADE, αντίγραφο της υποβληθείσας δήλωσης αναρτάται στη θυρίδα του φορολογουμένου στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του myAADE της Α.Α.Δ.Ε., είτε υπογεγραμμένη ψηφιακά, εφόσον υπάρχει τέτοια δυνατότητα (υποχρεωτικά για τις Δ.Ο.Υ. Α’ τάξης), είτε με ψηφιακή απεικόνιση (scan). Την ανάρτηση ακολουθεί ηλεκτρονική ειδοποίηση του φορολογούμενου στη δηλωθείσα στη Φορολογική Διοίκηση διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

1. Η απόφαση αυτή ισχύει για την εκμετάλλευση των πλοίων δεύτερης κατηγορίας από το φορολογικό έτος 2023 και μετά.

2. Για τυχόν ποσά φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας τα οποία, μέχρι την έκδοση της παρούσας, έχουν προσδιοριστεί με πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου ή με υποβολή (προσαρμογή) άλλου εντύπου δήλωσης, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Εάν το ποσό φόρου που αποδόθηκε είναι ορθό, δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης με βάση τα οριζόμενα στην παρούσα,
β) εάν το ποσό φόρου που αποδόθηκε δεν είναι ορθό απαιτείται, η υποβολή δήλωσης με βάση τα οριζόμενα στην παρούσα. Η υποβολή της δήλωσης αυτής και η καταβολή του τυχόν επιπλέον ποσού φόρου γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την δημοσίευση της παρούσας, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ