Α.1100/2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1154/31.10.2022 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Πραγματοποίηση α) διατυπώσεων και ελέγχων των παραδιδόμενων αποσκευών μετεπιβιβαζόμενων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» επιβατών τρίτων χωρών στον τελικό προορισμό τους σε περιφερειακό διεθνές αεροδρόμιο της χώρας και β) πτήσεων Intra Schengen από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς/από κρατικά αεροδρόμια της χώρας που δεν είναι νομοθετημένα σημεία εισόδου εξόδου και δε διαθέτουν μόνιμα τελωνειακή παρουσία, καθώς και απλούστευση των σχετικών διαδικασιών» (Β’ 5750)

Αθήνα, 05/07/2023
Αριθ. Πρωτ.: Α 1100/05-07-2023

(ΦΕΚ Β’ 4557/17-07-2023)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Δ. Ανθίτσα
Τηλέφωνο : 210-6987467
E-Mail : dtd@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Α 1100/2023

Θέμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1154/31-10-2022 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Πραγματοποίηση α) διατυπώσεων και ελέγχων των παραδιδόμενων αποσκευών μετεπιβιβαζόμενων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» επιβατών τρίτων χωρών στον τελικό προορισμό τους σε περιφερειακό διεθνές αεροδρόμιο της χώρας και β) πτήσεων Intra Schengen από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς/από κρατικά αεροδρόμια της χώρας που δεν είναι νομοθετημένα σημεία εισόδου – εξόδου και δε διαθέτουν μόνιμα τελωνειακή παρουσία, καθώς και απλούστευση των σχετικών διαδικασιών» (Β’ 5750)

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 3, του άρθρου 20, του άρθρου 50, του άρθρου 51 και της παρ. 2 του άρθρου 180 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265),
β) του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (L 269) και ιδίως των άρθρων 49 και 50,
γ) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (L 343) και ιδίως των άρθρων 39 και 41 έως 45,
δ) του άρθρου 4 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’206),
ε) του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), όπως ισχύουν και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1, της υποπ. ββ) της περ. θ) της παρ. 4 και της παρ. 5 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
στ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπό στοιχεία Τ.2415/61/Β0019/29.05.2001 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Ισχύουσες διατάξεις αναφορικά με τον τόπο πραγματοποίησης των Τελωνειακών ελέγχων των αφικνούμενων ή προοριζόμενων από ή για τρίτη χώρα, αντίστοιχα αποσκευών επιβατών, μετά την από 1ης/1ου/1993 κατάργηση των Ενδοκοινοτικών ελέγχων Έλεγχος των Αποσκευών Επιβατών που προέρχονται από τρίτη χώρα και μεταφορτώνονται στον αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» με προορισμό ένα από τα διεθνή αεροδρόμια Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Χανίων, Ρόδου, και Κέρκυρας».

4. Την υπό στοιχεία Α.1154/2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΑΔΑ:90Β446ΜΠ3Ζ-ΠΒ1,) «Πραγματοποίηση α) διατυπώσεων και ελέγχων των παραδιδόμενων αποσκευών μετεπιβιβαζόμενων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» επιβατών τρίτων χωρών στον τελικό προορισμό τους σε περιφερειακό διεθνές αεροδρόμιο της χώρας και β) πτήσεων Intra Schengen από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς/από κρατικά αεροδρόμια της χώρας που δεν είναι νομοθετημένα σημεία εισόδου-εξόδου και δε διαθέτουν μόνιμα τελωνειακή παρουσία, καθώς και απλούστευση των σχετικών διαδικασιών» (Β’ 5750).

5. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, καθώς και την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 Α.Υ.Ο. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

6. Την ανάγκη τροποποίησης της ανωτέρω υπό στοιχεία Α.1154/2022 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, για αντιμετώπιση έκτακτων περιπτώσεων.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η υπό στοιχεία Α.1154/2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Πραγματοποίηση α) διατυπώσεων και ελέγχων των παραδιδόμενων αποσκευών μετεπιβιβαζόμενων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» επιβατών τρίτων χωρών στον τελικό προορισμό τους σε περιφερειακό διεθνές αεροδρόμιο της χώρας και β) πτήσεων Intra Schengen από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς/από κρατικά αεροδρόμια της χώρας που δεν είναι νομοθετημένα σημεία εισόδου εξόδου και δε διαθέτουν μόνιμα τελωνειακή παρουσία, καθώς και απλούστευση των σχετικών διαδικασιών» τροποποιείται, ως εξής:

1. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Ι, αντικαθίσταται, ως εξής:
«3. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, σε περίπτωση υποβολής αιτήματος αεροπορικών εταιρειών, για την αντιμετώπιση έκτακτων περιπτώσεων, ακόμη και εκτός θερινής περιόδου, όπως η περίοδος αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 9, η έγκριση θα δίδεται από τον Γενικό Διευθυντή Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., για οποιοδήποτε περιφερειακό διεθνές αεροδρόμιο της χώρας, εφόσον το Τελωνείο, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το αεροδρόμιο προορισμού, δύναται να εξυπηρετήσει τις πτήσεις αυτές.».

2. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 7 του Κεφαλαίου ΙΙ, προστίθεται παρ. 3, ως εξής:
«3. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, σε περίπτωση υποβολής αιτήματος αεροπορικών εταιρειών, για την αντιμετώπιση έκτακτων περιπτώσεων, ακόμη και εκτός θερινής περιόδου, όπως η περίοδος αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 9, δύναται η πραγματοποίηση πτήσεων Intra Schengen από/προς κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με προορισμό/αναχώρηση σε/από οποιοδήποτε κρατικό αεροδρόμιο της χώρας, κατόπιν έγκρισης που θα δίδεται από τον Γενικό Διευθυντή Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., εφόσον το Τελωνείο, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το αεροδρόμιο, δύναται να εξυπηρετήσει τις πτήσεις αυτές.».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ