Α.1094/2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ.1180/6-12-2016 (Β’ 4086) περί της διαδικασίας απαλλαγής από ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης.

 

(ΦΕΚ Β 3651/12.7.2022)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 2 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α’ 248),

β) των περ. ιβ’, ιγ’, ιδ’ της παρ. 1 του ως άνω άρθρου.

2. Του άρθρου 269 του καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 269/10.10.2013).

3. Την υπό στοιχεία ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ.1180/6-12-2016 (Β’ 4086) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί διαδικασίας απαλλαγής ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης.

4. Το άρθρο 90 του ^δικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

8. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

9. Το Κεφ. Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 13, 14, 17 και 41.

10. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

11. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανανεώθηκε εκ νέου η θητεία του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

12. Την ανάγκη τροποποίησης της διαδικασίας που ορίζεται με την υπό στοιχεία ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ.1180/6-12-2016 (Β’ 4086) περί της διαδικασίας απαλλαγής από ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή, ομοιόμορφη και αποτελεσματική εφαρμογή τους.

13. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη διαδικασία που ορίζεται με την υπό στοιχεία ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ.1180/6-12-2016 περί της διαδικασίας απαλλαγής από ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης, σύμφωνα με τις περ. ιβ), ιγ) και ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

1. Η παρ. 6 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ.1180/6-12-2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στην περίπτωση που αποδέκτες της δωρεάν διάθεσης είναι το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ή το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή οποιοδήποτε άλλο Υπουργείο, πραγματοποιείται άμεσα με τη σύνταξη του πρωτόκολλου παράδοσης/παραλαβής των αγαθών ή παροχής/λήψης των υπηρεσιών και η επιβεβαίωση της παραλαβής ή λήψης αυτών, προκειμένου ο δωρητής -δικαιούχος της απαλλαγής να προσκομίσει ακριβές αντίγραφο του πρωτοκόλλου αυτού σε κάθε προμηθευτή αγαθών ή πάροχο υπηρεσιών που αφορούν στη δωρεάν διάθεση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους της παρούσας».

2. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΑΓ-ΓΔΕ ΠΟΛ.1180/6-12-2016 προστίθεται παρ. 7 ως εξής:

«7. Η διαδικασία των παραγράφων 2 έως 6 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται και αντίστοιχα τα ανα-φερόμενα σε αυτές δικαιολογητικά δεν απαιτούνται στις περιπτώσεις που δωρητές είναι αναγνωρισμένοι διεθνείς οργανισμοί ή ευρωπαϊκοί οργανισμοί ή διπλωματικές αποστολές και προξενικές αρχές που εδρεύουν ή είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο Κ-Μ της Ε.Ε. και ο προμηθευτής των αγαθών και υπηρεσιών έχει επιλεγεί κατόπιν διαδικασίας δημόσιου διαγωνισμού σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες διατάξεις.

Στις περιπτώσεις αυτές αρκεί για την απόδειξη της υπαγωγής του προμηθευτή στις διατάξεις περί απαλλαγής του ΦΠΑ η σύμβαση ανάθεσης σε αυτόν τον προμηθευτή και απλή βεβαίωση του δωρητή των αγαθών/ υπηρεσιών από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία του προμηθευτή, η περιγραφή των αγαθών που παραδόθηκαν και των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν και αποτελούν αντικείμενο της δωρεάς, κατ’ είδος, ποσότητα, αξία καθώς και η ημερομηνία ή το χρονικό διάστημα που πραγματοποιήθηκε η παράδοση ή παροχή. Η βεβαίωση αυτή δύναται να εκδίδεται ανά παράδοση αγαθού ή παροχή υπηρεσίας ενώ ειδικά στην περίπτωση συνεχών παραδόσεων αγαθών ή παροχών υπηρεσιών, αυτή δύναται να εκδίδεται και συγκεντρωτικά ανά έτος κατ’ επιλογή του δωρητή.

Τα στοιχεία που εκδίδονται από τον προμηθευτή στο πλαίσιο της σύμβασης που έχει συνάψει με τον δωρητή, κατά τα ανωτέρω, εκδίδονται άνευ ΦΠΑ, και αναγράφεται σε αυτά η ένδειξη «Απαλλαγή βάσει ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1180/2016».

Στις περιπτώσεις που τα φορολογικά παραστατικά έχουν ήδη εκδοθεί και επιβαρυνθεί με ΦΠΑ, για την έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου απαιτείται η παραπάνω βεβαίωση του δωρητή να αναφέρει και τον αριθμό των φορολογικών παραστατικών που εκδόθηκαν με ΦΠΑ.».

Άρθρο 2

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1180/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Από την υποχρέωση του πρώτου εδαφίου απαλλάσσονται οι δωρητές των οποίων οι προμηθευτές υπάγονται στη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 1 της παρούσας.».

Άρθρο 3

1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή της.

2. Η παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής, ισχύει και για τους προμηθευτές που έχουν επιλεγεί κατόπιν δημοσίου διαγωνισμού για συμβάσεις ανάθεσης που έχουν υπογραφεί από 1/12/2015 και μετά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2022

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ