Α.1092/2023
Τροποποίηση της προθεσμίας εκπλήρωσης υποχρέωσης που σχετίζεται με την προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β’ 3579), κατόπιν της έκδοσης της υπό στοιχεία Α 1078/2023 (Β’ 3472) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2023
Αρ. Πρωτ: Α.1092/26-06-2023

(ΦΕΚ Β’ 4164/28-06-2023)

 

Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ & Β΄

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10562 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-3375192
E-mail: deaf@aade.gr

ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
1. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
2. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
3. Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 72
Ταχ. Κωδ.: 183 46 Μοσχάτο
E-mail: diepidi@aade.gr, dafe@aade.gr, distepl@aade.gr
Url: www.aade.gr

Α 1092/2023

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της προθεσμίας εκπλήρωσης υποχρέωσης που σχετίζεται με την προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β΄ 3579), κατόπιν της έκδοσης της υπό στοιχεία Α. 1078/2023 (Β’ 3472) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Α’ 34), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
β) Του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206) και ιδίως της παρ. 4 του άρθρου 15 αυτού.
γ) Του άρθρου 114 του ν. 5007/2022 (Α’ 241).
δ) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41.
ε) Της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/28.1.2013 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών σχετικά με τη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130, Διόρθωση Σφάλματος Β’ 372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α) της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπό στοιχεία Α.1069/16-05-2023 απόφαση του Υπουργού, του Αναπληρωτή και του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός του τύπου και περιεχόμενου της δήλωσης Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης (Π.Σ.Α.) του άρθρου 114 του ν. 5007/2022 (Α’ 241), καθώς και κάθε διαδικαστικής λεπτομέρειας για τον προσδιορισμό και την είσπραξη της συνεισφοράς αυτής» (Β’ 3285).

4. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β’ 3579).

5. Την υπό στοιχεία Α.1078/2023 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013» (Β’ 3472).

6. Την υπ’ αρ. 1/20.1.2016 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

7. Την ανάγκη διευκόλυνσης των επιχειρήσεων και την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων προσωρινής συνεισφοράς αλληλεγγύης, καθώς και την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων για δήλωση λύσης της συμφωνίας μίσθωσης, δεδομένης της παράτασης υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με την υπό στοιχεία Α.1078/2023 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.

8. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Παράταση της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης προσωρινής συνεισφοράς αλληλεγγύης (Π.Σ.Α) του άρθρου 114 του ν. 5007/2022 (Α’ 241)

1. Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης προσωρινής συνεισφοράς αλληλεγγύης (Π.Σ.Α.) του άρθρου 114 του ν. 5007/2022, παρατείνεται μέχρι και την 24η Ιουλίου 2023.

2. Η καταβολή της Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης πραγματοποιείται, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 5007/2022, σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με βάση την παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), ήτοι μέχρι και την 31η Ιουλίου 2023 και οι υπόλοιπες επτά (7) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών.

Άρθρο 2
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ

Η παρ. 2 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Σε περίπτωση που συμφωνία μίσθωσης, για την οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», έχει λυθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώσει μέχρι την 31η Ιουλίου 2023 την ημερομηνία της λύσης, διαφορετικά η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ