Α.1087/2022
Καθορισμός παραβάσεων σχετικά με την εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού σε πλωτά εφοδιαστικά – μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου, ορισμός του ποσού των προστίμων, καθώς και της διαδικασίας και των οργάνων επιβολής και είσπραξης αυτών, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 17Α του ν. 3054/2002 (Α’ 230).

 

(ΦΕΚ Β 3489/5.7.2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της υποπερ. ββ) της περ. α) της παρ. 8A του άρθρου 15 και του άρθρου 17Α του ν. 3054/2002 (Α’ 230) και ειδικότερα της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 17Α του νόμου αυτού,

β) του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 8), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α’ 160).

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’126 για διόρθωση σφάλματος).

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

5. Το π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).

6. Την υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών (Β’ 2901).

7. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

8. ϊην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738).

9. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.

10. Την ανάγκη εξειδίκευσης της παράβασης, καθορισμού του ποσού των προστίμων, καθώς και της διαδικασίας και των οργάνων επιβολής των διοικητικών κυρώσεων, σχετικά με την υποχρέωση εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού στα πλωτά εφοδιαστικά – μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου, λόγω της βαρύτητας των παραβάσεων, δεδομένων των ποσοτήτων και του είδους των καυσίμων που διακινούνται με τα μέσα αυτά.

11. Το γεγονός ότι, με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται, επιπλέον, δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1. Σκοπός της παρούσας είναι:

α) η εξειδίκευση της παράβασης της υποπερ. ββ) της περ. α) της παρ. 8Α του άρθρου 15 του ν. 3054/2002, σχετικά με την υποχρέωση εγκατάστασης και λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων γεωγραφικού εντοπισμού και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων,

β) ο καθορισμός του ποσού των διοικητικών προστίμων, για κάθε παράβαση, εντός των ορίων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 17A του ν. 3054/2002 και σύμφωνα με τα κριτήρια της ίδιας παραγράφου,

γ) ο καθορισμός της διαδικασίας και των οργάνων επιβολής των διοικητικών προστίμων, καθώς και της διαδικασίας είσπραξής τους.

2. Η παρούσα απόφαση αφορά, αποκλειστικά, στα πλωτά εφοδιαστικά – μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας νοούνται, ως:

Ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού στα πλωτά εφοδιαστικά-μεταφορικά μέσα σε λειτουργία: To σύστημα αυτόματης αναγνώρισης πλωτού μέσου (Automatic identification system – AIS), στο οποίο είναι ενσωματωμένος/συνδεδεμένος ένας δέκτης εντοπισμού θέσης (Global Positioning System – GPS) και παρέχει αδιάλειπτα στοιχεία (στίγματα), σχετικά με τον γεωγραφικό εντοπισμό του πλωτού μέσου και στοιχεία ταυτοποίησης αυτού, σύμφωνα με τα πρότυπα απόδοσης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

Πλωτά εφοδιαστικά-μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου: Τα δεξαμενόπλοια και οι φορτηγίδες μεταφοράς υγρών φορτίων (σλέπια), αυτοκινούμενες ή μη, που μεταφέρουν:

(αα) ναυτιλιακό καύσιμο, προκειμένου να παραδοθεί, ως εφόδιο πλοίου εντός της ελληνικής επικράτειας,

(αβ) ναυτιλιακό καύσιμο από και προς φορολογική αποθήκη ή από και προς αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης.

Υποτροπή: Η εκ νέου τέλεση της ίδιας παράβασης εντός τριών (3) ετών από την έκδοση απόφασης επιβολής προστίμου.

Άρθρο 3

Εξειδίκευση παραβάσεων – Καθορισμός ποσού προστίμων

1. Καθορίζονται τα πρόστιμα, ανά κατηγορία παράβασης, σε σχέση με την υποχρέωση εγκατάστασης και πλήρωσης των όρων και προδιαγραφών εγκατάστασης και λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού σε κάθε εφοδιαστικό – μεταφορικό μέσο ναυτιλιακού καυσίμου, ως ακολούθως:

α) Σε περίπτωση που το πλωτό εφοδιαστικό – μεταφορικό μέσο ναυτιλιακού καυσίμου δεν έχει εγκατεστημένο ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ.

β) Σε περίπτωση εγκατεστημένου ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού, αλλά πραγματοποίησης εφοδιασμών, χωρίς λειτουργία αυτού, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ.

γ) Σε περίπτωση που το εγκατεστημένο ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού στο πλωτό εφοδιαστικό – μεταφορικό μέσο ναυτιλιακού καυσίμου έχει δεχτεί παρεμβάσεις που αλλοιώνουν, με οποιοδήποτε τρόπο, τα χαρακτηριστικά του, με αποτέλεσμα να διακόπτεται η αποστολή του στίγματος θέσης του ή να εμφανίζεται σε άλλη θέση από την πραγματική, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής εκατόν ενενήντα χιλιάδων (190.000) ευρώ.

δ) Σε περίπτωση που το πλωτό εφοδιαστικό – μεταφορικό μέσο ναυτιλιακού καυσίμου πλέει με «κλειστό» ή απενεργοποιημένο το ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει βλάβη στο ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής εκατόν τριάντα χιλιάδων (130.000) ευρώ.

ε) Σε περίπτωση παράλειψης ενημέρωσης της Επιτελικής Υπηρεσίας Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.) περί βλάβης του ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού, μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος σαράντα πέντε (45′) λεπτών από την εκπομπή του τελευταίου στίγματος, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί εφοδιασμός, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

στ) Σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης ή παράλειψης καταχώρισης στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού του πλωτού εφοδιαστικού – μεταφορικού μέσου ναυτιλιακού καυσίμου που δεν μεταβάλλουν το στίγμα θέσης του, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

ζ) Σε περίπτωση που το πλωτό εφοδιαστικό – μεταφορικό μέσο ναυτιλιακού καυσίμου δεν φέρει το προβλεπό-μενο δελτίο ετήσιου ελέγχου του ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ.

2. Σε περίπτωση που το διοικητικό πρόστιμο της παρ. 1 είναι, ίσο ή μεγαλύτερο του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, επιβάλλεται σωρευτικά, ανάλογα με το ποσό του προστίμου και προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πλωτού εφοδιαστικού – μεταφορικού μέσου ναυτιλιακού καυσίμου, για χρονικό διάστημα από έναν (1) μήνα έως ένα (1) έτος, ανά παράβαση των ως άνω περ. α), β), γ) και δ), ως ακολούθως:
Παραβάσεις της παρ. 1
Ημέρες Αφαίρεσης Άδειας Λειτουργίας Πλωτού Εφοδιαστικού Μεταφορικού μέσου ναυτιλιακού καυσίμου
Για την παράβαση των περ. γ) ή δ)
τριάντα (30) ημέρες
Για την παράβαση της περ. β)
εκατόν πενήντα (150) ημέρες
Για την παράβαση της περ. α)
τριακόσιες (300) ημέρες

3. Σε περίπτωση υποτροπής, για τις παραβάσεις των ως άνω περ. ε), στ) και ζ) της παρ. 1 που επισύρουν διοικητικό πρόστιμο, κάτω του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, αφαιρείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας του πλωτού εφοδιαστικού μέσου ναυτιλιακού καυσίμου, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών.

Σε περίπτωση υποτροπής για τις παραβάσεις των περ. α), β), γ) ή δ) της παρ. 1, παράλληλα με την επιβολή των προστίμων της ίδιας παραγράφου αφαιρείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας του πλωτού εφοδιαστικού μέσου ναυτιλιακού καυσίμου για τα διαστήματα που καθορίζονται κατά περίπτωση στην παρ. 2.

4. Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων της παρ. 1, το ποσό του συνολικού προστίμου δεν δύναται να υπερβαίνει το προβλεπόμενο από την παρ. 1 του άρθρου 17Α του ν. 3054/2002 ανώτατο όριο των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ.

Στην περίπτωση αυτή, το χρονικό διάστημα αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας πλωτού εφοδιαστικού – μεταφορικού μέσου ναυτιλιακού καυσίμου δε δύναται να υπερβαίνει το προβλεπόμενο από την παρ. 3 του άρθρου 17 Α του ν. 3054/2002 ανώτατο χρονικό όριο του ενός (1) έτους.

Άρθρο 4

Αρμόδιες αρχές για την επιβολή προστίμων και την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πλωτού εφοδιαστικού-μεταφορικού μέσου ναυτιλιακού καυσίμου- Διαδικασία επιβολής και είσπραξης διοικητικών προστίμων

1. Σε περίπτωση βλάβης του ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης, ένας εκ των υπόχρεων του άρθρου 3 της παρούσας ενημερώνει εντός 45 λεπτών από την εκπομπή του τελευταίου στίγματος την αρμόδια τελωνειακή αρχή με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «ais@aade.gr». Ομοίως, εντός μιας (1) ώρας από την αποκατάσταση της βλάβης, αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα αποκατάστασης αυτής στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση.

2. Από τη στιγμή αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματος περί βλάβης του ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού και έως την αποκατάσταση αυτής διακόπτεται η πραγματοποίηση των εφοδιασμών ή άλλων παραδόσεων καυσίμου ενώ δεν είναι δυνατόν να εκκινήσει νέα διακίνηση καυσίμων.

3. Στο πλωτό εφοδιαστικό-μεταφορικό μέσο ναυτιλιακού καυσίμου τηρείται για τρία (3) έτη αρχείο με όλα τα διαβιβασθέντα μηνύματα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «ais@aade.gr».

4. Αρμόδιες Αρχές της Α.Α.Δ.Ε. για τον έλεγχο εφαρμογής της παρούσας απόφασης είναι η Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων (EYTE), οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛΥΤ) Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και τα τμήματα εκ των υστέρων ελέγχων και δίωξης των Τελωνείων. Για κάθε πλωτό εφοδιαστικό μέσο τηρείται από το αρμόδιο τμήμα της ΕΛΥΤ αρχείο, με όλες τις ηλεκτρονικές ενημερώσεις που έχει λάβει.

5. Αρμόδιες Αρχές για την επιβολή των προστίμων της παρούσας και για την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πλωτού εφοδιαστικού-μεταφορικού ναυτιλιακού καυσίμου είναι οι Τελωνειακές Αρχές που εκδίδουν τις άδειες λειτουργίας των πλωτών εφοδιαστικών-μεταφορικών μέσων.

6. Για την επιβολή των προστίμων και την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πλωτού εφοδιαστικού-μεταφορικού μέσου ναυτιλιακού καυσίμου, εκδίδονται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής:

α) καταλογιστική πράξη επιβολής προστίμων σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 152 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001, Α’ 265′),

β) απόφαση προσωρινής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας.

7. Τα ποσά των προστίμων της παρούσας αποτελούν δημόσια έσοδα και εισπράττονται από τις Τελωνειακές Αρχές, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) (ν.δ. 356/1974 Α’ 90).

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2022

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός

Οικονομικών

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Περιβάλλοντος Και Ενέργειας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Ναυτιλίας Και Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης

Αρχής Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ