Α.1087/2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Τ.3451/41/Β0019/ 30-06-1999 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Διενέργεια και Φορολογημένων Πωλήσεων από τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών της εταιρίας ’’Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.’’ Διαδικασία Πώλησης Αδασμοφορολογήτων και Φορολογημένων Προϊόντων από την εταιρία ’’Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.’’» (Β’ 1470)

Αριθμ. Α 1087/2023

(ΦΕΚ Β’ 3877/16-06-2023)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 27 του ν. 827/1978 «Περί ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων διατάξεων» (Α’ 194) και ιδίως της παρ. 6 αυτού,
β) της παρ. 1 του άρθρου 19 και το άρθρο 21 του π.δ. 86/1979 «Περί συστάσεως ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας για την εκμετάλλευσιν καταστημάτων πωλήσεως αφορολογήτων και αδασμολογήτων ειδών και εγκαταστάσεως και λειτουργίας τούτων εις τα σημεία εξόδου επιβατών εξωτερικού» (Α’ 17),
γ) του ν.δ. 494/1974 «Περί καταστημάτων πωλήσεως αδασμολόγητων και αφορολόγητων ειδών» (Α’ 203),
δ) του άρθρου 120 του ν. 2533/1997 «Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις» (Α’ 228),
ε) των άρθρων 53, 53Α, 54, 55, 56, 62, 63, 64 και 109 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’265),
στ) των άρθρων 24, 25 και 38 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’248),
ζ) του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41,
η) της υπό στοιχεία 1013633/8911/1807/0014/ΠΟΛ.1029/1995 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Όροι και προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς στο εσωτερικό της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα “Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.” με προορισμό την παράδοσή τους χωρίς φόρο σε ταξιδιώτες που μεταβαίνουν σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε Τρίτη Χώρα καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές» (Β’ 105),
θ) της από 30-12-1997 Σύμβασης Παραχώρησης που υπεγράφη από το Ελληνικό Δημόσιο και την εταιρεία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.», καθώς και της από 22-03-2013 τροποποίησης αυτής,
ι) της υπό στοιχεία Τ. 2043/87/Β.0019/22-03-1993 απόφασης Υφυπουργών Οικονομικών «Διαδικασία προμήθειας, εναποθήκευσης και διακίνηση προϊόντων στα καταστήματα αδασμολόγητων και αφορολόγητων ειδών» (Β’ 521),
ια) της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ Β 1182030 ΕΞ 2016/14.12.2016 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, προερχόμενα από άλλα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, των διαδικασιών παραγωγής εκτός καθεστώτος αναστολής, παραλαβής από άλλα Κράτη-Μέλη, επιβολής του Φόρου Κατανάλωσης και Φ.Π.Α., παρακολούθησης και ελέγχου αυτών» (Β’ 4173),
ιβ) της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1119744 ΕΞ 2017/8.8.2017 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την παραγωγή, την κατοχή, την παραλαβή, την αποστολή, την εισαγωγή και εξαγωγή από εγκεκριμένους αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών, του προϊόντος της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την επιβολή Φόρου Κατανάλωσης και ΦΠΑ, την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτού» (Β’ 2889),
ιγ) της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22.12.2016 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, ως προς τα εν λόγω προϊόντα» (Β’ 4241),
ιδ) της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.7.2017 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης» (Β’ 2744),
ιε) της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/ 02-08-2017 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής» (Β’ 2745),
ιστ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπό στοιχεία Τ.3451/41/Β0019/30-06-1999 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών «Διενέργεια και Φορολογημένων Πωλήσεων από τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών της εταιρίας Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε. Διαδικασία Πώλησης Αδασμοφορολογήτων & Φορολογημένων Προϊόντων από την εταιρία Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.» (Β’ 1470).

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

5. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία Τ.3451/41/Β0019/30-06-1999 απόφασης Υπουργού Οικονομικών «Διενέργεια και Φορολογημένων Πωλήσεων από τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών της εταιρίας ’’Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.’’ Διαδικασία Πώλησης Αδασμοφορολογήτων και Φορολογημένων Προϊόντων από την εταιρία ’’Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.’’» (Β’ 1470), με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών και την προσαρμογή αυτών στο ψηφιακό περιβάλλον της τελωνειακής υπηρεσίας.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η υπό στοιχεία Τ.3451/41/Β0019/30-06-1999 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών, τροποποιείται, ως ακολούθως:
1. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 7
1. Η εταιρεία «Κ.Α.Ε. Α.Ε.» για την παρακολούθηση των προϊόντων που προορίζονται για αδασμοφορολόγητες ή και φορολογημένες πωλήσεις οφείλει να τηρεί καταχωρήσεις, ανά κατηγορία προϊόντος, για:
α) Τις ποσότητες των προϊόντων που εισάγονται στις αποθήκες της εταιρείας,
β) τις ποσότητες των προϊόντων που μεταφέρονται από το χώρο αποθήκευσης στο χώρο των καταστημάτων για λιανική πώληση,
γ) τις πωληθείσες ποσότητες που προκύπτουν από τις συντασσόμενες συγκεντρωτικές καταστάσεις του άρθρου 12.
2. Προκειμένου για τα βιομηχανοποιημένα καπνά, ηλεκτρικά θερμαινόμενα προϊόντα καπνού, υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων και προϊόντα καφέ, οι ως άνω καταχωρήσεις τηρούνται ξεχωριστά για τα προϊόντα που είναι ήδη φορολογημένα και για αυτά που βρίσκονται υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων.».

2. Μετά το άρθρο 10 προστίθεται άρθρο 10 Α, ως ακολούθως:
«Άρθρο 10Α
Διαδικασία πώλησης αφορολόγητων ειδών
Στην περίπτωση πώλησης αφορολόγητων αλκοολούχων ποτών, βιομηχανοποιημένων καπνών, ηλεκτρικά θερμαινόμενων προϊόντων καπνού, υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων και προϊόντων καφέ σε επιβάτες με προορισμό τρίτη χώρα, για την απαλλαγή από Ε.Φ.Κ. ή Φ.Κ. και Φ.Π.Α. υποβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Λοιπών Φορολογιών (ΔΕΦΚ), το αργότερο μέχρι την 25η ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα πώλησης των προϊόντων. Με τη ΔΕΦΚ συνυποβάλλονται μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις με τις αφορολόγητες πωλήσεις ανά κωδικό προϊόντος ΟΠΣΤ, οι οποίες συντάσσονται με βάση τις ημερήσιες συγκεντρωτικές καταστάσεις πωληθέντων ειδών που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 12.».

3. Το άρθρο 15 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«Άρθρο 15
Καταβολή φορολογικών επιβαρύνσεων για τα υποκείμενα σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και Φόρο Κατανάλωσης προϊόντα
Η καταβολή του οφειλόμενου Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, του Φόρου Κατανάλωσης και του Φ.Π.Α. πραγματοποιείται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, το αργότερο την 25η ημέρα του επομένου μήνα από τον μήνα πώλησης των προϊόντων, με την υποβολή Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Λοιπών Φορολογιών. Με βάση τις ημερήσιες συγκεντρωτικές καταστάσεις πωληθέντων ειδών, για τα οποία οφείλεται Ε.Φ.Κ., Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α., συντάσσονται, από την Κ.Α.Ε. Α.Ε., σχετικές μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις, οι οποίες επισυνάπτονται στη Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Λοιπών Φορολογιών.».

4. Το άρθρο 16 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«Άρθρο 16
Καταβολή Φ.Π.Α. για τα προϊόντα που δεν υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ή Φόρο Κατανάλωσης
Η καταβολή του οφειλόμενου Φ.Π.Α. πραγματοποιείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000).
Με βάση τις ημερήσιες συγκεντρωτικές καταστάσεις πωληθέντων ειδών, για τα οποία οφείλεται Φ.Π.Α., συντάσσονται, από την Κ.Α.Ε. Α.Ε., σχετικές μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις.».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 01.10.2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2023

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ