Α.1079/2023
Ίδρυση Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών της εταιρείας «Κ.Α.Ε. Α.Ε.» στον Κρατικό αερολιμένα Ιωαννίνων «Β. Πύρρος»

Αθήνα, 22/5/2023
Αριθ. Πρωτ.: Α 1079/22-05-2023

(ΦΕΚ Β’ 3542/29-05-2023)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ-Δ’

Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Α.Γιάννακα
Τηλέφωνο : 210-6987772
Fax : 210-6987506
E-Mail : ddtheka@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Α 1079/2023

Θέμα: Ίδρυση Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων & Φορολογημένων Ειδών της εταιρείας «Κ.Α.Ε. Α.Ε.» στον Κρατικό αερολιμένα Ιωαννίνων «Β. Πύρρος»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 17 του π.δ. 86/1979 «Περί συστάσεως ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας δια την εκμετάλλευσιν καταστημάτων πωλήσεως αφορολογήτων και αδασμολογήτων ειδών και εγκαταστάσεως και λειτουργίας τούτων εις τα σημεία εξόδου επιβατών εξωτερικού» (Α’ 17),
β) του άρθρου 27 του ν. 827/1978 «Περί ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων διατάξεων» (Α’ 194),
γ) του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
δ) του ν. δ. 494/1974 «Περί καταστημάτων πώλησης αδασμολογήτων και αφορολογήτων ειδών» (Α’ 203),
ε) της παρ. 4 του άρθρου 120 του ν. 2533/1997 «Χρηματιστηριακή Αγορά Παραγώγων και Άλλες Διατάξεις» (Α’228),
στ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την από 30-12-1997 σύμβαση παραχώρησης που υπεγράφη από το Ελληνικό Δημόσιο και την εταιρεία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.», καθώς και την από 22-3-2013 τροποποίηση αυτής.

4. Τo από 02.3.2023 (υπ’ αρ. Πρωτ. 7) αίτημα της εταιρίας «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.», με το οποίο αιτείται την ίδρυση Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών στον Κρατικό Αερολιμένα Ιωαννίνων, μετά των σχετικών κατόψεων.

5. Το υπ’ αρ. 1784/13.4.2023 έγγραφο του Τελωνείου Ιωαννίνων, με τη συνημμένη, απαιτούμενη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 17 του π.δ. 86/1979 γνώμη για την ίδρυση Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών στον Κρατικό Αερολιμένα Ιωαννίνων.

6. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Εγκρίνουμε την ίδρυση του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών, εντός του τελωνειακά ελεγχόμενου χώρου, στον Κρατικό Αερολιμένα Ιωαννίνων «Β. Πύρρος», στη θέση και έκταση που αναφέρεται στο από 13.4.2023 πρακτικό για παροχή γνώμης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 17 του π.δ. 86/1979.

2. Το σύνολο των υπό παραχώρηση χώρων καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια εκατόν δέκα τετραγωνικών μέτρων και πενήντα εκατοστών του τ.μ. (110,50 τ.μ.), εκ των οποίων εξήντα εννέα τετραγωνικά μέτρα (69 τ.μ.) αποτελούν τον ισόγειο χώρο του καταστήματος και σαράντα ένα τετραγωνικά μέτρα και πενήντα εκατοστά του τ.μ. (41,50 τ.μ.) αποτελούν τον υπόγειο χώρο της αποθήκης και θα βρίσκονται εντός των τελωνειακά ελεγχόμενων χώρων.

3. Το δικαίωμα εκμετάλλευσης του καταστήματος ανήκει, αποκλειστικά, στην εταιρία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.».

4. Η εγκατάσταση και λειτουργία του ανωτέρω καταστήματος διέπεται από το ν.δ. 494/1974, τον ν. 827/1978, το π.δ. 86/1979, το άρθρο 120 του ν. 2533/1997, καθώς και από τις εκδοθείσες αποφάσεις που ρυθμίζουν θέματα, σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των καταστημάτων που εκμεταλλεύεται η εταιρία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.».

Άρθρο 2

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ