Α.1075/2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1184/ 27-09-2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Διαδικασία απαλλαγής φόρου προστιθέμενης αξίας κατά: α. τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης, β. την υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης» (Β’ 4512)

Αριθμ. Α 1075/2023

(ΦΕΚ Β’ 3486/25-05-2023)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 1-5, 7-9, 10, 13, 14, 16, 17, 19-22, 24, 25 και ειδικότερα της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 2 αυτού, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 38 και 60 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α’ 248),
β. του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
γ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265) και ιδίως των άρθρων 29, 30, 31 και 33 αυτού,
δ. του Καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 269),
ε. του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ. 2015/2446 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση του Καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 343),
στ. του εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) αριθ. 2015/2447 της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 343),
ζ. του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ. 2016/341 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του Καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμα σε λειτουργία και την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2446/2015 της Επιτροπής (L 69),
η. του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2658/1987 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (L 256),
θ. της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Διόρθωση Σφάλματος Β’ 372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).

3. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1184/2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Διαδικασία απαλλαγής φόρου προστιθέμενης αξίας κατά: α. τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης, β. την υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης» (Β’ 4512).

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), την υπ’ αρ. 39/3/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και την υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

5. Την ανάγκη τροποποίησης της ανωτέρω υπό στοιχεία ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε, με σκοπό την καταπολέμηση των φαινομένων καταστρατήγησης του εν λόγω καθεστώτος.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1184/2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε «Διαδικασία απαλλαγής φόρου προστιθέμενης αξίας κατά: α. τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης, β. την υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης» τροποποιείται, ως ακολούθως:

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ α) τροποποιείται η περ. β., β) προστίθεται περ. γ. και η παρ. 2, αντικαθίσταται, ως εξής:
«2. Εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής της παρούσας: α. εμπορεύματα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπως αυτά ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.
β. εμπορεύματα υποκείμενα σε φόρο κατανάλωσης και οχήματα υποκείμενα σε τέλος ταξινόμησης, κατά τις διατάξεις της εθνικής τελωνειακής νομοθεσίας.
Εμπορεύματα υποκείμενα σε φόρο κατανάλωσης και οχήματα υποκείμενα σε τέλος ταξινόμησης δύναται να υπαχθούν στο καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί ο φόρος κατανάλωσης και το τέλος ταξινόμησης, αντίστοιχα. γ. εμπορεύματα που κατατάσσονται στα κεφάλαια 42 και 61 έως και 64 του Ενιαίου Δασμολογίου της Ε.Ε. [Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2658/1987 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει].».

2. Τροποποιείται ο τίτλος του Κεφαλαίου ΣΤ’ και διαμορφώνεται, ως εξής:
«ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣΚΥΡΩΣΕΙΣ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗΣ».

3. Μετά το άρθρο 28, προστίθεται άρθρο 28α ως εξής:
«Άρθρο 28α
Μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση φαινομένων καταστρατήγησης
Σε περιπτώσεις που, κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία, με απόφαση των τελωνειακών αρχών απορρίπτεται η συναλλακτική αξία και προσδιορίζεται αξία εισαγόμενων εμπορευμάτων ανώτερη της δηλωθείσας επί των τελωνειακών παραστατικών, δεν επιτρέπεται η εφαρμογή της ανωτέρω απαλλακτικής από ΦΠΑ διαδικασίας και τα αγαθά τίθενται σε ανάλωση με την καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ.».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαΐου 2023

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ