Α.1071/2024
Παράταση της προθεσμίας εκπλήρωσης των δηλωτικών υποχρεώσεων ΦΠΑ (ΈΝΤΥΠΟ Φ2), τελών και λοιπών έμμεσων φόρων, παρακρατού-μενων φόρων, φόρου εισοδήματος, «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» με καταληκτική προθεσμία την 30/4/2024 καθώς και δηλώσεων φορολογιών κεφαλαίου με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30/4/2024 και την 1/5/2024, και αρχείων από υπόχρεους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών».

(ΦΕΚ Β 2551/30.4.2024)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 «Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (Α’ 34),

β. του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις (ΚΦΔ) (ν. 5104/2024, Α’58) και ιδίως των άρθρων 19, 22, 41 και 83 παρ. 5 και παρ. 20 αυτού.

γ. της περ. β’ της παρ. 12 του άρθρου 38 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α’248),

δ. της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 36 και του άρθρου 38 Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας,

ε. των άρθρων 17-31 του ν. 1676/1986 «Καθορισμός των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και ρύθμιση άλλων θεμάτων» (Α’ 204),

στ. του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94),

ζ. του άρθρου 1 του ν. 339/1976 «Περί επιβολής υπέρ δήμων και κοινοτήτων τέλους διαμονής παρεπιδημούντων, επί των εκδιδομένων λογαριασμών και επί των λουομένων εις φυσικάς ιαματικάς πηγάς»(Α’ 136),

η. του π.δ. 28/28-7-1931 «Περί κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου» (Α’ 239),

θ. του άρθρου 30 του ν. 5073/2023 «Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 204).

ι. του άρθρου 12 του ν. 2579/1998 «Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 31),

ια. του άρθρου 79 και 80 του ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 208/98 ΕΚ περί αποβλήτων» (Α’ 129),

ιβ. του άρθρου 4 του ν. 4736/2020 «Ενσωμάτωση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις» (Α’ 200),

ιγ. του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παί-γνια (ν. 2961/2001, Α’ 266),

ιδ. του α.ν. 1521/1950 «Περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων» (Α’ 245), ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 1587/1950 (Α’ 294),

ιε. του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 «Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 312),

ιστ. των άρθρων 59, 60, 64, 68 και 69 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α’ 167),

Ιζ. το Κεφάλαιο Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα το άρθρο 7, την παρ. 1 του άρθρου 14 και το άρθρο 41 αυτού.

2. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1027/2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσης του» (Β’ 211).

3. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1028/2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Παρακράτηση φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσης του» (Β’ 245).

4. Την υπό στοιχεία Α.1099/2019 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις» (Β’ 949).

5. Την υπό στοιχεία Α.1100/2019 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013» (Β’ 951).

6. Την υπό στοιχεία Α.1101/2019 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις, της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 64 και των περ. α’ και γ’ της παρ. 5 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013» (Β’ 948).

7. Την υπό στοιχεία Α.1204/2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από αμοιβές πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού» (Β’ 3972).

8. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β’ 3579).

9. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’4738).

10. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

11. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

12. Την ανάγκη εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των φορολογουμένων κατά την εκπλήρωση των δηλωτικών τους υποχρεώσεων λόγω τεχνικών προβλημάτων (ανω-τέρα βία).

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Παρατείνεται μέχρι και την 2/5/2024, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ που υποβάλλονται για τον μήνα Μάρτιο 2024 και για το Α τρίμηνο 2024 (ΕΝΤΥΠΟ Φ2), των οποίων η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής είναι στις 30/4/2024. Για υποβολές δηλώσεων που έγιναν μετά την αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος (ώρα 15:30) η καταληκτική προθεσμία για την καταβολή του φόρου παρατείνεται μέχρι 31/5/2024. Η ιδία ημερομηνία (31/5/2024) είναι καταληκτική και για τις δύο δόσεις στην περίπτωση επιλογής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε δόσεις.

2. Παρατείνεται μέχρι και την 2/5/2024, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων και απόδοσης των κάτωθι ειδικών φορολογιών: τελών χαρτοσήμου, φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων, τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και ακαθαρίστων εσόδων, τελών συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας, τέλους συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας, τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση, περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας, τέλους ανακύκλωσης για τα προϊόντα η συσκευασία των οποίων περιέχει πολυβινυλιχλωρίδιο (PVC) και εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊόντα, που έχουν καταληκτική ημερομηνία την 30/4/2024.

3. Παρατείνεται έως 2/5/2024 η προθεσμία υποβολής αρχείων από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σύμφωνα με το άρθρο 19 του ΚΦΔ, των οποίων η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής είναι στις 30/4/2024.

4. Οι αρχικές δηλώσεις απόδοσης:

α) παρακρατούμενου φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και

β) παρακρατούμενου φόρου των διατάξεων του άρθρου 64 και των περ. α’ και γ’ της παρ. 5 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013,

που έχουν καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30/4/2024 υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι και την 2/5/2024

5. Οι «Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» για αρχικές ή τροποποιητικές συμφωνίες μίσθωσης ή για δήλωση της λύσης, που έχουν καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30/04/2024 υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι και την 02/05/2024.

6. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30η Απριλίου 2024 παρατείνεται μέχρι και την 02/05/2024.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31/10/2023 παρατείνεται μέχρι και την 02/05/2024.

7. Οι δηλώσεις φόρων κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, κερδών από τυχερά παίγνια, μεταβίβασης ακινήτων και στοιχείων ακινήτων (Ε9), που έχουν καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30/4/2024 και την 1/5/2024 υποβάλλονται εμπρόθεσμα, μέχρι και την 2/5/2024.

8. Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις.

Άρθρο 2

Η παρούσα ισχύει από τον χρόνο υπογραφής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2024

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ