Α.1070/2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1275/31.12.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2021»(Β’ 6375)

Αριθμ. Α 1070/2022

(ΦΕΚ Β’ 2741/02-06-2022)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170).
β) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.
γ) των παρ. 3 και 4 του άρθρου 15 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170), της παρ. 4 του άρθρου 8 και των άρθρων 3, 12, 13, 14, 15, 21, 29, 36, 37, 38, 43Α, 45, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67 και 68 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.» (Α’ 167)
δ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1051/19.2.2015 (Β’ 373) απόφασης ΓΓΔΕ, της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1274/30.12.2015 (Β’ 2919) απόφασης Αναπληρωτή ΓΓΔΕ και των υπό στοιχεία ΠΟΛ.1025/2017 (Β’ 618), ΠΟΛ.1045/2018 (Β’ 881), Α.1009/2019 (Β’ 21), Α.1025/2020 (Β’ 406) και Α.1035/2021 (Β’ 797) αποφάσεων Διοικητή ΑΑΔΕ,
ε) των υπό στοιχεία ΠΟΛ.1088/2015 (Β’ 763), ΠΟΛ.1132/2015 (Β’ 1407), ΠΟΛ.1041/2016 (Β’ 926), ΠΟΛ.1096/2016 (Β’ 2043) αποφάσεων Γ.Γ.Δ.Ε. και των υπό στοιχεία ΠΟΛ.1034/2017 (Β’ 759), ΠΟΛ.1068/2018 (Β’ 1319), Α.1041/2019 (Β’ 353), Α.1070/2020 (Β’ 1267) και Α.1118/2021 (Β’ 2226) αποφάσεων Διοικητή ΑΑΔΕ,
στ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1033/2014 (Β’ 276) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε., όπως ισχύει,
ζ) των υπό στοιχεία Α.1099/2019 (Β’ 949), Α.1100/2019 (Β’ 951), Α.1101/2019 (Β’ 948) και Α. 204/2020 (Β’ 3972) αποφάσεων Διοικητή ΑΑΔΕ,
η) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-102020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738),

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπό στοιχεία Α.1275/31.12.2021 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2021» (Β’ 6375)

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

5. Την ανάγκη διασταύρωσης και προσυμπλήρωσης κατά περίπτωση των δηλούμενων εισοδημάτων και παρακρατούμενων φόρων στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με εκείνα που αναγράφονται στις βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες, στις βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και στις βεβαιώσεις εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα από τους καταβάλλοντες τα παραπάνω εισοδήματα.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1275/31.12.2021 απόφαση «Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2021» (Β’ 6375), ως ακολούθως:
Μετά το στοιχείο iν της περίπτωσης γ) της παραγράφου 10 του άρθρου 5 της Α.1275/2021 προστίθεται νέο στοιχείο ν, ως εξής:
«ν. τον ΟΤΕ Α.Ε. για το σύνολο των κωδικών εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα του Παραρτήματος 3 της παρούσας»

Άρθρο 2
Ισχύς

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2022

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ