Α.1068/2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1185/2021 κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενοι έλεγχοι, για την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας» (Β’ 3985)

Αθήνα, 12/05/2023
Αριθ. Πρωτ.: Α.1068

Αριθ. ΦΕΚ: Β’ 3208/16.05.2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

2. ΑΑΔΕ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α – ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Προγουλάκη
Τηλέφωνο: 210 6987419
e-mail: finexcis@aade.gr

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 10192, Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Μανολιός
Τηλέφωνο: 2131513420
e-mail: electric@prv.ypeka.gr

Θέμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1185/2021 κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενοι έλεγχοι, για την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας» (Β 3985).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 55, 73, 74, 78 και 109 του ν. 2960/2001 (Α’ 265),
β) της εξουσιοδοτικής διάταξης του τρίτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001 (Α’ 265),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα Π.Δ.63/2005, (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
δ) του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
ε) του ν. 4001/2011 «Για την Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179),
ζ) του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 129),
η) του ν. 3734/2009 «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (Α’ 8),
θ) του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 251),
ι) του ν. 4342/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις.» (Α’ 143),
ια) του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2402 της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση των εναρμονισμένων τιμών αναφοράς ως προς την απόδοση για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της εκτελεστικής απόφασης 2011/877/ΕΕ της Επιτροπής,
ιβ) του Π.Δ.132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΥΠΕΝ» (Α’ 160),
ιγ) του Π.Δ.70/2015 σχετικά με τη μετονομασία, μεταξύ άλλων, του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (Α’ 114),
ιδ) του Π.Δ.2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
ιε) του Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
ιζ) του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’126 για διόρθωση σφάλματος),
ιη) του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

2. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

3. Την υπ’ αρ. 339/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

4. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

5. Την υπ’ αρ. 1 της 20-01-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

6. Την υπό στοιχεία Α.1218/2019 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περ. ιζ’ και ιη’, της παρ. 1, του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση» (Β’ 2264).

7. Την υπό στοιχεία Α.1217/06-06-2019 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός των στοιχείων που διαβιβάζονται στις αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) καθώς και η συχνότητα και ο τρόπος διαβίβασής τους, στο πλαίσιο επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στο φυσικό αέριο» (Β’ 2243).

8. Την υπό στοιχεία Φ.254/167/22.3.2001 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Καθιέρωση εντύπου με την ονομασία Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών φορολογιών» (Β’ 356).

9. Την υπό στοιχεία Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Καθορισμός λεπτομερειών της μεθόδου υπολογισμού της ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή και της αποδοτικότητας συμπαραγωγής.» (Β’ 1420), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/21.03.2012 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641 (Β’ 1420) περί καθορισμού των λεπτομερειών της μεθόδου υπολογισμού της ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή και της αποδοτικότητας συμπαραγωγής και ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την αδειοδότηση των Μονάδων παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Συμπαραγωγή και Συμπαραγωγή Υψηλής Αποδοτικότητας και τη συμμετοχή τους στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας και το Σύστημα Εγγυημένων Τιμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ καθώς και την αποζημίωση αυτών.» (Β’ 889).

10. Την υπό στοιχεία Α.1185/11-08-2021 κοινή απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενοι έλεγχοι, για την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.» (Β’ 3985).

11. Την υπό στοιχεία Δ5ΗΛ/Γ/Φ1/οικ. 23278/23.11.2012 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συμπληρωματικές Διατάξεις για μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας, τύπος και περιεχόμενο Συμπληρωματικών Συμβάσεων Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ και Τεχνικό Προσάρτημα Μονάδων ΣΗΘΥΑ του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ.» (Β’ 3108).

12. Την υπ’ αρ. 1116/2018 απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 18 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185), ως ισχύει», όπως ισχύει (Β’ 5914).

13. Την υπ’ αρ. 1090/2018 απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185), όπως ισχύει», όπως ισχύει (Β’ 5910).

14. Την υπό στοιχεία Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.1183/22-01-2013 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) με χρήση συμβατικών καυσίμων» (Β’ 192).

15. Το υπό στοιχεία Ο-81611/30.03.2020 έγγραφο της ΡΑΕ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σχετικά με την υπ’ αρ. 8/2019 Γνώμη της «Για τον προσδιορισμό μεθοδολογίας κατανομής του φυσικού αερίου που καταναλώνεται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμικής ενέργειας σε μια μονάδα ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ για την επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην ποσότητα φυσικού αερίου που αντιστοιχεί στην παραγωγή θερμικής ενέργειας.» (ΑΔΑ: Ψ52ΣΙΔΞ65Θ/30.03.2020).

16. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία Α.1185/11-08-2021 κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, για τη ρύθμιση του θέματος υπαγωγής στις διατάξεις της περ. ζ) της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001, των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκονται σε καθεστώς δοκιμαστικής λειτουργίας για τη σύνδεσή τους με το Σύστημα Μεταφοράς ή το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Α.1185/2021 κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β’ 3985), αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Άδεια παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας της παραγωγικής μονάδας, εφόσον απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία. Ειδικά για την περίπτωση μονάδων που βρίσκονται σε καθεστώς δοκιμαστικής λειτουργίας για τη σύνδεσή τους στο Σύστημα Μεταφοράς ή στο Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, για τις οποίες δεν έχει ακόμη εκδοθεί άδεια λειτουργίας, υποβάλλεται βεβαίωση του αρμόδιου Διαχειριστή ότι η μονάδα λειτουργεί υπό καθεστώς δοκιμαστικής λειτουργίας, στην οποία επιπλέον αναφέρεται και το χρονικό διάστημα για το οποίο η μονάδα λειτουργεί υπό το καθεστώς αυτό. Μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας των ανωτέρω μονάδων, αυτή υποβάλλεται στην αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ.».

Άρθρο 2
Μεταβατικές διατάξεις

Οι διατάξεις της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Α.1185/2021 κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β’ 3985), όπως αντικαθίστανται με το άρθρο 1 της παρούσας, έχουν εφαρμογή και για τις αιτήσεις των δικαιούχων απαλλαγής προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της ως άνω περ. δ), οι οποίες έχουν υποβληθεί, βάσει του άρθρου 2 της ως άνω ΚΥΑ, μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης. Για τις εν λόγω αιτήσεις, ως ημερομηνία υπαγωγής των δικαιούχων απαλλαγής προσώπων στις διατάξεις της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της υπό στοιχεία Α.1185/2021, θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α.ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Κ. ΣΚΡΕΚΑΣ