Α.1066/2023
Τροποποίηση και συμπλήρωση των υπό στοιχεία Α. 1151/31.10.2022 (Β’ 5603), Α. 1162/16.11.2022 (Β’ 5870) και Α. 1249/9.12.2021 (Β’ 5779) αποφάσεων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Αθήνα, 10 Μαΐου 2023
Α. 1066/10.5.2023

Αριθ. ΦΕΚ: Β 3194/15-05-2023

 

Α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ. Δ/νση: Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας: 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ
Τηλέφωνο: 210 4802592
E-Mail: defk.b@aade.gr
Url: www.aade.gr

Β) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’
2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 72 και Πύργου
Ταχ. Κώδικας: 183 46 – ΜΟΣΧΑΤΟ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση των υπό στοιχεία Α. 1151/31.10.2022 (Β’5603), Α. 1162/16.11.2022 (Β 5870) και Α. 1249/9.12.2021 (Β5779) αποφάσεων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 14 του ν. 4652/2020 «Ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις (Α’ 9),
β) του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, (Α’ 206), και ειδικότερα των άρθρων 4, 5, 6, 18, 19, 20, 30, 32, 34, 37, 53, 54 αυτού,
γ) του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια (ν. 2961/2001, Α’ 266),
δ) της παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 3220/2004 «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικήςαντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις» (Α’ 15),
ε) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού και
στ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 3886).

3. Την υπό στοιχεία Α.1249/09.12.2021 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου δωρεών, γονικών παροχών «Δήλωση Δωρεάς/ Γονικής Παροχής» (Β’ 5779).

4. Την υπό στοιχεία Α.1151/31.10.2022 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιάς κινητών και ακινήτων εντός αντικειμενικού συστήματος (ΑΠΑΑ)-“Δήλωση κληρονομιάς μέσω της εφαρμογής myPROPERTY”» (Β’ 5603).

5. Την υπό στοιχεία Α.1162/16.11.2022 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Ψηφιακή υποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς/γονικής παροχής κινητών και χρημάτων χωρίς συμβόλαιο, καθορισμός των δικαιολογητικών των δηλώσεων φόρου δωρεάς/γονικής παροχής κινητών και χρημάτων -“Δήλωση φόρου δωρεάς/γονικής παροχής κινητών και χρημάτων χωρίς συμβόλαιο μέσω της εφαρμογής myPROPERTY ”»(Β’ 5870).

6. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις: υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

7. Την ανάγκη απλούστευσης και επιτάχυνσης της συναλλακτικής διαδικασίας, εφόσον από τη φορολογική δήλωση δεν προκύπτει φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής ή ο φόρος αυτός έχει εξοφληθεί.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Τροποποιούμε τις υπό στοιχεία Α.1151/31.10.2022, Α.1162/16.11.2022 και Α.1249/09.12.2021 αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την προσθήκη νέου, ανά περίπτωση, υποδείγματος δήλωσης φόρου κληρονομίας, δωρεάς ή γονικής παροχής, το οποίο εκδίδεται μέσω της εφαρμογής myPROPERTY και χρησιμοποιείται υποχρεωτικά αντί του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του ν. 2961/2001, ως ακολούθως:

α) Στις περιπτώσεις που με την υποβολή της δήλωσης δεν προκύπτει φόρος, το νέο υπόδειγμα εκδίδεται μετά την οριστική υποβολή της δήλωσης.

β) Στις περιπτώσεις που με την υποβολή της δήλωσης προκύπτει φόρος, το νέο υπόδειγμα εκδίδεται μετά την εξόφληση του φόρου.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπό στοιχεία Α.1151/31.10.2022, Α.1162/16.11.2022 και Α.1249/09.12.2021 αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Άρθρο 2

1. Στην παρούσα επισυνάπτονται τέσσερα (4) υποδείγματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την επόμενη εργάσιμη της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ