Α.1060/2022
Διαδικασία απαλλαγής από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και έλεγχος της νόμιμης χρήσης του λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα των κωδικών Σ.Ο. 2701, 2702 και 2704 που χρησιμοποιούνται, αποκλειστικά, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, την ορυκτολογική κατεργασία, τη χημική αναγωγή, την ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία

Αθήνα, 17 Μαΐου 2022
Αριθ. Πρωτ.: Α 1060/17-05-2022

(ΦΕΚ Β’ 2537/24-05-2022)

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α
ΤΜΗΜΑ Α’ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ Ε.Φ.Κ. & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84
Πληροφορίες:Σπ. Κουλούρης
Τηλέφωνο:210 6987421
E-Mail:finexcis@aade.gr
Url:www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Α 1060/2022

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία απαλλαγής από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και έλεγχος της νόμιμης χρήσης του λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα των κωδικών Σ.Ο. 2701, 2702 και 2704 που χρησιμοποιούνται, αποκλειστικά, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, την ορυκτολογική κατεργασία, τη χημική αναγωγή, την ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία.»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) των περ. ζ), η) και θ) της παρ. 1 του άρθρου 78 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001,Α΄265), καθώς και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 78 του ιδίου κώδικα,
β) του Κεφαλαίου Α΄«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
γ) των Κεφαλαίων 2 και 3 του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄251),
δ) των περ. (ε)και (κδ) της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄179),
ε) της υπό στοιχεία Φ. 893/435/04-07-2007 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Όροι και διατυπώσεις για την απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. και έλεγχος της νόμιμης χρησιμοποίησης, του λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα (κοκ) που χρησιμοποιούνται για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία» (Β΄1237),
στ) της υπό στοιχεία Φ.1816/1014/28-12-2006 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Όροι και διατυπώσεις για την απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. και έλεγχος της νόμιμης χρησιμοποίησης, του λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα (κοκ) που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και στην ορυκτολογική κατεργασία» (Β΄98/2007),
ζ) της υπό στοιχεία ΔΔ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β΄4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β΄372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α΄94).

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20-01-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

4. Την ανάγκη επικαιροποίησης των υπό στοιχεία Φ. 893/435/04-07-2007 (Β΄1237) και Φ.1816/1014/ 28-12-2006 (Β΄98/2007) αποφάσεων του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τις οποίες ρυθμίζεται η διαδικασία για την απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. του λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα που χρησιμοποιούνται, αποκλειστικά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, την ορυκτολογική κατεργασία, τη χημική αναγωγή, την ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία καθώς και η διαδικασία παρακολούθησης της νόμιμης χρήσης των ανωτέρω που τελούν στην εν λόγω απαλλαγή.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται:
α) η διαδικασία για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα (κοκ) που χρησιμοποιούνται, αποκλειστικά, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, για ορυκτολογική κατεργασία, για χημική αναγωγή ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περ. ζ), η) και θ) της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001,
β) οι δικαιούχοι απαλλαγής από τον ανωτέρω ειδικό φόρο κατανάλωσης,
γ) οι αρμόδιες αρχές χορήγησης της απαλλαγής από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα (κοκ) για τις χρήσεις αυτές,
δ) οι διαδικασίες και οι αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της νόμιμης χρήσης των εν λόγω προϊόντων που παραλαμβάνονται με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης από τους δικαιούχους απαλλαγής, για τις χρήσεις αυτές.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι απαλλαγής-Αρμόδιες αρχές

1. Δικαιούχοι παραλαβής λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα (κοκ), με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για τις κατωτέρω αναφερόμενες χρήσεις, είναι:
α) οι ολοκληρωμένες επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της περ. (κδ) της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011, β) οι επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κυρίως για δική τους χρήση (αυτοπαραγωγοί) της περ. (ε) της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.4001/2011, οι οποίες χρησιμοποιούν τα εν λόγω προϊόντα, αποκλειστικά, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στους σταθμούς τους, γ) οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα εν λόγω προϊόντα, αποκλειστικά:
(γα) στην ορυκτολογική κατεργασία, στην έννοια της οποίας περιλαμβάνονται οι οικονομικές δραστηριότητες του κλάδου 23 «παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων» του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 «για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE— αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς» (L393), ή
(γβ) για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία.

2. Αρμόδια αρχή για την έγκριση παραλαβής της ετήσιας ποσότητας λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα από τους δικαιούχους απαλλαγής, καθώς και την παρακολούθηση και τον έλεγχο της νόμιμης χρήσης αυτών, είναι το τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι παραγωγικές μονάδες του εκάστοτε δικαιούχου, oριζόμενο στο εξής, ως τελωνείο ελέγχου.

3. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα, καθώς και την αποδοχή των σχετικών τελωνειακών παραστατικών θέσης σε ανάλωση [Δήλωση ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΔΕΦΚ) ή Διασάφηση Εισαγωγής (ΕΔΕ)] προκειμένου για την παραλαβή των εν λόγω προϊόντων από τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα, είναι το τελωνείο στο οποίο υποβάλλονται τα τελωνειακά παραστατικά θέσης σε ανάλωση, οριζόμενο στο εξής ως τελωνείο παράδοσης.

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις δικαιούχων απαλλαγής

Τα δικαιούχα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 2 που παραλαμβάνουν με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα, υποχρεούνται:

1. Να τηρούν σε ηλεκτρονική μορφή «Βιβλίο Παραλαβής Προϊόντων Ορυκτού Άνθρακα με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.», σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ι του Παραρτήματος της παρούσας. Στο βιβλίο καταχωρούνται:
– το αρχικό ετήσιο απόθεμα λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα,
– οι ποσότητες λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα που παραλαμβάνονται με απαλλαγή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τα σχετικά τελωνειακά παραστατικά θέσης σε ανάλωση (ΔΕΦΚ ή ΕΔΕ) και τα παραστατικά διακίνησης,
– οι παραγόμενες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας ή έτοιμων προϊόντων βάσει των δελτίων παραγωγής και οι αντίστοιχες ποσότητες λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή τους,
– το ετήσιο τελικό απόθεμα λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα.
Η καταχώριση των εγγραφών στο «Βιβλίο Παραλαβής Προϊόντων Ορυκτού Άνθρακα με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.», οριστικοποιείται (αποθήκευση σε μορφή pdf ) και εκτυπώνεται το αργότερο εντός πέντε (5) ημερολογιακών) και εκτυπώνεται το αργότερο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από το τέλος κάθε μήνα. Οι μηνιαίες εκτυπώσεις του βιβλίου θεωρούνται από το τελωνείο ελέγχου και τηρούνται από τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα σε ενιαίο φυσικό αρχείο για δέκα (10) χρόνια. Το παραπάνω βιβλίο μπορεί να υποκατασταθεί και από το τηρούμενο βιβλίο/λογιστικό αρχείο αποθεμάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 4 του Κεφαλαίου 2 του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄251).

2. Να υποβάλουν στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου, έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους, «Ετήσια Κατάσταση παρεληφθεισών ποσοτήτων ορυκτού άνθρακα», σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙ του Παραρτήματος της παρούσας. Η κατάσταση συμπληρώνεται, βάσει του τηρούμενου βιβλίου της προηγούμενης παραγράφου και καταγράφονται οι ποσότητες λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα που τέθηκαν σε ανάλωση, ανά παραστατικό θέσης σε ανάλωση (ΔΕΦΚ ή ΕΔΕ), το προηγούμενο έτος, καθώς και το τυχόν απόθεμα αυτών την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

3. Να καταθέτουν στο τελωνείο ελέγχου πάγια εγγύηση (χρηματική ή τραπεζική ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο), ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, ποσού ίσου με το 5% του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στις ποσότητες λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα που παρελήφθησαν με απαλλαγή, κατά το προηγούμενο έτος. Εάν δεν υπάρχει παραλαβή λιθάνθρακα, λιγνίτη ή οπτάνθρακα το προηγούμενο έτος, το ποσό της πάγιας εγγύησης υπολογίζεται επί της εγκριθείσας από το Τελωνείο Ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 4, απαλλασσόμενης από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ποσότητας των εν λόγω προϊόντων. Το Τελωνείο Ελέγχου χορηγεί στο δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο σχετική βεβαίωση, στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία του δικαιούχου της απαλλαγής, ο αριθμός αναφοράς (GRN) της πάγιας εγγύησης, η διάρκεια ισχύος, καθώς και το ποσό αυτής.
Σε περίπτωση δικαιούχου απαλλαγής που λειτουργεί περισσότερες από μία παραγωγικές μονάδες, οι οποίες υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα διαφορετικών τελωνείων ελέγχου, κατατίθενται ξεχωριστές πάγιες εγγυήσεις σε κάθε τελωνείο ελέγχου, για κάθε μία μονάδα.
Εναλλακτικά και αντί της πάγιας εγγύησης, δύναται να κατατεθεί στο τελωνείο παράδοσης, μεμονωμένη εγγύηση (χρηματική ή τραπεζική ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο), ποσού ίσου με το 10% του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στην παραλαμβανόμενη κάθε φορά με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ποσότητα των ανωτέρω προϊόντων.
Εάν το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο, είναι κάτοχος Πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 38 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (αναδιατύπωση) (L 269), κατατίθεται μειωμένη εγγύηση, κατά 50%, σε σχέση με τα ως άνω οριζόμενα ποσοστά.

4. Να δέχονται και να διευκολύνουν, στο πλαίσιο παρακολούθησης της νόμιμης χρήσης των απαλλασσόμενων από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ως άνω προϊόντων που παραλαμβάνουν, οποιονδήποτε έλεγχο τακτικό ή έκτακτο, φυσικό ή λογιστικό, από τις αρμόδιες τελωνειακές ελεγκτικές αρχές.

5. Να ενημερώνουν το τελωνείο ελέγχου για οποιαδήποτε μεταβολή επέλθει στη λειτουργία της επιχείρησης η οποία επηρεάζει τη δυναμικότητά της, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή.

Άρθρο 4
Υποβολή δικαιολογητικών – Καθορισμός απαλλασσομένων ποσοτήτων-Απόφαση έγκρισης παραλαβής

1. Τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 2, προκειμένου να παραλάβουν λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα, με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, κατ’ εφαρμογή των περ. ζ), η) και θ) της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν.2960/2001, οφείλουν να λάβουν σχετική έγκριση, υποβάλλοντας στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Αίτηση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, για τη χορήγηση έγκρισης παραλαβής ποσότητας λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα, με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία:
– Η επωνυμία, ο Α.Φ.Μ. και τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail) της επιχείρησης.
– Το αντικείμενο της δραστηριότητάς της.
– Ο τόπος εγκατάστασης (θέση) του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή της μονάδας παραγωγής της επιχείρησης, καθώς και του χώρου αποθήκευσης του λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα.
– Η αιτούμενη ποσότητα κατ’ έτος λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα που απαιτείται για την κάλυψη των παραγωγικών αναγκών του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή της μονάδας παραγωγής της επιχείρησης, για τα επόμενα τρία έτη.
– Συνοπτική περιγραφή του τρόπου χρησιμοποίησης των απαλλασσόμενων ποσοτήτων, κατά την παραγωγική διαδικασία, πλην των περιπτώσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
– Η παραγόμενη κατ’ έτος ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας (Kwh) για τους δικαιούχους της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 2 ή τα παραγόμενα κατ’ έτος έτοιμα προϊόντα για τους δικαιούχους της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 2.
β) Γενικό πιστοποιητικό από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), καθώς και Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης.
γ) Για τους δικαιούχους των περιπτώσεων α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 2, αντίγραφο της άδειας εγκατάστασης και της άδειας λειτουργίας του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία.
δ) Για τους δικαιούχους της περ. γ) τα παρ. 1 του άρθρου 2, αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης της οικείας Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας.

2. Ο προϊστάμενος του αρμόδιου τελωνείου ελέγχου, μετά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1, προβαίνει στη συγκρότηση επιτροπής αποτελούμενης από τουλάχιστον έναν Τελωνειακό υπάλληλο και έναν Χημικό υπάλληλο που ορίζεται από την κατά τόπο αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ), κατόπιν σχετικής αίτησης του τελωνείου ελέγχου. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, η επιτροπή δύναται να ζητήσει τη συνδρομή αρμόδιου μηχανικού της Δ/νσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

3. Η επιτροπή, μετά την εξέταση των δικαιολογητικών της παρ. 1, προβαίνει σε αυτοψία στις εγκαταστάσεις της αιτούσας την απαλλαγή επιχείρησης, προκειμένου να διαπιστώσει ότι αυτή εμπίπτει στα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 2 και να καθορίσει την ετήσια ποσότητα λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα, την οποία δύναται να παραλάβει, με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για τα επόμενα τρία έτη, βάσει της παραγωγικής δυναμικότητας της.
Για τον καθορισμό της ανωτέρω ετήσιας ποσότητας του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου η επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τον μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, την ακολουθούμενη παραγωγική διαδικασία, τις ποσότητες των απαλλασσόμενων προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν κατά τα τρία τελευταία έτη, τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου, όσον αφορά σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ήδη παραλάβει με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, στοιχεία παραγγελιών ή συναφθέντων συμβολαίων του έτους, στο οποίο αναφέρεται η αιτούμενη ποσότητα, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο δύναται να ζητηθεί από την επιτροπή.

4. Η επιτροπή, μετά την ολοκλήρωση των ελεγκτικών ενεργειών της, συντάσσει έκθεση έλεγχου στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία, βάσει των οποίων καθορίστηκε η ετήσια ποσότητα λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα που δύναται να παραλάβει, με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, η δικαιούχος επιχείρηση. Ο προϊστάμενος του τελωνείου ελέγχου, με βάση την ανωτέρω έκθεση ελέγχου εκδίδει απόφαση για την «Έγκριση Παραλαβής Ενεργειακών Προϊόντων με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.», για τις απαλλασσόμενες ανά έτος ποσότητες, για τα επόμενα τρία έτη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα IΙΙ του Παραρτήματος της παρούσας. Η απόφαση κοινοποιείται στην δικαιούχο επιχείρηση και στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία.

5. Για τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 2, δεν απαιτείται συγκρότηση επιτροπής για τον καθορισμό των ποσοτήτων λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθακα που δύναται να παραλάβουν, με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, και η απόφαση για την «Έγκριση Παραλαβής Ενεργειακών Προϊόντων με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.» εκδίδεται από τον προϊστάμενο του τελωνείου ελέγχου, βάσει των υποβληθέντων δικαιολογητικών της παρ. 1.

6. Στην περίπτωση που το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο διαθέτει περισσότερες από μία μονάδες παραγωγής, οι οποίες λειτουργούν αυτοτελώς, καθορίζεται για κάθε μια από αυτές, η ετήσια ποσότητα λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα που δύναται να παραλάβει με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και εκδίδονται ξεχωριστές αποφάσεις «Έγκρισης Παραλαβής Ενεργειακών Προϊόντων με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.» κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους.

7. Με αίτηση του δικαιούχου απαλλαγής προς το αρμόδιο τελωνείο ελέγχου, δύναται να επανακαθοριστούν οι απαλλασσόμενες ποσότητες που έχουν καθορισθεί στην σχετική απόφαση «Έγκρισης Παραλαβής Ενεργειακών Προϊόντων με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.», εφόσον υποβληθούν στοιχεία που τεκμηριώνουν την αύξηση των παραγωγικών του αναγκών. Στην περίπτωση αυτή, το τελωνείο ελέγχου προβαίνει στην έκδοση νέας απόφασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις προηγούμενες παραγράφους.

Άρθρο 5
Διαδικασία παραλαβής ενεργειακών προϊόντων με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.-Ενέργειες του Τελωνείου Παράδοσης

1. Για την παραλαβή της ποσότητας λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα, με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που έχει καθορισθεί στην απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 4, το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο υποβάλλει στο αρμόδιο τελωνείο παράδοσης τελωνειακό παραστατικό θέσης σε ανάλωση (ΔΕΦΚ ή ΕΔΕ).

2. Με το παραστατικό θέσης σε ανάλωση, το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο συνυποβάλλει ηλεκτρονικά αντίγραφο της εκδοθείσας από το αρμόδιο τελωνείο ελέγχου απόφασης «Έγκρισης Παραλαβής Ενεργειακών Προϊόντων με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.».

3. Πλέον των ανωτέρω, το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο καταθέτει εγγύηση (χρηματική ή τραπεζική ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο), ποσού ίσου με το 10% του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στην παραλαμβανόμενη με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. ποσότητα των προϊόντων που αναγράφεται στο παραστατικό θέσης σε ανάλωση.
Στην περίπτωση που έχει κατατεθεί πάγια εγγύηση στο τελωνείο ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 3, συνυποβάλλεται ηλεκτρονικά με το παραστατικό θέσης σε ανάλωση η προβλεπόμενη στην εν λόγω διάταξη βεβαίωση του Τελωνείου Ελέγχου. Εάν το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο είναι κάτοχος Πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα κατατίθεται μειωμένη εγγύηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 3.

4. Σε περίπτωση που, βάσει της ίδιας ως άνω απόφασης, έχουν παραληφθεί ποσότητες λιθάνθρακα, λιγνίτη, ή οπτάνθρακα, με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης από άλλο Τελωνείο Παράδοσης, υποβάλλονται αντίγραφα των σχετικών παραστατικών τελωνισμού.

5. Το τελωνείο παράδοσης παρακολουθεί σε ιδιαίτερο αρχείο, τα σχετικά με την παράδοση του λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα παραστατικά, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου της νόμιμης χρήσης τους. Για τη διευκόλυνση του ελέγχου αυτού, το τελωνείο παράδοσης, εφόσον είναι διαφορετικό από το τελωνείο ελέγχου, γνωστοποιεί σε αυτό με κάθε πρόσφορο μέσο, τους αριθμούς αναφοράς (MRN) των παραστατικών θέσης σε ανάλωση.

Άρθρο 6
Έλεγχος νόμιμης χρήσης

1. Για την διαπίστωση της νόμιμης χρήσης του λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα που παραλαμβάνονται από τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 2, πραγματοποιείται τουλάχιστον μία (1) φορά ανά έτος, από το αρμόδιο τελωνείο ελέγχου, λογιστικός και φυσικός έλεγχος. Ο έλεγχος διενεργείται από επιτροπή που συγκροτείται από το τελωνείο ελέγχου, ύστερα από την έκδοση σχετικής εντολής ελέγχου και αποτελείται από δύο (2) τελωνειακούς υπαλλήλους με τη σύμπραξη ενός (1) χημικού υπαλλήλου της οικείας υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους, εφόσον κρίνεται ότι η συμμετοχή του είναι απαραίτητη για την αποτελεσματικότερη διενέργεια του ελέγχου.

2. Ο ετήσιος έλεγχος της νόμιμης χρήσης των απαλλασσομένων ποσοτήτων λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα διενεργείται για κάθε παραγωγική μονάδα της επιχείρησης, προκειμένου να διαπιστωθεί η νόμιμη χρήση των παραληφθεισών ποσοτήτων, με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, καθώς και η ύπαρξη τυχόν αποθεμάτων, τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και πρόκειται να συνυπολογιστούν στην νέα απόφαση έγκρισης της παρ.4 του άρθρου 4.
Κατά τον έλεγχο λαμβάνονται υπόψη, τα στοιχεία του δεύτερου εδάφιου της παρ. 3 του άρθρου 4, οι υποβληθείσες ετήσιες καταστάσεις της παρ. 2 του άρθρου 3, τα φορολογικά βιβλία/αρχεία και στοιχεία, όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τα αποτελέσματα της φυσικής απογραφής των αποθεμάτων για τα εν λόγω προϊόντα που υπάρχουν στις εγκαταστάσεις της ελεγχόμενης επιχείρησης.

3. Με την ολοκλήρωση του ετήσιου ελέγχου συντάσσεται σχετική έκθεση έλεγχου με τα αποτελέσματα αυτού, η οποία υποβάλλεται στο τελωνείο ελέγχου. Αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου κοινοποιείται στο τελωνείο παράδοσης, σε περίπτωση που αυτό είναι διαφορετικό από το τελωνείο ελέγχου και στη οικεία Χημική Υπηρεσία, σε περίπτωση που συμμετείχε στον έλεγχο.

4. Εφόσον από τον ετήσιο έλεγχο διαπιστωθεί ότι οι ποσότητες λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα που παρελήφθησαν, με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., χρησιμοποιήθηκαν, νομίμως, το τελωνείο παράδοσης προβαίνει στην αποδέσμευση των μεμονωμένων εγγυήσεων που έχουν κατατεθεί σε αυτό και στην περίπτωση που έχει κατατεθεί πάγια εγγύηση στο τελωνείο ελέγχου, αυτό προβαίνει στην αποδέσμευσή της.
Το Τελωνείο Ελέγχου ενημερώνει, αμελλητί, εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ελεγχόμενη επιχείρηση, για τα αποτελέσματα του ελέγχου και την αποδέσμευση ή μη της κατατεθείσας εγγύησης.

5. Μετά από αίτηση της δικαιούχου απαλλαγής επιχείρησης δύναται να πραγματοποιηθεί λογιστικός έλεγχος νόμιμης χρήσης για τις παραληφθείσες ποσότητες, με βάση συγκεκριμένα παραστατικά θέσης σε ανάλωση. Το τελωνείο ελέγχου πραγματοποιεί τον παραπάνω έλεγχο, με την προσκόμιση σε αυτό των σχετικών με τις παραλαβές φορολογικών και λοιπών στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια του λογιστικού ελέγχου. Ο έλεγχος ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, με την σύνταξη σχετικής έκθεσης έλεγχου, με τα αποτελέσματα αυτού, αντίγραφό της οποίας κοινοποιείται στο τελωνείο παράδοσης, σε περίπτωση που αυτό είναι διαφορετικό από το Τελωνείο Ελέγχου. Εφόσον από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι οι ποσότητες λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα που παρελήφθησαν με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. χρησιμοποιήθηκαν, νομίμως, το τελωνείο παράδοσης, προβαίνει στην λύση/αποδέσμευση των μεμονωμένων εγγυήσεων που έχουν κατατεθεί σε αυτό, για τις αναλώσεις που πραγματοποιήθηκαν με τα ως άνω συγκεκριμένα παραστατικά (ΔΕΦΚ ή ΕΔΕ).

6. Σε περίπτωση που από τους ελέγχους των παρ. 1 και 5, διαπιστωθεί ότι οι παραληφθείσες ποσότητες του λιθάνθρακα, λιγνίτη ή οπτάνθρακα δεν χρησιμοποιήθηκαν, νομίμως, συνολικά ή εν μέρει, το τελωνείο παράδοσης, βάσει της έκθεσης ελέγχου, προβαίνει στη βεβαίωση και είσπραξη των αναλογούντων φορολογικών επιβαρύνσεων, εφαρμοζομένων ταυτοχρόνως των προβλεπομένων στην παρ. 1 του άρθρου 119Α του ν. 2960/2001, με την επιφύλαξη εφαρμογής των περί λαθρεμπορίας διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 119Α του ίδιου νόμου, εφόσον συντρέχει προς τούτο περίπτωση.

7. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δε δύναται να χρησιμοποιήσει ποσότητες λιθάνθρακα, λιγνίτη ή οπτάνθρακα, τις οποίες έχει παραλάβει βάσει σχετικών αποφάσεων έγκρισης της παρ. 4 του άρθρου 4, οι εν λόγω ποσότητες μπορούν, κατόπιν έγκρισης του τελωνείου ελέγχου, να διατεθούν σε άλλα δικαιούχα ή μη απαλλαγής πρόσωπα.

Άρθρο 7
Μεταβατικές-Λοιπές διατάξεις

1. Αιτήσεις για τη χορήγηση έγκρισης παραλαβής ποσότητας λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περ. ζ), η) και θ) της παρ.1 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001, οι οποίες έχουν υποβληθεί, πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, εξετάζονται με βάση τα οριζόμενα στις υπό στοιχεία Φ.893/435/04-07-2007 και Φ.1816/1014/ 28-12-2006 αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Τα πρακτικά, βάσει των οποίων εγκρίθηκαν από τα αρμόδια τελωνεία ελέγχου, οι απαλλασσόμενες από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ποσότητες λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα και έχουν συνταχθεί, κατ’ εφαρμογή των υπό στοιχεία Φ. 893/435/04-07-2007 και Φ.1816/1014/28-12-2006 αποφάσεων του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εξακολουθούν να ισχύουν, έως την λήξη τους, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων, κατά τις οποίες απαιτείται επαναπροσδιορισμός των απαλλασσόμενων ποσοτήτων, οπότε και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας.

3. Για την τακτοποίηση από τα τελωνεία παράδοσης των παραστατικών θέσης σε ανάλωση, (ΔΕΦΚ ή ΕΔΕ) του λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα, με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. και την αποδέσμευση των σχετικών εγγυήσεων που έχουν κατατεθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, θα τηρηθεί η διαδικασία, όπως αυτή προβλέπεται στις υπό στοιχεία Φ.893/435/ 04-07-2007 και Φ.1816/1014/28-12-2006 αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται κάθε άλλη προγενέστερη σχετική απόφαση.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ