Α.1055/2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Τ.1861/34/Β0019/ 15-04-2008 (Β’ 836) Α.Υ.Ο.Ο.

Αριθμ. Α 1055/21-04-2023

(ΦΕΚ Β’ 2760/26-04-2023)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 1020/1980 «Περί κυρώσεως όπως Τελωνειακής Συμβάσεως ’’Περί διεθνούς Μεταφοράς Εμπορευμάτων δια δελτίων TIR (Σύμβαση TIR)’’» (Α’ 32) και ιδίως του άρθρου 6 του άρθρου πρώτου και του άρθρου δεύτερου αυτού,
β) του στοιχείου β) της παρ. 3 του άρθρου 226 και του στοιχείου β) της παρ. 2 του άρθρου 227 του Κανονισμού (ΕΕ) 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (L 269),
γ) του άρθρου 163 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2447/2015 της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (L 343), όπως τροποποιήθηκε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 989/2017 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2017 (L 149),
δ) της υπό στοιχεία Ο.688/26/Β0019/05.08.2008 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Περί ανάθεσης-εξουσιοδότησης του δικαιώματος έκδοσης και χορήγησης των δελτίων TIR στην Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (Ο.Φ.Α.Ε.)» (Β’ 1691),
ε) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου όπως Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’121 και Α’126 για διόρθωση σφάλματος),
ζ) της υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901),
η) της υπ’ αρ. 339/18.07.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051),
ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
η) του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή όπως συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και όπως διατάξεις» (Α’ 94), όπως ισχύουν και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
θ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή όπως Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός όπως Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738),
ι) της υπ’ αρ. 1 της 20-01-2016 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα όπως Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, καθώς και την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης όπως Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και με την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

2. Την υπό στοιχεία Τ.1861/34/Β0019/15.04.2008 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης του δικαιώματος έκδοσης και χορήγησης δελτίων TIR σε εξουσιοδοτούμενο Οργανισμό και τρόποι διαχείρισης του δικαιώματος αυτού» (Β’ 836), όπως ισχύει.

3. Την υπό στοιχεία Δ19 Β 5018839 ΕΞ2013/10-5-2013 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Τ1861/34/Β0019/15-4-2008 ΑΥΟΟ “Όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης του δικαιώματος έκδοσης και χορήγησης δελτίων TIR σε εξουσιοδοτημένο Οργανισμό καθώς και τρόποι διαχείρισης του δικαιώματος αυτού”» (Β’ 1303).

4. Την ανάγκη καθορισμού του ύψους του ποσού αποθεματικού της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Τ.1861/34/Β0019/12-5-2008 (Β’ 836) απόφασης.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στην υπό στοιχεία Τ. 1861/34/Β0019/15-4-2008 ΑΥΟΟ επέρχεται η εξής τροποποίηση: Τροποποιούμε την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 8, ως ακολούθως:
«1.β) το 10% αποτελεί αποθεματικό, το οποίο κατατίθεται από τον Εξουσιοδοτούμενο σε ειδικό έντοκο λογαριασμό, το ύψος του οποίου καθορίζεται στο ποσό του 1.000.000€, το οποίο θα αυξάνεται με τους αναλογούντες ανά εξάμηνο τόκους, σε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα και κινείται από τον Εξουσιοδοτούμενο μόνο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Από τον λογαριασμό του αποθεματικού, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, είναι δυνατόν να καλύπτονται δασμοφορολογικές απαιτήσεις του άρθρου 8 της Σύμβασης TIR, του λογαριασμού αυτού αποκαθισταμένου από τον Eξουσιοδοτούμενο, εντός τριών (3) μηνών».

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Απριλίου 2023

Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ