Α.1051/2022
Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ), βάσει της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017 (Α’ 150), για στοιχεία του φορολογικού έτους 2020.
(ΦΕΚ Β’ 2106/28.04.2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017 «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, διατάξεις εφαρμογής και λοιπές διατάξεις» (Α’ 150),
β) των παρ. 1, 2 και 3 του Τμήματος 8 του Μέρους Πρώτου του ν. 4490/2017,
γ) του άρθρου 28 και της παρ. 1 του άρθρου 32 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 της ίδιας Σύμβασης σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα (Σύμβαση), όπως τροποποιήθηκε με το από 2010 Πρωτόκολλο Τροποποίησής της και κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4153/2013 «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), με τα συναφή Παραρτήματα Α’ και Β’ σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα και του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης αυτής» (Α’ 116),

2. την από 29.06.2017 γνωστοποίηση της Ελληνικής Δημοκρατίας βάσει της υποπερ. β’ της περ. ε’ της παρ. 1 του Τμήματος 8 της ΠΣΑΑ προς τη Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου του ΟΟΣΑ, σχετικά με τη Δήλωση από την Αρμόδια Αρχή της Ελλάδας ότι προτίθεται να θέσει σε ισχύ και εφαρμογή την ΠΣΑΑ με όλες τις άλλες Αρμόδιες Αρχές, οι οποίες υποβάλλουν τη γνωστοποίηση σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 1 του Τμήματος 8 αυτής,

3. τις υποβληθείσες προς τη Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου του ΟΟΣΑ γνωστοποιήσεις της παρ. 1 του Τμήματος 8 του άρθρου πρώτου του Μέρους Πρώτου του ν. 4490/2017,

4. τις υπουργικές αποφάσεις για τον καθορισμό του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ), βάσει του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017:
α) A 1092/2021 (Β’ 1723), για στοιχεία του φορολογικού έτους 2019 β) Α 1124/2020 (Β’ 2328), για στοιχεία του φορολογικού έτους 2018,
γ) Α 1117/2019 (Β’ 1297), για στοιχεία του φορολογικού έτους 2017 και δ) ΠΟΛ 1111/2018 (Β’ 2265), για στοιχεία του φορολογικού έτους 2016,

5. Τους κάτωθι δημοσιευμένους καταλόγους, όπως αυτοί επικαιροποιούνται και ισχύουν:
α) του ΟΟΣΑ σχετικά με τις Δικαιοδοσίες που έχουν υπογράψει την ΠΣΑΑ (Δεκέμβριος 2021 ) https://www. oecd.org/tax/automatic-exchange/about-automaticexchange/CbC-MCAA-Signatories.pdf,
β) του ΟΟΣΑ σχετικά με τις Δικαιοδοσίες της ΠΣΑΑ με ενεργοποιημένες σχέσεις ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ) (Μάρτιος 2022) http://www.oecd.org/tax/ beps/country-by-country-exchange-relationships.htm), γ) του ΟΟΣΑ σχετικά με τις συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες στη Σύμβαση (Δεκέμβριος 2020) http://www. oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status_of_
convention.pdf,
δ) του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τις Επιφυλάξεις των Δικαιοδοσιών επί της Σύμβασης (Μαρ 2022) https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-t reaties/-/conventions/treaty/127/declarations.

6. Τη διασφάλιση των όρων της αμοιβαιότητας για την ανταλλαγή των ΕαΧ.

7. Το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Τις διατάξεις του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 121).

9. Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

10. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

11. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 7, του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

12. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

13. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΔΔΟΣ) της ΑΑΔΕ ως Αρμόδιας Αρχής δυνάμει της περ. ια’ της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017.

14. Την ανάγκη ρύθμισης όλων των σχετικών θεμάτων προκειμένου να εφαρμοστεί ομαλά και απρόσκοπτα το πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής των ΕαΧ.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Κατάλογος Δικαιοδοσιών με τις οποίες τίθεται σε ισχύ και εφαρμογή η ΠΣΑΑ

Ορίζεται ο κατάλογος των Δικαιοδοσιών με τις οποίες τίθεται σε ισχύ και εφαρμογή η ΠΣΑΑ για την ανταλλαγή των ΕαΧ, αναφορικά με το φορολογικό έτος 2020, ως προς το έτος ανταλλαγής 2022:

A. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ 2022
Α/ΑΟνομασία στην ελληνική γλώσσαΟνομασία στην αγγλική γλώσσαΠλήρης Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσαΚωδικός Δικαιοδοσίας
1Άγιος ΜαρίνοςSan MarinoΔημοκρατία του Αγίου ΜαρίνουSM
2ΑζερμπαϊτζάνAzerbaijanΔημοκρατία του ΑζερμπαϊτζάνAZ
3ΑνδόραAndorraΠριγκιπάτο της ΑνδόραςAD
4ΑργεντινήArgentinaΔημοκρατία της ΑργεντινήςAR
5ΑυστραλίαAustraliaΚοινοπολιτεία της ΑυστραλίαςAU
6ΒραζιλίαBrazilΟμοσπονδιακή Δημοκρατία της ΒραζιλίαςBR
7ΓιβραλτάρGibraltarΓιβραλτάρGI
8ΓκέρνζιGuernseyΒαϊλάτο του ΓκέρνζιGG
9ΕλβετίαSwitzerlandΕλβετική ΣυνομοσπονδίαCH
10Ηνωμένο ΒασίλειοUnited KingdomΗνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας ΙρλανδίαςUK
11ΙαπωνίαJapanΙαπωνίαJP
12ΙνδίαIndiaΔημοκρατία της ΙνδίαςIN
13ΙνδονησίαIndonesiaΔημοκρατία της ΙνδονησίαςID
14ΙσλανδίαIcelandΙσλανδίαIS
15ΚαζαχστάνKazakhstanΔημοκρατία του ΚαζακστάνKZ
16ΚαναδάςCanadaΚαναδάςCA
17ΚίναChinaΛαϊκή Δημοκρατία της ΚίναςCN
18ΚολομβίαColombiaΔημοκρατία της ΚολομβίαςCO
19Κόστα ΡίκαCosta RicaΔημοκρατία της Κόστα ΡίκαCR
20Νότια ΚορέαKoreaΔημοκρατία της ΚορέαςKR
21ΛιχτενστάινLiechtensteinΠριγκιπάτο του ΛιχτενστάινLI
22ΜαλαισίαMalaysiaΜαλαισίαΜΥ
23ΜαυρίκιοςMauritiusΔημοκρατία του ΜαυρικίουMU
24ΜεξικόMexicoΗνωμένες Πολιτείες του ΜεξικούMX
25ΜονακόMonacoΠριγκιπάτο του ΜονακόMC
26Κάτω Χώρες (σχετικά με τις νήσους Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα)Netherlands
(in respect to BQ ISO code territories:
the islands of Bonaire, Sint Eustatius and Saba)
Βασίλειο των Κάτω Χωρών
(σχετικά με τις νήσους Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα)
NL
(νήσοι Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα με κωδικό BQ)
27Νέα ΖηλανδίαNew ZealandΝέα ΖηλανδίαNZ
28Νήσος του ΜανIsle of ManΝήσος του ΜανIM
29ΝιγηρίαNigeriaΟμοσπονδιακή Δημοκρατία της ΝιγηρίαςNG
30ΝορβηγίαNorwayΒασίλειο της ΝορβηγίαςNO
31Νότια ΑφρικήSouth AfricaΔημοκρατία της Νότιας ΑφρικήςZA
32ΟυρουγουάηUruguayΑνατολική Δημοκρατία της ΟυρουγουάηςUY
33ΠακιστάνPakistanΙσλαμική Δημοκρατία του ΠακιστάνPK
34ΠαναμάςPanamaΔημοκρατία του ΠαναμάPA
35ΠερούPeruΔημοκρατία του ΠερούPE
36ΡωσίαRussian FederationΡωσική ΟμοσπονδίαRU
37Σαουδική ΑραβίαSaudi ArabiaΒασίλειο της Σαουδικής ΑραβίαςSA
38ΣεϋχέλλεςSeychellesΔημοκρατία των ΣεϋχελλώνSC
39ΣιγκαπούρηSingaporeΔημοκρατία της ΣιγκαπούρηςSG
40ΤζέρζιJerseyΒαϊλάτο του ΤζέρζιJE
41ΤουρκίαTurkeyΔημοκρατία της ΤουρκίαςTR
42ΧιλήChileΔημοκρατία της ΧιλήςCL
43Χονγκ ΚονγκHong KongΕιδική Διοικητική Περιοχή Κονγκ της Λαϊκής Δημοκρατίας της ΚίναςHK
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ (ΜΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ) ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ 2022
Α/ΑΟνομασία στην ελληνική γλώσσαΟνομασία στην αγγλική γλώσσαΠλήρης Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσαΚωδικός Δικαιοδοσίας
1ΑνγκουίλαAnquillaΑνγκουίλαΑΙ
2ΒερμούδεςBermudaΒερμούδεςBM
3Βρετανικές Παρθένοι ΝήσοιBritish Virgin IslandsΒρετανικές Παρθένοι ΝήσοιVG
4Ενωμένα Αραβικά ΕμιράταUnited Arab EmiratesΕνωμένα Αραβικά ΕμιράταAE
5ΚατάρQatarΚράτος του ΚατάρQA
6ΚουρασάοCuraçaoΚουρασάοCW
7ΜακάοMacauΕιδική Διοικητική Περιοχή Μακάο της Λαϊκής Δημοκρατίας της ΚίναςMO
8ΜπαχάμεςBahamasΚοινοπολιτεία των ΜπαχαμώνBS
9ΜπαχρέινBahrainΒασίλειο του ΜπαχρέινBH
10ΜπελίζBelizeΜπελίζBZ
11Νήσοι ΚάιμανCayman IslandsΈδαφος των Νήσων ΚάιμανKY
12Νήσοι Τερκ και ΚάικοςTurks and Caicos IslandsΝήσοι Τερκ και ΚάικοςTC

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Απριλίου 2022

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

O Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ