Α.1051/2023
Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 ( Β’951) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, συμφωνητικών για την εταιρεία ARVAL HELLAS ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. με Α.Φ.Μ.

Αθήνα, 20 Απριλίου 2023
Α.1051/20.04.2023

Αριθ. ΦΕΚ: Β’ 2754/25-4-2023

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ. Δ/νση: Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας: 18346 Μοσχάτο
Τηλέφωνο: 210-4802639
E-Mail: dieldi@aade.gr
Url: www.aade.gr

Θέμα: Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 ( Β’951) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, συμφωνητικών για την εταιρεία ARVAL HELLAS ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. .

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. 1065606/7222/ΔΕ- Β/18.7.2000 (Β’951) ΑΥΟ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμφωνητικών μίσθωσης αυτοκινήτων που καταρτίζονται μεταξύ της εταιρείας ARVAL HELLAS ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. … και των πελατών της.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Η εν λόγω απόφαση αφορά την απαλλαγή της ανωτέρω εταιρείας από την υποχρέωση υποβολής συμφωνητικών μίσθωσης αυτοκινήτων που καταρτίζει με τους πελάτες της.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οι διατάξεις της απόφασης αφορούν μόνο την εταιρεία ARVAL HELLAS ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. ….

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. α) Την παρ. 16 του άρθρου 8 του ν.1882/1990 (Α’43),
β) την παρ. 7 του άρθρου 32 του ν.2648/1998 (Α’238),
γ) το Κεφάλαιο Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν.4389/2016 (Α’94) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 7, 13, 14, 17, 37 και 41.

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’130 και Β’372), σε συνδυασμό με την περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 41 ν.4389/2016 (Α’94).

3. Την υπ’ αριθ. 1/20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με την παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ’ αρ. 5294/2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’4738).

5. Την υπό στοιχεία 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 (Β 951) ΑΥΟ, με την οποία, μεταξύ άλλων, καθορίστηκε διαφορετικός τρόπος υποβολής των συμφωνητικών της παρ.16 του άρθρου 8 του ν.1882/1990.

6. Την από 1.3.2023 επιστολή της εταιρείας ARVAL HELLAS ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. … και το υπό στοιχεία ΔΑΦΕ Α 139406 ΕΞ 2023 ΕΜΠ/27.3.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

7. Τις αντικειμενικές δυσχέρειες που ανακύπτουν στην παραπάνω εταιρεία με την υφιστάμενη διαδικασία υποβολής στοιχείων για φορολογική αξιοποίηση, λόγω του μεγάλου αριθμού των πελατών.

8. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε.

Αποφασίζουμε

Εξαιρούμε την εταιρεία ARVAL HELLAS ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. … από την υποχρέωση υποβολής συμφωνητικών που προβλέπεται στην υπό στοιχεία 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 ΑΥΟ, για τα συμφωνητικά μίσθωσης αυτοκινήτων που καταρτίζει με τους πελάτες της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
κ.α.α.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ