Α.1051/2024
Είσπραξη εσόδων υπέρ της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕΒΕΙΣ)

Αριθμ. Α 1051/2024

(ΦΕΚ Β’ 2224/12-04-2024)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 98 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

2. Τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’190).

3. Το π.δ.16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των τοπικών γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α’ 6).

4. Το άρθρο 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’206).

5. Το άρθρο 14 του ν. 2892/2001 «Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 46).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

7. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 130).

8. Την υπό στοιχεία 102916 ΕΞ 2023/10.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεοχάρη Θεοχάρη» (Β’ 4441).

9. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738).

10. Την υπό στοιχεία Α.1209/03-09-2021 (Β’ 4053) απόφαση της ΑΑΔΕ.

11. Την υπό στοιχεία Λ/266/4603/22-03-2024 αίτηση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Αναθέτουμε στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ) και τα ΚΕ.Β.ΕΙΣ. την είσπραξη εσόδων υπέρ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ με ΑΦΜ 090085792.

2. Η διαδικασία τόσο της βεβαίωσης όσο και της μείωσης των εσόδων θα διενεργείται αποκλειστικά και μόνο μέσω των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας, κατ’ εφαρμογή της Α.1209/03-09-2021 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

3. Από το ποσό που εισπράττεται υπέρ του ανωτέρω παρακρατείται ως δαπάνη βεβαίωσης και είσπραξης ποσοστό 20%, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

4. Το ποσό που παρακρατείται θα αποδίδεται στον ΑΛΕ 1440103001 του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Η βεβαίωση εσόδων δεν πραγματοποιείται όταν το προς βεβαίωση ποσό είναι μικρότερο των (30€) τριάντα ευρώ.

6. Σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, για οποιαδήποτε αιτία, ολόκληρο το εισπραχθέν ποσό, συμπεριλαμβανομένου και του ποσοστού παρακράτησης ως δαπάνη του Δημοσίου για την βεβαίωση και είσπραξη υπέρ του τρίτου, βαρύνει τον τρίτο και επιστρέφεται από αυτόν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Απριλίου 2024

Ο Υφυπουργός
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ