Α.1050/2024
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων πρατηρίων καυσίμων σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων ή λαθρεμπορία καυσίμων ή παρεμπόδιση σχετικού ελέγχου με χρήση βίας ή απειλής, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265).

 

(ΦΕΚ Β 2220/11.4.2024)

Α 1050/2024

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 2 και 4 του άρθρου 119Α, της παρ. 1 του άρθρου 73, του άρθρου 78Α, της παρ. 2 του άρθρου 142, των άρθρων 155 επ. και ιδίως των άρθρων 164, 165, 166, της παρ. 1 του άρθρου 167 και της παρ. 1Α του άρθρου 171 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265),
β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
γ) των άρθρων 5, 6 και 7 του ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (Α’230), δ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),
ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, L 119),
στ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’4738).
2. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ2020/17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
3. Την υπ’ αρ. 54/2015/12-02-2016 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Διαδικασίες δειγματοληψίας, εξέτασης και γνωμοδότησης περί της κανονικότητας ή μη δειγμάτων υγρών καυσίμων» (Β’ 462).
4. Την υπ’ αρ. 78/2016/9.12.2016 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Διαδικασίες δειγματοληψίας, εξέτασης και γνωμοδότησης περί της κανονικότητας ή μη δειγμάτων υγραερίου.» (Β’ 3957).
5. Την υπ’ αρ. 59555/2459/26-09-2000 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου σφράγισης των εγκαταστάσεων παροχής υγρών καυσίμων» (Β’ 1261).
6. Την υπ’ αρ. 29122/314/10-04-2019 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός διαδικασίας και λοιπών προϋποθέσεων, καθώς και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια για τη σφράγιση των εγκαταστάσεων των πρατηρίων αμιγώς υγραερίου (LPG), αμι-γώς πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), καθώς και των μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG),υπό οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών» (Β’ 1485).
7. Την ανάγκη επανακαθορισμού της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής της σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων πρατηρίων καυσίμων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων ή λαθρεμπορία καυσίμων ή παρεμπόδιση σχετικού ελέγχου, καθώς και την ανάγκη επανακαθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, κατόπιν τροποποίησης της παρ. 4 του άρθρου 119Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265).
8. Την ανάγκη λήψης μέτρων έναντι των παραβατών στο πλαίσιο καταπολέμησης της διακίνησης νοθευμένων καυσίμων και αντιμετώπισης του φαινομένου της λαθρεμπορίας, με σκοπό την προστασία των καταναλωτών.
9. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται, επιπλέον, δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε., αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΝΟΘΕΙΑΣ, ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ -ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 119Α του ν. 2960/2001:
α) Η διαδικασία, ο τρόπος και τα όργανα επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης εγκαταστάσεων πρατηρίων καυσίμων,
β) οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, ο τρόπος, ο χρόνος και το μέσο δημοσιοποίησης, τηρουμένου του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, L 119) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

2. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης εμπίπτουν:
α) Οι εγκαταστάσεις πρατηρίων καυσίμων, ήτοι ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που κατέχουν, εμπορεύονται και διακινούν καύσιμα και ειδικότερα: α) κάτοχοι άδειας πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, β) κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας – πωλητή πετρελαίου θέρμανσης και γ) όσοι εμπίπτουν στις περ. δδ, ζζ, ηη, θθ, ιι, ιαια, ιγιγ, της παρ. 7α του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α’ 137).
β) τα ενεργειακά προϊόντα της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001.

Άρθρο 2
Διαπίστωση νοθείας ή λαθρεμπορίας ή παρεμπόδιση σχετικού ελέγχου – Έκδοση αποφάσεων σφράγισης εγκατάστασης και δημοσιοποίησης στοιχείων – Δικαστική προστασία

1. Σε περίπτωση που, κατόπιν διενέργειας ελέγχου, διαπιστωθεί στις ανωτέρω εγκαταστάσεις πρατηρίων καυσίμων κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων ή λαθρεμπορία καυσίμων ή παρεμπόδιση του σχετικού ελέγχου με χρήση βίας ή απειλής:
α) Σφραγίζεται από την αρμόδια, σύμφωνα με την παρ. 8, τελωνειακή υπηρεσία η εγκατάσταση στην οποία διαπιστώνεται η παράβαση για δυο (2) έτη,
β) δημοσιοποιούνται τα στοιχεία των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων για δύο (2) έτη.

2. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες, των οποίων η εγκατάσταση πρατηρίου καυσίμων σφραγίζεται, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην παρούσα, απαγορεύεται να δραστηριοποιούνται, με οποιονδήποτε άλλον τρόπο ή ιδιότητα ή να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις εμπορίας ή διακίνησης ενεργειακών προϊόντων για δύο (2) έτη από τη διαπίστωση της παράβασης.
Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 78Α του ν. 2960/2001 και τις θυγατρικές τους που είναι ιδιοκτήτες πρατηρίων καυσίμων κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται όταν σφραγίζονται τουλάχιστον πέντε (5) πρατήρια καυσίμων εντός τριών (3) μηνών.

3. Η νοθεία διαπιστώνεται, βάσει έκθεσης χημικής εξέτασης. Ειδικότερα, για τη χημική εξέταση λαμβά-νεται δείγμα καυσίμων από την ελεγχόμενη εγκατάσταση, με πρωτόκολλο δειγματοληψίας, στο οποίο αναφέρεται η συνολική ποσότητα και το είδος των καυσίμων, από την οποία λαμβάνεται το δείγμα και εκδίδεται έκθεση χημικής εξέτασηςαπό το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), σύμφωνα με τις α) υπ’ αρ. 54/2015/12-02-2016 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Διαδικασίες δειγματοληψίας, εξέτασης και γνωμοδότησης περί της κανονικότητας ή μη δειγμάτων υγρών καυσίμων» και β) υπ’ αρ. 78/2016/9.12.2016 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, «Διαδικασίες δειγματοληψίας, εξέτασης και γνωμοδότησης περί της κανονικότητας ή μη δειγμάτων υγραερίου».
Για τη διαπίστωση της νοθείας, στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας, λαμβάνεται υπόψη το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης του δείγματος ή της σχετικής απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων της πρώτης εξέτασης και της κατ’ έφεση εξέτασης του δείγματος.
Σε περίπτωση μη κανονικών δειγμάτων, πριν από την κατ’ έφεση εξέταση του δείγματος και πριν από τη σχετική ενημέρωση του εκπροσώπου του ελεγχόμενου, η Χημική Υπηρεσία που διενέργησε την πρώτη εξέταση του δείγματος, ενημερώνει εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών, την Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων (ΕΥΤΕ).

4. Η λαθρεμπορία διαπιστώνεται, ως ακολούθως:
Μετά την σύνταξη της έκθεσης ελέγχου από την ελέγ-χουσα αρχή, σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 119Α του ν. 2960/2001, η αρμόδια κατά τόπον της ελεγχόμενης εγκατάστασης τελωνειακή αρχή που, είτε συνέταξε την ανωτέρω έκθεση ελέγχου, είτε στην οποία αυτή διαβιβάστηκε από την ελέγχουσα αρχή που τη συνέταξε, κοινοποιεί στον παραβάτη κλήση προς απολογία, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής κλήσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001.

5. Η παρεμπόδιση του ελέγχου, με τη χρήση βίας ή απειλής, διαπιστώνεται κατά το στάδιο του ελέγχου με τη έκδοση Σημειώματος Διαπιστώσεων Ελέγχου, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

6. Κατά τη διαπίστωση κατοχής, διακίνησης και εμπορίας νοθευμένων καυσίμων ή την παρεμπόδιση σχετικού ελέγχου, με τη χρήση βίας ή απειλής, συντάσσεται από την ελέγχουσα αρχή σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών, είτε από την παραλαβή της έκθεσης εξέτασης του δείγματος που συντάσσει και εκδίδει η αρμόδια Χημική Υπηρεσία της Γ.Δ. του Γ.Χ.Κ. ή την παραλαβή της σχετικής απόφασης του Α.Χ.Σ. σε περίπτωση νοθείας, είτε από τη διενέργεια του ελέγχου, σε περίπτωση παρεμπόδισης του σχετικού ελέγχου με χρήση βίας ή απειλής, με σχετική για αυτό μνεία, όπου αναγράφεται ότι οι συγκεκριμένες διαπιστώσεις επισύρουν την σφράγιση της εγκατάστασης και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119Α του ν. 2960/2001. Στο σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου καταγράφεται και η ποσότητα νοθευμένων καυσίμων που εντοπίσθηκε, ανά δεξαμενή, απ’ όπου λήφθηκε δείγμα καυσίμου, κατά τη διενέργεια του ελέγχου.
Σε περίπτωση διαπίστωσης κατοχής, διακίνησης και εμπορίας νοθευμένων καυσίμων ή την παρεμπόδιση σχετικού ελέγχου, με τη χρήση βίας ή απειλής από οποιαδήποτε άλλη πλην των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., δημόσια ελεγκτική ή διωκτική αρχή, συντάσσεται και αποστέλλεται από αυτή προς την τελωνειακή υπηρεσία στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα της ελεγχόμενης εγκατάστασης, το ανωτέρω σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου, προκειμένου αφού εκδοθούν οι αποφάσεις των περ. α) και β) της παρ. 8, να εφαρμοστούν τα οριζόμενα στην παρούσα.

7. Κατά τον εντοπισμό λαθραίων καυσίμων κατάσχονται τα λαθραία καύσιμα, σύμφωνα με τα άρθρα 164 επ. του ν. 2960/2001, λόγω λαθρεμπορίας (παρ. 2 άρθρου 119Α, παρ. 2 άρθρου 142 και άρθρα 155 επ. του ίδιου νόμου). Σε περίπτωση που προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης λαθρεμπορίας κατά τον χρόνο έκδοσης της έκθεσης ελέγχου της ελέγχουσας αρχής, τα καύσιμα ως προς τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι λαθραία, υπόκεινται σε δέσμευση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 164 του ν. 2960/2001, με σφράγιση των δεξαμενών και των αντλιών.

8. Για τη σφράγιση της εγκατάστασης πρατηρίων καυσίμων και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, εκδίδονται από τον προϊστάμενο της τελωνειακής υπηρεσίας που, είτε διενήργησε τον έλεγχο, είτε στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα της ελεγχόμενης εγκατάστασης, αν ο έλεγχος έχει διενεργηθεί από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ελεγκτική ή διωκτική αρχή, σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στα κεφάλαια Β’ και Γ, αντίστοιχα, της παρούσας:
α) απόφαση σφράγισης της εγκατάστασης πρατηρίου καυσίμων και
β) απόφαση δημοσιοποίησης των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων.
Η απόφαση σφράγισης εκδίδεται εντός της επόμενης ημέρας από τη σύνταξη ή την παραλαβή του σύμφωνα με την παρ. 6 Σημειώματος Διαπιστώσεων Ελέγχου σε περίπτωση κατοχής και διακίνησης νοθευμένων καυσίμων και σε περίπτωση παρεμπόδισης ελέγχου με χρήση βίας ή απειλής και εντός της επόμενης ημέρας από την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 4 σε περίπτωση λαθρεμπορίας.
9. Κατά της απόφασης σφράγισης της εγκατάστασης πρατηρίου καυσίμων και κατά της απόφασης δημοσιοποίησης των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων, δύναται να ασκηθεί προσφυγή, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α’97).
10. Οποιαδήποτε αλλαγή ή διακοπή δραστηριότητας, κατά τον χρόνο της σφράγισης, στα πρόσωπα που εμπίπτουν στην περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1, δεν κωλύει τη σφράγιση της εγκατάστασης του πρατηρίου καυσίμων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
Άρθρο 3
Διαδικασία σφράγισης, όργανα και τρόπος επιβολής της

1. Η απόφαση σφράγισης εκδίδεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 2, τελωνειακής αρχής, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, και αφορά σε όλες τις δεξαμενές της εγκατάστασης. Στην απόφαση σφράγισης αναφέρονται: α) τα στοιχεία της εγκατάστασης του πρατηρίου καυσίμων, β) τα στοιχεία των υπαλλήλων που θα προβούν στη διενέργειά της, οι οποίοι δεν δύναται να είναι λιγότεροι από δύο (2) άτομα, γ) οι διαπιστωθείσες παραβάσεις (λόγοι σφράγισης), η ποσότητα των νοθευμένων ή/και λαθραίων καυσίμων και η χρονική διάρκεια της σφράγισης, δ) η σφράγιση δεξαμενών ή άλλων αποθηκευτικών χώρων, ε) η ημερομηνία και ώρα που θα πραγματοποιηθεί η σφράγιση.
Η απόφαση σφράγισης κοινοποιείται, αμελλητί, στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης του πρατηρίου καυσίμων.
Επίσης, μετά από την εξέταση του κατ’ έφεση δείγματος ή την έκδοση της απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, η σχετική απόφαση επιβολής κύρωσης στον παραβάτη κοινοποιείται, αμελλητί, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου αυτό να επιβάλει τις κυρώσεις του ν. 3054/2002 για μη τήρηση της ποιότητας και του τύπου των καυσίμων, πλην της κύρωσης της σφράγισης που έχει, ήδη, επιβληθεί, σύμφωνα μετην παρούσα.

2. Η σφράγιση της εγκατάστασης πρατηρίου καυσίμων διενεργείται από την αρμόδια, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 2 τελωνειακή αρχή, με τη συνδρομή αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, όπου απαιτείται κατά τις περιστάσεις, εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την κοινοποίηση της απόφασης σφράγισης στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης του πρατηρίου καυσίμων.

3. Κατά τη σφράγιση τοποθετούνται στην κεντρική είσοδο της εγκατάστασης και στις αντλίες διάθεσης καυσίμων, ταινίες με το λογότυπο της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και αυτοκόλλητες ετικέτες, με τις κατωτέρω ενδείξεις, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα:
«ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΓΩ ΝΟΘΕΙΑΣ ΑΠΟ______ΕΩΣ_______ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ._____/_____ΑΠΟΦΑΣΗΣ»
«CLOSED DUE TO FUEL FRAUD FROM___________UNTIL_____ACCORDING TO DECISION NO________/________».
Ή «ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΓΩ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΠΟ…………… ΕΩΣ …………..ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ…………/…………. ΑΠΟΦΑΣΗΣ»
«CLOSED DUE TO EXCISE FRAUD FROM____ UNTIL_____ACCORDING TO DECISION NO______/_________».
Η’ «ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΓΩ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΑΠΟ _____ΕΩΣ______ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ_______/______ΑΠΟΦΑΣΗΣ»
«CLOSED DUE TO PREVENTION OF CONTROL, FROM____UNTIL______ACCORDING TO DECISION Nο______/______».

Επίσης, τοποθετούνται ταινίες περιμετρικά του χώρου της εγκατάστασης που πιστοποιούν την παύση της λειτουργίας της.

Για τη σφράγιση κάθε σημείου χρησιμοποιείται γαλβανισμένο σύρμα, σφραγίδες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο μέσο σφράγισης διαθέτει η τελωνειακή αρχή που επιβάλλει τη σφράγιση. Η αποσύνδεση και η τοποθέτηση πωμάτων, κατά τη σφράγιση, δεν πραγματοποιείται στις σωληνώσεις εξαέρωσης.

Τα ανωτέρω μέσα σφράγισης και σήμανσης που χρησιμοποίησε η τελωνειακή αρχή που επέβαλε τη σφράγιση, πρέπει, με ευθύνη του εκμεταλλευτή του πρατηρίου καυσίμων, να παραμένουν, στο σύνολό τους, στην αρχική κατάσταση και θέση, όπως τοποθετήθηκαν, άθικτα και απαραβίαστα στην κοινή θέα και να μην παραποιούνται ή παραμερίζονται ή σκεπάζονται ή αποκρύπτονται, με οποιοδήποτε τέχνασμα ή μέθοδο για οποιοδήποτε λόγο, μέχρι την αποσφράγιση των εγκαταστάσεων και την απομάκρυνσή τους, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας.
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται από την τελωνειακή αρχή που επέβαλε τη σφράγιση, η μη τήρηση των ανωτέρω τα μέσα σφράγισης ή σήμανσης αποκαθίστανται στην αρχική τους κατάσταση ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, τοποθετούνται, εκ νέου.

4. Στην περίπτωση μικτού πρατηρίου, στην άδεια λειτουργίας του οποίου περιλαμβάνονται και λοιπά καύσιμα πλέον των υγρών καυσίμων, όπως υγραέριο (LPG) ή πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG), η διετής σφράγιση και οι λοιπές διαδικασίες της παρούσας πραγματοποιούνται και στις εγκαταστάσεις των καυσίμων αυτών.

5. Κατά τη διενέργεια της σφράγισης, συντάσσεται έκθεση σφράγισης, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3, στην οποία αναφέρονται: α) τα στοιχεία της τελωνειακής αρχής που επιβάλλει τη σφράγιση, β) τα στοιχεία των υπαλλήλων αυτής που διενεργούν τη σφράγιση και των υπαλλήλων της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής που τυχόν συνδράμουν για τη διενέργειά της, γ) τα στοιχεία της εγκατάστασης πρατηρίου καυσίμων που σφραγίζεται, δ) τα στοιχεία της απόφασης για τη διενέργεια της σφράγισης ε) τα σημεία της εγκατάστασης πρατηρίου καυσίμων που σφραγίστηκαν στ) τα στοιχεία των σφραγίδων που τοποθετήθηκαν, ζ) η ημερομηνία και η ώρα διενέργειας της σφράγισης και η ποσότητα καυσίμου που βρέθηκε κατά τη σφράγιση και η) τα στοιχεία της έκθεσης κατάσχεσης των νοθευμένων ή/και λαθραίων καυσίμων.
Η έκθεση σφράγισης υπογράφεται από τους υπαλλήλους που τη διενήργησαν και τυχόν συνέδραμαν σε αυτή, καθώς και από τον παρευρισκόμενο εκμεταλλευτή της εγκατάστασης του πρατηρίου καυσίμων ή τον εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση που οι τελευταίοι είναι απόντες, κατά τον χρόνο διενέργειάς της, γίνεται σχετική μνεία στην έκθεση. Επίσης, σχετική μνεία γίνεται σε περίπτωση που αυτοί αρνηθούν να προσυπογρά-ψουν την έκθεση. Η σφράγιση διενεργείται καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου και όλες τις ημέρες της εβδομάδας.
Αντίγραφο της έκθεσης σφράγισης παραδίδεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης ή εκπρόσωπό του ή θυροκολλείται, σε περίπτωση απουσίας τους ή άρνησης παραλαβής. Αντίγραφο της έκθεσης σφράγισης απο-στέλλεται, επίσης στην αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 4 του ν. 3054/2002.
Από την ημέρα της σφράγισης των εγκαταστάσεων πρατηρίων καυσίμων, για όσο χρόνο διαρκεί η σφράγιση, απαγορεύεται η διάθεση και διακίνηση όλων των τύπων καυσίμων από και προς το συγκεκριμένο πρατήριο.

Άρθρο 4
Τήρηση κανόνων ασφαλείας – Διαδικασία απάντλησης, μεταφοράς και επαναδιύλησης καυσίμων

1. Ο εκμεταλλευτής της εγκατάστασης πρατηρίου καυσίμων υποχρεούται, για όσο χρόνο διαρκεί η σφράγιση, να τηρεί τους προβλεπόμενους κανόνες ασφάλειας της εγκατάστασης.

2. Το σύνολο της ποσότητας των καυσίμων που εντοπίζεται στην εγκατάσταση κατά τον χρόνο σφράγισης απαντλείται και μεταφέρεται, είτε προς επαναδιύλιση, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 5 του άρθρου 78Α του ν. 2960/2001, είτε, εφόσον δεν είναι δυνατή η επαναδιύλιση προς καταστροφή σε αδειοδοτημένο φορέα καταστροφής επικίνδυνων αποβλήτων.

3. Σε περίπτωση που το πρατήριο καυσίμων φέρει σήμα λειτουργίας νομικού προσώπου των άρθρων 5 και 6 του ν. 3054/2002 ή εφόσον νομικό πρόσωπο των εν λόγω άρθρων έχει διαθέσει ή διακινήσει καύσιμα προς το πρατήριο εντός των τελευταίων πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή που προ-βλέπεται στην περ. β) της παρ. 5 του άρθρου 78Α του ν.2960/2001, το νομικό αυτό πρόσωπο υποχρεούται σε απάντληση και μεταφορά των καυσίμων, με μέριμνα και δαπάνες του, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την λήψη σχετικής ειδικής εντολής από την Ε.Υ.Τ.Ε.
Για τα πρατήρια καυσίμων που δεν αποδεικνύεται ποιο νομικό πρόσωπο των άρθρων 5 και 6 του ν. 3054/2002 είναι υπόχρεο για τα ανωτέρω, ο εκμεταλλευτής της εγκατάστασης υποχρεούται να απαντλήσει και να απομακρύνει από την εγκατάσταση του πρατηρίου τα καύσιμα, με δική του μέριμνα και δαπάνες.

4. Η απάντληση των καυσίμων διενεργείται παρουσία της τελωνειακής αρχής που επέβαλε τη σφράγιση και του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης ή εκπροσώπου του, με τη συνδρομή αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, όπου απαιτείται κατά τις περιστάσεις.

5. Κατά την απάντληση των καυσίμων συντάσσεται έκθεση απάντλησης καυσίμων, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4, στην οποία αναφέρονται: α) τα στοιχεία της τελωνειακής αρχής που επέβαλε τη κατάσχεση και τη σφράγιση, β) τα στοιχεία των υπαλλήλων αυτής που παρί-στανται στην απάντληση και τυχόν υπαλλήλων της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής που συνδράμουν για τη διενέργειά της, γ) τα στοιχεία της εγκατάστασης του πρατηρίου καυσίμων, δ) τα στοιχεία του προσώπου που αναλαμβάνει την απάντληση, μεταφορά, επανα-διύληση ή καταστροφή των καυσίμων ε) τα στοιχεία της απόφασης σφράγισης, στην οποία προβλέπεται και η απάντληση των καυσίμων, στ) τα στοιχεία των σφραγίδων που απομακρύνθηκαν, ζ) τα είδη και οι ποσότητες των καυσίμων που απαντλήθηκαν, η) τα στοιχεία των νέων σφραγίδων που τοποθετήθηκαν, ι) η ημερομηνία και η ώρα διενέργειά της, καθώς και τυχόν λοιπά στοιχεία κατά την κρίση της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής.

Η έκθεση απάντλησης καυσίμων συνυπογράφεται από την ως άνω αρμόδια τελωνειακή αρχή τον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης του πρατηρίου καυσίμων ή από τον εκπρόσωπό του και το πρόσωπο που προβαίνει στην απάντληση και μεταφορά των καυσίμων. Σε περίπτωση μη παρουσίας του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης του πρατηρίου καυσίμων ή εκπρόσωπου του ή σε περίπτωση άρνησης υπογραφής, γίνεται σχετική μνεία στην εν λόγω έκθεση.
Αντίγραφο της έκθεσης απάντλησης καυσίμων παραδίδεται στο πρόσωπο που αναλαμβάνει την απάντληση και μεταφορά των καυσίμων προς επαναδιύληση ή καταστροφή και στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης του πρατηρίου καυσίμων ή στον εκπρόσωπό του ή θυροκολ-λείται, σε περίπτωση άρνησης παραλαβής. Αντίγραφο της έκθεσης αποστέλλεται, επίσης, στην αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 4 του ν. 3054/2002.

Άρθρο 5
Διαδικασία αποσφράγισης

1. Μετά το πέρας του χρόνου επιβολής σφράγισης ή για τις ανάγκες απόσυρσης σημάτων και εξοπλισμού ή για την αποτροπή επικείμενου κινδύνου και για λόγους ανωτέρας βίας, διενεργείται από την τελωνειακή αρχή που επέβαλε την σφράγιση, αποσφράγιση, με τη συνδρομή της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, όπου απαιτείται, κατά τις περιστάσεις, κατόπιν έκδοσης απόφασης αποσφράγισης, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5, από την ως άνω τελωνειακή αρχή. Στην απόφαση αποσφράγισης αναφέρονται: α) τα στοιχεία της απόφασης και της έκθεσης σφράγισης, β) τα στοιχεία των υπαλλήλων που θα προβούν στη διενέργειά της, καθώς και ο αριθμός αυτών που δεν δύναται να είναι κατώτερος των δύο (2) ατόμων, γ) ο λόγος αποσφράγισης και δ) η ημερομηνία και ώρα που αυτή θα πραγματοποιηθεί.
Η απόφαση αποσφράγισης κοινοποιείται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης του πρατηρίου καυσίμων ή τον εκπρόσωπό του, στην αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 και στην εταιρία εμπορίας πετρελαιοειδών, της οποίας τα προϊόντα εμπορεύεται η εγκατάσταση.

2. Κατά την αποσφράγιση απομακρύνονται οι ταινίες που είχαν τοποθετηθεί στην κεντρική είσοδο της εγκατάστασης του πρατηρίου καυσίμων με την ένδειξη της σφράγισης, καθώς και περιμετρικά του χώρου της εγκατάστασης, και αποκόπτεται το γαλβανισμένο σύρμα. Κατά τη διενέργεια της αποσφράγισης συντάσσεται έκθεση αποσφράγισης, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6, στην οποία αναφέρονται: α) τα στοιχεία της τελωνειακής αρχής που προβαίνει στην αποσφράγιση, β) τα στοιχεία των υπαλλήλων αυτής που διενεργούν την αποσφράγιση και της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής που τυχόν συνδράμουν για τη διενέργειά της, γ) τα στοιχεία της εγκατάστασης του πρατηρίου καυσίμων που αποσφραγίζεται, δ) τα στοιχεία της απόφασης για τη διενέργειά της ε) τα στοιχεία των σφραγίδων που απομακρύνθηκαν και στ) η ημερομηνία και η ώρα διενέργειά της. Σε κάθε περίπτωση, γίνεται μνεία περί του άθικτου ή μη των σφραγίδων που είχαν τεθεί.
Η έκθεση αποσφράγισης υπογράφεται από τους υπαλλήλους που τη διενήργησαν και τυχόν συνέδραμαν σε αυτή, καθώς και από τον παρευρισκόμενο εκμεταλλευτή της εγκατάστασης του πρατηρίου καυσίμων ή εκπρόσωπό του ή από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Σε περίπτωση που αυτοί είναι απόντες κατά τον χρόνο διενέργειά της, γίνεται σχετική μνεία στην έκθεση αποσφράγισης. Επίσης, σχετική μνεία γίνεται σε περίπτωση που αυτοί αρνηθούν να προσυπογράψουν την έκθεση αποσφράγισης. Στις περιπτώσεις απουσίας ή άρνησης υπογραφής, η έκθεση αποσφράγισης θυροκολλείται στην εγκατάσταση το πρατηρίου καυσίμων, ομοίως με σχετική μνεία επ’ αυτής. Η αποσφράγιση διενεργείται καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου και όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Αντίγραφο της Έκθεσης Αποσφράγισης κοινοποιείται επίσης στην αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 4 του ν. 3054/2002.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 6
Προϋποθέσεις δημοσιοποίησης στοιχείων

Προϋπόθεση για δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων αποτελεί η σφράγιση της εγκατάστασης του πρατηρίου καυσίμων, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στα άρθρα 2 και 3.

Άρθρο 7
Όροι, τρόπος, χρόνος και μέσο δημοσιοποίησης

1. Σε περίπτωση που συντρέχει η προϋπόθεση του άρθρου 6, εκδίδεται απόφαση δημοσιοποίησης των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7, από τον προϊστάμενο της τελωνειακής αρχής που εκδίδει την απόφαση σφράγισης. Η απόφαση δημοσιοποίησης κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης, άμεσα, στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης του πρατηρίου καυσίμων. Με την επιφύλαξη τήρησης των αναφερομένων στην παρ. 2 του παρόντος, ο προϊστάμενος της τελωνειακής αρχής που εκδίδει την απόφαση δημοσιοποίησης καταρτίζει πίνακα με τα προς δημοσιοποίηση στοιχεία του άρθρου 8, ο οποίος απο-στέλλεται, με εμπιστευτική διαδικασία, στην Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων της Α.Α.Δ.Ε., προκειμένου να τον διαβιβάσει, κατόπιν επαλήθευσης, ομοίως, με εμπιστευτική διαδικασία, στην αρμόδια προς δημοσιοποίηση Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε., Διεύθυνση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙΣΤΕΠΛ).
2. Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής της εγκατάστασης του πρατηρίου καυσίμων είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο, η επωνυμία του οποίου αποτελείται από το ονοματεπώνυμο ενός ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων:
α) Ο εν λόγω εκμεταλλευτής της εγκατάστασης του πρατηρίου καυσίμων ενημερώνεται, με την ανωτέρω απόφαση δημοσιοποίησης, κατ’ άρθρα 13 και 14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. Κανονισμός ΕΕ 2016/679), για την επικείμενη δημοσιοποίηση των κατ’ άρθρο 8 της παρούσας στοιχείων του στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. καθώς και για τα απορρέοντα από τον Γ.Κ.Π.Δ. δικαιώματά του, ως υποκείμενο των δεδομένων, σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019, τα οποία δύναται να ασκήσει εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της ανωτέρω απόφασης δημοσιοποίησης, ενώπιον του προϊσταμένου της τελωνειακής αρχής που εξέδωσε την απόφαση δημοσιοποίησης.
β) Ο Προϊστάμενος της τελωνειακής αρχής που εξέδωσε την απόφαση δημοσιοποίησης, απαντά στο αίτημα του εκμεταλλευτή που αφορά στην άσκηση δικαιωμάτων του που απορρέουν από τον Γ.Κ.Π.Δ., σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν.4624/2019, εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.
γ) Μετά την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων και την εξέτασή τους από τον προϊστάμενο της τελωνειακής αρχής που εξέδωσε την απόφαση δημοσιοποίησης ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, ο προϊστάμενος της ανωτέρω τελωνειακής αρχής υποχρεούται στην άμεση αποστολή των στοιχείων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
3. Τα στοιχεία του άρθρου 8 δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. www.aade.gr.
4. Τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, παραμένουν σε δημοσιότητα για δύο (2) έτη από την ημερομηνία δημοσιοποίησης, με την ανάρτηση τους στην ανωτέρω ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.
5. Σε περίπτωση που εκδοθεί από τα Διοικητικά Δικαστήρια προσωρινή διαταγή αναστολής ή δικαστική απόφαση αναστολής ή ακύρωσης της απόφασης δημοσιοποίησης ή της απόφασης σφράγισης, το πρόσωπο τα στοιχεία του οποίου έχουν δημοσιοποιηθεί, ενημερώνει τον προϊστάμενο της τελωνειακής αρχής που εξέδωσε την απόφαση δημοσιοποίησης, αποστέλ-λοντας σχετικό αντίγραφο των ανωτέρω. Κατόπιν της ενημέρωσης αυτής, ο προϊστάμενος της ανωτέρω τελωνειακής αρχής αποστέλλει, αμελλητί, με εμπιστευτική διαδικασία, επικαιροποιημένο πίνακα, με αναφορά της προσωρινής διαταγής ή της δικαστικής απόφασης στην Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων & Παραβάσεων (ΔΣΤΕΠ), η οποία, κατόπιν επαλήθευσης, τα διαβιβάζει στη Διεύθυνση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙΣΤΕΠΛ), προκειμένου η τελευταία να προβεί σε άρση της δημοσιοποίησης των σχετικών στοιχείων.
6. Αρμόδιος για την ορθότητα, την πληρότητα, την ακρίβεια και την επικαιροποίηση των στοιχείων που αποστέλλονται στη ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ., μέσω της ΔΣΤΕΠ, είναι ο προϊστάμενος της τελωνειακής αρχής που εξέδωσε την απόφαση δημοσιοποίησης.

Άρθρο 8
Δημοσιοποιούμενα στοιχεία

Τα στοιχεία που δημοσιεύονται και αναρτώνται στην ως άνω ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε., είναι τα ακόλουθα:
α) Το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του φυσικού προσώπου ή επωνυμία νομικού προσώπου και ο διακριτικός τίτλος αυτού που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1 και εις βάρος των οποίων επιβλήθηκαν οι κυρώσεις της σφράγισης εγκατάστασης και δημοσιοποίησης στοιχείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 119 Α του ν. 2960/2001, σε συνδυασμό με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην παρούσα,
β) η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση της εγκατάστασης πρατηρίου καυσίμου των ανωτέρω προσώπων, με δυνατότητα υπομνήματος χάρτη εντοπισμού στο διαδίκτυο,
γ) η περιγραφή της παράβασης της παρ. 4 του άρθρου 119Α του ν. 2960/2001,
δ) ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης σφράγισης και δημοσιοποίησης στοιχείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ -ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 9
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπό στοιχεία Α.1079/2022 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 3100).

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Απριλίου 2024

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ