Α.1044/2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1123/07-08-2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Καθορισμός βιβλίων καταχώρισης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 και της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4987/2022 (Α’206)» (Β’ 5037)

Αριθμ. Α 1044/2024

(ΦΕΚ Β’ 1903/28-03-2024)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4, της παρ. 1 του άρθρου 30, της παρ. 5 του άρθρου 42 και της παρ. 25 του άρθρου 70 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’206).

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20-01-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις: υπ’ αρ. 39/3/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27), του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

4. Την ανάγκη βελτίωσης και επίσπευσης των επιστροφών από τις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),

αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Η υπό στοιχεία Α.1123/07-08-2023 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός βιβλίων καταχώρισης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 και της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4987/2022 (Α’ 206)» (Β’ 5037) τροποποιείται ως εξής:

1. Η παρ. 7 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Τα φύλλα έκπτωσης, ατομικά ή συγκεντρωτικά, ανεξαρτήτως εάν εκδίδονται ή/και εκκαθαρίζονται κεντρικά ή από άλλη Υπηρεσία της ΑΑΔΕ, εξοφλούνται κεντρικά από τη ΓΔΗΛΕΔ. Οι λοιπές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (Δ.Ο.Υ., ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ, ΚΕΒΕΙΣ κ.α.) εξοφλούν φύλλα έκπτωσης εφόσον η εξόφληση τους δεν έχει πραγματοποιηθεί κεντρικά από τη ΓΔΗΛΕΔ.»

2. Η παρ. 8 του άρθρου 3 καταργείται.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2024

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ