Α.1043/2023
Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ), βάσει της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017 (Α’ 150), για στοιχεία του φορολογικού έτους 2021
Aριθμ. 1043/2023

(ΦΕΚ Β’ 2212/06-04-2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017 «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, διατάξεις εφαρμογής και λοιπές διατάξεις» (Α’ 150),
β) των παρ 1, 2 και 3 του Τμήματος 8 της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Μέρους Πρώτου του ν. 4490/2017, και
γ) των παρ. 3 και 6 του άρθρου 28 και της παρ. 1 του άρθρου 32 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Ο.Ο.Σ.Α. σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 της ίδιας Σύμβασης σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα (Σύμβαση), όπως τροποποιήθηκε με το από 2010 Πρωτόκολλο Τροποποίησής της και κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4153/2013 «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), με τα συναφή Παραρτήματα Α’ και Β’ σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα και του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης αυτής» (Α’ 116).

2. Την από 29.06.2017 γνωστοποίηση της Ελληνικής Δημοκρατίας βάσει της υποπερ. β’ της περ. ε’ της παρ. 1 του Τμήματος 8 της ΠΣΑΑ προς τη Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου του Ο.Ο.Σ.Α., σχετικά με τη Δήλωση από την Αρμόδια Αρχή της Ελλάδας ότι προτίθεται να θέσει σε ισχύ και εφαρμογή την ΠΣΑΑ με όλες τις άλλες Αρμόδιες Αρχές, οι οποίες υποβάλλουν τη γνωστοποίηση σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 1 του Τμήματος 8 αυτής.

3. Τις υποβληθείσες προς τη Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου του Ο.Ο.Σ.Α., γνωστοποιήσεις της παρ. 1 του Τμήματος 8 του άρθρου πρώτου του Μέρους Πρώτου του ν. 4490/2017.

4. Τις υπουργικές αποφάσεις για τον καθορισμό του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ), βάσει του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017:
α) υπό στοιχεία Α.1051/2022 (Β’ 2106), για στοιχεία του φορολογικού έτους 2020,
β) υπό στοιχεία Α.1092/2021 (Β’ 1723), για στοιχεία του φορολογικού έτους 2019,
γ) υπό στοιχεία Α.1124/2020 (Β’ 2328), για στοιχεία του φορολογικού έτους 2018,
δ) υπό στοιχεία Α.1117/2019 (Β’ 1297), για στοιχεία του φορολογικού έτους 2017 και
ε) υπό στοιχεία ΠΟΛ.1111/2018 (Β’ 2265), για στοιχεία του φορολογικού έτους 2016.

5. Τους κάτωθι δημοσιευμένους καταλόγους, όπως αυτοί επικαιροποιούνται και ισχύουν:
α) του Ο.Ο.Σ.Α., σχετικά με τις Δικαιοδοσίες που έχουν υπογράψει την ΠΣΑΑ (24 Ιανουαρίου 2023) https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/CbC-MCAASignatories.pdf,
β) του Ο.Ο.Σ.Α., σχετικά με τις Δικαιοδοσίες της ΠΣΑΑ με ενεργοποιημένες σχέσεις ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ) (Ιούνιος 2022) https://www.oecd.org/tax/ beps/country-by-country-exchange-relationships.htm,
γ) του Ο.Ο.Σ.Α., σχετικά με τις συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες στη Σύμβαση (30 Ιανουαρίου 2023) https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status_of_ convention.pdf,
δ) του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τις Επιφυλάξεις των Δικαιοδοσιών επί της Σύμβασης (14 Φεβρουαρίου 2023) https://www.coe.int/en/web/ conventions/full-list?module=declarations-by-treaty& numSte=127&codeNature=0

6. Τη διασφάλιση των όρων της αμοιβαιότητας για την ανταλλαγή των ΕαΧ.

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και διορθώσεις σφαλμάτων Α’ 126).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

9. Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών (Β’ 2901).

10. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

11. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 7, του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

12. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

13. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΔΔΟΣ) της ΑΑΔΕ, ως Αρμόδιας Αρχής δυνάμει της περ. ια’ της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017.

14. Την ανάγκη ρύθμισης όλων των σχετικών θεμάτων προκειμένου να εφαρμοστεί ομαλά και απρόσκοπτα το πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής των ΕαΧ.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Κατάλογος Δικαιοδοσιών με τις οποίες τίθεται σε ισχύ και εφαρμογή η ΠΣΑΑ

Ορίζεται ο κατάλογος των Δικαιοδοσιών με τις οποίες τίθεται σε ισχύ και εφαρμογή η ΠΣΑΑ για την ανταλλαγή των ΕαΧ, αναφορικά με το φορολογικό έτος 2021, ως προς το έτος ανταλλαγής 2023:

A. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ 2023
Α/ΑΟνομασία στην ελληνική γλώσσαΟνομασία στην αγγλική γλώσσαΠλήρης Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσαΚωδικός Δικαιοδοσίας
1Άγιος ΜαρίνοςSan MarinoΔημοκρατία του Αγίου ΜαρίνουSM
2ΑζερμπαϊτζάνAzerbaijanΔημοκρατία του ΑζερμπαϊτζάνAZ
3ΑνδόραAndorraΠριγκιπάτο της ΑνδόραςAD
4ΑργεντινήArgentinaΔημοκρατία της ΑργεντινήςAR
5ΑυστραλίαAustraliaΚοινοπολιτεία της ΑυστραλίαςAU
6ΒραζιλίαBrazilΟμοσπονδιακή Δημοκρατία της ΒραζιλίαςBR
7ΓιβραλτάρGibraltarΓιβραλτάρGI
8ΓκέρνζιGuernseyΒαϊλάτο του ΓκέρνζιGG
9ΕλβετίαSwitzerlandΕλβετική ΣυνομοσπονδίαCH
10Ηνωμένο ΒασίλειοUnited KingdomΗνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας ΙρλανδίαςUK
11ΙαπωνίαJapanΙαπωνίαJP
12ΙνδίαIndiaΔημοκρατία της ΙνδίαςIN
13ΙνδονησίαIndonesiaΔημοκρατία της ΙνδονησίαςID
14ΙσραήλIsraelΚράτος του ΙσραήλIL
15ΙσλανδίαIcelandΙσλανδίαIS
16ΚαζαχστάνKazakhstanΔημοκρατία του ΚαζαχστάνKZ
17ΚαναδάςCanadaΚαναδάςCA
18ΚίναChinaΛαϊκή Δημοκρατία της ΚίναςCN
19ΚολομβίαColombiaΔημοκρατία της ΚολομβίαςCO
20Νότια ΚορέαKoreaΔημοκρατία της ΚορέαςKR
21ΛιχτενστάινLiechtensteinΠριγκιπάτο του ΛιχτενστάινLI
22ΜαλαισίαMalaysiaΜαλαισίαΜΥ
23ΜαλδίβεςMaldivesΜαλδίβεςMV
24ΜαυρίκιοςMauritiusΔημοκρατία του ΜαυρικίουMU
25ΜεξικόMexicoΗνωμένες Πολιτείες του ΜεξικούMX
26ΜονακόMonacoΠριγκιπάτο του ΜονακόMC
27ΜπαρμπάντοςBarbadosΜπαρμπάντοςΒΒ
28Κάτω Χώρες (σχετικά με τις νήσους Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα)Netherlands (in respect to BQ ISO code territories: the islands of Bonaire, Sint Eustatius and Saba)Βασίλειο των Κάτω Χωρών (σχετικά με τις νήσους Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα)NL (νήσοι Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα με κωδικό BQ)
29Νέα ΖηλανδίαNew ZealandΝέα ΖηλανδίαNZ
30Νήσος του ΜανIsle of ManΝήσος του ΜανIM
31ΝιγηρίαNigeriaΟμοσπονδιακή Δημοκρατία της ΝιγηρίαςNG
32ΝορβηγίαNorwayΒασίλειο της ΝορβηγίαςNO
33Νότια ΑφρικήSouth AfricaΔημοκρατία της Νότιας ΑφρικήςZA
34ΟυρουγουάηUruguayΑνατολική Δημοκρατία της ΟυρουγουάηςUY
35ΠακιστάνPakistanΙσλαμική Δημοκρατία του ΠακιστάνPK
36ΠαναμάςPanamaΔημοκρατία του ΠαναμάPA
37ΠερούPeruΔημοκρατία του ΠερούPE
38ΡωσίαRussian FederationΡωσική ΟμοσπονδίαRU
39Σαουδική ΑραβίαSaudi ArabiaΒασίλειο της Σαουδικής ΑραβίαςSA
40ΣεϋχέλλεςSeychellesΔημοκρατία των ΣεϋχελλώνSC
41ΣιγκαπούρηSingaporeΔημοκρατία της ΣιγκαπούρηςSG
42ΤζέρζιJerseyΒαϊλάτο του ΤζέρζιJE
43ΤουρκίαTurkeyΔημοκρατία της ΤουρκίαςTR
44ΧιλήChileΔημοκρατία της ΧιλήςCL
45Χονγκ ΚονγκHong KongΕιδική Διοικητική Περιοχή Χονγκ Κονγκ της Λαϊκής Δημοκρατίας της ΚίναςHK
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ (ΜΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ) ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ 2023
Α/ΑΟνομασία στην ελληνική γλώσσαΟνομασία στην αγγλική γλώσσαΠλήρης Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσαΚωδικός Δικαιοδοσίας
1ΑνγκουίλαAnquillaΑνγκουίλαΑΙ
2ΒερμούδεςBermudaΒερμούδεςBM
3Βρετανικές Παρθένοι ΝήσοιBritish Virgin IslandsΒρετανικές Παρθένοι ΝήσοιVG
4Ενωμένα Αραβικά ΕμιράταUnited Arab EmiratesΕνωμένα Αραβικά ΕμιράταAE
5ΚατάρQatarΚράτος του ΚατάρQA
6Κόστα ΡίκαCosta RicaΔημοκρατία της Κόστα ΡίκαCR
7ΚουρασάοCuraçaoΚουρασάοCW
8ΜακάοMacauΕιδική Διοικητική Περιοχή Μακάο της Λαϊκής Δημοκρατίας της ΚίναςMO
9ΜπαχάμεςBahamasΚοινοπολιτεία των ΜπαχαμώνBS
10ΜπαχρέινBahrainΒασίλειο του ΜπαχρέινBH
11ΜπελίζBelizeΜπελίζBZ
12Νήσοι ΚάιμανCayman IslandsΈδαφος των Νήσων ΚάιμανKY
13Νήσοι Τερκ και ΚάικοςTurks and Caicos IslandsΝήσοι Τερκ και ΚάικοςTC
14ΟμάνOmanΣουλτανάτο του ΟμάνOM
15ΤυνησίαΔημοκρατία της ΤυνησίαςΔημοκρατία της ΤυνησίαςTN

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2023

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ