Α.1043/2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1018/31.01.2022 κοινής απόφασης «Καθορισμός αρμοδίων αρχών για τη διαχείριση, ενημέρωση και παρακολούθηση του Ενιαίου Κεντρικού Μητρώου Εφοδιαστικής Αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών (Ε.Κ.Μ.Ε.Α.) και λοιπών λεπτομερειών για την εφαρμογή και λειτουργία του» (Β’ 440).

 

(ΦΕΚ Β 1859/26.3.2024)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ –

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Μέρους Τρίτου του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265) και ειδικότερα του άρθρου 100Β, και ιδίως της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 6 αυτού, όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4410/2016 (Α’ 141) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4758/2020 (Α’ 242), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 81 και ειδικότερα της παρ. 5 αυτού,

β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

γ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

δ) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετο-νομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετο-νομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),

ε) του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130 – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139) και

στ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

2. Την υπό στοιχεία Υ1 /03-01 -2024 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης Υπουργείων» (Β’ 28).

3. Την υπό στοιχεία 102916 ΕΞ2023/10-07-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεοχάρη Θεοχάρη» (Β’4441).

4. Την υπ’ αρ. 1220/10-07-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Ανάπτυξης, Άννα Μάνη» (Β’ 4442).

5. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, και τις αποφάσεις: υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε., και υπό στοιχεία 5294ΕΞ2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27), του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα: «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

7. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

8. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

9. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

10. Την υπό στοιχεία Α.1018/31.01.2022 κοινή απόφαση «Καθορισμός αρμοδίων αρχών για τη διαχείριση, ενημέρωση και παρακολούθηση του Ενιαίου Κεντρικού Μητρώου Εφοδιαστικής Αλυσίδας καπνού και βιομη-χανοποιημένων καπνών (Ε.Κ.Μ.Ε.Α.) και λοιπών λεπτομερειών για την εφαρμογή και λειτουργία του» (Β’ 440).

11. Την υπό στοιχεία Α.1005/13.01.2023 κοινή απόφαση «Τροποποίηση έναρξης ισχύος της υπό στοιχεία Α.1018/31.01.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 440) “Καθορισμός αρμοδίων αρχών για τη διαχείριση, ενημέρωση και παρακολούθηση του Ενιαίου Κεντρικού Μητρώου Εφοδιαστικής Αλυσίδας Καπνού και Βι-ομηχανοποιημένων Καπνών (Ε.Κ.Μ.Ε.Α.) και λοιπών λεπτομερειών για την εφαρμογή και λειτουργία του”» (Β’ 185).

12. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία Α.1018/31.01.2022 (Β’ 440) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Επικρατείας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, λόγω καθορισμού νέας ημερομηνίας μηχανογραφικής υλοποίησης του μητρώου Ε.Κ.Μ.Ε.Α. στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών υπηρεσιών ICISnet της Α.Α.Δ.Ε., καθώς η ηλεκτρονική αυτή διαδικασία δεν έχει ακόμη εκκινήσει.

13. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1018/31.01.2022 (Β’ 440) κοινή απόφαση ως ακολούθως:

Άρθρο 1

1. Η παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να εγγραφούν στο Ε.Κ.Μ.Ε.Α., μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ICISnet της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του Παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Για σκοπούς διαλειτουργικότητας με το μητρώο ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων, τα υπόχρεα πρόσωπα, πριν από την εγγραφή τους, οφείλουν να λάβουν, κατόπιν αιτήματός τους μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αναγνωριστικό κωδικό οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1202/2019 (Β’ 1830) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την εξαίρεση των προσώπων τα οποία δεν είναι υπόχρεα εγγραφής στο μητρώο ιχνηλασιμότητας. Η υποχρέωση αυτή παρέλκει για τα πρόσωπα τα οποία έχουν ήδη λάβει αναγνωριστικό κωδικό οικονομικού φορέα στο μητρώο ιχνηλασιμότητας.».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα υπόχρεα πρόσωπα, τα οποία ήδη δραστηριοποιούνται κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και πρόκειται να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, υποχρεούνται το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας να εγγραφούν στο Ε.Κ.Μ.Ε.Α., σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 4.

Κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 12, τα πρόσωπα τα οποία είναι υπόχρεα εγγραφής στο μητρώο ιχνηλασιμότητας από τις 20.5.2024, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 106Α του ν. 2960/2001, υποχρεούνται να εγγραφούν στο Ε.Κ.Μ.Ε.Α. από την ημερομηνία αυτή και εφόσον δραστηριοποιούνται ήδη στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και πρόκειται να συνεχίσουν την δραστηριότητά τους, το αργότερο εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τις 20.5.2024.».

3. Η παρ. 1 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 29.03.2024, ημερομηνία μηχανογραφικής υλοποίησης του μητρώου Ε.Κ.Μ.Ε.Α. στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet της ΑΑΔΕ.».

4. Η υπό στοιχεία Α.1005/13.01.2023 (Β’ 185) κοινή απόφαση καταργείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2024

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εθνικής

Οικονομίας

και Οικονομικών

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΙ