Α.1039/2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1215/28-12-2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2024» (Β’ 7475)

Αριθμ. Α 1039/2024

(ΦΕΚ Β’ 1790/19-03-2024)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 26 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), εφεξής ΚΦΔ,
β) του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 7, 13, 14, 17, 37 και 41,
γ) των άρθρων 387, 389, 390, 397 και 398 του Κεφαλαίου Δ’ «Σύσταση Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος και συναφείς διατάξεις» του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α’ 5 και διόρθωση σφάλματος Α’ 8),
δ) των άρθρων 33, 34, 35 και 36 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α’ 96),
ε) της περ. α της παρ. 27 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» (Α’ 201),
στ) του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις» (Α’ 139),
ζ) των Παραρτημάτων Ι και II του Κεφαλαίου Η’ του ν. 4170/2013 (Α’ 163), του Παραρτήματος Ι και των παρ. 1 και 2 του Παραρτήματος II, του άρθρου τρίτου του ν. 4428/2016 (Α’ 190), των Παραρτημάτων Ι και II της παρ. 3 του άρθρου 1 των Τροποποιητικών Πρωτοκόλλων που έχουν κυρωθεί με το άρθρο πρώτο του ν. 4515/2018 (Α’ 18) και του ν. 4516/2018 (Α’ 19), αντίστοιχα, των Παραρτημάτων Ι και II της παρ. 3 του άρθρου 1 των Τροποποιητικών Πρωτοκόλλων που έχουν συναφθεί και ισχύουν μεταξύ αφενός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, του Πριγκιπάτου της Ανδόρας και του Πριγκιπάτου του Μονακό και του Μνημονίου Συνεννόησης και της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης και την εφαρμογή του νόμου περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών της Αλλοδαπής (FATCA), καθώς και της Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών, που έχουν κυρωθεί με τον ν. 4493/2017 (Α’ 164) και των διατάξεων εφαρμογής του,
η) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738),
θ) της υπ’ αρ. 1/20-1-2016 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, της υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφασης του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και της υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»,
ι) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (B’ 3886),
ια) της υπό στοιχεία ΔΕΛ Β 1008397 ΕΞ 2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Επιστροφή υποθέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) στις αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 389 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Β’ 63),
ιβ) της υπό στοιχεία Α.1215/28-12-2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2024» (Β’ 7475),
ιγ) του άρθρου 61 του ν. 4410/2016 (Α’ 141).

2. Τις υπ’ αρ. 2/24.1.2024 και 3/31.1.2024 βεβαιώσεις του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί έγκρισης των στόχων έτους 2024 των ελεγκτικών υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών.

3. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Έτους 2024 της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών της ΑΑΔΕ.

4. Τις υποθέσεις ελέγχου, όπως εμφανίζονται στο Ο.Π.Σ. Elenxis κατά την 10/01/2024 και ώρα 07:49 π.μ. και λοιπές υποθέσεις.

5. Τις εκκρεμείς υποθέσεις ερευνών των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) κατά την 31/10/2023.

6. Τον αριθμό των ελεγκτών τον Δεκέμβριο του έτους 2023, κατά τον χρόνο κατανομής ανά ελεγκτική υπηρεσία των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2024 και τον αριθμό των διενεργηθέντων ελέγχων κατά το προηγούμενο έτος 2023.

7. Την ανάγκη αξιολόγησης των υποθέσεων με σκοπό την προτεραιοποίηση προς έλεγχο αυτών που παρουσιάζουν μεγαλύτερη παραβατικότητα και εισπραξιμότητα, με βάση αντικειμενικά κριτήρια ανάλυσης κινδύνου και στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης, σε συνδυασμό με τους περιορισμένους ελεγκτικούς πόρους, για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του φορολογικού ελεγκτικού μηχανισμού, την επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2024 και τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων.

8. Τη μελέτη εντοπισμού, ανάλυσης και αξιολόγησης κινδύνων, η οποία συντάχθηκε διακεκριμένα ανά κατηγορία ελεγκτικών υπηρεσιών σε ομάδες φορολογουμένων με ομοειδή χαρακτηριστικά.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

10. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1020626 ΕΞ 2024/16.2.2024 (Β’1224, ΑΔΑ: ΨΥΧ546ΜΠ32-Ν12) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ,

αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο

Τροποποιείται η υπό στοιχεία Α.1215/2023 (Β’ 7475) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ως εξής:

1. Η παρ. 4 περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν εντός του έτους 2024 κατά προτεραιότητα, από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Πέραν του αριθμού των φορολογικών ελέγχων που ορίζονται στις παρ. 1 και 3 το έτος 2024 θα διενεργηθούν από τις ως άνω ελεγκτικές υπηρεσίες δύο χιλιάδες πεντακόσιοι (2.500) έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών».

2. Η παρ. 5 αναριθμείται σε 12 και μετά την παρ. 4 προστίθενται οι παρ. 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 και μετά την παρ. 12 προστίθενται οι παρ. 13, 14, 15 και 16 ως εξής:

«5. Οι υποθέσεις της παρ. 1 που ελέγχονται κατά προτεραιότητα, επιλέγονται με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου χρησιμοποιώντας δεδομένα που είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά, καθώς και στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που είναι διαθέσιμα στην ΑΑΔΕ.
Οι αξιολογημένες προτεραιοποιημένες προς έλεγχο υποθέσεις κατατάσσονται, ανά ελεγκτική υπηρεσία ενώ για το σύνολο των ΕΛΚΕ Αττικής και αντίστοιχα για το σύνολο των ΕΛΚΕ Θεσσαλονίκης ανά υποδιεύθυνση, σε φθίνουσα σειρά ταξινόμησης με βάση την τελική μοριοδότησή τους, κατά κατηγορία, βάσει αυτοματοποιημένου μοντέλου αντικειμενικής αξιολόγησης υποθέσεων ως Παράρτημα Ι της παρούσας, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων, τα οποία δε δημοσιοποιούνται. Στα ΕΛ.ΚΕ., το αξιολογούμενο πλήθος διανέμεται ανά Υποδιεύθυνση τυχαία, αυτοματοποιημένα βάσει ειδικού αλγορίθμου, μεταξύ των τεσσάρων (4) ΕΛ.ΚΕ. Αττικής και αντιστοίχως μεταξύ των δύο (2) ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης ως εξειδικεύεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. Από το σύνολο των ως άνω υποθέσεων εκάστης ελεγκτικής υπηρεσίας, ελέγχονται κατά προτεραιότητα, οι υποθέσεις που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση και εκπληρώνουν τους επιμέρους τιθέμενους στόχους, ακολουθώντας φθίνουσα σειρά ταξινόμησης μέχρι την επίτευξη της ετήσιας στοχοθεσίας εκάστης ελεγκτικής υπηρεσίας βάσει του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2024, ως προς τον αριθμό των υποθέσεων που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι 31/12/2024.
Το αρχείο των αξιολογημένων προτεραιοποιημένων υποθέσεων 2024 αναρτάται στην εφαρμογή «BI Publisher» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) Elenxis της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ανά ελεγκτική υπηρεσία.
Έλεγχοι που εντάσσονται στο προβλεπόμενο στις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4987/2022 (Κ.Φ.Δ.) ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), του εβδομήντα τοις εκατό (70%) του δεύτερου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 2 του ως άνω άρθρου, δύνανται να επεκτείνονται στα δύο προηγούμενα πέραν της τελευταίας τριετίας φορολογικά έτη ή χρήσεις, βάσει των ειδικότερα οριζομένων στο Παράρτημα ΙΙ (Γ.8) της παρούσας, αφού συνεκτιμηθούν και τα οριζόμενα στο τέταρτο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 6 της παρούσας στοιχεία.

6. Οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών, πλην των ΥΕΔΔΕ, βάσει του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2024:
(α) Εφόσον από τα στοιχεία ή τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους και σε συνδυασμό με τις ισχύουσες διατάξεις κρίνουν ότι συντρέχει βάσιμος λόγος ελέγχου κατά προτεραιότητα υποθέσεων μη προτεραιοποιημένων κατά την παρ. 5 υποχρεούνται, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση των προτεραιοποιημένων υποθέσεων της υπηρεσίας τους, να εισάγουν την προκρινόμενη υπόθεση σε αντικατάσταση της προτεραιοποιημένης, σε σειρά κατάταξης ανάλογα με τη σημαντικότητά της, συνεκτιμώντας τη σοβαρότητα των υποθέσεων που ανακατατάσσονται. Οι υποθέσεις που εισάγονται από τους προϊσταμένους των ελεγκτικών υπηρεσιών δε δύνανται να υπερβαίνουν το τρία τοις εκατό (3%) των προτεραιοποιημένων κατά κατηγορία υποθέσεων, ως εξειδικεύεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζονται και για υποθέσεις που δημιουργήθηκαν από την 10/01/2024 και ώρα 07:49 π.μ. μέχρι την ανάρτηση στο Ο.Π.Σ. Elenxis των προτεραιοποιημένων υποθέσεων, καθώς και για υποθέσεις που βρίσκονται στις ελεγκτικές υπηρεσίες και οι οποίες δεν απεικονίζονται στο Ο.Π.Σ. Elenxis. Προς τούτο, συνεκτιμώνται ενδεικτικά η γενεσιουργός αιτία, η δυνατότητα είσπραξης των προσδοκώμενων ποσών βεβαίωσης και η σοβαρότητα εν γένει της υπόθεσης. Για τις ενέργειες που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο απαιτείται αιτιολόγηση από τους προϊσταμένους των ελεγκτικών υπηρεσιών.
(β) Επιλέγουν υποθέσεις ελέγχου για την εκπλήρωση των στόχων που αφορούν σε εκτάκτους και διασταυρωτικούς ελέγχους, και ελέγχους κατόπιν πληροφοριακών δελτίων και πληροφοριακών εκθέσεων των ΥΕΔΔΕ κατόπιν επιλογής των προϊσταμένων σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο τέταρτο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 6, όπως εξειδικεύεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. Έλεγχοι που διενεργήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, μειώνουν τον αριθμό των υπολοίπων υποθέσεων που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την 31/12/2024.

7. Για τις υποθέσεις ελέγχων που περιλαμβάνουν τη χρήση 2013 και τα φορολογικά έτη 2014, 2015, 2016 και 2017 εκδίδονται πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και επιβολής προστίμων, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περ. α της παρ. 27 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 (Α’ 201), και τα κριτήρια των παρ. Γ3.1 έως Γ3.6 του Παραρτήματος ΙΙ (Γ3) της υπό στοιχεία ΔΕΛ Β 1190548 ΕΞ 2018 (Β’ 6211) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Σε περίπτωση κάλυψης των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2024, διενεργούνται έλεγχοι υποθέσεων επιπλέον των στόχων αξιοποιώντας και τις λοιπές αξιολογημένες-μη προτεραιοποιημένες προς έλεγχο υποθέσεις σύμφωνα με τη φθίνουσα σειρά ταξινόμησης.

8. Ανεξάρτητα από την προτεραιοποίησή τους ή μη, ολοκληρώνονται άμεσα από τις ελεγκτικές υπηρεσίες πλην ΥΕΔΔΕ οι κάτωθι υποθέσεις προς έλεγχο:
α) Υποθέσεις που αφορούν σε εκθέσεις έρευνας των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.
β) Υποθέσεις που αφορούν σε πορισματικές εκθέσεις που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος κατ’ εφαρμογή του άρθρου 387 του ν. 4512/2018 (Α’ 5 και διόρθωση σφάλματος Α’ 8).
γ) Υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων.
δ) Υποθέσεις που αφορούν σε έλεγχο βάσει δείγματος, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα σε διατάξεις και αποφάσεις όπως ενδεικτικά δικαιούχων που έτυχαν επιστροφής Φ.Π.Α., καθώς και δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής φόρου εισοδήματος, χωρίς έλεγχο.
ε) Υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός προσδιορισμός φόρων και προστίμων κατά τη δημοσίευση της παρούσας.
στ) Υποθέσεις για τις οποίες επίκειται η έκδοση σημειώματος διαπιστώσεων και προσωρινού προσδιορισμού φόρου και προστίμου, συνεκτιμώντας αιτιολογημένα στο Ο.Π.Σ. Elenxis και τα οριζόμενα στο τέταρτο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 6 της παρούσας.
ζ) Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής Αρχής και διατηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε. βάσει του άρθρου 389 του ν. 4512/2018 (Α’ 5 και διόρθωση σφάλματος Α’ 8).
η) Υποθέσεις των Δ.Ο.Υ., ΕΛ.ΚΕ. και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. που αφορούν σε διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.
θ) Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), υποθέσεις πολυμερών ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές, υποθέσεις διενέργειας ελέγχου στο πλαίσιο επανάληψης διαδικασίας καθώς και σε εκτέλεση προδικαστικής απόφασης, υποθέσεις που αφορούν σε επιβολή προστίμων, υποθέσεις του Πίνακα της υποπερ. Α.2.γ της περ. 12 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 (Β’ 3886) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ και υποθέσεις που αφορούν σε ανακλήσεις αδειών λειτουργίας γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α’ 77).
ι) Υποθέσεις αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής κατόπιν αιτήματος, με βάση το άρθρο 29 του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ).
ια) Υποθέσεις της υπό στοιχεία Α.1413/4-11-2019 (Β’ 4061) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
ιβ) Υποθέσεις που εκπληρώνουν τους επιμέρους τιθέμενους επιχειρησιακούς στόχους ελέγχου ειδικών κατηγοριών φορολογουμένων, βάσει των ειδικότερων οριζομένων στο Παράρτημα ΙΙ (Β.β και Γ.1) της υπό στοιχεία Α.1105/21-3-2019 (Β’ 1055) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, στο Παράρτημα ΙΙ (Β.γ και Γ.1.α.i) της υπό στοιχεία Α.1127/03-06-2020 (Β’ 2194) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, στην υπό στοιχεία Α.1089/19-4-2021 (Β’ 1662) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, στο Παράρτημα ΙΙ (Β.1.ΙΙ.5) της υπό στοιχεία Α.1071/30-5-2022 (Β’ 2783) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ και στο Παράρτημα ΙΙ (Β.1.ΙΙ.6) και της υπό στοιχεία Α.1010/02-2-2023 (Β’ 591) και δεν διενεργήθηκαν εντός των ετών 2019, 2020, 2021, 2022 και 2023.
ιγ) Υποθέσεις ελέγχων συμμόρφωσης των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων με τους κανόνες δέουσας επιμέλειας και υποβολής πληροφοριών κατ’ εφαρμογή του οριζομένου στο άρθρο 29 του Κ.Φ.Δ. σχετικού νομοθετικού πλαισίου καθώς και υποθέσεις ελέγχων δέουσας επιμέλειας για την τήρηση του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες από τα υπόχρεα πρόσωπα που εποπτεύονται από την ΑΑΔΕ.
ιδ) Υποθέσεις που αφορούν αδικήματα των άρθρων 159Α, 236 , των παρ. 2 έως 4 του άρθρου 237, της παρ. 2 του άρθρου 237Α του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95) για τις οποίες αντίγραφο της αμετάκλητης απόφασης επιβολής της κυρώσεως εις βάρος νομικού προσώπου ή οντότητας διαβιβάζεται, με επιμέλεια του εισαγγελέα του άρθρου 549 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 135 του ν. 5090/2024 (Α’ 30).
Οι έλεγχοι της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη στη στοχοθεσία του πλήθους των ελέγχων, πλην αυτών των ως άνω περ. (η) και (ια).

9. Οι υποθέσεις δύνανται να αξιολογούνται σε μεταγενέστερα χρονικά διαστήματα με βάση τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνων του Παραρτήματος Ι της παρούσας ή με νέα, ανάλογης μοριοδότησης, κριτήρια και να ταξινομούνται σε φθίνουσα σειρά, βάσει της μοριοδότησης που έλαβαν.
Τα οριζόμενα στην παρ. 6 εφαρμόζονται αναλόγως και για τις νέες υποθέσεις λαμβάνοντας υπόψη και τον βαθμό εξέλιξης της ελεγκτικής διαδικασίας των αρχικά προτεραιοποιημένων υποθέσεων.

10. Οι υποθέσεις της παρ. 4 που ελέγχονται κατά προτεραιότητα, επιλέγονται βάσει κριτηρίων χρησιμοποιώντας δεδομένα από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που είναι διαθέσιμα στην ΑΑΔΕ ή προκύπτουν από το φυσικό αρχείο της αρμόδιας για την παραλαβή δηλώσεων φόρων κεφαλαίου υπηρεσίας, ως συνημμένο Παράρτημα ΙΙΙ.

11. Πέραν των υποθέσεων της παρ. 4 που επιλέγονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 10, ελέγχονται επιπρόσθετα όλες οι υποθέσεις Φορολογίας Μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών για τις οποίες λήγει η προθεσμία της Φορολογικής Διοίκησης να εκδώσει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου στις 31/12/2024 και αφορούν ακίνητα τα οποία δεν εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας και δεν έχει γίνει δεκτή από τον φορολογούμενο η προεκτίμηση προσωρινή αξία της Δ.Ο.Υ.

[12. Ως αναριθμήθηκε η παρ. 5.]

13. Οι υποθέσεις ελέγχων ερευνών φοροδιαφυγής των ΥΕΔΔΕ εξειδικεύονται στους κάτωθι στόχους:
i. Διενέργεια τουλάχιστον 470 υποθέσεων ερευνών φοροδιαφυγής που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, επεξεργασίες ψηφιακών αρχείων κ.λπ.
ii. Διενέργεια τουλάχιστον 105 υποθέσεων ερευνών αξιοποίησης νέων πληροφοριών και δεδομένων και
iii. Διενέργεια τουλάχιστον 155 υποθέσεων ειδικών ερευνών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, των πλατφορμών παραγγελιοληψίας, των πλατφορμών διαμεσολάβησης στην παροχή υπηρεσιών διαμονής και εν γένει του ηλεκτρονικού επιχειρείν.
iv. Διενέργεια τουλάχιστον 155 υποθέσεων έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών.
Οι προς υλοποίηση υποθέσεις του υπ’ αρ. i στόχου προέρχονται από τις καταγεγραμμένες εκκρεμείς υποθέσεις των ΥΕΔΔΕ κατά την 31/10/2023. Οι υποθέσεις αυτές κατατάσσονται ανά εκάστη ΥΕΔΔΕ σε φθίνουσα σειρά ταξινόμησης, σύμφωνα με τελική μοριοδότηση που λαμβάνουν, βάσει αυτοματοποιημένου μοντέλου αντικειμενικής αξιολόγησης. Ελέγχονται κατά προτεραιότητα εκείνες που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση, ακολουθώντας τη φθίνουσα σειρά ταξινόμησης, μέχρι την επίτευξη της τεθείσας σε εκάστη από αυτές, ετήσιας στοχοθεσίας. Τα κριτήρια και οι συνδυασμοί αυτών που χρησιμοποιούνται για την αντικειμενική αξιολόγηση και μοριοδότηση των υποθέσεων περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV της παρούσας και δε δημοσιοποιούνται. Οι υποθέσεις του υπ’ αρ. i στόχου που έχουν ολοκληρωθεί έως τη δημοσίευση της παρούσας μειώνουν τον αριθμό των υπολοίπων υποθέσεων που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την 31/12/2024.
Oι προϊστάμενοι των ΥΕΔΔΕ, εφόσον, από στοιχεία ή πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους και σε συνδυασμό με τις ισχύουσες διατάξεις, κρίνουν ότι συντρέχει βάσιμος λόγος ελέγχου υποθέσεων που δε βρίσκονται σε υλοποιήσιμη σειρά κατάταξης, σύμφωνα με τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙV της παρούσας, ανακατατάσσουν τις προκρινόμενες υποθέσεις ανάλογα με τη σημαντικότητά τους, συνεκτιμώντας τη σοβαρότητα των υποθέσεων που ανακατατάσσονται. Μεταβολή στη σειρά κατάταξης των υποθέσεων του αρχικού πίνακα θα πρέπει να αιτιολογηθεί επαρκώς και να γνωστοποιηθεί στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙΠΑΕΕ), εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του. Περαιτέρω ανακατατάξεις υποθέσεων κατά τη διάρκεια του έτους, θα πρέπει να αιτιολογηθούν επαρκώς και να γνωστοποιηθούν στην ΔΙΠΑΕΕ εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης του έτους. Αναλυτικές οδηγίες για τις ΥΕΔΔΕ περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V της παρούσας.
Σε περίπτωση κάλυψης του υπ’ αρ. i στόχου, διενεργούνται έλεγχοι-έρευνες, πέραν του πλήθους του στόχου αυτού, σύμφωνα με τη φθίνουσα σειρά ταξινόμησης.
Οι προτεραιοποιημένες υποθέσεις ερευνών που αφορούν τη χρήση 2013 και τα φορολογικά έτη 2014, 2015, 2016 και 2017 διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του Παραρτήματος V της παρούσας.

14. Ανεξάρτητα από την προτεραιοποίησή τους ή μη, ελέγχονται οι κάτωθι υποθέσεις:
α) Έρευνες που σχετίζονται με τους υπ’ αρ. ii, iii και iv στόχους της παρ. 13.
β) Υποθέσεις πολυμερών ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές.
γ) Έρευνες-έλεγχοι κατόπιν εντολής του Διοικητή της ΑΑΔΕ ή του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (ΓΔΦΛ).
δ) Υποθέσεις έρευνας που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες κατόπιν αιτήματος των ΥΕΔΔΕ.
ε) Έρευνες-έλεγχοι που προέκυψαν από συμμετοχή των ΥΕΔΔΕ σε ειδικά συνεργεία ελέγχου και οι οποίες διενεργούνται στο πλαίσιο ειδικών διατάξεων άλλων υπηρεσιών.
στ) Έρευνες για τις οποίες έχει διαβιβαστεί ειδική έκθεση ελέγχου λήψης διασφαλιστικών μέτρων στην αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4987/2022 (Α’ 206), καθώς και έρευνες για τις οποίες έχει διαβιβαστεί έγγραφο για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. (ι) της υποπαρ. II της παρ. 4 της ενότητας Α’ του άρθρου 48Α της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
ζ) Έρευνες-έλεγχοι οι οποίες κατά τη δημοσίευση της παρούσας βρίσκονται σε στάδιο σύνταξης έκθεσης ελέγχου.
η) Προτεραιοποιημένες έρευνες, οι οποίες διαβιβάζονται από επιχειρησιακή δομή (ΥΕΔΔΕ), λόγω διενέργειας ελέγχου από την ΥΕΔΔΕ υποδοχής, για τις ίδιες οντότητες και για επικαλυπτόμενες φορολογικές περιόδους, ανεξαρτήτως φορολογικού αντικειμένου.
θ) Υποθέσεις που αφορούν σε διενέργεια μερικών επιτόπιων στοχευμένων ελέγχων, καθώς και λοιπών ελέγχων πρόληψης για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.
Οι πιο πάνω υποθέσεις προσμετρώνται στην αντίστοιχη στοχοθεσία του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΑΑΔΕ για το έτος 2024.

15. Οι υποθέσεις ελέγχων-ερευνών που σχετίζονται με τον υπ’ αρ. i στόχο της παρ. 13 δύνανται να αξιολογούνται σε μεταγενέστερα χρονικά διαστήματα με βάση τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνων του Παραρτήματος ΙV αυτής ή με νέα κριτήρια ανάλογης μοριοδότησης, και να ταξινομούνται σε φθίνουσα σειρά, βάσει της μοριοδότησης που έλαβαν.

16. Το Τμήμα Α’ της ΔΙΠΑΕΕ καθίσταται αρμόδιο για την παρακολούθηση των μεταβολών στη σειρά κατάταξης των μοριοδοτημένων υποθέσεων των ΥΕΔΔΕ, καθώς και την υλοποίηση αυτών βάσει της φθίνουσας σειράς κατάταξής τους, μέχρι την επίτευξη του υπ’ αρ. i στόχου της παρ. 13.

Τα Παραρτήματα I, II, III, ΙV και V που ακολουθούν την παρούσα, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην των παραρτημάτων αυτής.

Μοσχάτο, 13 Μαρτίου 2024

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ