Α.1030/2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1014/25.01.2024 (Β’ 743) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ως προς τις προθεσμίες υποβολής, τροποποίησης ή διόρθωσης αιτήσεων και επιβεβαίωσης στοιχείων, για τη χορήγηση μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) σε ασφαλισμένες κατοικίες φυσικών προσώπων, για το έτος 2024.

 

(ΦΕΚ Β 1266/22.2.2024)

ΟΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), εφεξής ΚΦΔ,

β) των άρθρων 1 έως 8 του ν. 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 287) και ειδικότερα της παρ. 7Ζ του άρθρου 3 αυτού,

γ) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

δ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

ε) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

στ) της υπό στοιχεία 102916 ΕΞ 2023/10.07.2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεοχάρη Θεοχάρη» (Β’4441),

ζ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’4738),

2. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

3. α) Τις υπό στοιχεία: ΠΟΛ 1052/2014 (Β’ 389) και ΠΟΛ.1200/2014 (Β’ 2444) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) και Α.1035/2023 (Β’ 1831) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), τον τρόπο αναγραφής των ακινήτων, τα δικαιολο-γητικά που συνυποβάλλονται και τη διαδικασία υποβολής της.

β) Την υπό στοιχεία Α. 1272/2019 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου – Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΠΟΛ 1163/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (Β’ 1711)» (Β’ 2936).

γ) Την υπό στοιχεία Α.1158/2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός και επικαιροποίηση τύπου και περιεχομένου εντύπων της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 5703).

δ) Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1033/2014 (Β’ 276) απόφαση του ΓΓΔΕ, σχετικά με τις υποχρεώσεις, μεταξύ άλλων, των επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης για διαβίβαση στην ΑΑΔΕ στοιχείων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατοικίας φυσικών προσώπων.

ε) Την υπό στοιχεία Α.1014/25.01.2024 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Χορήγηση μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για κατοικίες φυσικών προσώπων που ασφαλίζονται για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα, σύμφωνα με την παρ. 7Ζ του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α’ 287)» (Β’ 743).

4. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1237/2014 εγκύκλιο ΓΓΔΕ με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9).

5. Την ανάγκη τροποποίησης των προθεσμιών για την υποβολή, τροποποίηση ή διόρθωση αιτήσεων από τους φορολογούμενους και την επιβεβαίωση στοιχείων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, για τη χορήγηση μείωσης του ΕΝΦΙΑ σε κατοικίες φυσικών προσώπων που ασφαλίζονται για φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα), για το έτος 2024.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-καλείται δαπάνη στον Προϋπολογισμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Προθεσμίες για την υποβολή, τροποποίηση ή διόρθωση αιτήσεων και την επιβεβαίωση των στοιχείων για τη χορήγηση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ για το έτος 2024 – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α.1014/2024 (Β’ 743) απόφασης

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α.1014/25.01.2024 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, η ημερομηνία «22/2/2024» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1/3/2024» και στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του ίδιου άρθρου η ημερομηνία «11/3/2024» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «19/3/2024» και η παρ. 5 του άρθρου 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Ειδικά για το έτος 2024 οι αιτήσεις των παρ. 1 και 2 και οι τυχόν τροποποιήσεις και διορθώσεις αυτών υποβάλλονται το αργότερο έως 1/3/2024. Η επιβεβαίωση των στοιχείων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις σύμφωνα με την παρ. 4 πραγματοποιείται το αργότερο έως 19/3/2024.».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2024

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ