Α.1023/2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1051/6.2.2019 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διατυπώσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 129 του ν. 2960/2001, ως προς τη δήλωση άφιξης κοινοτικών οχημάτων, για σκοπούς επιβολής τέλους ταξινόμησης» (Β’ 434)

Αθήνα, 07-02-2022
Αριθ. Πρωτ.: Α.1023/7.2.2022

Αριθ. ΦΕΚ: Β’ 670/15-02-2022

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ και Φ.Π.Α
ΤΜΗΜΑ Δ’ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1051/19 Απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β 434) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διατυπώσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 129 του ν.2960/01, ως προς τη δήλωση άφιξης κοινοτικών οχημάτων, για σκοπούς επιβολής τέλους ταξινόμησης».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265) και ιδίως των άρθρων 120, 121α, 128, 129, και ειδικότερα της παρ. 6 αυτού, 130 και 137, όπως τα άρθρα 129 και 137 τροποποιήθηκαν με το άρθρο 64 του ν. 4583/2018 (Α’ 212),
β) του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
γ) της υπό στοιχεία Φ.31/13/3-6-2003 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων» (Β’ 816),
δ) της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/ 28-11-2013 εγκυκλίου διαταγής «Οδηγίες για τη λειτουργία του υποσυστήματος Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στο ICISNET» και
ε) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και 372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).

3. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27), του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

4. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία Α.1051/6.2.2019 (Β’ 434) απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., προκειμένου να προβλέπεται η δήλωση των διανυθέντων χιλιομέτρων των μεταχειρισμένων κοινοτικών οχημάτων, κατά την είσοδό τους στη χώρα και την ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Άφιξης Οχημάτων, με στόχο την καλύτερη παρακολούθηση των υποκείμενων σε τέλος ταξινόμησης οχημάτων από τις Τελωνειακές Αρχές.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η υπό στοιχεία Α.1051/06-02-2019 (Β’ 434) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. τροποποιείται, ως ακολούθως:

1. Η παρ. 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται, ως εξής:

«2. Στη Δ.Α.Ο. συμπληρώνονται τα στοιχεία του υπόχρεου προσώπου για την υποβολή της Δήλωσης, τα στοιχεία του οχήματος, τα στοιχεία του παραλήπτη, το τελωνείο προορισμού, η ημερομηνία άφιξης του οχήματος, και ειδικότερα για τα μεταχειρισμένα οχήματα και τα διανυθέντα, κατά την είσοδο του οχήματος στη χώρα, χιλιόμετρα.».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της Δ.Α.Ο., εκτός από τη συμπλήρωση των στοιχείων του υπόχρεου προσώπου υποβολής της Δήλωσης και των στοιχείων του οχήματος, συμπληρώνονται, μεταξύ άλλων, αναλυτικά τα στοιχεία του παραλήπτη του οχήματος και το τελωνείο προορισμού, με βάση τον τόπο προορισμού που δηλώνεται, η ημερομηνία άφιξης του οχήματος και ειδικότερα για τα μεταχειρισμένα οχήματα και τα διανυθέντα, κατά την είσοδο του οχήματος στη χώρα, χιλιόμετρα.».

3. Στο έντυπο με τίτλο «Δήλωση Άφιξης Οχήματος από χώρα της Ε.Ε., όπως περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της υπό στοιχεία Α.1051/6.2.2019 (Β’ 434) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. , προστίθεται νέο πεδίο «Διανυθέντα χιλιόμετρα» για τα μεταχειρισμένα οχήματα και το Παράρτημα της ως άνω απόφασης αντικαθίσταται από το Παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1 Μαρτίου 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2022

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ