Α.1022/2024
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 94/2021/6.3.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Φορολογική σήμανση πετρελαίου εσωτερικής καύσης πλοίων και ντίζελ πλοίων με εθνικό ιχνηθέτη μοριακής τεχνολογίας, μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό του και σχετικές τεχνικές απαιτήσεις» (Β’ 1339)

Αριθμ. Α.1022

(ΦΕΚ Β 1042/13.02.2024)

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 12 του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (Α’ 230), όπως προστέθηκε με την παρ. 3(γ) του άρθρου 320 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) και αναριθμήθηκε και αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 της υποπαρ. 1.3 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του ν. 4409/2016 (Α’ 136) και το άρθρο 11 του ν. 4758/2020 (Α’ 242),

β) των άρθρων 33, 55, 63, 64 και 119Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265),

γ) του τέταρτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4328/1929 «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους» (Α’ 272), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 2343/1995 (Α’ 211),

δ) του άρθρου 4 του β.δ. της 31ης Οκτωβρίου 1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Συμβουλίου της Χημικής Υπηρεσίας» (Α’ 391),

ε) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

στ) του Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

ζ) των άρθρων 89 και 122 του Π.Δ.284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 128), σε συνδυασμό με το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), και την υπό στοιχεία 1078204/927/0006Α/6.8.1992 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 517),

η) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

θ) του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

ι) του Π.Δ.132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.)» (Α’ 160),

ια) του Π.Δ.82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

2. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

3. Την υπό στοιχεία 102916 ΕΞ 2023/10.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεοχάρη Θεοχάρη» (Β’4441).

4. Την υπό στοιχεία 74104/5570/8.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου» (Β’ 4408).

5. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’4738).

6. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

7. Τις υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Β 1064363 ΕΞ 2022/18.7.2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 648) και Δ.ΟΡΓ.Β 1010862 ΕΞ 2023/24.1.2023 (Υ.Ο.Δ.Δ. 69) αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Ορισμός μελών του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.)».

8. Την υπ’ αρ. 94/2021/6.3.2023 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Φορολογική σήμανση πετρελαίου εσωτερικής καύσης πλοίων και ντίζελ πλοίων με εθνικό ιχνηθέτη μοριακής τεχνολογίας, μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό του και σχετικές τεχνικές απαιτήσεις» (Β’ 1339).

9. Την υπό στοιχεία Α.1146/2023 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Τροποποίηση: α) της υπ’ αρ. 30/004/000/539/4-3-2019 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 803), β) της υπ’ αρ. 94/2021 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 1339/2023) και γ) της υπ’ αρ. 95/2021 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 1136/2023)» (Β’ 5692).

10. Την υπό στοιχεία Α.1178/2023 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2022/197 της Επιτροπής της 17.1.2022 για τον καθορισμό του ACCUTRACETM PLUS ως κοινού δείκτη φορολογικής σήμανσης του πετρελαίου θέρμανσης και των πετρελαίων εσωτερικής καύσης πλοίων και ντίζελ πλοίων, καθώς και του φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνη θέρμανσης), μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό του και σχετικές τεχνικές απαιτήσεις» (Β’ 6523).

11. Την υπό στοιχεία Α.1196/2023 κοινή απόφαση των υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1178/2023 κοινής υπουργικής απόφασης των υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2022/197 της Επιτροπής της 17.1.2022 για τον καθορισμό του ACCUTRACETM PLUS ως κοινού δείκτη φορολογικής σήμανσης του πετρελαίου θέρμανσης και των πετρελαίων εσωτερικής καύσης πλοίων και ντίζελ πλοίων, καθώς και του φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνη θέρμανσης), μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό του και σχετικές τεχνικές απαιτήσεις (Β’ 6523)» (Β’ 7012).

12. Την ανάγκη τροποποίησης του άρθρου 1Α της υπ’ αρ. 94/2021/6.3.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκειμένου για τη διάθεση των αποθεμάτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης πλοίων και ντίζελ πλοίων τα οποία περιέχουν τον φορολογικό ιχνηθέτη κινιζαρίνη και τελούν υπό καθεστώς αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε φορολογικές αποθήκες ή αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 94/2021/6.3.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Φορολογική σήμανση πετρελαίου εσωτερικής καύσης πλοίων και ντίζελ πλοίων με εθνικό ιχνηθέτη μοριακής τεχνολογίας, μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό του και σχετικές τεχνικές απαιτήσεις» (Β’ 1339).

Το άρθρο 1Α της υπ’ αρ. 94/2021/6.3.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 1339), αντικαθίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 1Α
Διαχείριση αποθεμάτων

Επιτρέπεται η διάθεση στην κατανάλωση των αποθεμάτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης πλοίων και ντίζελ πλοίων τα οποία έχουν φορολογική σήμανση την κινιζαρίνη και τελούν υπό καθεστώς αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε φορολογικές αποθήκες ή αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, μέχρι εξάντλησης τους και όχι πέραν της 30.4.2024, εφόσον αυτά περιέχουν τον φορολογικό ιχνηθέτη κινιζαρίνη ταυτόχρονα με τον εθνικό φορολογικό ιχνηθέτη μοριακής τεχνολογίας του άρθρου 1 της παρούσας καθώς και με τον φορολογικό ιχνηθέτη ACCUTRACETM PLUS της υπό στοιχεία Α.1178/21.9.2023 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 6523).».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2024

Οι Υφυπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΔΟΥΚΟΥ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ