Α.1017/2023
Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 1065606/7222/ΔΕΒ’/18.07.2000 (Β’ 951) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, συμφωνητικών για την εταιρεία EURONET MERCHANT SERVICES ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. με Α.Φ.Μ.

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2023
Α 1017/15.2.2023

(ΦΕΚ Β’ 1081/28-02-2023)

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ. Δ/νση: Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας: 18346 Μοσχάτο
Τηλέφωνο: 210-4802639
E-Mail: dieldi@aade.gr
Url: www.aade.gr

Α 1017/2023

Θέμα: Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.07.2000 (Β’951) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, συμφωνητικών για την εταιρεία EURONET MERCHANT SERVICES ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. ….

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. 1065606/7222/ΔΕ- Β/18.7.2000 (Β’ 951) ΑΥΟ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμφωνητικών που καταρτίζονται μεταξύ της εταιρείας EURONET MERCHANT SERVICES ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. … και των πελατών της.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η εν λόγω απόφαση αφορά την απαλλαγή της ανωτέρω εταιρείας από την υποχρέωση υποβολής συμφωνητικών που καταρτίζει με τους πελάτες της.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οι διατάξεις της απόφασης αφορούν μόνο την εταιρεία EURONET MERCHANT SERVICES ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. ….

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990 (Α’ 43),
β) της παρ. 7 του άρθρου 32 του ν. 2648/1998 (Α’ 238),
γ) του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 7, 13, 14, 17, 37 και 41.

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.01.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’372), σε συνδυασμό με την περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).

3. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με την παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

5. Την υπό στοιχεία 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 (Β’ 951) ΑΥΟ, με την οποία, μεταξύ άλλων, καθορίστηκε διαφορετικός τρόπος υποβολής των συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990.

6. Τις από 19.09.2022 και 21.12.2022 επιστολές της εταιρείας EURONET MERCHANT SERVICES ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. … με τα συνημμένα στις εν λόγω επιστολές και τα υπό στοιχεία ΔΑΦΕ Α 1126267 ΕΞ 2022 ΕΜΠ/28.12.2022 και ΔΑΦΕ Α 1004448 ΕΞ2023/12.01.2023 έγγραφα της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

7. Τις αντικειμενικές δυσχέρειες που ανακύπτουν στην παραπάνω εταιρεία με την υφιστάμενη διαδικασία υποβολής στοιχείων για φορολογική αξιοποίηση, λόγω του μεγάλου αριθμού των πελατών.

8. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε.,

αποφασίζουμε:

1. Εξαιρούμε την εταιρεία EURONET MERCHANT SERVICES ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. … από την υποχρέωση υποβολής συμφωνητικών που προβλέπεται στην υπό στοιχεία 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 ΑΥΟ, για τα συμφωνητικά που καταρτίζει με τους πελάτες της.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ