Α.1016/2024
Καθορισμός διαδικασιών για την υποβολή και αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών που υποβάλλονται από Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας σύμφωνα με το άρθρο 9ΑΓ του ν. 4170/2013 (Α’ 163) και προσδιορισμός των αρμόδιων υπηρεσιών.

(ΦΕΚ Β 745/31.1.2024)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Μέρους Πρώτου του ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/Ε.Ε., ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 163) και ιδίως της παρ. 11 του άρθρου 9ΑΓ καθώς και της παρ. 5 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 5,

β) του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), εφεξής ΚΦΔ και ιδίως του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 29 και του άρθρου 54 ΙΑ,

γ) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ιδίως του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14, του άρθρου 17 και του άρθρου 41,

δ) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’4738).

2. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (Ε.Ε.) 2015/2378 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 2011/16/Ε.Ε. του Συμβουλίου σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1156/2012 (Ε.Ε. L 332 της 18.12.2015, L 303 της 10.11.2016, L 17 της 23.1.2018, L 88 της 29.3.2019 και L 231 της 6.9.2022).

3. Τους Πρότυπους Κανόνες για την Υποβολή Στοιχείων από τους Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας όσον αφορά τους Πωλητές στην Οικονομία Διαμοιρασμού και στην Οικονομία Περιστασιακής Απασχόλησης και τα σχόλια επί αυτών, όπως εγκρίθηκαν από τον ΟΟΣΑ/ G20 Περιεκτικό Πλαίσιο Προγράμματος BEPS στις 29 Ιουνίου 2020, το προαιρετικό μοντέλο διευρυμένου πεδίου εφαρμογής και τα σχόλια επί αυτού, όπως εγκρίθηκαν από τον ΟΟΣΑ στις 22 Ιουνίου 2021, καθώς και τον κατάλογο των σχετικών Συχνών Ερωτήσεων (FAQs) του ΟΟΣΑ (έκδοση: Οκτώβριος 2023).

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) αποφάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

5. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας της Α.Α.Δ.Ε. ως αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013.

6. Την ανάγκη προσδιορισμού των αρμόδιων υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. για την εφαρμογή του πλαισίου υποβολής πληροφοριών από τους Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας και αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της Ελλάδας και των λοιπών κρατών μελών της Ε.Ε., δυνάμει του άρθρου 9ΑΓ του ν. 4170/2013, καθώς και την ανάγκη καθορισμού των διαδικασιών της παρ. 11 του ίδιου άρθρου.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.

για την εφαρμογή του πλαισίου υποβολής πληροφοριών από τους Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας και αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της Ελλάδας και των λοιπών κρατών μελών της Ε.Ε.

1. Το Τμήμα Ε’ Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών με άλλες Δικαιοδοσίες της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Δεδομένων της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε. ορίζεται ως «Τμήμα Διασύνδεσης», το οποίο ενεργεί ως αρμόδια αρχή κατ’ ανάθεση για:

α) Την υποδοχή πληροφοριών που υποβάλλονται από τους Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 9ΑΓ και του Τμήματος ΙΙΙ του Παραρτήματος V του ν. 4170/2013 (Α’ 163),

β) την αποστολή πληροφοριών στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους του οποίου ο Δηλωτέος Πωλητής είναι κάτοικος, όπως καθορίζεται στην Ενότητα Δ’ του Τμήματος ΙΙ του Παραρτήματος V, και ειδικά αν ο Δηλωτέος Πωλητής παρέχει υπηρεσίες μίσθωσης ακίνητης περιουσίας και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο ευρίσκεται η ακίνητη περιουσία, δυνάμει των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9ΑΓ του ν. 4170/2013,

γ) την υποδοχή των πληροφοριών που υποβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 8αγ της οδηγίας 2011/16/Ε.Ε. (Ε.Ε. L 64 της 11.3.2011).

2. Το Τμήμα Δ’ της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχε-διασμού Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών της Α.Α.Δ.Ε. ορίζεται ως «Τμήμα Διασύνδεσης», το οποίο αποκτά πρόσβαση στο κεντρικό μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ενεργεί ως αρμόδια κατ’ ανάθεση αρχή για:

α) Την καταχώριση των Δηλούντων Φορέων Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας κατά την περ. β) της παρ. 4 της Ενότητας Α’ του Τμήματος Ι του Παραρτήματος V του ν. 4170/2013, των πληροφοριών της παρ. 2 της Ενότητας Δ’ του Τμήματος IV του ίδιου Παραρτήματος και τυχόν επακόλουθων αλλαγών, τη χορήγηση ατομικού αριθμού ταυτοποίησης στους εν λόγω Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, τη γνωστοποίηση αυτού στα άλλα κράτη μέλη, μέσω του κεντρικού μητρώου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δυνάμει των παρ. 4 και 8 του άρθρου 9ΑΓ και της παρ. 4 της Ενότητας Δ’ του Τμήματος !V του Παραρτήματος V του ν. 4170/2013.

Οι εν λόγω Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας που επιλέγουν ως κράτος μέλος της μοναδικής καταχώρισης την Ελλάδα υποβάλλουν σχετικό αίτημα στο Τμήμα Διασύνδεσης της παρούσας παραγράφου.

β) Την αποστολή δύο (2) υπενθυμίσεων στους Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας κατά την περ. β) της παρ. 4 της Ενότητας Α’ του Τμήματος Ι του Παραρτήματος V του ν. 4170/2013, με σκοπό τη συμμόρφωσή τους με την υποχρέωση υποβολής στοιχείων σύμφωνα με την παρ. 3 της Ενότητας Α’ του Τμήματος ΙΙΙ, δυνάμει της παρ. 6 της Ενότητας Δ’ του Τμήματος IV του Παραρτήματος V του ν. 4170/2013,

γ) την ανάκληση της καταχώρισης των Δηλούντων Φορέων Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας κατά την περ. β) της παρ. 4 της Ενότητας Α’ του Παραρτήματος V δυνάμει της παρ. 6 της Ενότητας Δ’ του Τμήματος !V του Παραρτήματος V του ν. 4170/2013, με την επιφύλαξη του άρθρου 54ΙΑ του ΚΦΔ, δυνάμει της παρ. 6 της Ενότητας Δ’ του Τμήματος !V του Παραρτήματος V του ν. 4170/2013,

δ) την εκ νέου καταχώριση Δηλούντος Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, του οποίου η καταχώριση έχει ανακληθεί δυνάμει της παρ. 6 της Ενότητας Δ’ του Τμήματος IV του Παραρτήματος V του ν. 4170/2013, εφόσον διαπιστώσει ότι υφίστανται δέουσες εγγυήσεις σχετικά με τη δέσμευσή του να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων εντός της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων εκκρεμών ανεκπλήρωτων απαιτήσεων υποβολής στοιχείων, δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου 9ΑΓ του ν. 4170/2013,

ε) τη διαπίστωση της ύπαρξης των προϋποθέσεων της περ. β) της παρ. 4 της Ενότητας Δ’ του Τμήματος IV του Παραρτήματος V του ν. 4170/2013 και την αποστολή αιτήματος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη διαγραφή από το κεντρικό μητρώο Δηλούντα Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας.

Ο Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας γνωστοποιεί γραπτώς στο Τμήμα Διασύνδεσης της παρούσας παραγράφου ότι δεν διεξάγει πλέον καμία δραστηριότητα ως Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας.

στ) τον προσδιορισμό των Φορέων Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας που θεωρούνται Εξαιρούμενοι Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, καθώς και τυχόν επακόλουθες αλλαγές και την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών των άλλων κρατών μελών μέσω του κεντρικού μητρώου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δυνάμει των παρ. 7 και 8 του άρθρου 9ΑΓ του ν. 4170/2013.

Ο ενδιαφερόμενος Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας αποστέλλει στο Τμήμα Διασύνδεσης έως και 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους και σε σχέση με την επόμενη Περίοδο Αναφοράς, τα έγγραφα τεκμηρίωσης με τα οποία αποδεικνύεται κατά περίπτωση ότι ολόκληρο το επιχειρηματικό μοντέλο της Πλατφόρμας είναι τέτοιο που δεν έχει Δηλωτέους Πωλητές,

ζ) τη διαπίστωση ότι Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας κατά την περ. α) της παρ. 4 της Ενότητας Α’ του Τμήματος Ι του Παραρτήματος V του ν. 4170/2013 απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής των στοιχείων της Ενότητας Β’ του Τμήματος ΙΙΙ του ίδιου Παραρτήματος, εφόσον:

i) Τα ίδια στοιχεία για την ίδια Περίοδο Αναφοράς έχουν υποβληθεί από άλλον Δηλούντα Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας στο Τμήμα Διασύνδεσης της παρ. 1 του παρόντος, δυνάμει της παρ. 1 της Ενότητας Α’ του Τμήματος ΙΙΙ του ν. 4170/2013, ή

ii) τα ίδια στοιχεία για την ίδια Περίοδο Αναφοράς έχουν υποβληθεί από άλλον Δηλούντα Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας σε άλλο κράτος μέλος, δυνάμει της παρ. 2 της Ενότητας Α’ του Τμήματος ΙΙΙ του ν. 4170/2013.

Ο Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας που αιτείται την απαλλαγή προσκομίζει στο Τμήμα Διασύνδεσης της παρούσας παραγράφου επαρκείς αποδείξεις το αργότερο έως το τέλος Μαρτίου του έτους υποβολής των στοιχείων, αναλόγως της περίπτωσης.

3. Το Τμήμα Δ’της Διεύθυνσης Ελεγκτικών Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας της Α.Α.Δ.Ε. ορίζεται ως «Τμήμα Διασύνδεσης», το οποίο ενεργεί ως αρμόδια κατ’ ανάθεση αρχή για την παροχή οδηγιών σχετικά με τη διενέργεια των ελέγχων τήρησης των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας από τους Δηλού-ντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, καθώς και την επιβολή τυχόν κυρώσεων δυνάμει του άρθρου 54ΙΑ του ΚΦΔ κατόπιν ολοκλήρωσης του ελέγχου, ενημερώνοντας αμελλητί το Τμήμα Διασύνδεσης της παρ. 4 του παρόντος.

4. Το Τμήμα Β’ της Διεύθυνσης Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας της Α.Α.Δ.Ε. ορίζεται ως «Τμήμα Διασύνδεσης», το οποίο ενεργεί ως αρμόδια κατ’ ανάθεση αρχή για την αποστολή αιτήματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυνάμει της παρ. 9 του άρθρου 9ΑΓ του ν. 4170/2013.

Άρθρο 2

Χρόνος και τρόπος υποβολής των πληροφοριών

1. Οι Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην αρμόδια κατ’ ανάθεση αρχή της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας τα στοιχεία της Ενότητας Β’ του Τμήματος ΙΙΙ του Παραρτήματος V του ν. 4170/2013 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τμήμα ΙΙΙ.

2. Στην περίπτωση μη ύπαρξης στοιχείων για Δηλωτέους Πωλητές, κατά την έννοια της παρ. 3 της Ενότητας Β’ του Τμήματος Ι του Παραρτήματος V, οι Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην αρμόδια κατ’ ανάθεση αρχή της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, το αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου του έτους που έπεται της Περιόδου Αναφοράς που αφορούν οι εφαρμοστέες απαιτήσεις υποβολής στοιχείων, μηδενική αναφορά (nil reporting), σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.

3. Ο ηλεκτρονικός μορφότυπος για την υποβολή των στοιχείων της Ενότητας Β’ του Τμήματος ΙΙΙ του Παραρτήματος V του ν. 4170/2013 προσδιορίζεται βάσει του Παραρτήματος XIV του Εκτελεστικού Κανονισμού (Ε.Ε.) 2015/2378 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015. Γ ια την υποβολή των στοιχείων οι Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας χρησιμοποιούν το λατινικό αλφάβητο εφαρμόζοντας τα διεθνή πρότυπα «μεταγραφής και μεταγραμματισμού» (“transliteration rules”) (όπως ISO 8859, 843).

4. Οι Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας υποχρεούνται να εγγραφούν στο Σύστημα Αμοιβαίας Υποβολής Στοιχείων (ΣΑΥΣ) της Α.Α.Δ.Ε., που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της υποβολής στοιχείων και αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 9ΑΓ του ν. 4170/2013, σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. και εντός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστησαν Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας.

Ειδικώς, όσον αφορά τους Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας κατά την περ. β) της παρ. 4 της Ενότητας Α’ του Παραρτήματος V του ν. 4170/2013, η εγγραφή τους στο εν λόγω Σύστημα έπεται του αιτήματος καταχώρισής τους στο κεντρικό μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας.

5. Οι Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας κατά την περ. α) της παρ. 4 της Ενότητας Α’ του Τμήματος Ι του Παραρτήματος V του ν. 4170/2013 που πληρούν οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες προϋποθέσεις και σε άλλο κράτος μέλος, εγγράφονται στο Σύστημα Αμοιβαίας Υποβολής Στοιχείων (ΣΑΥΣ) της Α.Α.Δ.Ε. αλλά απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής στοιχείων ή μηδενικής αναφοράς (nil reporting), εφόσον επιλέξουν να εγγραφούν σε άλλο κράτος μέλος και ενημερώσουν γραπτώς το Τμήμα Διασύνδεσης της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας. Η ενημέρωση αυτή λαμβάνει χώρα εντός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία ικανοποιήθηκε οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες προϋποθέσεις.

6. Οι Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης κατά την περ. α) της παρ. 4 της Ενότητας Α’ του Τμήματος Ι του Παραρτήματος V του ν. 4170/2013 που εμπίπτουν στις περιπτώσεις των παρ. 1 ή 2 της Ενότητας Α’ του Τμήματος ΙΙΙ, εγγράφονται στο Σύστημα Αμοιβαίας Υποβολής Στοιχείων (ΣΑΥΣ) της Α.Α.Δ.Ε. αλλά απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής στοιχείων ή μηδενικής αναφοράς (nil reporting) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας.

7. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας εκ μέρους της φορολογικής αρχής για την ολοκλήρωση της εμπρόθεσμης υποβολής στοιχείων ή μηδενικής αναφοράς (nil reporting), η προθεσμία υποβολής για τους Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας παρατείνεται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ομαλή ολοκλήρωση της υποχρέωσης.

8. Εάν η εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή στοιχείων ή μηδενικής αναφοράς (nil reporting) συμπίπτει με επίσημη αργία, Σάββατο ή Κυριακή, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη ημέρα κατά την οποία η Φορολογική Διοίκηση λειτουργεί για το κοινό, δυνάμει του άρθρου 7 του ΚΦΔ.

9. Κατά την εφαρμογή των κανόνων δέουσας επιμέλειας και υποβολής πληροφοριών από τους Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, σύμφωνα με τα Τμήματα ΙΙ και ΙΙΙ του Παραρτήματος V του ν. 4170/2013, λαμβάνονται υπόψη τα σχόλια του ΟΟΣΑ επί των Πρότυπων Κανόνων για την Υποβολή Στοιχείων από τους Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας όσον αφορά τους Πωλητές στην Οικονομία Διαμοιρασμού και στην Οικονομία Περιστασιακής Απασχόλησης, όπως εγκρίθηκαν από τον ΟΟΣΑ/Ο20 Περιεκτικό Πλαίσιο Προγράμματος BEPS στις 29 Ιουνίου 2020, καθώς και επί του προαιρετικού μοντέλου διευρυμένου πεδίου εφαρμογής που αναπτύχθηκε και εγκρίθηκε από τον ΟΟΣΑ στις 22 Ιουνίου 2021, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του ν. 4170/2013.

Άρθρο 3

Μεταβατικές διατάξεις

1. Η προθεσμία για την υποβολή των κατά περίπτωση εγγράφων τεκμηρίωσης σχετικά με τον προσδιορισμό ενός Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας ως Εξαιρούμενου της περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 1 εκπνέει την 26η Φεβρουαρίου 2024.

2. Η υποβολή πληροφοριών ή μηδενικής αναφοράς (nil reporting) αναφορικά με το έτος 2023 θα λάβει χώρα από την 8η Φεβρουαρίου 2024 έως και την 26η Φεβρουαρίου 2024.

3. Η προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 2 για την εγγραφή στο ΣΑΥΣ δεν ισχύει για την υποβολή πληροφοριών ή μηδενικής αναφοράς (nil reporting) αναφορικά με το έτος 2023. Η εν λόγω εγγραφή σε κάθε περίπτωση ολοκληρώνεται πριν την εκπνοή της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 3.

4. Η προθεσμία της παρ. 5 του άρθρου 2 για ενημέρωση του Τμήματος Διασύνδεσης της παρ. 2 του άρθρου 1 σχετικά με την επιλογή εγγραφής σε άλλο κράτος μέλος και την απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής πληροφοριών ή μηδενικής αναφοράς (nil reporting) αναφορικά με το έτος 2023 εκπνέει την 26η Φεβρουαρίου 2024.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2024

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ