Α.1015/2023
Είσπραξη εσόδων υπέρ τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)

Αθήνα, 15/02/2023
Α.1015/15.2.2023

Αρ.ΦΕΚ: Β’ 848/20.02.2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
2.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ KAI ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας: 106 72 Αθήνα
Πληροφορίες: Κορδάτου Ελ.
Τηλέφωνο: 210 36 36 833
E-Mail: e.kordatou@aade.gr

ΘΕΜΑ: Eίσπραξη εσόδων υπέρ ΤΡΙΤΩΝ από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Το άρθρο 98 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110).

2) Τον Κώδικα είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190).

3) Το π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των τοπικών γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α’ 6).

4) Το άρθρο 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206).

5) Το άρθρο 14 του ν. 2892/2001 «Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α’46).

6) Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

7) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’121).

8) Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

9) Το άρθρο 154 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 43).

10) Το υπ’ αρ. 88799/12.12.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών.

11) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1) Αναθέτουμε στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ) την είσπραξη των εσόδων των κάτωθι Δήμων, που συστάθηκαν με το άρθρο 154 του ν. 4600/2019, όταν τα έσοδα αυτά συμβεβαιώνονται με έσοδα του Δημοσίου:
α) ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ με ΑΦΜ 996832390
β) ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ με ΑΦΜ 996832376
γ) ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ με ΑΦΜ 996937703
δ) ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ με ΑΦΜ 996937715
ε) ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ με ΑΦΜ 996877610
στ) ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ με ΑΦΜ 996959690
ζ) ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ με ΑΦΜ 996991756

2) Από το ποσό που εισπράττεται υπέρ των ανωτέρω παρακρατείται ως δαπάνη βεβαίωσης και είσπραξης ποσοστό 20%, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

3) Το ποσό που παρακρατείται θα αποδίδεται στον Α.Λ.Ε. 1440103001 του κρατικού προϋπολογισμού.

4) Η βεβαίωση εσόδων δεν πραγματοποιείται όταν το προς βεβαίωση ποσό είναι μικρότερο των (30 €) τριάντα ευρώ.

5) Σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, για οποιαδήποτε αιτία, ολόκληρο το εισπραχθέν ποσό, συμπεριλαμβανομένου και του ποσοστού παρακράτησης ως δαπάνη του Δημοσίου για την βεβαίωση και είσπραξη υπέρ του τρίτου, βαρύνει τον τρίτο και επιστρέφεται από αυτόν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ