Α.1009/2024
Διατίμηση δελτίων TIR και Μεμονωμένων Εγγυήσεων με Τίτλους για το έτος 2024

Αριθμ. Α 1009/2024

(ΦΕΚ Β’ 465/24-01-2024)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 6 και 8 του Κεφαλαίου II της από 14-11-1975 Διεθνούς Τελωνειακής Σύμβασης «Περί Διεθνούς Μεταφοράς Εμπορευμάτων δια Δελτίων TIR (Σύμβαση TIR)» η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1020/1980 (Α’ 32).

2. Την υπό στοιχεία Τ.1861/34/Β0019/15-4-2008 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης του δικαιώματος έκδοσης και χορήγησης δελτίων TIR σε εξουσιοδοτούμενο Οργανισμό και τρόποι διαχείρισης του δικαιώματος αυτού» (Β’ 836) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 5 και 8 αυτής.

3. Την υπό στοιχεία Δ19Β 5018839 ΕΞ 2013/10-05-2013 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Τ.1861/34/Β0019/15-04-2008 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών “Όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης του δικαιώματος έκδοσης και χορήγησης δελτίων TIR σε εξουσιοδοτούμενο Οργανισμό και τρόποι διαχείρισης του δικαιώματος αυτού” (Β’ 836)» (Β’ 1303).

4. Την υπό στοιχεία Ο. 688/26/Β0019/5-8-2008 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάθεση-εξουσιοδότηση του δικαιώματος έκδοσης και χορήγησης των δελτίων TIR στην Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ)» (Β’ 1691).

5. Την από 19-12-2006 πράξη Μεμονωμένης Εγγύησης με Τίτλους της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ), η οποία έγινε αποδεκτή στις 22-12-2006 από την 19η Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

6. Την υπό στοιχεία Α.1283/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Διατίμηση δελτίων TIR και Μεμονωμένων Εγγυήσεων με Τίτλους για το έτος 2021» (Β’ 5817).

7. Το υπό στοιχεία Α9/0366/19-05-2023 έγγραφο της ΟΦΑΕ με το οποίο υποβάλλει τον από 31/12/2022 Ισολογισμό του έτους 2022 και την από 10/03/2023 έκθεση ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεών της.

8. Το υπό στοιχεία Α9/0880/18-12-2023 έγγραφο της ΟΦΑΕ, με το οποίο υποβάλλει: α) τον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων διαχείρισης δελτίων TIR και τίτλων μεμονωμένης εγγύησης έτους 2024, β) αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς δελτίων TIR από το διεθνή οργανισμό IRU και γ) το οργανόγραμμα της ΟΦΑΕ.

9. Το αντίγραφο του ειδικού έντοκου λογαριασμού ^LPHA BANK), όπου εμφανίζεται η κίνηση και το υπόλοιπο του λογαριασμού στις 19-12-2023 που ανέρχεται στο ποσό του 1.008.777,85 € και αποδεικνύεται η ύπαρξη του ποσού του αποθεματικού, όπως το ποσό αυτό διαμορφώθηκε με την υπό στοιχεία Α.1055/21-04-2023 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Τ.1861/34/Β0019/15-04-2008 (Β’ 836) Α.Υ.Ο.Ο.» (Β’ 2760, ΑΔΑ: ΨΜΞΩ46ΜΠ3Ζ-640).

10. Το υπό στοιχεία Α9/0881/18-12-2023 έγγραφο της ΟΦΑΕ, με το οποίο αιτείται την αύξηση της τιμής των δελτίων TIR για το έτος 2024.

11. Το Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

12. Το Π.Δ.77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

13. Το Π.Δ.82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

14. Το Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

15. Την υπό στοιχεία 102916 ΕΞ 2023/10-07-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεοχάρη Θεοχάρη» (Β’4441).

16. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

17. Το Κεφάλαιο Α’ «Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

18. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738).

19. Την υπ’ αρ. 1 της 20-01-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, καθώς και την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και με την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ2020/17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

20. Την ανάγκη καθορισμού τιμής δελτίων TIR και Μεμονωμένων Εγγυήσεων με Τίτλους για το έτος 2024.

21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Καθορισμός τιμών πώλησης των Δελτίων TIR και των Μεμονωμένων Εγγυήσεων με Τίτλους για το έτος 2024

Οι τιμές πώλησης των Δελτίων TIR και των Μεμονωμένων Εγγυήσεων με Τίτλους, για το έτος 2024, καθορίζονται, ως ακολούθως:

α. ΔΕΛΤΙΑ TIR

-14 φυλλο δελτίο TIR: Ογδόντα πέντε (85) ΕΥΡΩ ανά τεμάχιο.

– 6φυλλο δελτίο TIR: Εξήντα πέντε (65) ΕΥΡΩ ανά τεμάχιο.

β. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ: Είκοσι επτά (27) ΕΥΡΩ ανά τεμάχιο.

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2024

Ο Υφυπουργός
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ