Α.1002/2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017/27-01-2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Έσοδων «Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης» (Β’ 810)

Αριθμ. Α 1002/28-12-2022

(ΦΕΚ Β’ 10/09-01-2023)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 22-30, 210-225 και 237-242 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 269),
β) των άρθρων 8-11, 13-18, 164, 171, 177-180, 182 και 201-203 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 343),
γ) των άρθρων 8, 12, 14-15, 260-261, 264 και 266-267 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 343),
δ) των άρθρων 14-15 και 22 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/341 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία και την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2446/2015 της Επιτροπής (L 69),
ε) του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’265) και ειδικότερα της παρ. 3 του άρθρου 33, των άρθρων 41, 142 και επ. αυτού,
στ) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
ζ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β’ 130 και 372) κοινή απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).

3. Την υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017/ 27-01-2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης» (Β’ 810).

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

5. Την ανάγκη επικαιροποίησης και εναρμόνισης της υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017/27.1.2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης», με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με το ειδικό καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

Η υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017/27.1.2017 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης» τροποποιείται, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Οι περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 4 «Προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας» αντικαθίστανται, ως ακολούθως:
«β) προκειμένου περί Α.Ε. και Ε.Π.Ε., το τελευταίο εν ισχύ καταστατικό, το οποίο έχει αναρτηθεί, ηλεκτρονικά, στο Γ.Ε.ΜΗ.
γ) προκειμένου περί Α.Ε., το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρίας, το οποίο έχει αναρτηθεί, ηλεκτρονικά, στο Γ.Ε.ΜΗ.».

Άρθρο 2

Η παρ. 1 του άρθρου 5 «Παροχή εγγύησης» αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«1. Για τη λειτουργία του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης και την υπαγωγή εμπορευμάτων σε αυτό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης, συνολικής ή μεμονωμένης.
Συνολική εγγύηση κατατίθεται, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου, με έγκριση από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, κατά τον χρόνο έκδοσης της άδειας λειτουργίας της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης. Μεμονωμένη εγγύηση κατατίθεται με την υποβολή έκαστης διασάφησης, για την υπαγωγή εμπορευμάτων
στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης. Ως τελωνείο εγγύησης θεωρείται:
α) σε περίπτωση σύστασης συνολικής εγγύησης, η αρμόδια για την έκδοση της άδειας λειτουργίας της αποθήκης αποταμίευσης τελωνειακή αρχή,
β) σε περίπτωση σύστασης μεμονωμένης εγγύησης, το τελωνείο υπαγωγής, στο οποίο υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή η διασάφηση για υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης.».

Άρθρο 3

Η παρ. 2 του άρθρου 8 «Υπαγωγή Παραμονή εμπορευμάτων στο καθεστώς» αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«2. Ο διαχειριστής της αποθήκης γνωστοποιεί, στο Τελωνείο Ελέγχου, τη φυσική παραλαβή των εμπορευμάτων.».

Άρθρο 4

Η παρ. 5 του άρθρου 9 «Λογιστική αποθήκης Κατάσταση αποθεμάτων» αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«5. Ο διαχειριστής της αποθήκης γνωστοποιεί, σε κάθε περίπτωση, στο Τελωνείο Ελέγχου, τον αριθμό καταχώρησης στην τηρούμενη λογιστική αποθήκης για κάθε διασάφηση αποταμίευσης, καθώς και για κάθε μεταβολή που περιγράφεται στην ανωτέρω παράγραφο.».

Άρθρο 5

Η παρ. 2 του άρθρου 14 «Εκκαθάριση του καθεστώτος» αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«2. Για τα αποταμιευμένα εμπορεύματα που υφίστανται φυσική απομείωση του βάρους ή του όγκου τους, αρμόδια Επιτροπή που απαρτίζεται από έναν τελωνειακό υπάλληλο του Τελωνείου Ελέγχου και έναν χημικό της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους καθορίζει τα ποσοστά φυσικής απομείωσης των εμπορευμάτων αυτών ή εφαρμόζει, αναλογικά, τα ποσοστά φυσικής απομείωσης που έχουν καθορισθεί για τα ίδια ενωσιακά εμπορεύματα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 2960/2001. Εάν κρίνεται απαραίτητο, λόγω της φύσης των εμπορευμάτων, ζητείται η συνδρομή υπαλλήλου άλλης αρμόδιας του είδους των εμπορευμάτων δημόσιας αρχής.
Η εν λόγω Επιτροπή για την πιστοποίηση της φυσικής απομείωσης και τον ορισμό των ποσοστών αυτής, συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, στο οποίο καταγράφεται η ακριβής περιγραφή του προϊόντος, ο τρόπος καθορισμού του ποσοστού φυσικής απομείωσης και τυχόν διαπιστώσεις της Επιτροπής.».

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2022

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ