Α.1001/2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Τ.1861/34/ Β0019/15-04-2008 (Β’ 836) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών

Αριθμ. Α 1001/28-12-2022

(ΦΕΚ Β’ 8/09-01-2023)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 1020/1980 «Περί κυρώσεως της Τελωνειακής Συμβάσεως ’’Περί διεθνούς Μεταφοράς Εμπορευμάτων δια δελτίων TIR (Σύμβαση TIR)’’» (Α’ 32) και ιδίως του άρθρου πρώτου, με το οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση, και ειδικότερα του άρθρου 6 αυτής, και του άρθρου δεύτερου αυτού,
β) του στοιχείου β) της παρ. 3 του άρθρου 226 και του στοιχείου β) της παρ. 2 του άρθρου 227 του Κανονισμού (ΕΕ) 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (L 269),
γ) του άρθρου 163 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2447/2015 της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (L 343), όπως τροποποιήθηκε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 989/2017 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2017 (L 149),
δ) της υπό στοιχεία Ο.688/26/Β0019/05.08.2008 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Περί ανάθεσης-εξουσιοδότησης του δικαιώματος έκδοσης και χορήγησης των δελτίων TIR στην Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (Ο.Φ.Α.Ε.)» (Β’ 1691),
ε) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’126 για διόρθωση σφάλματος),
ζ) της υπ’ αρ. Υ2/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901),
η) της υπ’ αρ. 339/18.07.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051),
θ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ι) του Κεφ. Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
ια) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) και
ιβ) της υπ’ αρ. 1/20-01-2016 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, καθώς και με την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

2. Την υπό στοιχεία Τ.1861/34/Β0019/15.04.2008 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης του δικαιώματος έκδοσης και χορήγησης δελτίων TIR σε εξουσιοδοτούμενο Οργανισμό και τρόποι διαχείρισης του δικαιώματος αυτού» (Β’ 836).

3. Την ανάγκη επανεξέτασης του ποσού της κατατιθεμένης εγγύησης από τον εξουσιοδοτημένο οργανισμό (Ο.Φ.Α.Ε.) για την έκδοση και χορήγηση δελτίων TIR, κατά τον Δεκέμβριο του έτους 2022 σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Α.1099/2021 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Τ.1861/34/Β0019/15.04.2008 (Β’ 836/2008) ΑΥΟΟ» (Β’ 1738).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στην υπό στοιχεία Τ. 1861/34/Β0019/15-4-2008 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών επέρχεται η εξής τροποποίηση:
Αντικαθίσταται η παρ. 18 του άρθρου 1, ως εξής:
«18. Να καταθέσει τραπεζική εγγύηση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ποσού διακοσίων σαράντα χιλιάδων (240.000) ευρώ, για την πληρέστερη εξασφάλιση των απαιτήσεων του Δημοσίου από παραβάσεις των όρων της παρούσας. Το ύψος του ποσού της εγγύησης για το διάστημα από τον Ιούλιο του έτους 2023 και εφεξής επανεξετάζεται τον Ιούνιο του έτους 2023.».

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ