9942/28-04-2023
Καθορισμός τέλους διαδρομής και τέλους τερματικής εξυπηρέτησης έτους 2023 και ρυθμίσεις απαλλαγών

Αριθμ. 9942/2023

(ΦΕΚ Β’ 3088/10-05-2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4757/2020 «Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 240),
β. του ν. 1473/1984, άρθρο 31, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 2214/1994 (Α’ 75),
γ. του ν. 1815/1988 περί κυρώσεως του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (Α’ 250) και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 189, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο πέμπτο του ν. 2338/1995 περί κυρώσεως της Σύμβασης Ανάπτυξης του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, ίδρυσης της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και άλλων διατάξεων (Α’ 202),
δ. του ν. 3315/2005 «Περί κυρώσεως της Τελικής Πράξης της Διπλωματικής Συνδιάσκεψης σχετικά με το Πρωτόκολλο Ενοποίησης της Διεθνούς Σύμβασης EUROCONTROL της σχετικής με τη συνεργασία για την ασφάλεια της Αεροναυτιλίας της 13ης Δεκεμβρίου 1960 σε συνέχεια των διαφόρων τροποποιήσεων που έγιναν»,
ε. του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
στ. του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύστασης Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208),
ζ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
η. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

2. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/317 της Επιτροπής της 11ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την καθιέρωση μηχανισμού επιδόσεων και συστήματος χρέωσης τελών στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και με την κατάργηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 390/2013 και (ΕΕ) αριθ. 391/2013.

3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2020/1627 της Επιτροπής της 3ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με έκτακτα μέτρα για την τρίτη περίοδο αναφοράς (2020-2024) του μηχανισμού επιδόσεων και του συστήματος χρέωσης τελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού λόγω της πανδημίας COVID-19.

4. Την υπό στοιχεία ΥΠΑ/Δ11/Γ/22081/10061/30-5-1997 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός Δικαιούχων Τελών Δικαιωμάτων και λοιπών επιβαρύνσεων» (Β’ 484).

5. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

6. Το από 15.8.2020 π.δ. «Διορισμός Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 662) και την υπ’ αρ. 208916/30.7.2021 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός μελών Εκτελεστικού Συμβουλίου της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 659).

7. Την υπ’ αρ. 233749/2.09.2021 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Συγκρότηση σε σώμα του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 767).

8. Την υπό στοιχεία Υ1/2023 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας, Γεώργιο Γεραπετρίτη» (Β’ 1181).

9. Την υπ’ αρ. 102555/2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β’ 2133).

10. Την υπ’ αρ. 81689/2023 απόφαση «Ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και διατάκτη σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133)» (Β’ 1573).

11. Την υπ’ αρ. 22/173 απόφαση της Διευρυμένης Μόνιμης Επιτροπής (ENLARGED COMMISSION) του EUROCONTROL για την τιμή μονάδας επί τη διαδρομή έτους 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία που εστάλησαν από την Α.Π.Α. στο Eurocontrol την 01.11.2022 και παρουσιάστηκαν στην 119η συνεδρίαση της Διευρυμένης Επιτροπής (Enlarged Committee) τo Νοέμβριο 2022.

12. Την υπ’ αρ. 22/174 απόφαση της Διευρυμένης Μόνιμης Επιτροπής (ENLARGED COMMISSION) του EUROCONTROL σχετικά με τον καθορισμό του τόκου υπερημερίας για καθυστερούμενες πληρωμές τελών διαδρομής για την περίοδο εφαρμογής που αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2023.

13. Το από 07.04.2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με το οποίο δόθηκε έγκριση για εφαρμογή έκπτωσης στα τέλη τερματικής εξυπηρέτησης έτους 2023 για το χρονικό διάστημα από 01.04.2023-31.12.2023 (εκπτωτική τιμή μονάδας 116,00 € αντί 162,13 €).

14. Τη συνεδρίαση της 12ης Απριλίου 2023 του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.), κατόπιν της από 07.04.2023 εισήγησης του Διοικητή Α.Π.Α., στην οποία εγκρίθηκε το περιεχόμενο της προς εισήγηση κοινής υπουργικής απόφασης προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

15. Την υπό στοιχεία ΑΠΑ/8757/12.04.2023 εκτίμηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της ΓΔΟΕΔΥ, στην οποία αναλύθηκε το θετικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης.

16. Το υπό στοιχεία πτωτ. ΑΠΑ/ΥΣ/401/12.03.2023 υπηρεσιακό σημείωμα του Διοικητή Α.Π.Α.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε την τιμή μονάδος εξυπηρέτησης κατά τη διαδρομή ανά μονάδα εξυπηρέτησης αεροσκαφών σε είκοσι πέντε ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά (€ 25,54) από 1/1/2023 έως 31/12/2023.
α) Η τιμή αυτή περιλαμβάνει:
Την εθνική μονάδα εξυπηρέτησης (National Unit Rate) η οποία ανέρχεται σε είκοσι πέντε ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (€ 25,45), τη διοικητική μονάδα εξυπηρέτησης EUROCONTROL η οποία ανέρχεται σε εννέα λεπτά του ευρώ (€ 0,09).
β) Τα τέλη διαδρομής επιβάλλονται σε κάθε αεροσκάφος που ίπταται εντός του ATHINAI FIR/HELLAS UIR έναντι:
Των παρεχομένων από τη Χώρα υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας καθώς και για τη χρήση ραδιοναυτιλιακών βοηθημάτων τηλεπικοινωνιακής και μετεωρολογικής κατά την πτήση εξυπηρέτησης και για τη λειτουργία του συστήματος τελών διαδρομής, που καλύπτονται από την εθνική μονάδα εξυπηρέτησης, των παρεχομένων από τον Οργανισμό EUROCONTROL υπηρεσιών για τη λειτουργία του συστήματος τελών διαδρομής, που καλύπτονται από την διοικητική μονάδα εξυπηρέτησης.
γ) Τα τέλη διαδρομής για συγκεκριμένη πτήση εντός της ζώνης χρέωσης τελών διαδρομής ισούνται με το γινόμενο της τιμής μονάδος επί τις μονάδες εξυπηρέτησης για τη συγκεκριμένη πτήση.
δ) Η μονάδα εξυπηρέτησης κατά τη διαδρομή υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό του συντελεστή απόστασης επί του συντελεστή βάρους για κάθε αεροσκάφος.

2. Καθορίζουμε την τιμή μονάδος τερματικής εξυπηρέτησης ανά μονάδα εξυπηρέτησης αεροσκαφών στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» (ζώνη χρέωσης τερματικής περιοχής) σε εκατόν εξήντα δύο ευρώ και δεκατρία λεπτά (€162,13) από 1-1-2023 έως 31-3-2023 και σε εκατόν δέκα έξι ευρώ (€116,00) από 1-4-2023 έως 31-12-2023.
α) Τα τέλη τερματικής εξυπηρέτησης επιβάλλονται σε κάθε αεροσκάφος που απογειώνεται από τη ζώνη χρέωσης τερματικής περιοχής έναντι παρεχομένων από τη Χώρα τερματικών αεροναυτιλιακών υπηρεσιών,
β) τα τέλη τερματικής εξυπηρέτησης για συγκεκριμένη πτήση εντός της συγκεκριμένης ζώνης χρέωσης ισούνται με το γινόμενο της τιμής μονάδος επί τις μονάδες τερματικής εξυπηρέτησης για τη συγκεκριμένη πτήση, γ) η μονάδα τερματικής εξυπηρέτησης ισούται με τον συντελεστή βάρους κάθε αεροσκάφους.

3. Καθορίζεται από 1-1-2023 τόκος υπερημερίας, με τον οποίο επιβαρύνονται οι καθυστερημένα εξοφλούμενες οφειλές τελών διαδρομής και τερματικής περιοχής, ετήσιου επιτοκίου 9,97%, όπως προβλέπεται στην υπ’ αρ. 22/174 απόφαση της Διευρυμένης Μόνιμης Επιτροπής (ENLARGED COMMISSION) του EUROCONTROL (στοιχείο 12 του σκεπτικού).

4. Ο υπολογισμός των τελών διαδρομής και τερματικής περιοχής, η τιμολόγηση και η είσπραξή τους γίνεται από τον Οργανισμό EUROCONTROL με βάση την Πολυμερή Συμφωνία σχετική με τα τέλη διαδρομής του 1981, την από 1/1/2010 Διμερή Συμφωνία σχετική με τα Τέλη Τερματικής Περιοχής μεταξύ του EUROCONTROL και της Ελληνικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας καθώς και τους λοιπούς Όρους Εφαρμογής και Κανονισμούς του EUROCONTROL.

5. Από τα τέλη διαδρομής και τα τέλη τερματικής περιοχής απαλλάσσονται:
α) Πτήσεις που εκτελούνται με αεροσκάφος μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους απογείωσης κάτω των δύο μετρικών τόνων,
β) μεικτές πτήσεις VFR/IFR (εξ όψεως και με όργανα) στις ζώνες χρέωσης, εφόσον οι πτήσεις εκτελούνται αποκλειστικά σύμφωνα με VFR και εφόσον δεν εισπράττεται τέλος κατά τη διαδρομή για τις πτήσεις VFR,
γ) πτήσεις που εκτελούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά, στο πλαίσιο επίσημης αποστολής, βασιλεύοντος μονάρχη και του στενού οικογενειακού κύκλου του, αρχηγών κρατών, αρχηγών κυβερνήσεων και υπουργών, εφόσον τεκμηριώνεται με το κατάλληλο δηλωτικό ή σημείωση στο σχέδιο πτήσης ότι η πτήση εκτελείται αποκλειστικά προς τον σκοπό αυτό,
δ) πτήσεις έρευνας και διάσωσης που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον ενδεδειγμένο αρμόδιο φορέα,
ε) στρατιωτικές πτήσεις που εκτελούνται με ελληνικά στρατιωτικά αεροσκάφη ή στρατιωτικά αεροσκάφη άλλων χωρών, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας,
στ) εκπαιδευτικές πτήσεις που εκτελούνται αποκλειστικά εντός του εναέριου χώρου της Ελλάδας και αποκλειστικά για την κτήση πτυχίου, ή ειδικότητας αν πρόκειται για πλήρωμα θαλάμου διακυβέρνησης, εφόσον αυτό τεκμηριώνεται με κατάλληλη σημείωση στο σχέδιο πτήσης ότι η πτήση εκτελείται αποκλειστικά προς τον σκοπό αυτό,
ζ) πτήσεις που εκτελούνται αποκλειστικά για τον έλεγχο ή τη δοκιμή εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως επίγειο αεροναυτιλιακό βοήθημα, εξαιρουμένων των πτήσεων για τη μετακίνηση των σχετικών αεροσκαφών,
η) πτήσεις που τερματίζονται στον αερολιμένα από τον οποίο απογειώθηκε το αεροσκάφος και κατά τη διάρκεια των οποίων δεν πραγματοποιήθηκε ενδιάμεση προσγείωση,
θ) πτήσεις εξ όψεως (VFR).

6. Με την παρούσα απόφαση καταργείται κάθε προηγούμενη, κατά το μέρος που τα θέματά της ρυθμίζονται με την παρούσα.

7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

8. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στο AIP GREECE και να ανακοινωθεί σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ