9932 ΕΞ 15-03-2022
Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» σε φορείς του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αριθμ. 9932 ΕΞ 2022

(ΦΕΚ Β’ 1255/17-03-2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη

Α. Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),
2. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
3. το άρθρο 17 του ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 170),
4. του άρθρου 37 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94),
5. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119),
6. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),
7. του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α’ 97),
8. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών αποφάσεων,
9. των υποπαρ. Θ3 και Θ12 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α’ 222), όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 89 του ν. 4547/2018 (Α’ 102),
10. του π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Α’31),
11. του π.δ. 155/2009 «Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (Α’ 197),
12. του ν. 4563/2018 «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 169), και ιδίως του άρθρου 4 και της παρ. 2 του άρθρου 9 αυτού,
13. του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως των άρθρων 50 έως 68,
14. της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195),
15. του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85),
16. του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 43),
17. των άρθρων 11 και 12 του ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 44),
18. την παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195),
19. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
20. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
21. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
22. της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902), και
23. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Γ. Της υπό στοιχεία 165788/Ζ2/4.12.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Φ.122.1/72/88553/Ζ2/3-6-2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ”Διαδικασία είσπραξης ποσοστού επί του εισοδήματος καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και τρόπος είσπραξης εκκρεμών οφειλών παρελθόντων ετών” (Β’ 2271)» (Β’ 5351).

Δ. Την υπό στοιχεία 14177 ΕΞ 2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Εξασφάλιση της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» (Β’ 2066).

Ε. Το υπ’ αρ. 4476/5-4-2021 αίτημα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το υπ’ αρ. 4926/ 26-1-2021 αίτημα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το υπ’ αρ. 6502/22-2-2021 αίτημα του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ, το υπ’ αρ. 7228/ 16-4-2021 αίτημα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το υπ’ αρ. 7240/16-4-2021 αίτημα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το υπ’ αρ. 7581/16-4-2021 αίτημα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου».

ΣΤ. Το υπ’ αρ. 9934/05-04-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το υπ’ αρ. 2145/26-01-2021 έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το υπ’ αρ. 13703/11-05-2021 έγγραφο του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ, το υπ’ αρ. 11308/16-04-2021 έγγραφο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το υπ’ αρ. 11325/16-04-2021 έγγραφο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το υπ’ αρ. 11378/16-04-2021 έγγραφο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου».

Ζ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου»

Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» της ΑΑΔΕ, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία των περ. α’ και β’ της παρ. 1Β του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 και, συγκεκριμένα:
i. τα κάτωθι στοιχεία φυσικών προσώπων:
– Α.Φ.Μ.
– Δ.Ο.Υ.
– Επώνυμο
– Όνομα
– Ονοματεπώνυμο πατρός
– Ονοματεπώνυμο μητρός
– Ημερομηνία γέννησης
– Τόπος γέννησης
– Πλήρη στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας
– Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας,
ii. τα κάτωθι στοιχεία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων:
– Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
– Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)
– Επωνυμία
– Διακριτικός τίτλος
– Πλήρη στοιχεία διεύθυνσης της έδρας
– Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας,
στα πληροφοριακά συστήματα των ακόλουθων φορέων:
α) στο πληροφοριακό σύστημα «Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Κυρώσεων COVID-19» της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων λόγω των αυξημένων και απαιτητικών αναγκών των αρμοδιοτήτων της ΔΙ.Μ.Ε.Α. καθώς και για τον καλύτερο συντονισμό όλων των ελεγκτικών μηχανισμών (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, Περιφέρειες, Δημοτική Αστυνομία, Ε.Α.Δ.), όπου έχει δημιουργηθεί αναπόφευκτα η ανάγκη μια κεντρικής διαχείρισης όλων των παραβάσεων COVID-19 που προκύπτουν από τους μηχανισμούς αυτούς, σύμφωνα με τον ν. 4712/2020 (Α’ 146),
β) στο πληροφοριακό σύστημα «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ» του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), με σκοπό την ταχύτερη πρωτοκόλληση και διοικητική διεπεραίωση των αιτημάτων φυσικών και νομικών προσώπων προς τον ΕΟΠΠΕΠ στο πλαίσιο άσκησης των κατά νόμο αρμοδιοτήτων του,
γ) στο πληροφοριακό σύστημα «resCom ΕΛΚΕ ΠΑ.ΠΕΛ.» του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για τον προσδιορισμό των υποχρεώσεων των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προς τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011, της υπό στοιχεία 165788/Ζ2/4.12.2020 (Β’ 5351) κοινής υπουργικής απόφασης και των περ. ε και ιδ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ΚΦΔ,
δ) στο πληροφοριακό σύστημα «resCom ΕΛΚΕ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για τον προσδιορισμό των υποχρεώσεων των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) προς τον ΕΛΚΕ του Α.Π.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011, της υπό στοιχεία 165788/Ζ2/4.12.2020 (Β’ 5351) κοινής υπουργικής απόφασης και των περ. ε και ιδ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ΚΦΔ,
ε) στο πληροφοριακό σύστημα «resCom ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου» του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, για τον προσδιορισμό των υποχρεώσεων των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης του Ιονίου Πανεπιστήμιου (Ι.Π.) προς τον ΕΛΚΕ του Ι.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011, της υπό στοιχεία 165788/Ζ2/4.12.2020 (Β’ 5351) κοινής υπουργικής απόφασης και των περ. ε και ιδ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ΚΦΔ,
στ) στο πληροφοριακό σύστημα «Εφαρμογές Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ, με σκοπό την υλοποίηση της δράσης για την πρόσβαση των δικαιούχων στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας σύμφωνα με τον ν. 4563/2018 (Α’ 169), τον ν. 4727/2020 (Α’ 184) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες αποφάσεις. Η διαδικτυακή υπηρεσία διατίθεται για την άντληση των στοιχείων διεύθυνσης των ενδιαφερομένων και την εξακρίβωση της μόνιμης κατοικίας του στο πλαίσιο των αιτήσεων των δικαιούχων.

Άρθρο 2
Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας

1. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών στους φορείς του άρθρου 1 διενεργείται, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Οι Φορείς του άρθρου 1 έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων τους υποχρεούνται να κάνουν χρήση των πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο για την επίτευξη του σκοπού, όπως περιγράφεται, κατά περίπτωση, στην παρούσα.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2022

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ