98676/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α321/01-04-2022
Συμπλήρωση της διαδικασίας που καθορίζεται α) στην υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε./οικ.28303/ Α321/04.12.2020 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 5458) και β) στην υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.6670/Α321/ 18.03.2021 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 1136), λόγω χορήγησης έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής για την ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων που έχουν πληγεί από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου και από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Φθιώτιδας, Πιερίας, Γρεβενών και Κοζάνης, αντίστοιχα

Αριθμ. 98676/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α321/2022

(ΦΕΚ Β’ 1741/11-04-2022)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την από 28.07.1978 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με τον ν. 867/1979 (Α’ 24) και ειδικότερα την παρ. 2 του άρθρου 2, το άρθρο 3, την παρ. 4 του άρθρου 5 και το άρθρο 19 αυτής.

2. Τα άρθρα 1 και 2 της από 26.03.1981 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981 και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981 (Α’ 203).

3. Το άρθρο πέμπτο του ν. 1190/1981 (Α’ 203), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παρ. 42 και 43 του άρθρου 1 του ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» (Α’ 123).

4. Την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1283/1982 «Για τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων δανειοδότησης των σεισμοπλήκτων και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων» (Α’ 114).

5. Το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 «Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (Α’ 25), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α’ 261).

6. Toν ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

7. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

8. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

9. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151) σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123) καθώς και του π.δ. 46/2021 «Τροποποίηση του π.δ. 123/2017 “Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών” (Α’ 151)» (Α’ 119).

10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) και τις διατάξεις της υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

11. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

12. Την υπό στοιχεία 312/20.09.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Γεώργιο Καραγιάννη» (Β’ 4346).

13. Την παρ. 2β του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26.10.2012), σύμφωνα με την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά, οι ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα» καθώς και τους Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (OJL 187, 26.6.2014, p. 1-78), αριθ. 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 (OJL 193, 1.7.2014, p. 1-75) και αριθ. 1388/2014 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2014 (L 369, 24.12.2014, p. 37-63).

14. Την υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 απόφαση Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, “Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών” (Β’ 746).

15. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26169/Α325/27.11.2020 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (Β’ 5293, διόρθωση σφάλματος Β’1432/2021), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8835/ Α325/23.06.2021 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 2791).

16. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.6350/A325/ 11.03.2021 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β’ 964, διόρθωση σφάλματος Β’1432/2021).

17. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/9028/Α325/17-5-2021 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών «Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών και Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/6350/Α325/11-3-2021 (Β’ 964, διόρθωση σφάλματος Β’ 1432/2021) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών» (Β’ 2094).

18. Την υπό στοιχεία 85666/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/21.3.2022 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών «Συμπλήρωση και τροποποίηση α) της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26169/Α325/27.11.2020 (Β’ 5293, διόρθωση σφάλματος Β’1432/2021, τροποποίηση και συμπλήρωση Β’2791/2021) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» και β) της υπό στοιχεία 6350/A325/11.03.2021 (Β’ 964, διόρθωση σφάλματος Β’1432, συμπληρωματική και τροποποίηση Β’2094) κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β’ 1423).

19. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.28303/Α321/ 04.12.2020 απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων πληγέντων από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.» (Β’ 5458).

20. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.6670/Α321/ 18.03.2021 απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων πληγέντων από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, που εκδηλώθηκε στην Ελασσόνα Λάρισας.» (Β’ 1136).

21. Την υπό στοιχεία οικ.6772/Β9β/19.12.2011 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Τιμολόγιο υπολογισμού δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής» (Β’ 3201), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. ΙΙ της υπό στοιχεία οικ.11756/Δ5/16.10.2018 (Β’ 4776) απόφασης του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (διόρθωση σφάλματος Β’ 5988/2018).

22. Την υπό στοιχεία οικ.4212/Β11/02.10.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων με θέμα «Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για την κατάθεση φακέλων επισκευής κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό» (Β’ 2661).

23. Την υπό στοιχεία 1455/ΣΤ8/20.02.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων «Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής» (Β’ 455).

24. Τον ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις.» (Α’ 66), όπως συμπληρώθηκε με τα άρθρα 82, 83 και 84 του ν. 4871/2021 «Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 246).

25. Την υπό στοιχεία 161385 ΕΞ 2021/16.12.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 και από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021» (Β’ 5950), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 6066 ΕΞ 15-01-2022 (Β’ 69) κοινή υπουργική απόφαση.

και επειδή,

με την υπό στοιχεία 161385 ΕΞ 2021/16.12.2021 (Β’ 5950) κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 6066 ΕΞ 15-01-2022 (Β’ 69) κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας, αποφασίστηκε η χορήγηση έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες κτηρίων που επλήγησαν α) από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, καθώς και β) από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων, Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Γρεβενών και Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και καθορίστηκε η διαδικασία χορήγησής της.
Με την υπό στοιχεία 85666/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/21.3.2022 (Β’1423) κοινή υπουργική απόφαση τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι υπό στοιχεία, Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26169/Α325/27.11.2020 (Β’ 5293, διόρθωση σφάλματος Β’1432/2021, τροποποίηση και συμπλήρωση Β’2791/2021) και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε.6350/A325/11.03.2021 (Β’ 964, διόρθωση σφάλματος Β’1432/2021, συμπληρωματική και τροποποίηση Β’2094/2021) κοινές αποφάσεις των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών, που αφορούν στην οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των πληγέντων κτηρίων, από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου και από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Φθιώτιδας, Πιερίας, Γρεβενών και Κοζάνης, αντίστοιχα, ώστε να συμπεριληφθεί στους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης στεγαστικής συνδρομής, η χορήγηση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής, με τη μορφή έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης.
Οι προθεσμίες και η διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των βλαβών που έχουν προκληθεί στα κτήρια από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, έχουν καθοριστεί με την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.28303/Α321/04.12.2020 απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων πληγέντων από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.» (Β’ 5458).
Οι προθεσμίες και η διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των βλαβών που έχουν προκληθεί στα κτήρια από τον σεισμό της της 3ης Μαρτίου 2021, που εκδηλώθηκε στην Ελασσόνα Λάρισας, έχουν καθοριστεί με την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/ οικ.6670/Α321/18.03.2021 απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων πληγέντων από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, που εκδηλώθηκε στην Ελασσόνα Λάρισας.» (Β’ 1136).
απαιτείται να καθοριστεί η διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των πληγέντων κτηρίων τόσο από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου όσο και από τον σεισμό της της 3ης Μαρτίου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Φθιώτιδας, Πιερίας, Γρεβενών και Κοζάνης, όταν προβλέπεται η χορήγηση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής, με τη μορφή έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης, σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας,

αποφασίζουμε:

Τη συμπλήρωση της διαδικασίας χορήγησης στεγαστικής συνδρομής (Σ.Σ.) που καθορίζεται:
α) στην υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.28303/Α321/ 04.12.2020 απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 5458) για την αποκατάσταση των πληγέντων κτηρίων από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, και β) στην υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.6670/Α321/18.03.2021 απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 1136) για την αποκατάσταση των πληγέντων κτηρίων από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Φθιώτιδας, Πιερίας, Γρεβενών και Κοζάνης, ως εξής:

1. Στο στάδιο έκδοσης Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή ή αυτοστέγαση (αγορά έτοιμου ή υπό ανέγερση κτηρίου) ή αποπεράτωση (1ο στάδιο) απαιτείται η υποβολή, από τον ιδιοκτήτη του πληγέντος κτηρίου, πέραν των απαιτούμενων δικαιολογητικών που καθορίζονται στις υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.28303/Α321/04.12.2020 (Β’ 5458) και ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/ οικ.6670/Α321/18.03.2021 (Β’ 1136) αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 (εις διπλούν με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής), με το παρακάτω κείμενο:
Δεν έχω λάβει/Έχω Λάβει…………….(αναγράφεται το ποσό) ή Έχω αιτηθεί (διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει) πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής με τη μορφή έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης, σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις χορήγησης πρώτης αρωγής, για το κτήριο μου που κρίθηκε κατεδαφιστέο με τ…. υπ’ αρ Π.Α.Ε.Ε.Κ./Έκθεση αυτοψίας (διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει) που εκδόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) λόγω των βλαβών που υπέστη από τον σεισμό της , και βρίσκεται επί της οδού   στην Κοινότητα   της Δημοτικής Ενότητας  του Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας

2. Στο στάδιο έκδοσης Έγκρισης Στεγαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή ή αυτοστέγαση (αγορά έτοιμου ή υπό ανέγερση κτηρίου) ή αποπεράτωση Χορήγηση Α’ δόσης (2ο στάδιο) απαιτείται, η υποβολή από τον ιδιοκτήτη του πληγέντος κτηρίου, πέραν των απαιτούμενων δικαιολογητικών που καθορίζονται στις υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.28303/Α321/04.12.2020 (Β’ 5458) και ΔΑΕΦΚΚΕ/οικ.6670/Α321/18 .03.2021 (Β’ 1136) αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 (εις διπλούν με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής), με το παρακάτω κείμενο:
Δεν έχω λάβει/Έχω λάβει…………..(αναγράφεται το ποσό) ή Έχω αιτηθεί (διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει) πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής με τη μορφή έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης, σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις χορήγησης πρώτης αρωγής, για το κτήριο μου που κρίθηκε κατεδαφιστέο με τ.. υπ’ αρ Π.Α.Ε.Ε.Κ./Έκθεση αυτοψίας (διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει) που εκδόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) λόγω των βλαβών που υπέστη από τον σεισμό της , και βρίσκεται επί της οδού   στην Κοινότητα   της Δημοτικής Ενότητας  του Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας
Σημείωση: Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται στην περίπτωση που ο δικαιούχος έχει λάβει πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής και το έχει δηλώσει σε σχετική υπεύθυνη δήλωση σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.

3. Στο στάδιο έκδοσης Άδειας Επισκευής Χορήγηση Α’ δόσης Στεγαστικής Συνδρομής (1ο στάδιο) απαιτείται η υποβολή από τον ιδιοκτήτη του πληγέντος κτηρίου, πέραν των απαιτούμενων δικαιολογητικών που καθορίζονται στις υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.28303/Α321/04.12.2020 (Β’ 5458) και ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.6670/Α321/18.03.2021 (Β’ 1136) αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (εις διπλούν με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής), με το παρακάτω κείμενο:
Δεν έχω λάβει/Έχω Λάβει…….(αναγράφεται το ποσό) ή Έχω αιτηθεί (διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει) πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής με τη μορφή έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης, σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις χορήγησης πρώτης αρωγής για το κτήριο μου που αναφέρεται στην υπ’ αρ Έκθεση αυτοψίας/Δελτίο Επανελέγχου (διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.) και βρίσκεται επί της οδού   στην Κοινότητα   της Δημοτικής Ενότητας  του Δήμου   της Περιφερειακής Ενότητας , το οποίο υπέστη βλάβες λόγω του σεισμού της

4. Στις περιπτώσεις που έχει χορηγηθεί στον δικαιούχο πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής με τη μορφή έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης, για την αποκατάσταση του πληγέντος κτηρίου του, σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, η αρμόδια υπηρεσία, μετά την αίτηση του πληγέντα για χορήγηση Σ.Σ. και πριν την έγκριση χορήγησής της, θα προβαίνει σε συμψηφισμό εξ’ ολοκλήρου του ποσού της πρώτης αρωγής με την αναλογούσα δωρεάν κρατική αρωγή της Α’ δόσης Σ.Σ. ή με την εφάπαξ χορήγησή της, κατά περίπτωση. Όταν το ποσό της πρώτης αρωγής υπερβαίνει την αναλογούσα δωρεάν κρατική αρωγή (Δ.Κ.Α.) της Α’ δόσης Σ.Σ., η αρμόδια υπηρεσία, θα προβαίνει σε συμψηφισμό του υπολειπόμενου ποσού της πρώτης αρωγής με την αναλογούσα δωρεάν κρατική αρωγή της Β’ δόσης Σ.Σ. και εφόσον εκ νέου υπολείπεται ποσό πρώτης αρωγής θα συμψηφίζεται με τη δωρεάν κρατική αρωγή της Γ’ δόσης Σ.Σ (στις περιπτώσεις που προβλέπεται η χορήγηση Γ’ δόσης στη σχετική με το συμβάν κοινή υπουργική απόφαση περί χορήγηση στεγαστικής συνδρομής).
Μετά τον συμψηφισμό, εάν η χορηγηθείσα πρώτη αρωγή υπερβαίνει το συνολικό ποσό της αναλογούσας Δ.Κ.Α. η αρμόδια υπηρεσία θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την επιστροφή του υπερβαίνοντος ποσού, σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, βάσει των στοιχείων που διαθέτει.
Κατά τα λοιπά, η Σ.Σ. χορηγείται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/ οικ.28303/Α321/04.12.2020 (Β’ 5458) και ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.6670/Α321/18.03.2021 (Β’ 1136) αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Απριλίου 2022

Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ