9806/07-02-2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.6.2021 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670)

Αριθμ. 9806/2024

(ΦΕΚ Β’ 936/08-02-2024)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 66) και ιδίως της παρ. 7 του άρθρου 7, του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 8, του άρθρου 9 και των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 22.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 5082/2024 «Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 9).

3. Τις διατάξεις του ν. 5000/2022 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 – Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία – Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις – Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων – Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα» (Α’ 226).

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια – Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

6. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

7. Τις διατάξεις του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.» (Α’ 167).

8. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87) και ιδίως του άρθρου 160.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2576/1998 «Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (Α’ 25), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α’ 261) και ισχύει.

10. Το Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

11. Το Π.Δ.77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων-Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130) σε συνδυασμό με το Π.Δ.82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

12. Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

14. α) Την παρ. 2β του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26.10.2012) σύμφωνα με την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».

β) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 187 της 26.6.2014), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 11, 12 και 50 αυτού,

γ) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/2472 της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2022 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 327/21.12.2022), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 11, 13 και 37 αυτού.

δ) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/2473 της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2022 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 327/21.12.2022) και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 12, 13 και 44 αυτού.

ε) Τον ορισμό της «Επιχείρησης» σύμφωνα με το άρθρο 1 του Παραρτήματος Ι των Κανονισμών (ΕΕ) 651/2014, 2022/2472 και 2022/2473 «Επιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυτοαπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα».

15. Την υπό στοιχεία ΥΠ512/10.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Τριαντόπουλο» (Β’4438).

16. Την υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.6.2021 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670).

17. Την ανάγκη απλοποίησης και επίσπευσης των διαδικασιών εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 7 και 8 του ν. 4797/2021.

18. Την υπό στοιχεία 17920 ΕΞ 2024/2.2.2024 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη,

αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1. H παρ. 9 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.6.2021 (Β’ 2670) απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Για θεομηνίες που εκδηλώθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του Π.Δ.77/2023 (Α’ 130), η επιχορήγηση καταβάλλεται

α) στον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης ή του δικαιούχου φορέα όπως αυτός έχει δηλωθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στο myaade/Μητρώο και επικοινωνία. Για τον σκοπό αυτό η ΑΑΔΕ διαθέτει στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας «Άντληση ΙΒΑΝ για συγκεκριμένο ΑΦΜ (Ειδικού Σκοπού, για τη ΔΡΑΣΗ της ΑΡΩΓΗΣ)» (getIbanInfo). Επιπλέον από την ΑΑΔΕ γίνεται άντληση των Βασικών Πληροφοριών Φορολογικού Μητρώου (ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΠ-ΜΗ ΦΠ) με την υπηρεσία «Στοιχεία Φορολογικού Μητρώου – Αναζήτηση στοιχείων με βάση τον ΑΦΜ του Φυσικού ή Μη Φυσικού Προσώπου» (basicInfo της retrieveInfoByAFM), μέσω διαλειτουργικότητας και

β) στον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ της δικαιούχου αγροτικής εκμετάλλευσης – αγρότη – παραγωγού, όπως αυτός έχει δηλωθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τον σκοπό αυτό ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαθέτει τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής, και ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ διασταυρώνεται με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διασταύρωση IBAN – ΑΦΜ από Τράπεζες» (confirmAccount).

Στις περιπτώσεις αυτές δεν εφαρμόζεται η περ. ζ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί ο αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ στην ΑΑΔΕ ή τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητείται από τον δικαιούχο μέσω της οικεία Περιφέρειας και διασταυρώνεται με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διασταύρωση IBAN – ΑΦΜ από Τράπεζες» (confirmAccount).»

2. Η παρ. 6 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.6.2021 (Β’ 2670) απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Για θεομηνίες που εκδηλώθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του Π.Δ.77/2023 (Α’ 130), η προκαταβολή καταβάλλεται:

α) στον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης ή του δικαιούχου φορέα όπως αυτός έχει δηλωθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στο myaade/Μητρώο και επικοινωνία. Για τον σκοπό αυτό η ΑΑΔΕ διαθέτει στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας «Άντληση ^Ν για συγκεκριμένο ΑΦΜ (Ειδικού Σκοπού, για τη ΔΡΑΣΗ της ΑΡΩΓΗΣ)» (getIbanInfo). Επιπλέον από την ΑΑΔΕ γίνεται άντληση των Βασικών Πληροφοριών Φορολογικού Μητρώου (ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΠ-ΜΗ ΦΠ) με την υπηρεσία «Στοιχεία Φορολογικού Μητρώου – Αναζήτηση στοιχείων με βάση τον ΑΦΜ του Φυσικού ή Μη Φυσικού Προσώπου» (basicInfo της retrieveInfoByAFM), μέσω διαλειτουργικότητας και

β) στον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ της δικαιούχου αγροτικής εκμετάλλευσης – αγρότη – παραγωγού, όπως αυτός έχει δηλωθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τον σκοπό αυτό ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαθέτει τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής και ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ διασταυρώνεται με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διασταύρωση IBAN – ΑΦΜ από Τράπεζες» (confirmAccount).

Στις περιπτώσεις αυτές δεν εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3.

Σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί ο αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ στην ΑΑΔΕ ή τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητείται από τον δικαιούχο μέσω της οικεία Περιφέρειας και διασταυρώνεται με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διασταύρωση IBAN – ΑΦΜ από Τράπεζες» (confirmAccount)».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.6.2021 (Β’ 2670) απόφαση.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 7 Φεβρουαρίου 2024

Ο Υφυπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ