97673/2023
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 27462/15.3.2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης, βάσει του άρθρου 18 του ν. 4801/2021 (Α’ 83)» (Β’ 1151)

Αριθμ. 97673(ΦΕΚ Β’ 6227/27.10.2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4139/2013 «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 74) και ιδίως το άρθρο 2ΙΣΤ αυτού.

2. Τον ν. 4801/2021 «Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).

3. Τον ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

4. Τον ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 230).

5. Τον ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α’ 5) και ειδικότερα το μέρος Δ’ του τμήματος Β αυτού.

6. Τον ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α’ 68).

7. Τον ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α’ 61) και ειδικότερα το άρθρο 22, όπως τροποποιήθηκε με την υποπαρ. Γ.5 του πρώτου άρθρου του ν. 4254/2014 (Α’ 85).

8. Τον ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 32) και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 62.

9. Τον ν. 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα τις περ. 2α και 2β της παρ. 6 του άρθρου 11.

10. Τον ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75).

11. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

12. Το άρθρο 7 του ν.δ. 96/1973 «Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων» (Α’ 172).

13. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, A’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’133).

14. Το Π.Δ.77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

15. Το Π.Δ.82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

16. Το Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

17. Το Π.Δ.81/2023 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 134).

18. Το Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

19. Το Π.Δ.6/2021 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 7).

20. Το Π.Δ.97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

21. Το Π.Δ.121/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

22. Το Π.Δ.141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180).

23. Το Π.Δ.5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

24. Το Π.Δ.132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α’ 160).

25. Την υπό στοιχεία οικ. 483/35/Φ.15/2012/17.1.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 (Α’ 143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» (Β’ 158), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία οικ. 64618/856/Φ15/15.6.2018 (Β’ 2278) απόφαση.

26. Την υπ’ αρ. 27462/15.3.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης, βάσει του άρθρου 18 του ν. 4801/2021 (Α’ 83)» (Β’ 1151).

27. Την υπό στοιχεία οικ. 92108/1045/Φ.15/4.9.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/21.3.2012 (Β’ 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α’ 143)» (Β’ 3833).

28. Την υπό στοιχεία 484/36/Φ.15/2012/17.1.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής προστίμων του άρθρου 29 παρ. 8 του ν. 3982/2011 (Α’ 143)» (Β’ 230), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 74181/987/Φ15/2018 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της ΥΑ 484/36/Φ.15/2012 (Β’ 230) “Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής προστίμων του άρθρου 29 παρ. 8 του ν. 3982/2011 (Α’ 143)”» (Β’ 2804).

29. Την υπ’ αρ. 2243/333582/27.11.2020 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των τύπων και των τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής θερμοκηπίων και θαλάμων καλλιέργειας μανιταριών καθώς και θερμοκηπίων και θαλάμων θερμοκηπιακού τύπου φαρμακευτικής κάνναβης και διαδικασία έγκρισης και ελέγχου αυτών» (Β’ 5432).

30. Την υπ’ αρ. 8004/21.2.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη «Παροχή υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας προς τρίτους με καταβολή ανταλλάγματος» (Β’ 888).

31. Την υπό στοιχεία 102928 ΕΞ 2023/10.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’4441).

32. Την υπ’ αρ. 74103//5569/8.7.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 4408).

33. Την υπ’ αρ. 1220/10.7.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Ανάπτυξης, Άννα Μάνη» (Β’ 4442).

34. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 27462/15.03.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης, βάσει του άρθρου 18 του ν. 4801/2021 (Α’ 83)» (Β’ 1151), στα κάτωθι σημεία:

 

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 27462/15.03.2022 κοινής υπουργικής απόφασης

Στην υπ’ αρ. 27462/15.03.2022 κοινή υπουργική απόφαση επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Η παρ. 5 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Κατ’ εξαίρεση, στο πλαίσιο της παραγωγικής διαδικασίας των προϊόντων της φαρμακευτικής κάνναβης, επιτρέπεται η μεταφορά προϊόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2ΙΔ του ν. 4139/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν. 5039/2023, σε άλλους φορείς εντός και εκτός Ελλάδας, που διαθέτουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια, για την διενέργεια διεργασιών που δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του φορέα (π.χ. υπηρεσίες ακτινοβόλησης). Για τη μεταφορά των προϊόντων ισχύουν οι απαιτήσεις των παρ. 1-4.».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 5 αντικαθίσταται και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεταφορά δειγμάτων ενδιάμεσων ή/και τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης σε αδειοδοτημένα εργαστήρια από τον ΕΟΦ για ανάλυση φαρμακευτικών προϊόντων, σύμφωνα με τον ν. 1316/1983, ή αποστολή σε εργαστήρια του εξωτερικού αδειοδοτημένα για ανάλυση φαρμακευτικών προϊόντων από αντίστοιχες Αρχές Φαρμάκων του εξωτερικού, με σκοπό τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων των προϊόντων, που δεν δύναται να πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του φορέα, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

Για τη μεταφορά των δειγμάτων, ο φορέας γνωστοποιεί στη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (ΔΔΑ/ΑΕΑ) τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν:

α) Την ημερομηνία μεταφοράς.

β) Την ακριβή ημερομηνία και ώρα αναχώρησης.

γ) Τα στοιχεία ταυτότητας του μεταφορέα και του παραλήπτη σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1β του άρθρου 5.

δ) Την ακριβή ποσότητα και το είδος των μεταφερόμενων δειγμάτων.

ε) Τις απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις που αφορούν τον παραγωγό, μεταφορέα και παραλήπτη.

Σε κάθε περίπτωση μεταφερόμενες ποσότητες δειγμάτων ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων πρέπει να συσκευάζονται και να σφραγίζονται, κατά τρόπο ώστε να αποκλείεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάνοιξη αυτών κατά τη μεταφορά τους.».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας ξεκινά από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2023

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Υγείας
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης
ΑΝΝΑ ΜΑΝΗ

Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Εσωτερικών
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Προστασίας του Πολίτη
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ