97527/07-11-2023
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 51151/20.5.2023 απόφασης «Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ πρώην ΟΑΕΕ περιόδου 2023-2024» (Β’ 3420)
Αριθμ. 97527/2023

(ΦΕΚ Β’ 6613/23-11-2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 2 και 5 του άρθρου 69 του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (Α’ 115),
β) της περ. η’, της παρ. 4 του άρθρου 34, του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’ 88),
γ) της περ. γ της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75),
δ) του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α’ 98), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 113),
στ) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130) καθώς και του π.δ. 82/2023 (Α’ 139) περί μετονομασίας του Υπουργείου Οικονομικών σε Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
ζ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),
η) των άρθρων 16 και 32 του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

2. Την υπ’ αρ. 65928/13-7-2023 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 4526).

3. Την υπό στοιχεία 102928ΕΞ2023 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4441).

4. Την υπ’ αρ. 51151/20.5.2023 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ -πρώην ΟΑΕΕ περιόδου 2023-2024» (Β΄ 3420), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 66240/13-7-2023 (Β΄ 4536) και με την υπ’ αρ. 75462/23.08.2023 (Β΄ 5214).

5. Την υπ’αρ. 77/29-08-2023 γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

6. Την υπ’ αρ. 89136/11-10-2023 εισήγηση της Προϊσταμένης της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται ενδεχόμενη αύξηση της δαπάνης στον προϋπολογισμό της ΔΥΠΑ από αυτή που έχει ήδη προβλεφθεί με την υπ’ αρ. 51151/20.5.2023 (Β’ 3420) λόγω της μεγαλύτερης διάρκειας διαμονής, η οποία δεν δύναται να εκτιμηθεί,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 51151/20.5.2023 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους eΕΦΚΑ πρώην ΟΑΕΕ περιόδου 2023-2024» (Β’ 3420), ως ακολούθως:

Α. Αφαίρεση του Έβρου από τις περιοχές της περ (Ι) και αντίστοιχη ένταξη αυτού στις περιοχές της περ. (ΙΙ) της παρ. 2 του άρθρου 3, με μέγιστη 12ήμερη διάρκεια διαμονής, και διαμόρφωση της παραγράφου ως εξής:
«2. Η διάρκεια διαμονής των δικαιούχων ωφελουμένων ορίζεται από μία (1) έως έξι (6) διανυκτερεύσεις εντός του χρονικού διαστήματος της ως άνω παραγράφου για όλες τις περιοχές της Ελλάδας, πλην:
i) των νήσων Λέσβου, Χίου, Λέρου και Κω, όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως δέκα (10) διανυκτερεύσεις.
ii) των νήσων Ρόδου και Σάμου και των Δήμων Ιστιαίας Αιδηψού και Μαντουδίου Λίμνης Αγ. Άννας του Ν. Ευβοίας και του Νομού Έβρου, όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως δώδεκα (12) διανυκτερεύσεις».

Β. Ένταξη του Έβρου στις περιοχές με προσαυξημένη κατά 20% επιδότηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και διαμόρφωση του τρίτου εδαφίου της παρ. 2.α. του άρθρου 4 ως εξής:
«Για τα καταλύματα των νήσων Ρόδου και Σάμου, των Δήμων Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας και του Νομού Έβρου, οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος».

Στην περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 51151/20.5.2023 (Β’ 3420) προστίθεται και ο Νομός Έβρου στις περιοχές με προσαυξημένη κατά 20% επιδότηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, τροποποιείται ο τίτλος του Πίνακα 1, ο τίτλος του Πίνακα 2 και το τελευταίο εδάφιο αυτής και η περ. α’ της παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «2. α. Το ύψος της οικονομικής αξίας της επιταγής που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελουμένων του για τη διαμονή τους σε τουριστικά καταλύματα, είναι ανάλογο με την περιοχή, τον τύπο και την κατηγορία του τουριστικού καταλύματος και ορίζεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΛΕΡΟΥ, ΚΩ, ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ ΚΑΙ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ ΤΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ (ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ/ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)

ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣΤΙΜΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ* *ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΙΝΟ* *
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ/ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ)*5 ΑΣΤΕΡΩΝ29,00€28,00€
4 ΑΣΤΕΡΩΝ28,00€26,00€
3 ΑΣΤΕΡΩΝ28,00€25,00€
2 ΑΣΤΕΡΩΝ*24,00€23,00€
1 ΑΣΤΕΡΟΣ21,00€21,00€
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ/ΔΩΜΑΤΙΑ -ΕΕΔΔ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ)*5 ΚΛΕΙΔΙΩΝ25,00€25,00€
4 ΚΛΕΙΔΙΩΝ22,00€22,00€
3 ΚΛΕΙΔΙΩΝ20,00€20,00€
2 ΚΛΕΙΔΙΩΝ16,00€16,00€
ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ15,00€15,00€
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ – ΕΠΑΥΛΕΙΣ (ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ)19,00€19,00€
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ9,50€9,50€

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΛΕΡΟΥ, ΚΩ, ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ ΚΑΙ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ ΤΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ (ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ/ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)».

ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ/ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ)*

5 ΑΣΤΕΡΩΝ

40,00€

4 ΑΣΤΕΡΩΝ

36,00€

3 ΑΣΤΕΡΩΝ

32,00€

2 ΑΣΤΕΡΩΝ

27,00€

1 ΑΣΤΕΡΟΣ

22,00€

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ/ΔΩΜΑΤΙΑ -ΕΕΔΔ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ)*

5 ΚΛΕΙΔΙΩΝ

30,00€

4 ΚΛΕΙΔΙΩΝ

26,00€

3 ΚΛΕΙΔΙΩΝ

23,00€

2 ΚΛΕΙΔΙΩΝ

18,00€

ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

16,00€

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ – ΕΠΑΥΛΕΙΣ (ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ)

24,00€

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

9,50€

Οι τιμές επιδότησης για τα καταλύματα όλων των περιοχών προσαυξάνονται κατά 20% για διανυκτερεύσεις που θα πραγματοποιηθούν τον μήνα Αύγουστο του 2023 και κατά τις περιόδους από 15.12.2023 έως 14.01.2024 και από 26.04.2024 έως 12.05.2024.
Για τα καταλύματα των νήσων Ρόδου και Σάμου και των Δήμων Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας και του Νομού Έβρου οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.»

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2023

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ