97017/30-12-2021
Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 107 του ν. 4876/2021 (Α’ 251)

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2021
Αριθ. Πρωτ.: 97017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Τ.Α. Α’ ΒΑΘΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση:Σταδίου 27
Τ.Κ.:101 83, Αθήνα
Πληροφορίες:Μ. Διαμάντη
Τηλέφωνο:213-1364390
E-mail:m.diamanti@ypes.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 942

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 107 του ν. 4876/2021 (Α’ 251)»

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε ο νόμος 4876/2021 (A’ 251) «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις», στο άρθρο 107 του οποίου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αναφορικά με την αδειοδότηση των ήδη κατά τη δημοσίευση του π.δ.99/2017 (Α’141) λειτουργούντων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 1071 παρατείνονται έως την 31η.7.2022:

• η προθεσμία προσκόμισης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ.99/2017 για συγκεκριμένες κατηγορίες κτιρίων, στα οποία στεγάζονται δημοτικοί παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 13 του ν.4623/2019 (Α’134)2.
• η προθεσμία προσκόμισης των δικαιολογητικών της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ.99/2017 καθώς και της απόφασης παραχώρησης των χώρων ή του παραχωρητηρίου της περίπτωσης γ’ της ως άνω παραγράφου.
• η προθεσμία των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 ως προς τη συμμόρφωση των σταθμών στις διατάξεις των στοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, Γ1 και Ζ του άρθρου 4 του π.δ.99/2017.

Η παράταση των σχετικών προθεσμιών κρίθηκε αναγκαία για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, καθόσον οι δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών για την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου λειτουργίας των ως άνω σταθμών εντός των οριζόμενων στις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4821/2021 (Α’ 134) προθεσμιών. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι σε περίπτωση μη προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών ή μη συμμόρφωσης των σταθμών στις ανωτέρω διατάξεις εντός της προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, ήτοι έως την 31η.7.2022, η άδεια που έχει χορηγηθεί κατά τις λοιπές προβλέψεις παρ.1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 ανακαλείται.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να ενημερώσετε τους Δήμους χωρικής αρμοδιότητάς σας άμεσα για το περιεχόμενο των ρυθμίσεων του άρθρου 107 του ν.4876/2021 (Α’ 251) για περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες τους.

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης
Μιχάλης Ι. Σταυριανουδάκης

 

 

1Οι προθεσμίες των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 13 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) παρατείνονται από τη λήξη τους έως την 31η.7.2022 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:…
2α) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας μετά τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης μετά την ανωτέρω ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους μερικά ή ολικά, προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε’ –Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α΄ και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β΄ του π.δ.41/2018 (Α΄ 80) ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη, σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.γ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄ και στον πίνακα 1 του π.δ.41/2018,
β) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης για έκδοση οικοδομικής άδειας πριν τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης πριν την ανωτέρω ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους συνολικά, προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε’ –Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α΄ και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β΄ του π.δ.41/2018 ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.1.δ του πίνακα 1 του π.δ.41/2018.