97002 ΕΞ 2021
Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας εξέτασης αιτημάτων ενώπιον της Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4778/2021, των όρων της παραχώρησης, καθώς και των θεμάτων λειτουργίας της Επιτροπής αυτής.

 

(ΦΕΚ Β 3574/4.8.2021)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4778/2021 «Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 26).

β) Της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

γ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).

δ) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

ε) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121), όπως αυτό διορθώθηκε (Α’ 126).

στ) Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

ζ) Της υπ’ αρ. 339/18.07.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

η) Της υπό στοιχεία 24043ΕΞ2021/26.2.2021 (ΑΔΑ: ΨΩ1ΓΗ-ΛΗΤ ) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων και γνωμοδότησης για την παραχώρηση εκτάσεων του άρθρου 28 του ν. 4778/2021».

2. Την υπό στοιχεία 96828 ΕΞ/4.8.2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Δικαιούμενοι υποβολής αίτησης -Συρροή περισσότερων προσώπων

1. Δύναται να υποβάλει αίτηση ενώπιον της Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4778/2021 όποιος νέμε-ται ή κατέχει ακίνητο, που ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου με το β.δ. της 29ης.7.1894 (Β’ 83) ρυμοτομικού σχεδίου στις θέσεις «Ράχη και Μαχάλα» Μαλεσίνας συσταθέντος δυνάμει του νόμου ΡΜΘ’ της 5ης.1.1866 «Περί συνοικισμών» (Α’ 8) προς αποκατάσταση σεισμοπαθών, επί τουλάχιστον σαράντα (40) έτη χωρίς τίτλους ή είκοσι (20) έτη με τίτλους χωρίς διακοπή, και εφόσον η νομή ή κατοχή συνεχίζεται μέχρι και την έναρξη ισχύος του ν. 4778/2021. Στο χρόνο νομής ή κατοχής του αιτούντος προσμετράται και ο αντίστοιχος χρόνος των δικαιοπα-ρόχων του.

2. Επί συρροής περισσοτέρων προσώπων της παρ. 1 προηγείται όποιος κατέχει τίτλους και επί μη ύπαρξης τίτλων προηγείται ο κάτοχος που αποδεικνύει τη μακρό-τερη αδιατάρακτη κατοχή. Η κατοχή αυτή δύναται να αποδεικνύεται με κάθε ιδιωτικό έγγραφο, που συνδέει το πρόσωπο του κατόχου με το ακίνητο (ενδεικτικά βεβαίωση δήμου, λογαριασμοί κοινής ωφελείας κ.λπ.).

Άρθρο 2

Έκταση παραχώρησης

1. Επί των ακινήτων του οικισμού, παραχωρείται όση έκταση αποδεδειγμένα νέμεται ή κατέχει ο αιτών.

2. Η παραχώρηση ακινήτου επί του οποίου έχουν ανε-γερθεί αυθαίρετα κτίσματα δεν νομιμοποιεί τα κτίσματα αυτά.

Άρθρο 3

Εξαιρούμενα ακίνητα

Εξαιρούνται της παραχώρησης ακίνητα ή τμήματα αυτών, τα οποία:

α) Έχουν κηρυχθεί απαλλοτριωτέα ή ρυμοτομούμενα, β) αποτελούν τμήμα δάσους, δασικής ή αναδασωτέας έκτασης, σύμφωνα με την οικεία πράξη χαρακτηρισμού του ν. 4280/2014 ή εμπίπτουν σε προσωρινό ή οριστικό δασικό χάρτη,

γ) εμπίπτουν σε ζώνη οριοθέτησης ρέματος ή εντός ζώνης πενήντα (50) μέτρων από τις όχθες, αν δεν έχει γίνει οριοθέτηση του ρέματος,

δ) κείνται εντός ζώνης αιγιαλού-παραλίας και λοιπών κοινόχρηστων χώρων,

ε) εμπίπτουν σε χώρο που έχει κηρυχτεί αρχαιολογικός, ή στον οποίο υφίσταται Μνημείο, που προστατεύεται κατά τον ν. 3028/2002,

στ) είναι εκτός συναλλαγής.

Άρθρο 4

Υποβολή αίτησης – Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1. Οι αιτούντες υποβάλλουν αίτηση στην Επιτροπή, στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός φορολογικού μητρώου, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, ακριβής διεύθυνση κατοικίας, ορισμός αντικλήτου εντός της έδρας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου κείται το προς παραχώρηση ακίνητο, καθώς και το σύνολο των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών.

2. Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολο-γητικά:

α) Τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου εξαρτημένο στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ’ 87 και απόσπασμα επί αυτού του ορθοφωτοχάρτη που θα απεικονίζει την υπό παραχώρηση ιδιοκτησία. Στο υπόμνημα του τοπογραφικό διαγράμματος θα υπάρχει, βεβαίωση του συντάξαντα το διάγραμμα μηχανικού, η οποία θα αφορά το απεικονιζόμενο ακίνητο, σε σχέση με τη θέση, το σχήμα και την έκταση, που αυτό εμφανίζεται στις κτη-ματολογικές εγγραφές,

β) αντίγραφο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9), από την οποία προκύπτει η δήλωση προς τις φορολογικές αρχές του υπό παραχώρηση ακινήτου,

γ) πιστοποιητικό της αρμόδιας πολεοδομίας για το χαρακτηρισμό του ακινήτου ως εντός του εγκεκριμένου με το β.δ. της 29.7.1894 (Β’ 83) ρυμοτομικού σχεδίου στις θέσεις «Ράχη και Μαχάλα» Μαλεσίνας,

δ) έγγραφη δήλωση του αιτούντος προς την οικεία Κτηματική Υπηρεσία, με την οποία παραιτείται, υπό τον όρο έκδοσης του παραχωρητηρίου, από οποιαδήποτε απαίτηση έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, που σχετίζεται με το υπό παραχώρηση ακίνητο,

ε) τίτλους, εφόσον υπάρχουν,

στ) οικοδομική άδεια, εφόσον υπάρχει.

ζ) Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου του αρχικού δικαιούχου και για κάθε έναν από τους αποβιώ-σαντες εξ αδιαθέτου κληρονόμους του μέχρι τους αι-τούντες εφόσον αυτά μπορούν να χορηγηθούν από την αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου ή σε διαφορετική περίπτωση, βεβαίωση του οικείου Δήμου ότι υπάρχει αντικειμενική αδυναμία χορήγησης τέτοιας πράξης.

η) Αντίγραφα των πιστοποιητικών που αποδεικνύουν την κληρονομική διαδοχή των αιτούντων και των λοιπών συγκληρονόμων τους μέχρι τον αρχικό δικαιούχο, ανεξαρτήτως της κατάθεσης αίτησης από όλους τους συγκληρονόμους. Στην περίπτωση μη κατάθεσης αίτησης από όλους τους συγκληρονόμους, συνυποβάλλεται δήλωση παραίτησης των μη αιτούντων συγκληρονόμων από το σχετικό δικαίωμα, άλλως αναστέλλεται η πρόοδος της διαδικασίας και δημοσιεύεται με δαπάνες των αι-τούντων πρόσκληση σε μία (1) τοπική και μία (1) εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα για την υποβολή αίτησης σε όσους έχουν έννομο συμφέρον εντός 30 ημερών από την τελευταία δημοσίευση. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής και εάν δεν υποβληθεί αίτηση συνεχίζεται η διαδικασία αναγνώρισης του αναλογούντος ποσοστού συγκυριότητας στον αιτούντα-συγκληρονόμο.

θ) Κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο διακατοχής του ακινήτου ή σύνδεσης του αιτούντος με τον αρχικό δικαιούχο, αποκλειομένου του όρκου ως αποδεικτικού μέσου.

Μαρτυρικές καταθέσεις επιτρέπονται για την απόδειξη των γεγονότων που αποδεικνύονται από την ληξιαρχική πράξη θανάτου της περ. ζ) καθώς και από τα πιστοποιητικά κληρονομικής διαδοχής της περ. η) και μόνο μέχρι του χρονικού σημείου που τα εν λόγω δημόσια έγγραφα δεν μπορούν να χορηγηθούν από τον οικείο Δήμο λόγω αντικειμενικής αδυναμίας που βεβαιώνεται αρμοδίως.

Τα ως άνω υπό στοιχεία α) έως και δ) οριζόμενα δι-καιολογητικά προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον αιτούντα, άλλως η αίτηση δεν εξετάζεται στην ουσία της.

Άρθρο 5

Παραλαβή και έλεγχος αιτήσεων – Διαδικασία

1. Τα έγγραφα που απευθύνονται στην Επιτροπή πα-ραλαμβάνονται από την υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου Λοκρών (εντεταλμένο για το σκοπό αυτό υπάλληλο του Δήμου Λοκρών) με την έκδοση απόδειξης παραλαβής και προωθούνται άμεσα στον Γραμματέα της Επιτροπής για πρωτοκόλληση. Ο Γραμματέας της Επιτροπής ευθύς μόλις παραλάβει τα εν λόγω έγγραφα οφείλει να προβεί στην πρωτοκόλλησή τους, να αποστεί-λει τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου στον αιτούντα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να ενημερώσει τον Πρόεδρο της Επιτροπής για τις ενέργειές του αυτές.

2. Με απόφαση του Προέδρου ορίζεται η ημέρα και ώρα συνεδρίασης της Επιτροπής, καθώς και οι προς εξέταση αιτήσεις. Οι συνεδριάσεις λαμβάνουν χώρα εντός του ωραρίου εργασίας δημοσίων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση σε χώρο που παρέχεται για το σκοπό αυτό από το Δήμο Λοκρών, κάθε φορά που συγκεντρώνεται ικανός αριθμός αιτήσεων ή όποτε κρίνεται σκόπιμο από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους. Οι συνεδριάσεις δύνανται να πραγματοποιούνται και ηλεκτρονικά.

3. Η Επιτροπή ελέγχει την πληρότητα της αίτησης. Σε περίπτωση έλλειψης ενός ή περισσοτέρων των απαι-τούμενων δικαιολογητικών, οι αιτούντες ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηλεφωνικής επικοινωνίας ή άλλου πρόσφορου μέσου, με πράξη του Προέδρου που σημειώνεται στο φάκελο της αίτησης. Η Επιτροπή μπορεί, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητεί συμπληρωματικά στοιχεία από τους αιτούντες, καθώς και από κάθε φορέα και υπηρεσία του δημόσιου τομέα. Οι αιτούντες λογίζεται ότι έχουν ενημερωθεί δέκα (10) εργάσιμες ημέρες μετά την αποστολή σε αυτούς του σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή άλλου πρόσφορου μέσου και οφείλουν εντός 30 ημερών από την ενημέρωσή τους να συμπληρώσουν την αίτησή τους ή να προσκομίσουν τα πρόσθετα στοιχεία, άλλως αυτή απορρίπτεται. Με την συμπλήρωση του φακέλου ορίζεται εισηγητής με απόφαση του Προέδρου. Οι υποθέσεις κατανέμονται ισομερώς μεταξύ του Προέδρου και των Μελών. Ο εισηγητής εξετάζει τα δικαιολογητικά, συντάσσει εισήγηση για το παραδεκτό της αίτησης, την πληρότητα του φακέλου και την παραχώρηση ή μη των ακινήτων στους αιτούντες. Επί της εισήγησης η Επιτροπή αποφαίνεται κατά πλειοψηφία.

Άρθρο 6

Απόφαση παραχώρησης

1. Κατόπιν της γνωμοδότησης της Επιτροπής ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών εκδίδει παραχωρητήριους τίτλους για τα ακίνητα του άρθρου 1. Η παραχώρηση γίνεται χωρίς αντάλλαγμα. Στο Παραχωρητήριο περιγράφεται με σαφήνεια το παραχωρούμενο ακίνητο, τα στοιχεία του παραχωρησιούχου, καθώς και οι λοιποί όροι και αιρέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

2. Ο αιτών ενημερώνεται για την έκδοση του παραχωρητηρίου με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην δηλωθείσα διεύθυνσή του και το παραλαμβάνει αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου με την έκδοση σχετικής απόδειξης.

Άρθρο 7

Τελικές διατάξεις

1. Το Δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα των ακινήτων που παραχωρούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4778/2021.

2. Το παραχωρητήριο συνιστά τίτλο εγγραπτέο στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.

3. Μετά την εγγραφή στο Κτηματολόγιο:

α. Τυχόν εκκρεμείς δίκες ή διοικητικές προσφυγές κα-ταργούνται,

β. τυχόν ληφθέντα διοικητικά μέτρα από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία (ΠΚΑΑΧ, ΠΔΑ) ακυρώνονται. Ποσά που καταβλήθηκαν δεν επιστρέφονται,

γ. τυχόν εγγεγραμμένη υποθήκη επί του ακινήτου υπέρ του Δημοσίου αίρεται με μέριμνα του ιδιώτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2021

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ