966/181739/2022
Οριστικός κατάλογος αγροτικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στον τομέα των δημητριακών, δικαιούχων ενισχύσεων, που επλήγη-σαν από την πανδημία σε όλη την Επικράτεια, στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης C(2020) 1863 final/19.3.2020 και συμψηφισμός αυτών με βέβαιες και εκκαθαρισμένες οφειλές.

(ΦΕΚ Β 3355/29.6.2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 113),

β) του άρθρου 218 του ν. 4920/2022 (Α’ 74),

γ) των άρθρων 20, 66, 67 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε.) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

δ) του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45),

ε) του άρθρου 36 του ν. 4351/2015 «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 164),

στ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’98) όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 2 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138)

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

5. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

6. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).

7. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

8. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

9. Τα άρθρα 13-29 του ν. 2637/1998 περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)» (Α’ 200), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

10. Την υπ’ αρ. 271562/08.08.2002 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμής από 1-9-2002» (Β’ 1042).

11. Την υπ’ αρ. 954/179590/27.6.2022 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3285).

12. Την υπ’ αρ. 958/179932/28.6.2022 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3348).

13. Την υπ’ αρ. 965/181736/29.6.2022 απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

14. Την υπ’ αρ. 916/170356 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών βάσει της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Κατάλογος δικαιούχων και συμψηφισμός οφειλών

1. Τα ποσά που χορηγούνται σε αγροτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις στον τομέα των δημητριακών, δυνάμει του υπ’ αρ. 965/181736/29.6.2022 εγγράφου του σημείου 13 του προοιμίου, συμψηφίζονται με τις βέβαιες και εκκαθαρισμένες οφειλές τους, όπως αυτές έχουν καθορισθεί στην υπ’ αρ. 954/179590/27.06.2022 (Β’ 3285) κοινή υπουργική απόφαση.

2. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση εκάστου δικαιούχου – οφειλέτη αποστέλλεται ενημέρωση σχετικά με το ποσό της ενίσχυσης και το είδος της οφειλής του, όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 9 του άρθρου 218 του ν. 4920/2022 (Α’ 74) και τον συμψηφισμό αυτών βάσει της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής

ΟικονομικώνΥπουργός Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ   ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ